Cổng Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : làm tròn số trong python

Làm tròn số có nghĩa là làm cho số đơn giản hơn bằng cách giữ nguyên giá trị của nó nhưng gần với số tiếp theo hơn.
Ví dụ: Nếu chúng ta muốn làm tròn một số, hãy nói 3,5. Nó sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất là 4. Tuy nhiên, số 3,74 sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân để cho ra 3,7.

Phương pháp 1: Sử dụng round () < / strong> Hàm.
Trong Python có một hàm round () tích hợp sẵn để làm tròn một số thành một số chữ số nhất định. Hàm round () chấp nhận hai đối số là số, n và n chữ số và sau đó trả về số n sau khi làm tròn thành n chữ số. Nếu số chữ số không được cung cấp để làm tròn, hàm làm tròn số n đã cho thành số nguyên gần nhất.

Cú pháp: round (số, số chữ số)

Tham số :

 • số: Số được làm tròn
 • số chữ số (Tùy chọn): Số chữ số mà một số nhất định sẽ được làm tròn

Ví dụ:

python3


print ( round ( 11 ))

print ( round ( 22.7 ))

print < code class = "trơn"> ( round ( 4.465 , 2 ))

< code class = "functions"> print ( ro und ( 4.476 , 2 ))

< / p>

print ( round ( 4.473 , 2 ))

 
 

Đầu ra:

 11
23
4,46
4,48
4,47

Phương pháp 2: Sử dụng khái niệm Cắt ngắn .
Cắt ngắn là một trong những phương pháp đơn giản nhất để làm tròn một số liên quan đến việc cắt bớt một số thành một số chữ số cho trước. Trong hàm này, mỗi chữ số sau một vị trí nhất định được thay thế bằng 0. Hàm truncate () có thể được sử dụng với các số dương cũng như âm.

Hàm rút gọn có thể được thực hiện theo cách sau:

 • Nhân số với 10 ^ p (10 được nâng lên lũy thừa thứ p) để dịch chuyển dấu thập phân p vị trí ở bên phải.
 • Lấy phần nguyên của số mới đó bằng cách sử dụng int ().
 • Chuyển vị trí thập phân p trở lại bên trái bằng cách chia cho 10 ^ p. < / li>

Triển khai khái niệm Cắt ngắn bằng hàm truncate () do người dùng xác định:

python3

< p class = "line number4 index3 alt1">

def truncate (n, số thập phân = 0 ):

hệ số nhân = 10 * < / code> * số thập phân

return int (n * hệ số) / hệ số

print (truncate ( 16,5 ))

print (truncate ( - 3,853 , 1 ))

< p class = "line number12 index11 alt1"> print (truncate ( 3.815 , 2 ))

print (truncate ( 346.8 < / code> , - 1 ))

print (truncate ( < code class = "keyword"> - 2947,48 , - 3 ))

 
 

Đầu ra:

 16.0
-3,8
3,81
340.0
-2000.0

Phương pháp 3: Sử dụng Toán học . ceil () và Hàm Math.floor () .
Math.ceil (): Hàm này trả về số nguyên gần nhất lớn hơn hoặc bằng một số nhất định.
Math.floor (): Hàm này trả về số nguyên gần nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số nhất định.
Ví dụ:

python3

< p class = "line number2 index1 alt1"> nhập toán học

print (math.ceil ( 4.2 ))

print (math.ceil ( - 0.5 ))

print (math.floor ( 2.2 ))

print (math.floor ( - 0.5 ))

 
 

Đầu ra:

 5
0
2
-1

Phương pháp 3: Sử dụng khái niệm Làm tròn số .
Trong Làm tròn số, một số được làm tròn đến một số chữ số được chỉ định.

