Bạn đang xem : biểu tượng html mũi tên xuống

& amp; # 8592; & amp; larr; & amp; mũi tên trái; & amp; LeftArrow; & amp; slarr; & amp; ShortLeftArrow; U + 02190 \ 2190 & amp; # x2190; Mũi tên sang trái & amp; # 8593; & amp; uarr; & amp; tăng trưởng; & amp; UpArrow; & amp; ShortUpArrow; U + 02191 \ 2191 & amp; # x2191; Mũi tên Lên trên & amp; # 8594; & amp; rarr; & amp; rightarrow; & amp; RightArrow; & amp; srarr; & amp; ShortRightArrow; U + 02192 \ 2192 & amp; # x2192; Mũi tên sang phải & amp; # 8595; & amp; darr; & amp; đặt xuống; & amp; DownArrow; & amp; ShortDownArrow; U + 02193 \ 2193 & amp; # x2193; Mũi tên xuống & amp; # 8596; & amp; harr; & amp; left rightarrow; & amp; LeftRightArrow; U + 02194 \ 2194 & amp; # x2194; Left Right Arrow & amp; # 8597; & amp; varr; & amp; updownarrow; & amp; UpDownArrow; U + 02195 \ 2195 & amp; # x2195; Mũi tên Lên xuống & amp; # 8598; & amp; nwarr; & amp; UpperLeftArrow; & amp; nwarrow; U + 02196 \ 2196 & amp; # x2196; North West Arrow & amp; # 8599; & amp; nearr; & amp; UpperRightArrow; & amp; nearrow; U + 02197 \ 2197 & amp; # x2197; North East Arrow & amp; # 8600; & amp; searr; & amp; searrow; & amp; LowerRightArrow; U + 02198 \ 2198 & amp; # x2198; South East Arrow & amp; # 8601; & amp; swarr; & amp; bầy hầy; & amp; LowerLeftArrow; U + 02199 \ 2199 & amp; # x2199; South West Arrow & amp; # 8602; & amp; nlarr; & amp; nleftarrow; U + 0219A \ 219A & amp; # x219A; Mũi tên hướng trái có nét vẽ & amp; # 8603; & amp; nrarr; & amp; nrightarrow; U + 0219B \ 219B & amp; # x219B; Mũi tên hướng sang phải có nét vẽ & amp; # 8604; U + 0219C \ 219C & amp; # x219C; Mũi tên hướng sang trái & amp; # 8605; & amp; rarrw; & amp; rightsquigarrow; U + 0219D \ 219D & amp; # x219D; Mũi tên sóng hướng phải & amp; # 8606; & amp; Larr; & amp; haiheadleftarrow; U + 0219E \ 219E & amp; # x219E; Hai Mũi tên Hướng sang Trái & amp; # 8607; & amp; Uarr; U + 0219F \ 219F & amp; # x219F; Hai Mũi tên Hướng lên phía trên & amp; # 8608; & amp; Rarr; & amp; twoheadrightarrow; U + 021A0 \ 21A0 & amp; # x21A0; Hai Mũi tên Hướng xuống Phải & amp; # 8609; & amp; Darr; U + 021A1 \ 21A1 & amp; # x21A1; Hai Mũi tên Hướng xuống phía dưới & amp; # 8610; & amp; larrtl; & amp; leftarrowtail; U + 021A2 \ 21A2 & amp; # x21A2; Mũi tên hướng trái có đuôi & amp; # 8611; & amp; rarrtl; & amp; rightarrowtail; U + 021A3 \ 21A3 & amp; # x21A3; Mũi tên hướng phải có đuôi & amp; # 8612; & amp; LeftTeeArrow; & amp; mapstoleft; U + 021A4 \ 21A4 & amp; # x21A4; Mũi tên sang trái Từ Thanh & amp; # 8613; & amp; UpTeeArrow; & amp; mapstoup; U + 021A5 \ 21A5 & amp; # x21A5; Mũi tên Lên từ Thanh & amp; # 8614; & amp; map; & amp; RightTeeArrow; & amp; mapsto; U + 021A6 \ 21A6 & amp; # x21A6; Mũi tên sang phải Từ Thanh & amp; # 8615; & amp; DownTeeArrow; & amp; mapstodown; U + 021A7 \ 21A7 & amp; # x21A7; Mũi tên đi xuống từ thanh & amp; # 8616; U + 021A8 \ 21A8 & amp; # x21A8; Mũi tên đi xuống có đế & amp; # 8617; & amp; larrhk; & amp; hookleftarrow; U + 021A9 \ 21A9 & amp; # x21A9; Mũi tên sang trái có móc & amp; # 8618; & amp; rarrhk; & amp; hookrightarrow; U + 021AA \ 21AA & amp; # x21AA; Mũi tên hướng phải có móc & amp; # 8619; & amp; larrlp; & amp; looparrowleft; U + 021AB \ 21AB & amp; # x21AB; Mũi tên sang trái có vòng lặp & amp; # 8620; & amp; rarrlp; & amp; looparrowright; U + 021AC \ 21AC & amp; # x21AC; Mũi tên hướng phải có vòng lặp & amp; # 8621; & amp; harrw; & amp; leftrightsquigarrow; U + 021AD \ 21AD & amp; # x21AD; Left Right Wave Arrow & amp; # 8622; & amp; nharr; & amp; nleftrightarrow; U + 021AE \ 21AE & amp; # x21AE; Mũi tên Trái Phải có Nét vẽ & amp; # 8623; U + 021AF \ 21AF & amp; # x21AF; Mũi tên Zigzag xuống dưới & amp; # 8624; & amp; lsh; & amp; Lsh; U + 021B0 \ 21B0 & amp; # x21B0; Mũi tên hướng lên có đầu nhọn sang trái & amp; # 8625; & amp; rsh; # span> ↳ & amp; # 8627; & amp; rdsh; U + 021B3 \ 21B3 & amp; # x21B3; Mũi tên hướng xuống có đầu nhọn hướng phải & amp; # 8628; U + 021B4 \ 21B4 & amp; # x21B4; Mũi tên hướng xuống có góc hướng xuống & amp; # 8629; & amp; crarr; U + 021B5 \ 21B5 & amp; # x21B5; Mũi tên hướng xuống có góc hướng xuống & amp; # 8630 & amp; cularr; & amp; curvearrowleft; U + 021B6 \ 21B6 & amp; # x21B6; Mũi tên bán nguyệt trên cùng ngược chiều kim đồng hồ & amp; # 8631; & amp; curarr; & amp; curvearrowright; U + 021B7 \ 21B7 & amp; # x21B7; Mũi tên bán nguyệt trên cùng theo chiều kim đồng hồ & amp; # 8632; U + 021B8 \ 21B8 & amp; # x21B8; North West Arrow To Long Bar ↹ < / span> & amp; # 8633; U + 021B9 \ 21B9 & amp; # x21B9; Mũi tên sang trái để thanh qua phải Mũi tên sang thanh & amp; # 8634; & amp; olarr; & amp; circlearrowleft; U + 021BA \ 21BA & amp; # x21BA; Mũi tên mở vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ & amp; # 8635; & amp; orarr; & amp; circlearrowright; U + 021BB \ 21BB & amp; # x21BB; Mũi tên mở vòng tròn theo chiều kim đồng hồ & amp; # 8636; & amp; lharu; & amp; LeftVector; & amp; leftharpoonup; U + 021BC \ 21BC & amp; # x21BC; Leftwards Harpoon With Barb Upwards & amp; # 8637; & amp; lhard; & amp; leftharpoondown; & amp; DownLeftVector; U + 021BD \ 21BD & amp; # x21BD; Leftward Harpoon With Barb Downward & amp; # 8638; & amp; uharr; & amp; upharpoonright; & amp; RightUpVector; U + 021BE \ 21BE & amp; # x21BE; Upwards Harpoon With Barb Rightwards & amp; # 8639; & amp; uharl; & amp; upharpoonleft; & amp; LeftUpVector; U + 021BF \ 21BF & amp; # x21BF; Đi lên trên Harpoon Với Barb Bên trái & amp; # 8640; & amp; rharu; & amp; RightVector; & amp; rightharpoonup; U + 021C0 \ 21C0 & amp; # x21C0; Rightwards Harpoon With Barb Upwards & amp; # 8641; & amp; rhard; & amp; rightharpoondown; & amp; DownRightVector; U + 021C1 \ 21C1 & amp; # x21C1; Rightwards Harpoon With Barb Downwards & amp; # 8642; & amp; dharr; & amp; RightDownVector; & amp; downharpoonright; U + 021C2 \ 21C2 & amp; # x21C2; Downwards Harpoon With Barb Rightwards & amp; # 8643; & amp; dharl; & amp; LeftDownVector; & amp; downharpoonleft; U + 021C3 \ 21C3 & amp; # x21C3; Downwards Harpoon With Barb Leftwards & amp; # 8644; & amp; rlarr; & amp; rightleftarrows; & amp; RightArrowLeftArrow; U + 021C4 \ 21C4 & amp; # x21C4; Mũi tên hướng phải qua Mũi tên sang trái & amp; # 8645; & amp; udarr; & amp; UpArrowDownArrow; U + 021C5 \ 21C5 & amp; # x21C5; Mũi tên Lên trên Trái hướng Mũi tên Hướng xuống & amp; # 8646; & amp; lrarr; & amp; mũi tên phải; & amp; LeftArrowRightArrow; U + 021C6 \ 21C6 & amp; # x21C6; Mũi tên sang trái trên Mũi tên hướng sang phải & amp; # 8647; & amp; llarr; & amp; leftleftarrows; U + 021C7 \ 21C7 & amp; # x21C7; Mũi tên được ghép nối sang trái & amp; # 8648; & amp; uuarr; & amp; mũi tên lên; U + 021C8 \ 21C8 & amp; # x21C8; Mũi tên được ghép nối trở lên & amp; # 8649; & amp; rrarr; & amp; mũi tên phải & amp; downdownarrows; U + 021CA \ 21CA & amp; # x21CA; Mũi tên ghép nối xuống & amp; # 8651; & amp; lrhar; & amp; Đảo ngược Trạng thái cân bằng; & amp; leftrightharpoons; U + 021CB \ 21CB & amp; # x21CB; Leftward Harpoon Over Rightwards Harpoon & amp; # 8652; & amp; rlhar; & amp; rightleftharpoons; & amp; Cân bằng; U + 021CC \ 21CC & amp; # x21CC; Harpoon hướng phải qua Harpoon bên trái & amp; # 8653; & amp; nlArr; & amp; nLeftarrow; U + 021CD \ 21CD & amp; # x21CD; Mũi tên đôi sang trái có nét vẽ & amp; # 8654; & amp; nhArr; & amp; nLeftrightarrow; U + 021CE \ 21CE & amp; # x21CE; Left Right Double Right Double Arrow With Stroke & amp; # 8655; & amp; nrArr; & amp; nRightarrow; U + 021CF \ 21CF & amp; # x21CF; Mũi tên đôi sang phải có Nét vẽ & amp; # 8656; & amp; lArr; & amp; Mũi tên trái; & amp; DoubleLeftArrow; U + 021D0 \ 21D0 & amp; # x21D0; Mũi tên đôi sang trái & amp; # 8657; & amp; uArr; & amp; Tăng trưởng; & amp; DoubleUpArrow; U + 021D1 \ 21D1 & amp; # x21D1; Mũi tên kép lên trên & amp; # 8658; & amp; rArr; & amp; Rightarrow; & amp; Ngụ ý; & amp; DoubleRightArrow; U + 021D2 \ 21D2 & amp; # x21D2; Mũi tên đôi sang phải & amp; # 8659; & amp; dArr; & amp; Giảm xuống; & amp; DoubleDownArrow; U + 021D3 \ 21D3 & amp; # x21D3; Mũi tên đôi hướng xuống & amp; # 8660; & amp; hArr; & amp; Mũi tên trái phải; & amp; DoubleLeftRightArrow; & amp; iff; U + 021D4 \ 21D4 & amp; # x21D4; Mũi tên kép Trái phải & amp; # 8661; & amp; vArr; & amp; Mũi tên lên xuống; & amp; DoubleUpDownArrow; U + 021D5 \ 21D5 & amp; # x21D5; Mũi tên đôi Lên xuống & amp; # 8662; & amp; nwArr; U + 021D6 \ 21D6 & amp; # x21D6; North West Double Arrow & amp; # 8663; & amp; neArr; U + 021D7 \ 21D7 & amp; # x21D7; North East Arrow & amp; # 8664; & amp; seArr; U + 021D8 \ 21D8 & amp; # x21D8; Mũi tên đôi Đông Nam & amp; # 8665; & amp; swArr; U + 021D9 \ 21D9 & amp; # x21D9; Mũi tên kép Đông Nam & amp; # 8666; & amp; lAarr; & amp; Lleftarrow; U + 021DA \ 21DA & amp; # x21DA; Mũi tên ba sang trái & amp; # 8667; & amp; rAarr; & amp; Rrightarrow; U + 021DB \ 21DB & amp; # x21DB; Mũi tên ba mũi tên sang phải & amp; # 8668; U + 021DC \ 21DC & amp; # x21DC; Mũi tên vuông góc sang trái & amp ; # 8669; & amp; zigrarr; U + 021DD \ 21DD & amp; # x21DD; Mũi tên Squiggle sang phải & amp; # 8670; U + 021DE \ 21DE & amp; # x21DE; Mũi tên hướng lên với nét kép & amp; # 8671; U + 021DF \ 21DF & amp; # x21DF; Mũi tên hướng xuống với nét vẽ kép & amp; # 8672; U + 021E0 \ 21E0 & amp; # x21E0; Mũi tên đứt nét sang trái < span> ⇡ & amp; # 8673; U + 021E1 \ 21E1 & amp; # x21E1; Mũi tên đứt đoạn lên trên & amp; # 8674; U + 021E2 \ 21E2 & amp; # x21E2; Mũi tên đứt đoạn sang phải < span> ⇣ & amp; # 8675; U + 021E3 \ 21E3 & amp; # x21E3; Mũi tên đứt nét xuống & amp; # 8676; & amp; larrb; & amp; LeftArrowBar; U + 021E4 \ 21E4 & amp; # x21E4; Mũi tên sang trái để thanh & amp; # 8677; & amp; rarrb; & amp; RightArrowBar; U + 021E5 \ 21E5 & amp; # x21E5; Mũi tên sang phải để thanh & amp; # 8678; U + 021E6 \ 21E6 & amp; # x21E6; Mũi tên trắng sang trái & amp; # 8679; U + 021E7 \ 21E7 & amp; # x21E7; Mũi tên trắng hướng lên & amp; # 8680; U + 021E8 \ 21E8 & amp; # x21E8; Mũi tên trắng hướng phải & amp; # 8681; U + 021E9 \ 21E9 & amp; # x21E9; Mũi tên trắng hướng xuống & amp; # 8682; U + 021EA \ 21EA & amp; # x21EA; Mũi tên trắng hướng lên từ vạch & amp; # 8683; U + 021EB \ 21EB & amp; # x21EB; Mũi tên trắng hướng lên trên bệ & amp; # 8684; U + 021EC \ 21EC & amp; # x21EC; Mũi tên trắng hướng lên trên bệ có thanh ngang & amp; # 8685; U + 021ED \ 21ED & amp; # x21ED; Mũi tên trắng hướng lên trên bệ có thanh dọc & amp; # 8686; U + 021EE \ 21EE & amp; # x21EE; Mũi tên trắng hướng lên trên & amp; # 8687; U + 021EF \ 21EF & amp; # x21EF; Mũi tên trắng hướng lên trên Bệ & amp; # 8688; U + 021F0 \ 21F0 & amp; # x21F0; Mũi tên trắng hướng lên phải từ tường & amp; ; # 8689; U + 021F1 \ 21F1 & amp; # x21F1; North West Arrow To Corner & amp; # 8690; U + 021F2 \ 21F2 & amp; # x21F2; South East Arrow To Corner ⇳ < / span> & amp; # 8691; U + 021F3 \ 21F3 & amp; # x21F3; Mũi tên trắng lên xuống & amp; # 8692; U + 021F4 \ 21F4 & amp; # x21F4; Mũi tên phải với vòng tròn nhỏ & amp; # 8693; & amp; duarr; & amp; DownArrowUpArrow; U + 021F5 \ 21F5 & amp; # x21F5; Mũi tên Xuống Mũi tên Xuống Trái Hướng Mũi tên Lên trên & amp; # 8694; U + 021F6 \ 21F6 & amp; # x21F6; Ba Mũi tên Hướng phải & amp; # 8695; U + 021F7 \ 21F7 & amp; # x21F7; Mũi tên sang trái với nét dọc & amp; # 8696; U + 021F8 \ 21F8 & amp; # x21F8; Mũi tên sang phải với nét dọc & amp; # 8697; U + 021F9 \ 21F9 & amp; # x21F9; Mũi tên trái phải có nét dọc & amp; # 8698; U + 021FA \ 21FA & amp; # x21FA; Mũi tên sang trái Với Hai nét dọc & amp; # 8699; U + 021FB \ 21FB & amp; # x21FB; Mũi tên sang phải với Nét dọc kép & amp; # 8700; U + 021FC \ 21FC & amp ; # x21FC; Mũi tên trái phải với nét thẳng đứng kép & amp; # 8701; & amp; loarr; U + 021FD \ 21FD & amp; # x21FD; Mũi tên mở đầu sang trái & amp; # 8702; & amp; roarr; U + 021FE \ 21FE & amp; # x21FE; Mũi tên mở hướng phải & amp; # 8703; & amp; hoarr; U + 021FF \ 21FF & amp; # x21FF; Left Mũi tên mở đầu phải & amp; # 10224; U + 027F0 \ 27F0 & amp ; # x27F0; Mũi tên bốn hướng lên & amp; # 10225; U + 027F1 \ 27F1 & amp; # x27F1; Mũi tên bốn hướng xuống & amp; # 10226; U + 027F2 \ 27F2 & amp ; # x27F2; Mũi tên vòng tròn có đầu nhọn ngược chiều kim đồng hồ & amp; # 10227; U + 027F3 \ 27F3 & amp; # x27F3; Mũi tên vòng tròn có đầu nhọn theo chiều kim đồng hồ & amp; # 10228; U + 027F4 \ 27F4 & amp; # x27F4; Mũi tên Phải có Dấu cộng & amp; # 10229; & amp; xlarr; & amp; longleftarrow; & amp; LongLeftArrow; U + 027F5 \ 27F5 & amp; # x27F5; Mũi tên dài sang trái & amp; # 10230; & amp; xrarr; & amp; longrightarrow; & amp; LongRightArrow; U + 027F6 \ 27F6 & amp; # x27F6; Mũi tên dài sang phải & amp; # 10231; & amp; xharr; & amp; longleftrightarrow; & amp; LongLeftRightArrow; U + 027F7 \ 27F7 & amp; # x27F7; Dài Mũi tên Trái Phải & amp; # 10232; & amp; xlArr; & amp; Longleftarrow; & amp; DoubleLongLeftArrow; U + 027F8 \ 27F8 & amp; # x27F8; Mũi tên đôi dài sang trái & amp; # 10233; & amp; xrArr; & amp; Longrightarrow; & amp; DoubleLongRightArrow; U + 027F9 \ 27F9 & amp; # x27F9; Mũi tên kép dài sang phải & amp; # 10234; & amp; xhArr; & amp; Longleftrightarrow; & amp; DoubleLongLeftRightArrow; U + 027FA \ 27FA & amp; # x27FA; Mũi tên kép dài sang trái phải & amp; # 10235; U + 027FB \ 27FB & amp; # x27FB; Mũi tên dài sang trái từ thanh ⟼ < / span> & amp; # 10236; & amp; xmap; & amp; longmapsto; U + 027FC \ 27FC & amp; # x27FC; Mũi tên dài sang phải từ vạch & amp; # 10237; U + 027FD \ 27FD & amp; # x27FD; Mũi tên dài sang trái từ thanh & amp; # 10238; U + 027FE \ 27FE & amp; # x27FE; Mũi tên đôi dài sang phải từ thanh & amp; # 10239; & amp; dzigrarr; U + 027FF \ 27FF & amp; # x27FF; Mũi tên dài sang phải vuông góc & amp; # 10496; U + 02900 \ 2900 & amp; # x2900; Mũi tên hai đầu sang phải với nét dọc & amp; # 10497; U + 02901 \ 2901 & amp; # x2901; Mũi tên hai đầu sang phải với Nét thẳng đứng kép & amp; # 10498; & amp; nvlArr; U + 02902 \ 2902 & amp; # x2902; Mũi tên kép sang trái có Nét dọc & amp; # 10499; & amp; nvrArr; U + 02903 \ 2903 & amp; # x2903; Mũi tên đôi sang phải có Nét dọc & amp; # 10500; & amp; nvHarr; U + 02904 \ 2904 & amp; # x2904; Mũi tên kép trái phải có nét dọc & amp; # 10501; & amp; Bản đồ; U + 02905 \ 2905 & amp; # x2905; Mũi tên hai đầu sang phải Từ thanh ⤆ < / span> & amp; # 10502; U + 02906 \ 2906 & amp; # x290 6; Mũi tên kép sang trái từ thanh & amp; # 10503; U + 02907 \ 2907 & amp; # x2907; Mũi tên kép sang phải từ thanh & amp; # 10504; U + 02908 \ 2908 & amp; # x2908; Mũi tên Hướng xuống có Nét ngang & amp; # 10505; U + 02909 \ 2909 & amp; # x2909; Mũi tên Hướng lên có Nét ngang & amp; # 10506 ; U + 0290A \ 290A & amp; # x290A; Mũi tên ba hướng lên & amp; # 10507; U + 0290B \ 290B & amp; # x290B; Mũi tên ba hướng xuống & amp; # 10508 ; & amp; lbarr; U + 0290C \ 290C & amp; # x290C; Mũi tên kép sang trái & amp; # 10509; & amp; rbarr; & amp; bkarow; U + 0290D \ 290D & amp; # x290D; Mũi tên hai dấu gạch ngang sang phải & amp; # 10510; & amp; lBarr; U + 0290E \ 290E & amp; # x290E; Mũi tên ba dấu gạch ngang sang trái & amp; # 10511; & amp; rBarr; & amp; dbkarow; U + 0290F \ 290F & amp; # x290F; Mũi tên ba dấu gạch ngang sang phải & amp; # 10512; & amp; RBarr; & amp; drbkarow; U + 02910 \ 2910 & amp; # x2910; Mũi tên ba dấu gạch ngang hai đầu sang phải & amp; # 10513; & amp; DDotrahd; U + 02911 \ 2911 & amp; # x2911; Mũi tên hướng phải có dấu chấm Thân cây & amp; # 10514; & amp; UpArrowBar; U + 02912 \ 2912 & amp; # x2912; Mũi tên hướng lên trên thanh & amp; # 10515; & amp; DownArrowBar; U + 02913 \ 2913 & amp; # x2913; Mũi tên hướng xuống để thanh & amp; # 10516; U + 02914 \ 2914 & amp; # x2914; Mũi tên hướng phải có đuôi có nét dọc & amp; # 10517; U + 02915 \ 2915 & amp; # x2915; Mũi tên hướng phải có đuôi với nét thẳng đứng kép & amp; # 10518; & amp; Rarrtl; U + 02916 \ 2916 & amp; # x2916; Hướng sang phải Hai đầu Mũi tên có đuôi & amp; # 10519; U + 02917 \ 2917 & amp; # x2917; Mũi tên hai đầu hướng phải Mũi tên có đuôi với nét dọc & amp; # 10520; U + 02918 \ 2918 & amp; # x2918; Mũi tên hai đầu hướng phải có đuôi với nét thẳng đứng kép & amp; # 10523; & amp; lAtail; U + 0291B \ 291B & amp; # x291B; Mũi tên kép sang trái-đuôi < span> ⤜ & amp; # 10524; & amp; rAtail; U + 0291C \ 291C & amp; # x291C; Mũi tên kép sang phải & amp; # 10525; & amp; larrfs; U + 0291D \ 291D & amp; # x291D; Mũi tên sang trái tới Kim cương đen ⤞ < / span> & amp; # 10526; & amp; rarrfs; U + 0291E \ 291E & amp; # x291E; Mũi tên hướng phải tới kim cương đen & amp; # 10527; & amp; larrbfs; U + 0291F \ 291F & amp; # x291F; Mũi tên sang trái từ thanh tới kim cương đen & amp; # 10528; & amp; rarrbfs; U + 02920 \ 2920 & amp; # x2920; Mũi tên sang phải từ thanh tới kim cương đen & amp; # 10529; U + 02921 \ 2921 & amp; # x2921; Mũi tên Tây Bắc và Đông Nam & amp; # 10530; U + 02922 \ 2922 & amp; # x2922; Mũi tên Đông Bắc và Tây Nam & amp; # 10531; & amp; nwarhk; U + 02923 \ 2923 & amp; # x2923; North West Arrow With Hook & amp; # 10532; & amp; nearhk; U + 02924 \ 2924 & amp; # x2924; Mũi tên hướng Đông Bắc có móc & amp; # 10533; & amp; searhk; & amp; hksearow; U + 02925 \ 2925 & amp; # x2925; South East Arrow With Hook & amp; # 10534; & amp; swarhk; & amp; hkswarow; U + 02926 \ 2926 & amp; # x2926; South West Arrow With Hook & amp; # 