Kiểm tra chuỗi bằng trong Python – kiểm tra chuỗi trong python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các cách khác nhau để thực hiện kiểm tra chuỗi bằng trong Python.

Bạn đang xem : kiểm tra chuỗi trong python

< p> Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các cách khác nhau để thực hiện kiểm tra chuỗi bằng trong Python.

so sánh chuỗi về cơ bản là so sánh hai chuỗi, tức là thủ tục mà qua đó chúng ta kiểm tra sự bằng nhau của các chuỗi bằng cách so sánh từng ký tự của các chuỗi.

Kỹ thuật 1: Toán tử ‘==’ trong Python để kiểm tra sự bình đẳng trong tổng số hai chuỗi

Toán tử so sánh Python có thể được sử dụng để so sánh hai các chuỗi và kiểm tra sự bình đẳng của chúng trong case-sensit ive theo cách thức tức là chữ hoa và chữ thường sẽ được xử lý khác nhau .

< / p>

Toán tử '==' trong Python so sánh chuỗi theo cách từng ký tự và trả về True nếu hai chuỗi bằng nhau, ngược lại, nó trả về Sai .

Cú pháp:

 string1 == string2

Ví dụ:

 str1 = "Python"

str2 = "Python"

str3 = "Java"

print (str1 == str2)

print (str1 == str3)

Đầu ra:

 Đúng
Sai

Kỹ thuật 2: Toán tử Python ‘! =’ để so sánh chuỗi

Toán tử Python ‘! =’ cũng có thể được sử dụng để thực hiện kiểm tra chuỗi bằng trong python.

< p> Toán tử '! =' so sánh hai chuỗi và trả về True nếu các chuỗi không bằng nhau, ngược lại, nó trả về False .

Cú pháp:

 string1! = string2

Ví dụ:

 str1 = "Python"

str2 = "Python"

str3 = "Java"

if (str1! = str3):
 print ("str1 không bằng str3")

if (str1! = str2):
 print ("str1 không bằng str2")
khác:
 print ("str1 bằng str2")

Đầu ra:

 str1 không bằng str3
str1 bằng str2

Kỹ thuật 3: Toán tử Python ‘is’ để thực hiện kiểm tra chuỗi bằng trong python

Toán tử “is” trong Python có thể được sử dụng để kiểm tra hiệu quả sự bình đẳng của hai đối tượng chuỗi. Toán tử is trả về True nếu hai biến trỏ đến cùng một đối tượng dữ liệu, nếu không, nó trả về False .

Xem Thêm  [Laravel] CRUD với Laravel - laravel cơ bản

Cú pháp:

 biến1 là biến2

Ví dụ:

 str1 = "Python"

str2 = "Python"

str3 = "Java"

if (str1 là str3):
 print ("str1 bằng str3")
khác:
 print ("str1 không bằng str3")
 

if (str1 là str2):
 print ("str1 bằng str2")
khác:
 print ("str1 không bằng str2")

Đầu ra:

 str1 không bằng str3
str1 bằng str2

Kỹ thuật 4: Hàm __eq __ () để thực hiện kiểm tra chuỗi bằng trong python

Phương thức __eq __ () trong Python có thể được sử dụng để so sánh hai đối tượng chuỗi. Về cơ bản, phương thức __eq __ () so sánh hai đối tượng và trả về True nếu được tìm thấy bằng nhau, nếu không, nó trả về False .

Cú pháp:

 string1 .__ eq __ (string2)

Ví dụ:

 str1 =" Python "

str2 = "Python"

str3 = "Java"

if (str1 .__ eq __ (str3)):
 print ("str1 bằng str3")
khác:
 print ("str1 không bằng str3")
 

if (str1 .__ eq __ (str2)):
 print ("str1 bằng str2")
khác:
 print ("str1 không bằng str2")

Đầu ra:

 str1 không bằng str3
str1 bằng str2

Kiểm tra chuỗi bằng trong Python: so sánh không tính tiền

 str1 = "Python"

str2 = "PYTHON"

if (str1 .__ eq __ (str2)):
 print ("str1 bằng str2")
khác:
 print ("str1 không bằng str2")

Đầu ra:

 str1 không bằng str2

Như đã thấy trong ví dụ trên, kết quả hóa ra là FALSE , vì phép so sánh Phân biệt chữ hoa chữ thường .