Hàm làm tròn số có thể được triển khai theo cách sau:

 • Đầu tiên, dấu thập phân ở n được dịch sang phải một số vị trí chính xác bằng cách nhân n với 10 ** số thập phân.
 • Giá trị mới được làm tròn đến số nguyên gần nhất bằng cách sử dụng math.ceil ()
 • Cuối cùng, dấu thập phân được chuyển về bên trái bằng cách chia cho 10 ** số thập phân.

Triển khai khái niệm làm tròn số bằng cách sử dụng hàm round_up () do người dùng xác định:

< h2 class = "tabtitle"> python3

nhập toán học

def round_up (n, số thập phân = 0 ):

nhân = 10 * * số thập phân

return toán học .ceil (n * hệ số) / hệ số nhân

pri nt (round_up ( 2.1 ))

print (round_up ( 2.23 < / code> , 1 ))

print (round_up ( 2.543 < mã class = "trơn">, 2 ))

print (round_up ( 22.45 , - 1 ))

print (round_up ( 2352 , - 2 ))

 
 

Đầu ra:

 3.0
2.3
2,55
30.0
2400.0

Chúng ta có thể theo dõi sơ đồ bên dưới để hiểu rõ hơn và giảm xuống. Vòng lên bên phải và xuống bên trái.

Làm tròn lên luôn làm tròn một số ở bên phải trên trục số và làm tròn xuống luôn làm tròn một số ở bên trái trên trục số.
Phương pháp 5: Sử dụng khái niệm Làm tròn xuống .

Trong Làm tròn số xuống, một số được làm tròn xuống một số chữ số được chỉ định.

Chức năng làm tròn số có thể được thực hiện theo cách sau:

 • Đầu tiên, dấu thập phân ở n được chuyển số vị trí chính xác sang bên phải bằng cách nhân n với 10 ** số thập phân.
 • Giá trị mới được làm tròn đến số nguyên gần nhất bằng cách sử dụng math.floor ().
 • Cuối cùng, dấu thập phân được chuyển về bên trái bằng cách chia cho 10 ** số thập phân.

Triển khai khái niệm làm tròn số bằng cách sử dụng hàm round_down () do người dùng xác định:

python3

nhập toán học

def round_down (n, số thập phân = 0 ):

nhân = 10 * * số thập phân

return math.floor (n * nhân) / hệ số

print (round_down ( 2.5 ))

print (round_down (< / code> 2,48 , 1 ))

print (round_down ( < code class = "keyword"> - 0.5 ))

 
 

Đầu ra: < /p>

2.0
2,4
-1.0

Phương pháp 5: Sử dụng khái niệm Độ lệch làm tròn .
Khái niệm đối xứng giới thiệu khái niệm độ lệch làm tròn, mô tả cách làm tròn ảnh hưởng đến số dữ liệu trong một tập dữ liệu.
Chiến lược làm tròn có xu hướng làm tròn theo hướng dương vô cực, vì giá trị luôn được làm tròn theo hướng dương vô cùng. Tương tự, chiến lược làm tròn xuống có một vòng hướng tới độ lệch âm vô cực. Chiến lược cắt bớt có một vòng hướng tới thiên vị vô cùng âm đối với các giá trị dương và một vòng hướng tới vô cùng dương đối với các giá trị âm. Nói chung, các hàm làm tròn với hành vi này được cho là có một vòng hướng tới độ lệch 0.

a) Khái niệm về một nửa làm tròn .
Làm tròn một nửa làm tròn mọi số đến số gần nhất với độ chính xác được chỉ định và phá vỡ các mối quan hệ bằng cách làm tròn lên.
Chiến lược làm tròn nửa số được thực hiện bằng cách dịch chuyển dấu thập phân sang bên phải theo số vị trí mong muốn. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ phải xác định xem chữ số sau dấu thập phân được dịch chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn bằng 5.
Chúng ta có thể thêm 0,5 vào giá trị được dịch chuyển và sau đó làm tròn nó xuống bằng toán học. () hàm số.

