, NET Framework 4

Bạn đang xem: không cài được net framework 4.0

Giới thiệu

.NET Framework 4.8 .NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6 .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Xem thêm…Ίt hơn

Dụng cụ sửa chữa thor3d.vn .NET Framework phát hiện các sự cố thường xảy ra tác động đến thiết lập hoặc bản Cập Nhật khuôn khổ thor3d.vn .NET. Dụng cụ phấn đấu khắc phục những vấn đề này bằng cách vận dụng các bản sửa lỗi đã biết hoặc bằng cách sửa các bản setup bị lỗi của các phiên bản .NET Framework được trợ giúp. Dụng cụ này có giao diện người dùng dựa trên phần hướng dẫn dễ sử dụng (UI). Nó cũng trợ giúp việc sử dụng dòng lệnh cùng với các tùy chọn nâng cao hơn.

Bạn đang xem: Lỗi không cài được net framework 4.0

thor3d.vn đã phát hành phiên bản Cập Nhật sau đây của dụng cụ sửa chữa thor3d.vn .NET Framework.

Phiên bản tiên tiến nhất

Những thay đổi được bao gồm trong bản phát hành 𝒱 1.4

Dụng cụ hiện đang trợ giúp thor3d.vn .NET Framework 4,8, 4.7.2, 4.7.1, 4,7 và 4.6.2. Do đó, sửa chữa và sửa chữa cũng được vận dụng cho các sản phẩm này.Dụng cụ trợ giúp toàn bộ các tính năng từ phiên bản trước đó.

Boy

Dụng cụ sửa chữa .NET Framework chỉ sẵn dùng bằng tiếng Anh.

Tải xuống thông tin

Phiên bản tiên tiến nhất của dụng cụ sửa chữa .NET Framework sẵn dùng để tải xuống từ website trung tâm tải xuống của thor3d.vn sau đây:

dụng cụ sửa chữa

Các tùy chọn dòng lệnh được trợ giúp cho dụng cụ này

Tùy chọn tiêu chuẩn

Mô tả

CPU

/? HOẶC/trợ giúp

Hiển thị thông tin trợ giúp.

NetFxRepairTool.exe/?

/{q} hoặc/Quiet

Cơ chế yên tĩnh. Không yêu cầu tương tác của người dùng và dụng cụ thử toàn bộ các bản sửa lỗi/sửa chữa và lưu tệp nhật ký.Tùy chọn “/q” và “/p” đều được giữ độc quyền.

NetFxRepairTool.exe/{q}

/ᴘ hoặc/Passive

Cơ chế không giám sát. Chỉ có thanh tiến trình được hiển thị.Tùy chọn “/q” và “/p” đều được giữ độc quyền.

NetFxRepairTool.exe/ᴘ

/α hoặc/addsource

Cơ chế sửa chữa ngoại tuyến. Thiết lập phân phối lại các tệp được yêu cầu để sửa chữa được sao chép từ một đường chia sẻ mạng hoặc đường dẫn thư mục được xác nhận bởi cờ “/addsource”. Thông thường, thông báo này sẽ được sử dụng khi dụng cụ hoạt động trong môi trường bị ngắt kết nối hoặc bị khóa.

Đường dẫn thư mục NetFxRepairTool.exe/α Ví dụ: NetFxRepairTool.exe/α ” dữ liệu dữ liệu thư mục”

/r hoặc/sửa chữa

Thao tác sửa chữa có thể được tùy chọn phạm vi để nhắm vào một tập hợp các đường chuẩn hóa sản phẩm được chỉ định. Nếu tùy chọn này không được xác nhận, dụng cụ sẽ phấn đấu sửa chữa toàn bộ các phiên bản .NET Framework được trợ giúp được setup.Tùy chọn “/Repair” cũng có thể được sử dụng cùng với giá trị “none” để chỉ vận dụng các bản sửa lỗi và bỏ qua việc sửa chữa cho bất kỳ đường nền tảng sản phẩm nào. Khi tùy chọn này được sử dụng cùng với giá trị “không”, thì tùy chọn “/addsource” không được xác nhận.Tùy chọn này chỉ được vận dụng trong cơ chế yên tĩnh và thụ động.

