Bạn đang xem : php if biến là mảng

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách kiểm tra xem một biến có phải là một mảng trong PHP hay không?

is_array ()

Hàm is_array ($ var) kiểm tra xem biến được truyền vào có phải là một mảng không:

 & lt;? php
  var_dump (is_array (array ())); // thật
  var_dump (is_array (array (1, 2, 3))); // thật
  var_dump (is_array ($ _ SERVER)); // thật
 
  var_dump (is_array (1)); // sai
  var_dump (is_array (0)); // sai
  var_dump (is_array (2.555)); // sai
  var_dump (is_array ('lorem')); // sai
  var_dump (is_array (true)); // sai
  var_dump (is_array (new stdClass ())); // sai
? & gt; 

Đầu ra:

 bool (true)
bool (đúng)
bool (đúng)
bool (sai)
bool (sai)
bool (sai)
bool (sai)
bool (sai)
bool (sai) 

Việc sử dụng is_array () để kiểm tra các tham số của hàm là không hoàn toàn cần thiết, vì các mảng đã có thể được chỉ định:

 & lt;? php
  hàm myFunction (mảng $ a) {
    // ...
  }
 
  myFunction ('xin chào'); // tạo ra lỗi
? & gt; 

Việc sử dụng các tham số của hàm để kiểm tra là không hoàn toàn cần thiết, vì các mảng có thể đã được chỉ định:

Đầu ra:

 Lỗi nghiêm trọng : Uncaught TypeError: Đối số 1 được truyền tới myFunction () phải thuộc kiểu mảng, chuỗi đã cho, được gọi trong [...] [...] trên dòng 6 và được xác định trong 2
Dấu vết ngăn xếp:
# 0 [...] [...] (6): myFunction ('xin chào')
# 1 {chính}
 ném vào [...] [...] trên dòng 2 

PHP MCQ - Câu hỏi và Trả lời Nhiều lựa chọn Câu hỏi và Trả lời về PHP – OOP hướng đối tượng – Phần 1

Xem Thêm  javatpoint - gắn thẻ html là gì

Đọc thêm

Tham số chức năng:

Hàm is_array () có thể hữu ích khi tham số hàm thường phải là một mảng, nhưng có thể có các kiểu dữ liệu khác tùy ý. Ví dụ sau định nghĩa một hàm “searchMultipleUser”, được gọi với nhiều tên hoặc số ID – được truyền dưới dạng mảng. Nhưng cũng có tùy chọn chỉ chuyển một chuỗi (một tên người dùng) hoặc một số nguyên (một ID duy nhất). Sau đó, chuỗi hoặc ID được tự động chuyển đổi thành một mảng.

 & lt;? php
  function searchMultipleUser ($ name) {
    if (! is_array ($ name)) {
      // Tên đã được đặt?
      if (! is_string ($ name) & amp; & amp;! is_int ($ name)) {
        ném ngoại lệ mới ('Chuỗi / số nguyên hoặc mảng chuỗi / số nguyên được mong đợi.');
      } khác {
        trả về searchMultipleUser (array ($ name));
      }
    } khác {
      // Tìm kiếm
      // ở đây, chúng tôi xuất tên / ID
      echo ("tìm kiếm:");
      array_walk ($ name, function ($ n) {echo "$ n,";});
      echo ("\ n");
    }
  }
 
  searchMultipleUser ('Alex');
  searchMultipleUser (10001);
  searchMultipleUser (array ('Alex', 'Bob', 'Ali'));
? & gt; 

Đầu ra:

 tìm kiếm: Alex,
tìm kiếm: 10001,
tìm kiếm: Alex, Bob, Ali, 

Trong ví dụ tiếp theo, một tham số là hoàn toàn tùy chọn, nhưng phải là một mảng nếu được nhà phát triển xác định. Nếu nó không được thông qua, nó sẽ được tự động điền vào một mảng trống.

 & lt;? php
  kiểm tra hàm (mảng $ data = null) {
    // kiểm tra xem $ data có phải là một mảng không
    if (! is_array ($ data)) {
      // ở đây có thể đặt một số giá trị mặc định
      $ data = array ();
    }
 
    var_dump ($ data);
  }
 
  check (array (1, 2, 3, 4));
  kiểm tra();
? & gt; 

Trong ví dụ tiếp theo, một tham số là hoàn toàn tùy chọn, nhưng phải là một mảng nếu được nhà phát triển xác định. Nếu nó không được vượt qua, nó sẽ tự động được điền vào một mảng trống.

Xem Thêm  Java if ... else (Với Ví dụ) - cú pháp của câu lệnh if else trong java

Đầu ra:

mảng

 (4) {
 [0] = & gt;
 int (1)
 [1] = & gt;
 int (2)
 [2] = & gt;
 int (3)
 [3] = & gt;
 int (4)
}
mảng (0) {
} 

mcq MCQ

Đọc thêm


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề php nếu biến là mảng

[PHP] BÀI 2. ARRAY PHP

alt

 • Tác giả: Minh Hiền School
 • Ngày đăng: 2020-07-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1423 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Kiểu Dữ Liệu Mảng Trong PHP — PHP

 • Tác giả: www.stdio.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8067 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu về kiểu dữ liệu và các phương thức về mảng trong PHP.

Mảng trong PHP

 • Tác giả: www.vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2591 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Mảng (Array) PHP và cách khai báo mảng trong PHP

 • Tác giả: ironhackvietnam.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5557 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng (Array) trong PHP là gì? Tìm hiểu cách khai báo mảng và tạo mảng, in mảng trong PHP tại bài viết của Ironhack Việt Nam.

Bài 12: Array (Mảng) trong PHP

 • Tác giả: laptrinhvienphp.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5151 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài học này bạn sẽ học được cách sử dụng mảng trong PHP. Hiểu về mảng chỉ mục, mảng liên kết, mảng đa chiều và cách xem cấu trúc, dữ liệu của nó.
Xem Thêm  Cách tạo Trình phát video HTML5 tùy chỉnh bằng JavaScript - html5 video play javascript

is_array: Hàm kiểm tra biến có phải là mảng trong php

 • Tác giả: unitop.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7303 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

PHP – Mảng (Array)

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6272 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một mảng là một cấu trúc dữ liệu mà lưu giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn. Ví dụ, nếu bạn muốn lưu 100 số, thì thay vì định nghĩa 100 biến, nó là dễ dàng để định nghĩa một mảng có độ dài là 100.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php