Làm thế nào để truyền một mảng hoặc một danh sách vào một hàm trong python? – truyền một mảng đến một hàm python

Bạn đang xem : chuyển một mảng sang một hàm python

Tích cực

Ngày 13 tháng 6 năm 2019

/
Đã xem 48850
/

Bình luận 0

/

Chỉnh sửa

Ví dụ về cách chuyển một mảng hoặc danh sách làm đối số của một hàm trong python:

Truyền ma trận vào một hàm

Trong python, có thể chuyển một ma trận làm đối số của một hàm, ví dụ:

 & gt; & gt; & gt; nhập numpy dưới dạng np 
 & gt; & gt; & gt; hàm def (x): 
 ... trả về 0,5 * x + 2 
 ... 
 & gt; & gt; & gt; x = np.arange (0,10,0.1) 
 & gt; & gt; & gt; y = function (x) 
 & gt; & gt; & gt; y 
 array ([2., 2.05, 2.1, 2.15, 2.2, 2.25, 2.3, 2.35, 2.4, 
 2.45, 2.5, 2.55, 2.6, 2.65, 2.7, 2.75, 2.8, 2.85, 
 2.9, 2.95, 3., 3.05, 3.1, 3.15, 3.2, 3.25, 3.3, 
 3.35, 3.4, 3.45, 3.5, 3.55, 3.6, 3.65, 3.7, 3.75, 
 3.8, 3.85, 3.9, 3.95, 4., 4.05, 4.1, 4.15, 4.2, 
 4.25, 4.3, 4.35, 4.4, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6, 4.65, 
 4.7, 4.75, 4.8, 4.85, 4.9, 4.95, 5., 5.05, 5.1, 
 5.15, 5.2, 5.25, 5.3, 5.35, 5.4, 5.45, 5.5, 5.55, 
 5.6, 5.65, 5.7, 5.75, 5.8, 5.85, 5.9, 5.95, 6., 
 6.05, 6.1, 6.15, 6.2, 6.25, 6.3, 6.35, 6.4, 6.45, 
 6.5, 6.55, 6.6, 6.65, 6.7, 6.75, 6.8, 6.85, 6.9, 6.95]) 

x là một ma trận và hàm trả về một ma trận mới y.

Lưu ý: nó sẽ trả về lỗi nếu sử dụng hàm toán học:

 & gt; & gt; & gt; nhập numpy dưới dạng np 
 & gt; & gt; & gt; nhập toán học 
 & gt; & gt; & gt; hàm def (x): 
 ... trả về math.cos (x) 
 ... 
 & gt; & gt; & gt; y = function (x) 
 Traceback (cuộc gọi gần đây nhất): 
 Tệp "& lt; stdin & gt;", dòng 1, trong & lt; mô-đun & gt; 
 Tệp "& lt; stdin & gt;", dòng 2, trong hàm 
 TypeError: chỉ các mảng length-1 mới có thể được chuyển đổi thành các vô hướng Python 

vì hàm toán học không hoạt động với ma trận. Cần sử dụng numpy.cos (x) để thay thế:

 & gt; & gt; & gt; nhập numpy dưới dạng np 
 & gt; & gt; & gt; hàm def (x): 
 ... trả về np.cos (x) 
 ... 
 & gt; & gt; & gt; y = function (x) 
 & gt; & gt; & gt; y 
 array ([1, 0,99500417, 0,98006658, 0,95533649, 0,92106099, 
 0,87758256, 0,82533561, 0,76484219, 0,69670671, 0,62160997, 
 0.54030231, 0.45359612, 0.36235775, 0.26749883, 0.16996714, 
 0.0707372, -0.02919952, -0.12884449, -0.22720209, -0.32328957, 
 -0.41614684, -0.5048461, -0.58850112, -0.66627602, -0.73739372, 
 -0.80114362, -0.85688875, -0.90407214, -0.94222234, -0.97095817, 
 -0.9899925, -0.99913515, -0.99829478, -0.98747977, -0.96679819, 
 -0.93645669, -0.89675842, -0.84810003, -0.79096771, -0.7259323, 
 -0.65364362, -0.57482395, -0.49026082, -0.40079917, -0.30733287, 
 -0.2107958, -0.11215253, -0.01238866, 0.08749898, 0.18651237, 
 0.28366219, 0.37797774, 0.46851667, 0.55437434, 0.63469288, 
 0,70866977, 0,77556588, 0,83471278, 0,88551952, 0,92747843, 
 0.96017029, 0.98326844, 0.9965421, 0.99985864, 0.99318492, 
 0,97658763, 0,95023259, 0,91438315, 0,86939749, 0,8157251, 
 0,75390225, 0,68454667, 0,60835131, 0,52607752, 0,43854733, 
 0,34663532, 0,25125984, 0,15337386, 0,05395542, -0,04600213, 
 -0.14550003, -0.24354415, -0.33915486, -0.43137684, -0.51928865, 
 -0.6020119, -0.67872005, -0.74864665, -0.81109301, -0.86543521, 
 -0.91113026, -0.9477216, -0.97484362, -0.99222533, -0.99969304, 
 -0.99717216, -0.98468786, -0.96236488, -0.93042627, -0.88919115]) 
 & gt; & gt; & gt; 