10535; & amp; nwnear; U + 02927 \ 2927 & amp; # x2927; North West Arrow và North East Mũi tên & amp; # 10536; & amp; nesear; & amp; toea; U + 02928 \ 2928 & amp; # x2928; Mũi tên Đông Bắc và Mũi tên Đông Nam & amp; # 10537; & amp; seswar; & amp; tosa; U + 02929 \ 2929 & amp; # x2929; Mũi tên Đông Nam và Mũi tên Tây Nam & amp; # 10538; & amp; swnwar; U + 0292A \ 292A & amp; # x292A; Mũi tên Tây Nam Và North West Arrow & amp; # 10539; U + 0292B \ 292B & amp; # x292B; Tăng Chéo Chéo Chéo Rơi Chéo & amp; # 10540; U + 0292C \ 292C & amp; # x292C; Ngã xuống Chéo Chéo Tăng Chéo & amp; # 10541; U + 0292D \ 292D & amp; # x292D; Mũi tên Đông Nam cắt Mũi tên Đông Bắc & amp; # 10542; U + 0292E \ 292E & amp; # x292E; Mũi tên Đông Bắc cắt Mũi tên Đông Nam & amp; # 10543; U + 0292F \ 292F & amp; # x292F; Ngã tư Chéo Mũi tên Đông Bắc & amp; # 10544; U + 02930 \ 2930 & amp; # x2930; Tăng Chéo Mũi tên cắt ngang Đông Nam & amp; # 10545; U + 02931 \ 2931 & amp; # x2931; Mũi tên Đông Bắc cắt Mũi tên Tây Bắc & amp; # 10546; U + 02932 \ 2932 & amp; # x2932; Mũi tên Tây Bắc cắt Mũi tên Đông Bắc & amp; # 10547; & amp; rarrc; U + 02933 \ 2933 & amp; # x2933; Sóng Mũi tên Trỏ Trực tiếp sang Phải & amp; # 10548; U + 02934 \ 2934 & amp; # x2934; Mũi tên Trỏ sang phải Sau đó Cong lên trên & amp; # 10549; & amp; cudarrr; U + 02935 \ 2935 & amp; # x2935; Mũi tên hướng sang phải rồi cong xuống dưới & amp; # 10550; & amp; ldca; U + 02936 \ 2936 & amp; # x2936; Mũi tên hướng xuống sau đó cong xuống dưới & amp ; # 10551; & amp; rdca; U + 02937 \ 2937 & amp; # x2937; Mũi tên hướng xuống sau đó cong sang phải & amp; # 10552; & amp; cudarrl; U + 02938 \ 2938 & amp; # x2938; Right -phía cạnh Vòng cung Mũi tên theo chiều kim đồng hồ & amp; # 10553; & amp; larrpl; U + 02939 \ 2939 & amp; # x2939; Vòng cung bên trái Mũi tên ngược chiều kim đồng hồ & amp; # 10554; U + 0293A \ 293A & amp; # x293A; Phía trên Arc Mũi tên ngược chiều kim đồng hồ & amp; # 10555; U + 0293B \ 293B & amp; # x293B; Arc phía dưới Mũi tên ngược chiều kim đồng hồ & amp; # 10556; & amp; curarrm; U + 0293C \ 293C & amp; # x293C; Vòng cung trên cùng Mũi tên theo chiều kim đồng hồ có dấu trừ & amp; # 10557; & amp; cularrp; U + 0293D \ 293D & amp; # x293D; Đầu cung ngược chiều kim đồng hồ Arrow With Plus & amp; # 10558; U + 0293E \ 293E & amp; # x293E; Mũi tên phía dưới bên phải hình bán nguyệt theo chiều kim đồng hồ ⤿ & amp; # 10559; U + 0293F \ 293F & amp; # x293F; Phía dưới bên trái Hình bán nguyệt Mũi tên ngược chiều kim đồng hồ & amp; # 10560; U + 02940 \ 2940 & amp; # x2940; Mũi tên vòng tròn đóng ngược chiều kim đồng hồ & amp; # 10561; U + 02941 \ 2941 & amp; # x2941; Mũi tên vòng tròn đóng theo chiều kim đồng hồ & amp; # 10562; U + 02942 \ 2942 & amp; # x2942; Mũi tên sang phải Trên ngắn Mũi tên sang trái & amp; # 10563; U + 02943 \ 2943 & amp; # x2943; Mũi tên sang trái Phía trên Ngắn Mũi tên sang phải ⥄ < / span> & amp; # 10564; U + 02944 \ 2944 & amp; # x2944; Mũi tên ngắn sang phải phía trên Mũi tên sang trái & amp; # 10565; & amp; rarrpl; U + 02945 \ 2945 & amp; # x2945; Sang phải Mũi tên có dấu cộng bên dưới & amp; # 10566; U + 02946 \ 2946 & amp; # x2946; Mũi tên sang trái có dấu cộng bên dưới & amp; # 10567; U + 02947 \ 2947 & amp; # x2947; Mũi tên sang phải qua X < span> ⥈ & amp; # 10568; & amp; harrcir; U + 02948 \ 2948 & amp; # x2948; Mũi tên trái phải qua vòng tròn nhỏ & amp; # 10569; & amp; Uarrocir; U + 02949 \ 2949 & amp; # x2949; Mũi tên hai đầu hướng lên Từ vòng tròn nhỏ & amp; # 10570; & amp; lurdshar; U + 0294A \ 294A & amp; # x294A; Mũi tên trái lên phải Barb xuống Harpoon & amp; # 10571; & amp; ldrushar; U + 0294B \ 294B & amp; # x294B; Left Barb Down Right Barb Up Harpoon & amp; # 10572; U + 0294C \ 294C & amp; # x294C; Lên Barb phải xuống Barb trái Harpoon & amp; # 10573; U + 0294D \ 294D & amp; # x294D; Up Barb Left Down Barb Right Harpoon & amp; # 10574; & amp; LeftRightVector; U + 0294E \ 294E & amp; # x294E; Left Barb Up Right Barb Up Harpoon & amp; # 10575; & amp; RightUpDownVector; U + 0294F \ 294F & amp; # x294F; Up Barb Right Down Barb Right Harpoon & amp; # 10576; & amp; DownLeftRightVector; U + 0295 0 \ 2950 & amp; # x2950; Trái Barb xuống phải Barb xuống Harpoon & amp; # 10577; & amp; LeftUpDownVector; U + 02951 \ 2951 & amp; # x2951; Up Barb Left Down Barb Left Harpoon & amp; # 10578; & amp; LeftVectorBar; U + 02952 \ 2952 & amp; # x2952; Leftwards Harpoon With Barb Up To Bar & amp; # 10579; & amp; RightVectorBar; U + 02953 \ 2953 & amp; # x2953; Rightwards Harpoon Với Barb Up To Bar & amp; # 10580; & amp; RightUpVectorBar; U + 02954 \ 2954 & amp; # x2954; Upwards Harpoon With Barb Right To Bar & amp; # 10581; & amp; RightDownVectorBar; U + 02955 \ 2955 & amp; # x2955; Downwards Harpoon With Barb Right To Bar & amp; # 10582; & amp; DownLeftVectorBar; U + 02956 \ 2956 & amp; # x2956; Harpoon hướng trái có Barb xuống thanh & amp; # 10583; & amp; DownRightVectorBar; U + 02957 \ 2957 & amp; # x2957; Harpoon hướng phải với Barb xuống thanh ⥘ < / span> & amp; # 10584; & amp; LeftUpVectorBar; U + 02958 \ 2958 & amp; # x2958; Upwards Harpoon With Barb Left To Bar & amp; # 10585; & amp; LeftDownVectorBar; U + 02959 \ 2959 & amp ; # x2959; Harpoon hướng xuống với Barb Left To Bar & amp; # 10586; & amp; LeftTeeVector; U + 0295A \ 295A & amp; # x295A; Leftward Harpoon với Barb Up From Bar & amp; # 10587; & amp; RightTeeVector; U + 0295B \ 295B & amp; # x295B; Rightwards Harpoon With Barb Up From Bar & amp; # 10588; & amp; RightUpTeeVector; U + 0295C \ 295C & amp; # x295C; Đi lên trên Harpoon với Barb Ngay từ Thanh & amp; # 10589; & amp; RightDownTeeVector; U + 0295D \ 295D & amp; # x295D; Downward Harpoon với Barb Right From Bar & amp; # 10590; & amp; DownLeftTeeVector; U + 0295E \ 295E & amp; # x295E; Leftwards Harpoon With Barb Down From Bar & amp; # 10591; & amp; DownRightTeeVector; U + 0295F \ 295F & amp; # x295F; Harpoon hướng phải với Barb xuống từ thanh & amp; # 10592; & amp; LeftUpTeeVector; U + 02960 \ 2960 & amp; # x2960; Harpoon hướng lên với Barb trái từ thanh & amp; # 10593; & amp; LeftDownTeeVector; U + 02961 \ 2961 & amp; # x2961; Downwards Harpoon With Barb Left From Bar & amp; # 10594; & amp; lHar; U + 02962 \ 2962 & amp; # x2962; Harpoon hướng trái với Barb hướng lên trên Harpoon hướng lên với Barb xuống & amp; # 10595; & amp; uHar; U + 02963 \ 2963 & amp; # x2963; Harpoon hướng lên với Barb Trái bên cạnh Harpoon hướng lên có Barb Right & amp; # 10596; & amp; rHar; U + 02964 \ 2964 & amp; # x2964; Rightwards Harpoon Với Barb Lên phía trên Rightwards Harpoon With Barb Down & amp; # 10597 ; & amp; dHar; U + 02965 \ 2965 & amp; # x2965; Harpoon hướng xuống với Barb Left Bên trái Harpoon hướng xuống với Barb phải & amp; # 10598; & amp; luruhar; U + 02966 \ 2966 & amp; # x2966 ; Harpoon hướng trái với Barb hướng lên trên phải Harpoon với Barb hướng lên & amp; # 10599; & amp; ldrdhar; U + 02967 \ 2967 & amp; # x2967; Harpoon hướng trái với Barb xuống trên phải Harpoon với Barb xuống < sp ; rdldhar; U + 02969 \ 2969 & amp; # x2969; Harpoon hướng phải với Barb xuống trên trái Harpoon với Barb Dow n & amp; # 10602; & amp; lharul; U + 0296A \ 296A & amp; # x296A; Leftward Harpoon With Barb Up Above Long Dash & amp; # 10603; & amp; llhard; U + 0296B \ 296B & amp; # x296B; Harpoon hướng trái có Barb xuống dưới dấu gạch ngang dài & amp; # 10604; & amp; rharul; U + 0296C \ 296C & amp; # x296C; Rightwards Harpoon có Barb hướng lên Phía trên Dấu gạch ngang dài & amp; # 10605; & amp; lrhard; U + 0296D \ 296D & amp; # x296D; Rightwards Harpoon With Barb Phía dưới Dấu gạch ngang dài & amp; # 10606; & amp; udhar; & amp; Cân bằng thăng bằng; U + 0296E \ 296E & amp; # x296E; Đi lên trên Harpoon với Barb trái bên cạnh Harpoon xuống dưới với Barb phải & amp; # 10607; & amp; duhar; & amp; Ngược lại Mũi tên Đôi Bên phải có Đầu tròn & amp; # 10609; & amp; erarr; U + 02971 \ 2971 & amp; # x2971; Dấu bằng Phía trên Mũi tên Hướng phải & amp; # 10610; & amp; simrarr; U + 02972 \ 2972 ​​& amp; # x2972; Toán tử Nghiêng Phía trên Mũi tên Hướng phải & amp; # 10611; & amp; larrsim; U + 02973 \ 2973 & amp; # x2973; Mũi tên sang trái trên Toán tử dấu nghiêng & amp; # 10612; & amp; rarrsim; U + 02974 \ 2974 & amp; # x2974; Mũi tên sang phải Toán tử dấu nghiêng & amp; # 10613; & amp; rarrap; U + 02975 \ 2975 & amp; # x2975; Mũi tên hướng sang phải Trên gần bằng với & amp; # 10614; & amp; ltlarr; U + 02976 \ 2976 & amp; # x2976; Nhỏ hơn Mũi tên phía trên sang trái & amp; # 10615; U + 02977 \ 2977 & amp; # x2977; Mũi tên sang trái qua ít hơn & amp; # 10616; & amp; gtrarr; U + 02978 \ 2978 & amp; # x2978; Lớn