Triển khai hàm round_half_up ():

python3

nhập toán học

def round_half_up (n, số thập phân = 0 ):

nhân = 10 * * số thập phân

< code class = "undefined space"> return math.floor (n * hệ số + 0,5 ) / hệ số nhân

print (round_half_up ( 1.28 , 1 ))

print (round_half_up ( - 1.5 ))

print (round_half_up ( - 1.225 , 2 )) < / p>

 
 

Đầu ra:

 1.3
-1.0
-1,23

b) Khái niệm Làm tròn một nửa .
Phương pháp này làm tròn đến số gần nhất, tương tự như phương pháp làm tròn một nửa, sự khác biệt là nó phá vỡ mối quan hệ bằng cách làm tròn đến số nhỏ hơn của hai số. Chiến lược làm tròn một nửa xuống được thực hiện bằng cách thay thế math.floor () trong hàm round_half_up () bằng math.ceil () và sau đó trừ đi 0,5 thay vì cộng.

Triển khai hàm round_half_down ():

python3

nhập toán học

def round_half_down (n, số thập phân = 0 ):

hệ số nhân = 10 * * số thập phân

< code class = "undefined space"> return math.ceil (n * hệ số - 0,5 ) / hệ số nhân

in (round_half_down ( 2.5 ))

print (round_half_down ( - 2.5 ))

print (round_half_down ( 2,25 , 1 ))

 
 

Đầu ra:

 2.0
-3.0
2,2

Phương pháp 6: Làm tròn Một nửa Cách 0.
Trong Làm tròn Một nửa Xa 0, chúng ta cần làm là bắt đầu như bình thường bằng cách dịch chuyển dấu thập phân sang phải một số vị trí nhất định và sau đó nhận thấy ngay chữ số (d) ở bên phải của chữ số thập phân trong số mới. Có bốn trường hợp cần xem xét:

 • Nếu n dương và d & gt; = 5, làm tròn lên
 • Nếu n dương và d = 5, làm tròn xuống
 • Nếu n âm và d & gt; = 5, hãy làm tròn xuống
 • Nếu n âm và d & lt; 5, làm tròn số

Sau khi làm tròn số theo các quy tắc đã đề cập ở trên, chúng ta có thể chuyển vị trí thập phân trở lại bên trái.

 • Làm tròn một nửa thành chẵn: Có một cách để giảm thiểu xu hướng làm tròn khi chúng tôi làm tròn các giá trị trong tập dữ liệu. Chúng tôi chỉ cần làm tròn các mối quan hệ đến số chẵn gần nhất với độ chính xác mong muốn. Chiến lược làm tròn từ nửa đến chẵn là chiến lược được sử dụng bởi round () tích hợp sẵn của Python. Lớp thập phân cung cấp hỗ trợ cho số học dấu phẩy động thập phân được làm tròn chính xác nhanh chóng. Điều này cung cấp một số lợi thế so với kiểu dữ liệu float. Chiến lược làm tròn mặc định trong mô-đun thập phân là ROUND_HALF_EVEN.

Ví dụ:

python3

print (Số thập phân ( "0,1" ))

print (Thập phân ( 0.1 ))

print (Thập phân ( "1.65" ). Quantize (Thập phân ( " 1,0 " )))

print < code class = "trơn"> (Thập phân ( "1.675" ). quantize (Thập phân ( "1.00" )))

 
 

Đầu ra:

 0,1
0,1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
1,6
1,68

Ghi chú cá nhân của tôi


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề làm tròn số trong python

Circular Linked List in Python | Part One

 • Tác giả: Sigma Coding
 • Ngày đăng: 2019-08-08
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2218 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Circular Linked lists are an extension of a regular linked list but differ in the fact that the last node now points back to the head. This creates a list that is circular and allows for easy traversal to previous nodes. In this video, we explore how to create a circular linked list and discuss insertion operations.