Chuyển danh sách trong một hàm

Cũng có thể chuyển một danh sách:

 & gt; & gt; & gt; l = ['coucou', 'hello', 'salut'] 
 & gt; & gt; & gt; def fonction (l): 
 ... cho tôi trong l: 
 ... in i 
 ... 
 & gt; & gt; & gt; fonction (l) 
 coucou
 xin chào 
 chào 

Tài liệu tham khảo

Liên kết
Địa điểm

Khai báo một hàm python với một tham số mảng và truyền một đối số mảng cho lệnh gọi hàm?
stackoverflow


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề truyền một mảng đến một hàm python

Python tutorial: Plotting histograms with Python

 • Tác giả: DataCamp
 • Ngày đăng: 2016-11-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3222 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Learn how to plot histograms with Python: https://www.datacamp.com/courses/statistical-thinking-in-python-part-1

  We saw in the last video that a histogram can be a useful plot to generate when exploring a data set. Let’s go over how we can create one.

  We are interested in the fraction of the vote that went to Barack Obama in each county. We can plot this as a histogram using the matplotlib.pyplot module’s hist() function. We pass it the dem_share column of the DataFrame. We could have also passed a NumPy array with the same data, and it works just fine. In fact, for this course and its sequel, you can use DataFrames and NumPy arrays interchangeably.

  Note that plt.hist() returns three arrays that I am not interested in; I only want the plot. I therefore assign a dummy variable called “underscore” to them, which is common practice in Python.

  After creating the histogram, we label the axes. Always label your axes, for histograms or any other kind of plot. Otherwise no one can know what it is you are plotting.

  You probably didn’t notice, but this plot looks slightly different than the first plot I showed. You can see it if you look at them side-by-side. They are different because they have different binning. In the plot at left, we have ten bins that were automatically generated by the default settings of plt.hist(), and I set up the bins on the right myself. I specified where the edges of the bars of the histogram are, the bin edges, and use the bins keyword argument to pass that to plt.hist().

  You can also specify a number of bins, say 20, using the bins keyword argument, and Matplotlib will automatically generate 20 evenly spaced bins.

  Now, the plots we’ve made so far are stylized with Matplotlib’s default settings. I prefer to use the default settings of Seaborn, an excellent matplotlib-based statistical data visualization package written primarily by Michael Waskom. We import it as sns, as is traditionally done. Upon import, we can set the style to be Seaborn’s default, using the sns.set() function. This results in nicely formatted plots. Beyond this stylistic functionality, Seaborn offers useful plotting functions that we will explore in the next video.

  Before we do that, let’s practice making histograms with some exercises.

Mảng là gì? Cách sử dụng mảng trong Python – Blog

 • Tác giả: vn.got-it.ai
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9363 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, bạn sẽ phân biệt mảng trong python với list, tìm hiểu về các thao tác cơ bản với mảng. Đi kèm trong bài viết là các ví dụ giúp bạn dễ hiểu hơn.

Mảng Trong Python

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5327 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng trong Python là loại cấu trúc dữ liệu có thể chứa nhiều giá trị cùng kiểu. Thông thường, chúng bị hiểu sai thành những lists hoặc mảng Numpy. Về mặt kỹ thuật, mảng trong Python khác với cả hai khái niệm trên. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu xem mảng trong Python […]

Kiểu List (mảng) trong Python

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3419 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu kiểu dữ liệu List (mảng) trong Python, mảng là kiểu dữ liệu được dùng rất nhiều, nhất là trong những bài tập học kỹ thuật lập trình Python

Mảng trong Python

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8036 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng là một phần cơ bản của tất cả các ngôn ngữ lập trình, nó là tập hợp các phần tử của một kiểu dữ liệu duy nhất, ví dụ mảng số nguyên, mảng chuỗi. Tuy nhiên, trong Pythong, không có cấu trúc dữ liệu mảng gốc. Vì vậy, chúng ta sử dụng các list Python thay cho mảng.

Lập trình Python – Danh sách (mảng) trong Python – HourOfCode Vietnam

 • Tác giả: hourofcode.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1728 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm trong Python

 • Tác giả: toidicode.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1082 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực sự thì về khái niệm của hàm thì nó cũng rất khó có thể giải thích được, ở đây mình sẽ tóm lại bằng một khái niệm đơn giản như sau: Hàm là một tập các khối code được viết ra nhằm cho việc tái sử dụng code.Nếu như bạn thấy khó hiểu, thì bạn hãy tưởng tượng như bạn có một đoạn code tính tổng 2 số chẳng hạn, nếu như ở một vị trí khác bạn cũng cần tính tổng 2 số thì bạn lại phải viết lại đoạn c

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Biểu thức Lambda (Hướng dẫn Java ™> Học ngôn ngữ Java> Lớp và đối tượng) - cú pháp cho biểu thức lambda trong java