hơn Mũi tên Phía trên Bên phải & amp; # 10617; & amp; subrarr; U + 02979 \ 2979 & amp; # x2979; Tập hợp con Mũi tên Phía trên Bên phải & amp; # 10618; U + 0297A \ 297A & amp; # x297A; Mũi tên sang trái qua tập hợp con & amp; # 10619; & amp; suplarr; U + 0297B \ 297B & amp; # x297B; Tập hợp phía trên Mũi tên hướng trái < span> ⥼ & amp; # 10620; & amp; lfisht; U + 0297C \ 297C & amp; # x297C; Left Fis h Đuôi & amp; # 10621; & amp; rfisht; U + 0297D \ 297D & amp; # x297D; Đuôi Cá Bên phải & amp; # 10622; & amp; ufisht; U + 0297E \ 297E & amp; # x297E; Đuôi cá Lên ⥿ & amp; # 10623; & amp; dfisht; U + 0297F \ 297F & amp; # x297F; Đuôi cá phía trên & amp; # 10132; U + 02794 \ 2794 & amp; # x2794; Mũi tên nặng hướng phải rộng & amp; # 10136; U + 02798 \ 2798 & amp; # x2798; Mũi tên nặng hướng Đông Nam & amp; # 10137; U + 02799 \ 2799 & amp; # x2799; Mũi tên hướng sang phải nặng & amp; # 10138; U + 0279A \ 279A & amp; # x279A; Mũi tên nặng hướng Đông Bắc & amp; # 10139; U + 0279B \ 279B & amp; # x279B; Điểm phát thảo Mũi tên hướng sang phải & amp; # 10140; U + 0279C \ 279C & amp; # x279C; Nặng Mũi tên hướng sang phải & amp; # 10141; U + 0279D \ 279D & amp; # x279D; Mũi tên hướng sang phải hình tam giác & amp; # 10142; U + 0279E \ 279E & amp; # x279E; Heavy Triangle- đi đầu Mũi tên hướng sang phải & amp; # 10143; U + 0279F \ 279F & amp; # x279F; Dấu gạch ngang Đầu mũi tên hướng sang phải hình tam giác & amp; # 10144; U + 027A0 \ 27A0 & amp ; # x27A0; Mũi tên sang phải hình tam giác đứt quãng nặng & amp; # 10145; U + 027A1 \ 27A1 & amp; # x27A1; Mũi tên sang phải màu đen & amp; # 10146; U + 027A2 \ 27A2 & amp; # x27A2; Đầu mũi tên hướng bên phải ba chiều được phát sáng & amp; # 10147; U + 027A3 \ 27A3 & amp; # x27A3; Ba chiều ở phía dưới được phát sáng về phía phải & amp; # 10148; U + 027A4 \ 27A4 & amp; # x27A4; Đầu mũi tên sang phải màu đen & amp; # 10149; U + 027A5 \ 27A5 & amp; # x27A5; Mũi tên nặng màu đen cong xuống dưới và sang phải & amp; # 10150; U + 027A6 \ 27A6 & amp; # x27A6; Mũi tên nặng màu đen cong lên trên và sang phải & amp; # 10151; U + 027A7 \ 27A7 & amp; # x27A7 ; Ngồi xổm Mũi tên hướng sang phải màu đen & amp; # 10152; U + 027A8 \ 27A8 & amp; # x27A8; Mũi tên hướng sang phải màu đen hình lõm nặng & amp; # 10153; U + 027A9 \ 27A9 & amp; # x27A9; Tô bóng trái Mũi tên sang phải màu trắng & amp; # 10154; U + 027AA \ 27AA & amp; # x27AA; Màu trắng được tô bóng trái Mũi tên sang phải màu trắng & amp; # 10155; U + 027AB \ 27AB & amp; # x27AB; Bóng trắng nghiêng về phía sau Ri Mũi tên ghtwards & amp; # 10156; U + 027AC \ 27AC & amp; # x27AC; Bóng trắng nghiêng về phía trước Mũi tên sang phải & amp; # 10157; U + 027AD \ 27AD & amp; # x27AD; Nặng phía dưới bóng trắng đổ bóng bên phải Mũi tên sang phải & amp; # 10158; U + 027AE \ 27AE & amp; # x27AE; Nặng trên phải bóng trắng đổ bóng Mũi tên sang phải & amp ; # 10159; U + 027AF \ 27AF & amp; # x27AF; Có khía phía dưới bên phải bóng trắng Mũi tên sang phải & amp; # 10161; U + 027B1 \ 27B1 & amp; # x27B1; Có khía phía trên bên phải bóng Màu trắng sang phải Mũi tên & amp; # 10162; U + 027B2 \ 27B2 & amp; # x27B2; Xoay tròn Mũi tên sang phải màu trắng nặng & amp; # 10163; U + 027B3 \ 27B3 & amp; # x27B3; Mũi tên hướng phải có lông trắng & amp; # 10164; U + 027B4 \ 27B4 & amp; # x27B4; Mũi tên hướng Đông Nam có lông đen & amp; # 10165; U + 027B5 \ 27B5 & amp; # x27B5; Mũi tên hướng phải có lông đen & amp; # 10166; U + 027B6 \ 27B6 & amp; # x27B6; Mũi tên hướng Đông Bắc có lông đen & amp; # 10167 ; U + 027B7 \ 27B7 & amp; # x27B7; Nam lông đen nặng Mũi tên hướng Đông & amp; # 10168; U + 027B8 \ 27B8 & amp; # x27B8; Mũi tên hướng phải có lông đen nặng & amp; # 10169; U + 027B9 \ 27B9 & amp; # x27B9; Mũi tên hướng Đông Bắc có lông đen nặng & amp; # 10170; U + 027BA \ 27BA & amp; # x27BA; Mũi tên hướng phải có gai hình giọt nước & amp; # 10171; U + 027BB \ 27BB & amp; # x27BB; Mũi tên sang phải có hình giọt nước nặng & amp; # 10172; U + 027BC \ 27BC & amp; # x27BC; Mũi tên hướng phải có đuôi hình nêm & amp; ; # 10173; U + 027BD \ 27BD & amp; # x27BD; Mũi tên hướng phải có đuôi hình nêm nặng & amp; # 10174; U + 027BE \ 27BE & amp; # x27BE; Mũi tên hướng sang phải có đường viền mở
Xem Thêm  Ảnh Ác Quỷ Anime ❤️ Bộ Ảnh Thiên Thần Và Ác Quỷ Nam Nữ - ác quỷ và thiên thần