NetFxRepairTool.exe/r version1vàgt;; Các giá trị phiên bản được trợ giúp:. net35,. net4,. net45,. net451,. net452,. net46,. net461,. net462,. net471,. net472,. net48, không cóVí dụ: NetFxRepairTool.exe/{q}/r. net4 NetFxRepairTool.exe/{q}/r. net35;. net45

/ɭ hoặc/Nhật ký

Tùy ý, đặt đường dẫn thư mục muốn cho nội các tệp nhật ký (FixDotNet*. cab) được tạo bởi dụng cụ. Mặc định (không chỉ rõ tùy chọn này) vị trí của tệp CAB là thư mục trên PC của người dùng hiện tại.

Đường dẫn thư mục NetFxRepairTool.exe/ɭ Ví dụ: NetFxRepairTool.exe/ɭ “% temp%”

/¢ hoặc/collectonly

Cơ chế chỉ ghi nhật ký. Cơ chế này sẽ cho phép thu thập các bản ghi có liên quan đến thiết lập .NET Framework, điều này rất hữu ích khi khắc phục sự cố. Sửa chữa hoặc bất kỳ thao tác sửa chữa nào không được thực hiện khi tùy chọn này được xác nhận. Tùy chọn này chỉ vận dụng trong cơ chế yên tĩnh và thụ động và sẽ ngăn chặn toàn bộ các thao tác khác.

Xem Thêm  Proxy wed miễn phí - proxy wed

NetFxRepairTool.exe/{q}/¢ HOẶC NetFxRepairTool.exe/ᴘ/¢

/и hoặc/noceipchấp thuận

Chọn không tham gia gửi thông tin phản hồi cho thor3d.vn. Mặc định (không chỉ định cờ) giả thiết rằng người dùng đã chọn tham gia để gửi dữ liệu sử dụng cho thor3d.vn.Tùy chọn này chỉ được vận dụng trong cơ chế yên tĩnh và thụ động.

NetFxRepairTool.exe/{q}/и HOẶC NetFxRepairTool.exe/ᴘ/и

Thông tin Bổ sung

Các tùy chọn dụng cụ sửa chữa

Dụng cụ sửa chữa .NET Framework theo sau quy trình bốn bước:

Nỗ lực khắc phục sự cố về thiết lập

Ứng dụng các bản sửa lỗi (yêu cầu người dùng chấp thuận)

Nỗ lực sửa chữa toàn bộ các phiên bản setup của .NET Framework

Thu thập Nhật ký (yêu cầu người dùng chấp thuận)

Dụng cụ có thể thực hiện một hoặc nhiều thay đổi so với phiên bản .NET của Framework đã setup. Ví dụ, có thể sửa trạng thái Windows Installer trên PC, đặt lại danh sách kiểm tra truy nhập tùy vào (DACLs) trên một số thư mục, hoặc khắc phục các vấn đề liên quan tới việc đăng ký Cập Nhật không hợp lệ hoặc bị lỗi.

Trợ giúp ngoại tuyến

Dụng cụ sửa chữa .NET Framework phân phối một tùy chọn để sửa chữa các phiên bản của .NET Framework được setup trên PC (bước 3 của quy trình trong phần “sửa chữa công cụ tùy chọn”). Dụng cụ này đòi hỏi phải có các tệp được phân phối lại trong những phiên bản này để sẵn dùng tại thời điểm sửa chữa. Theo mặc định, dụng cụ tải xuống các gói này từ Mạng internet trong quá trình sửa chữa. Nếu PC của các bạn đã hạn chế hoặc không có kết nối Mạng internet, chúng ta nên sử dụng cơ chế ngoại tuyến để sửa chữa. Để thực hiện điều này, hãy xác nhận tùy chọn /addsource cùng với đường dẫn của thư mục chứa các tệp bảng phân phối lại, như trong ví dụ sau:

NetfxRepairTool.exe/addsource SHARE_PC SHARE_FOLDERNếu dụng cụ sửa chữa không tìm thấy bảng phân phối lại yêu cầu trong thư mục đã chỉ định, nó sẽ tìm cách tải xuống tệp từ Mạng internet. Dụng cụ sửa chữa không thể thực hiện điều này nếu không thể tải xuống tệp bắt buộc. Bảng sau đây liệt kê các tệp trong .NET Framework được phân phối lại.