  Video Resources:
  --------------------------------------------------
  Resource: GitHub File
  Link: https://github.com/areed1192/sigma_coding_youtube/tree/master/data%20structures/Circular%20Linked%20Lists.ipynb

  Resources:
  --------------------------------------------------
  Facebook Page: https://www.facebook.com/codingsigma
  Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/sigmacoding
  GitHub Sigma Coding: https://github.com/areed1192/sigma_coding_youtube

  Support Sigma Coding:
  --------------------------------------------------
  Patreon: https://patreon.com/sigmacoding
  Amazon Associates: https://amzn.to/3bsTI5P **

  Related Topics:
  --------------------------------------------------
  Title: Circular Linked List in Python | Part One
  Link: https://youtu.be/t8lyrfPStN0

  Title: Circular Linked List in Python | Part Three
  Link: https://youtu.be/TZoKsJsCMD4

  Title: Circular Linked List in Python | Part Two
  Link: https://youtu.be/EuP2hHJ36Kg

  Title: Doubly Linked List in Python | Part Four
  Link: https://youtu.be/0BTZB5DU2OE

  Title: Doubly Linked List in Python | Part One
  Link: https://youtu.be/LrCAokPC12g

  Title: Doubly Linked List in Python | Part Three
  Link: https://youtu.be/w-fnG4LIU_0

  Title: Doubly Linked List in Python | Part Two
  Link: https://youtu.be/galDq38nlWg

  Title: Linked List in Python | Part Four
  Link: https://youtu.be/wCVy0qRcPOs

  Title: Linked List in Python | Part One
  Link: https://youtu.be/lAbwwDIRVac

  Title: Linked List in Python | Part Three
  Link: https://youtu.be/VJtOBM7LVaY

  Title: Linked List in Python | Part Two
  Link: https://youtu.be/aYQZK3Hq0-Y

  **Amazon Associates Disclosure:
  --------------------------------------------------
  I am a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com. One of the ways I support the channel is by using Amazon Associates to earn fees on purchases you make. That means when you use the link above, it will track any purchases made from that link and give a small portion of it to the Sigma Coding. I love this approach because it allows you to do what you're already doing (shopping) but also helps support the channels you care about. Also, it makes it where I can invest that revenue to help improve and grow the channel.

  Tags:
  --------------------------------------------------
  Python DataStructures CircularLinkedLists

Làm thế nào để làm tròn bằng Python

 • Tác giả: gialaipc.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6866 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [ad_1]

  Trong thời đại này, mọi doanh nghiệp thường làm việc với dữ liệu lớn và họ cố gắng sử dụng dữ liệu

Cách làm tròn số đến số liệu quan trọng trong Python

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2433 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn có thể sử dụng số âm để làm tròn số nguyên: >>> round(1234, -3) 1000.0…

Tìm hiểu và thực hành về số trong Python

 • Tác giả: t3h.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1544 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết ngày hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu về các con số trong Python, cách tạo các số nguyên, số thực, làm tròn số trong Python.

Làm tròn số thập phân A đến B chữ số sau dấu phẩy (Có xử lý ngoại lệ đầu vào).

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4502 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết chương trình làm tròn số thập phân A đến B chữ số sau dấu phẩy. A và B được nhập bất kỳ từ bàn phím. Hiển thị số A sau khi được làm tròn ra màn hình (Có xử lý ngoại lệ đầu vào).

Làm tròn số trong python bằng hàm round

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2517 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách làm tròn số trong python. Bạn sẽ học được cách làm tròn số trong python bằng cách sử dụng hàm round trong bài học này.

Xử lý số học với module math trong Python

 • Tác giả: toidicode.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5543 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài này mình sẽ tổng hợp lại một số hàm xử lý số học trong Python cụ thể hơn thì chính là tìm hiểu về module math trong Python cho mọi người cùng tham khảo!

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Ví dụ về mã liên kết nút HTML - Cách tạo siêu liên kết HTML bằng thuộc tính HREF trên thẻ - cách tạo một nút liên kết trong html

By ads_php