Để có so sánh chuỗi không tính tiền , tức là theo cách phân biệt chữ hoa chữ thường , thì chúng ta có thể sử dụng chuỗi Python Hàm .casefold () để phục vụ mục đích.

Xem Thêm  Hướng dẫn PHP từng bước cho người mới bắt đầu - Tạo chương trình PHP của bạn TỪ SCRATCH: Xác thực cơ bản, chức năng thành viên và CRUD - hướng dẫn php cho người mới bắt đầu

Phương thức string.casefold () chuyển đổi chuỗi thành chữ thường ngay lập tức. < / p>

Trong trường hợp so sánh chuỗi, chúng ta có thể chuyển cả hai chuỗi đầu vào vào dấu hoa chữ thường ( ) hàm số. Do đó, cả chuỗi sẽ được chuyển đổi thành chữ thường và do đó, chúng ta có thể có so sánh không tính tiền .

Cú pháp:

 string.casefold ()

Ví dụ 2:

 str1 = "Python"

str2 = "PYTHON"

str3 = "PYthoN"

if ((str1.casefold ()) .__ eq __ (str2.casefold ())):
 print ("str1 bằng str2")
khác:
 print ("str1 không bằng str2")


if ((str1.casefold ()) == (str3.casefold ())):
 print ("str1 bằng str3")
khác:
 print ("str1 không bằng str3")

Đầu ra:

 str1 bằng str2
str1 bằng str3

Kết luận

Như vậy, trong bài viết này, chúng ta đã hiểu các cách kỹ thuật so sánh chuỗi chữ hoa và chuỗi trong Python.

Tài liệu tham khảo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề kiểm tra chuỗi trong python

[Python cơ bản] Xử lý chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: Manabi TV
 • Ngày đăng: 2020-03-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7528 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hàm thường dùng khi xử lý chuỗi trong Python
  ➡️Join Slack channel
  https://join.slack.com/t/manabi-tv/shared_invite/zt-dys8x4h1-bDmMzVmutsFlrLbXo9lNrg
  ➡️Manabi-tv page
  https://www.facebook.com/hoclaptrinhcoban/
  ➡️Trang cá nhân
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100000257334467

Chuỗi (String)

 • Tác giả: hiepsiit.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2225 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Làm thế nào để bạn kiểm tra python xem một chuỗi chỉ chứa số?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6323 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn sẽ muốn sử dụng isdigitphương thức trên strđối tượng của mình : if len(isbn) ==…
Xem Thêm  Các hàm trong Python - Giải thích với các ví dụ về mã - chức năng nào trong python

Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2130 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm tra dữ liệu mà người dùng nhập vào là number hay string, đây là cách giúp bạn kiểm soát được dữ liệu nhập vào phù hợp với yêu cầu của bài toán.

Bài 6: Các hàm xử lý chuỗi trong Python

 • Tác giả: vncoder.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8540 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hàm xử lý chuỗi trong Python

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2294 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi (String) trong Python – Học Python cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản từ Tổng quan, Cài đặt, Biến, Toán tử, Cú pháp cơ bản, Hướng đối tượng, Vòng lặp, Chuỗi, Number, List, Dictionary, Tuple, Module, Xử lý ngoại lệ, Tool, Exception Handling, Socket, GUI, Multithread, Lập trình mạng, Xử lý XML.

Kiểm tra chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 và hiển thị theo yêu cầu***

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9578 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết hàm truyền vào tham số là hai chuỗi s1 và s2. Kiểm tra chuỗi s2 có xuất hiện trong chuỗi s1 không, nếu không thì hiển thị thông báo, nếu có thì hiển thị số lần xuất hiện.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình