Kiểu dữ liệu Boolean là một kiểu dữ liệu có chỉ có thể nhận một trong hai giá trị như đúng/sai (true/false, yes/no, 1/0) nhằm đại diện cho hai giá trị thật (truth value).

Bạn đang xem: true false 0 1 c++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Kiểu dữ liệu boolean, bool là gì?

Kiểu dữ liệu Boolean là một kiểu dữ liệu có chỉ có thể nhận một trong hai giá trị như đúng/sai (true/false, yes/no, 1/0) nhằm đại diện cho hai giá trị thật (truth value).

Trong lập trình C kiểu boolean sẽ được gọi là bool (trong Java thì gọi là boolean, trong Python thì gọi là bool… tùy theo ngôn ngữ).

Ban đầu, ngôn ngữ C không hỗ trợ kiểu bool, mà nó dùng số integer để biểu thị true/false (0 tức là false, khác 0 tức là true). Bắt đầu từ phiên bản C99 standard for C language thì mới bắt đầu hỗ trợ kiểu bool.

Để sử dụng kiểu bool ta có các cách sau:

Cách 1: Sử dụng thư viện <stdbool.h>

Với cách này ta sử dụng kiểu bool của C (với C++ thì mặc định không cần khai báo thư viện <stdbool.h> )

Ví dụ:

#include<stdio.h>

#include <stdbool.h>

int

main

(

)

{

bool

value =

false

;

if

(

value

)

{

// tương đương với kiểm tra value == true

printf

(

"value is true"

)

;

}

else

{

printf

(

"value is false"

)

;

}

return

;

}

Cách 2: Tự định nghĩa kiểu bool với enum

enum

bool

{

false

,

true

}

;

// tương đương với typedef enum { false=0, true=1 } bool;

Ví dụ:

#include

<

stdio

.

h

>

typedef enum

{

false

,

true

}

bool

;

int main

(

)

{

bool value

=

false

;

if

(

value

)

{

// tuong duong v?i ki?m tra value == true

printf

(

"value is true"

)

;

}

else

{

printf

(

"value is false"

)

;

}

return

;

}

Cách 3: Định nghĩa kiểu bool với integer

typedef

int

bool

;

enum

{

false

,

true

}

;

Cách 3: Khai báo hằng số true/false

typedef

int

bool

;

#define true 1

#define false 0

Trong các cách trên:

 • Cách 1 chỉ chạy được từ phiên bản C99 standard for C language. Tuy nhiên hầu hết các bản compiler C/C++ đều đã update cho nên các bạn nên dùng cách này.
 • Cách 2,3,4: thì hoạt động giống nhau
Xem Thêm  text-indent - CSS: Cascading Style Sheets - flex trong css

Nhìn chung thì kiểu bool vẫn là kiểu integer, nên cho dù dùng cách nào thì bạn vẫn có thể gán bool bằng một giá trị integer bất kì (0 tức là false, khác 0 tức là true)

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm C/C++ hấp dẫn trên TopDev


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề true false 0 1 c ++

C++ Data Types and Basic Data Types |Data Type |Size| Description

alt

 • Tác giả: Sp Artificial intelligence
 • Ngày đăng: 2022-06-22
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5838 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Basic Data Types ; boolean, 1 byte, Stores true or false values ; char, 1 byte, Stores a single character/letter/number, or ASCII values ; int, 2 or 4 bytes
  In this video, we will the following in C++:
  Data Types
  Types of Data Types ( Standard and user-defined data type)
  Standard Data Type:
  1. Integer Data type (int, short int, unsigned short int, long it, unsigned long it, long long, unsigned long long)
  2. Floating Point data type ( float, double, long double)
  3. Character Data Type ( char)
  4. Boolean Data Type (bool)
  Step by step explanation.
  SpArtificialintelligenceC++DataTypes

Is 0 true or false in C++?

 • Tác giả: www.quora.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4588 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tạo công thức có điều kiện

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7609 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm tra xem điều kiện có đúng hay sai và thực hiện so sánh lô-gic giữa các biểu thức là phổ biến đối với nhiều tác vụ. Bạn có thể sử dụng các hàm AND, OR, NOT và IF để tạo công thức có điều kiện.
Xem Thêm  Sửa đổi hoặc xóa chỉ mục trong SQL Server - t sql xóa chỉ mục

Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ)

 • Tác giả: codecute.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7413 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ). Giới thiệu kiểu boolean, bool trong lập trình C/C++. Cách sử dụng kiểu bool

C++ Booleans

 • Tác giả: www.w3schools.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3211 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Does true equal to 1 and false equal to 0?

 • Tác giả: stackoverflow.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6132 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

C Programming Course Notes

 • Tác giả: www.cs.uic.edu
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6707 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php