Phiên bản và hồ sơ

Kiếи trú¢

Tên tệp trình setup

URL

.NET Framework 4,8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4,7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4,6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4,5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=255995

Hồ sơ máy khách .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?linkid=247966

Hồ sơ máy khách .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 đầy đủ

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 đầy đủ

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?linkid=247962

.NET Framework 3,5 SP1, .NET Framework 3,0 SP2, .NET Framework 2,0 SP2 (nếu .NET Framework 3,0 và 3,5 được setup)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.thor3d.vn.com/fwlink/?LinkId=259762

Cơ chế lặng im và cơ chế thụ động

Toàn bộ các tính năng của dụng cụ sửa chữa có thể được tự động bằng cách chạy dụng cụ trong cơ chế yên tĩnh hoặc thụ động. Điều này có lợi nhuận của yêu cầu không có sự tương tác của người dùng cho dụng cụ chạy. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc triển khai lớn trong đó người quản trị hệ thống có thể cấu hình dụng cụ (thông qua dòng lệnh) và cũng thu thập Nhật ký trong các vị trí đã xác nhận.

Thu thập dữ liệu

Dụng cụ sửa chữa .NET Framework thu thập thông tin về cách sử dụng dụng cụ ngoài việc thu thập dữ liệu setup chẩn đoán. Thông tin sử dụng được sử dụng để cải tổ chất lượng của dụng cụ sửa chữa .NET Framework và dữ liệu setup được dùng để cải tổ thiết lập .NET Framework. Thông tin này không được sử dụng để tiếp thị hoặc bán cho các bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy đọc tuyên bố về quyền riêng tư của dụng cụ sửa chữa thor3d.vn .NET Framework. 

Xem Thêm  Top 14 kết quả tìm kiếm tro choi megaman x4 mới nhất 2022

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp trợ giúp của thor3d.vn, hãy xem nội dung sau đây trong nền tảng tri thức thor3d.vn:

119591 Cách lấy tệp trợ giúp của thor3d.vn từ dịch vụ trực tuyến

thor3d.vn đã quét vi-rút cho tệᴘ này. thor3d.vn đã sử dụng phần mềɱ phát hiệи vi-rút cậᴘ nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệᴘ đượ¢ lưu trên máy chủ đượ¢ tăng cường bảσ mật giúᴘ ngăn chặи mọι thay đổι tráι phéᴘ đốι vớι tệᴘ.Ghi chú Tính năng thu thập dữ liệu sẽ tạo ra một tệp cab nén của Nhật ký setup khuôn khổ .NET. Sau khoảng thời gian dụng cụ xử lý các bản ghi, tệp. cab được đặt tên là “FixDotNet*. cab” hoặc một số nội dung tương tự được tạo và lưu vào màn hình của người dùng hiện tại (nếu nó đang chạy trong cơ chế UI) hoặc đến một vị trí đã xác nhận. Khi bạn bấm hoàn tất trong trình hướng dẫn, dụng cụ sẽ gửi tệp. cab có chứa các bản ghi vào thor3d.vn.Tệp FixDotNet*. cab vẫn nằm trên PC của các bạn (hoặc vị trí đã xác nhận) bất kể bạn quyết định gửi dữ liệu đến thor3d.vn hay không.Nếu bạn sử dụng tùy chọn “/q”, chúng tôi khuyên bạn cũng nên dùng tùy chọn “/logs” để lưu Nhật ký vào một vị trí rõ ràng hoặc chia sẻ mạng để trợ giúp các kịch bản của doanh nghiệp.

Lịch sử Phiên bản

Bản phát hành 𝒱 1,4

Các ngôn từ được trợ giúp: tiếng Anh (Hoa Kỳ) Thêm trợ giúp cho .NET Framework 4.6.2 thông qua .NET Framework 4,8.