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề biểu tượng html mũi tên xuống

Font Awesome icon library in Html and CSS #html #css.

 • Tác giả: Code With Samir
 • Ngày đăng: 2021-12-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6104 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Font Awesome icon library in Html and CSS html css.

Kí tự HTML đặc biệt, biểu tượng HTML

 • Tác giả: dichthuatphuongdong.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1414 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách kí tự HTML đặc biệt, bảng tra cứu biểu tượng html, html characters, html symbols

Mũi tên xuống Biểu tượng cảm xúc ⬇️

 • Tác giả: emojigraph.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1761 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biểu tượng cảm xúc ⬇️ Mũi tên xuống ý nghĩa. Sao chép và dán ⬇️ Mũi tên xuống Emoji cho Iphone, Android và nhận mã HTML.

Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

 • Tác giả: xuanthulab.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2876 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng tra cứu mã HTML các ký tự đặc biệt, mã HTML của các loại ký tự như html khoảng trắng, mũi tên, biểu tượng, ký hiệu toán học …

23 mũi tên CSS hoàn hảo để tạo hiệu ứng và “trang trí” cho trang web của bạn

 • Tác giả: www.creativosonline.org
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4023 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn có cần sử dụng mũi tên trên trang web của mình không? Đừng bỏ lỡ danh sách 23 mũi tên hoạt hình bằng CSS này để đưa người dùng đến đâu đó trên trang web của bạn hoặc đánh dấu CTA trên trang của bạn.
Xem Thêm  Từ khóa được bảo vệ trong Java - từ khóa được bảo vệ trong java

UI AI Tải xuống miễn phí – Pikbest

 • Tác giả: vn.pikbest.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8776 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tải xuống tệp Biểu tượng mũi tên xuống web này miễn phí ngay bây giờ! Pikbest cung cấp hàng triệu mẫu thiết kế đồ họa miễn phí,hình ảnh PNG,vectơ,minh họa và hình nền cho các nhà thiết kế. Tìm kiếm thêm hình ảnh về biểu tượng mũi tên,biểu tượng nhiều màu,mũi tên tại Pikbest.com!

Các thực thể biểu tượng HTML

 • Tác giả: tedu.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4260 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiều về các biểu tượng trong HTML

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php