Phát hành 𝒱 1.3

Các ngôn từ được trợ giúp: tiếng Anh (Hoa Kỳ) Mở rộng trợ giúp .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4,6 và .NET Framework 4.6.1.

Bản phát hành 𝒱 1.2

Các ngôn từ được trợ giúp: tiếng Anh (Hoa Kỳ) Cơ chế yên tĩnh và trợ giúp cơ chế thụ động thông qua dòng lệnh được thêm vào dụng cụ. Hiện tại, dụng cụ không yêu cầu bạn chỉ chạy trong cơ chế giao diện người dùng. Do đó, nhiệm vụ có thể được tự động.Dụng cụ hiện đang trợ giúp .NET Framework 4,5 và khung .NET. Do đó, sửa chữa và sửa chữa cũng sẽ vận dụng cho các sản phẩm này.Khóa chuyển dòng lệnh tùy chọn mới sẽ được thêm vào để cho phép sửa chữa các phiên bản .NET Framework rõ ràng để ghi đè sửa chữa các phiên bản đã setup khác tại cùng một thời điểm.Tệp nhật ký dụng cụ sửa chữa đã tạo giờ đây có thể được lưu tùy chọn vào vị trí đã xác nhận người dùng bằng cách sử dụng tùy chọn dòng lệnh. Tùy chọn này mới ghi đè vị trí mặc định, là màn hình nền của người dùng hiện tại trong cơ chế giao diện người dùng và Temp%% thư mục trong cơ chế yên tĩnh hoặc thụ động.Một tùy chọn mới cho phép bạn chạy dụng cụ sửa chữa trong cơ chế chỉ ghi nhật ký mà không vận dụng bất kỳ bản sửa lỗi hoặc sửa chữa nào. Tùy chọn này phân phối tính linh hoạt để thu thập và điều tra Nhật ký trước khi bạn vận dụng các bản sửa lỗi thực tiễn.

Xem thêm: Download Adobe After Effects 2018 Full, Download Adobe After Effects Cc 2018 Full Crack

Trợ giúp mới, tùy chọn được thêm vào cho phép bạn chọn không tham gia vào bất kỳ tuyển tập dữ liệu nào trong cơ chế yên tĩnh hoặc thụ động. Phát hành: 𝒱 1.1Các ngôn từ được trợ giúp: tiếng Anh (Hoa Kỳ) Phát hành 𝒱 1,1 mở rộng trợ giúp cho .NET Framework 3,5 SP1 (điều này bao gồm .NET Framework 3,0 SP2 và .NET Framework 2,0 SP2). Bản phát hành 𝒱 1.1 cũng bổ sung thêm trợ giúp ngoại tuyến cho các PC bị hạn chế hoặc không có kết nối Mạng internet.Phát hành: 𝒱 1.0Các ngôn từ được trợ giúp: tiếng Anh (Hoa Kỳ) Bản phát hành 𝒱 1.0 là phiên bản trước hết của dụng cụ có trợ giúp .NET Framework 4 và các bản Cập Nhật của nó.

Xem Thêm  PPL - ppl

Cấu hình bị tác động

Bạn có thể sử dụng dụng cụ sửa chữa .NET Framework để sửa các vấn đề về việc thiết lập so với các cấu hình sau:


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài không cài được net framework 4.0

Sửa lỗi Installation Did Not Succees khi cài .NET Framework | Fix Installation Did Not Succees

alt

 • Tác giả: CNP Vlog
 • Ngày đăng: 2021-11-22
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4100 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ✍ Sửa lỗi Installation Did Not Succees khi cài .NET Framework | Fix Installation Did Not Succees

  ✍ Sửa lỗi:
  – Các lệnh:
  net stop WuAuserv
  ren %windir%SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  net start WuAuserv

  – Tải Microsoft Root Certificate Authority 2011
  https://bk.bb.com.vn/download-virus/MicRooCerAut.zipMAut
  https://download.microsoft.com/download/2/4/8/248D8A62-FCCD-475C-85E7-6ED59520FC0F/MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer

  – Tải Windows6.1-KB3033929
  https://download.microsoft.com/download/3/7/4/37473F39-5728-4153-9A25-64C09DE9ED52/Windows6.1-KB3033929-x86.msu
  https://download.microsoft.com/download/C/8/7/C87AE67E-A228-48FB-8F02-B2A9A1238099/Windows6.1-KB3033929-x64.msu
  – Reboot

  💕 Các bạn nhớ bấm “Like” và “Đăng ký” để ủng hộ mình nhé!

  ✍ Đăng ký theo dõi tại:
  https://www.youtube.com/c/CNPVlog

  ☎ Trợ giúp:
  – Fb
  – Gmail

  💕 Please Like & Subscribe to My Video!!!

  � Các bạn có thắc mắc thì đặt thắc mắc bên dưới Video nhé!

  ● Danh sách phát:
  – Các video về software cho Học viên
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUiZHIsfeV99lJnHlfx4v-fv
  – Cách video về sử dụng software
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUgXyj2HULzI8WQbwQLXjlEz
  – Cách video về smartphone Android
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUhgg4PaK2qT5Bx5QXRLt_n1
  – Cách video về software cho Văn phòng
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUj-jN0bKj0S6VlX87jrnfeX
  – Cách video về software cho Giáo viên
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUi71XaafP8g9iaCoXg4YHx2
  – Cách video về mẹo & thủ thuật PC
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUh_oZmAJ2hO7xg3s89VDhWx
  – Cách video về phần cứng PC
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUi8FYD4yBPEC2rfuUmVEiIW
  – Cách video về sửa lỗi Windows
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUiW9bOyrvR4spaLDWgoEjeq
  – Cách video về sửa lỗi software
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUg99_KfWjrF8G7DVoZfr6Pk
  – Các video về setup software
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUgiyCL8fKkMtoKdjqdbOPry
  – Các video về setup Windows
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3HBs9T7bUjS5kJb4aVHWZ1ySfBHT9Iv

  © Bản quyền thuộc về CNP Vlog
  © Copyright by CNP Vlog

  ⚠️ Do Not Reup

  CNPVlog

Không Cài Được Net Framework 4.0, Cách Sửa Lỗi Cài Net Framework Trên Win 10, 8, 7

 • Tác giả: worldlinks.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2197 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các khắc phục lỗi không cài được NET Framework 4, 5 trên Win 7 cho PC của các bạn

Lỗi Khi Cài Net Framework 4.0, Cách Sửa Lỗi Cài Net Framework Trên Win 10, 8, 7

 • Tác giả: cheohanoi.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1168 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì sao hiển thị lỗi không cài được NET Framework trên Win 10? Vì sao setup , NET Framework không thành công trên Win 7 / 8 / 10?,… là những thắc mắc thường gặp khi người dùng tải và setup software này trên PC

Tại vì sao Không Cài Được Net Framework 4.0, Cách Sửa Lỗi Cài Net Framework Trên Win 10, 8, 7

 • Tác giả: hacam.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5799 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc không cài được NET Framework khiến PC, máy tính của các bạn không thể sử dụng các software trợ giúp lập trình , Net, nhất là chơi game

Khắc Phục Lỗi Không Cài Được Net Framework 4.0, Khắc Phục Lỗi Không Cài Được

 • Tác giả: ipes.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8975 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì sao hiển thị lỗi không cài được NET Framework trên Win 10? Vì sao setup , NET Framework không thành công trên Win 7 / 8 / 10?,… là những thắc mắc thường gặp khi người dùng tải và setup software này trên PC

Tại vì sao Không Cài Được Net Framework 4.0, Cách Sửa Lỗi Cài Net Framework Trên Win 10, 8, 7

 • Tác giả: mdtq.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7802 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc không cài được NET Framework khiến PC, máy tính của các bạn không thể sử dụng các software trợ giúp lập trình , Net, nhất là chơi game

Tại vì sao Không Cài Được Net Framework 4.0, Khắc Phục Lỗi Không Cài Được

 • Tác giả: dhn.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1823 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các khắc phục lỗi không cài được NET Framework 4, 5 trên Win 7 cho PC của các bạn

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php