Mảng Python – mảng trăn của mảng

Bạn đang xem : mảng python của mảng

Python

Mảng

Lưu ý: Python không có hỗ trợ tích hợp cho Mảng,
nhưng có thể sử dụng Danh sách Python để thay thế.

Mảng

Lưu ý: Trang này chỉ cho bạn cách sử dụng DANH SÁCH làm MÃ ĐẾN, tuy nhiên, để làm việc với mảng trong Python, bạn sẽ phải nhập
một thư viện, chẳng hạn như thư viện NumPy .

Mảng được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất:

Ví dụ

Tạo một mảng chứa tên ô tô:

ô tô = [“Ford”, “Volvo”, “BMW”]

Hãy tự mình thử »

Mảng là gì?

Mảng là một biến đặc biệt, có thể chứa nhiều giá trị cùng một lúc.

Nếu bạn có một danh sách các mục (ví dụ: danh sách tên ô tô), hãy lưu trữ
ô tô trong các biến đơn lẻ có thể trông giống như sau:

car1 = “Ford”
car2 = “Volvo”
car3 = “BMW”

Tuy nhiên, nếu bạn muốn vòng qua những chiếc ô tô và tìm một chiếc cụ thể thì sao?
Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có 3 chiếc xe mà là 300 chiếc?

Giải pháp là một mảng!

Một mảng có thể chứa nhiều giá trị dưới một tên duy nhất và bạn có thể
truy cập các giá trị bằng cách tham chiếu đến số chỉ mục.

Truy cập các phần tử của một mảng

Bạn tham chiếu đến một phần tử mảng bằng cách tham chiếu đến số chỉ mục.

Ví dụ

Nhận giá trị của mục mảng đầu tiên:

x = ô tô [0]

Xem Thêm  C++ Program for Display Alphabets using ASCII value - getch c++

Hãy tự mình thử »

Ví dụ

Sửa đổi giá trị của mục mảng đầu tiên:

ô tô [0] = “Toyota”

Hãy tự mình thử »

Chiều dài của một mảng

Sử dụng phương thức len () để trả về độ dài của
một mảng (số phần tử trong một mảng).

Ví dụ

Trả về số lượng phần tử trong ô tô
mảng:

x = len (ô tô)

Hãy tự mình thử »

Lưu ý: Độ dài của một mảng luôn lớn hơn một chỉ số mảng cao nhất.

Phần tử mảng vòng lặp

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for in để lặp qua tất cả các phần tử của mảng.

Ví dụ

In từng mục trong mảng ô tô :

cho x trong ô tô:
print (x)

Hãy tự mình thử »

Thêm phần tử mảng

Bạn có thể sử dụng phương thức append () để thêm một phần tử vào một mảng.

Ví dụ

Thêm một phần tử nữa vào mảng ô tô :

ô tô.append (“Honda”)

Hãy tự mình thử »

Xóa các phần tử mảng

Bạn có thể sử dụng phương thức pop () để xóa một phần tử khỏi mảng.

Ví dụ

Xóa phần tử thứ hai của mảng ô tô :

ô tô.pop (1)

Hãy tự mình thử »

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức remove () để xóa một phần tử khỏi mảng.

Ví dụ

Xóa phần tử có giá trị “Volvo”:

ô tô.remove (“Volvo”)

Hãy tự mình thử »

Lưu ý: Phương thức remove () của danh sách
chỉ xóa lần xuất hiện đầu tiên của giá trị được chỉ định.

Xem Thêm  9 cách vẽ biểu đồ hình tròn bằng Python - biểu đồ hình tròn trăn phát nổ

Phương thức mảng

Python có một tập hợp các phương thức tích hợp mà bạn có thể sử dụng trên danh sách / mảng.

Phương pháp
Sự mô tả

append () Thêm một phần tử tại
cuối danh sách
clear () Xóa tất cả
các yếu tố từ danh sách
copy () Trả về bản sao của
danh sách
count () Trả về số lượng
các phần tử có giá trị được chỉ định
extension () Thêm các phần tử của
danh sách (hoặc bất kỳ có thể lặp lại), đến cuối danh sách hiện tại
index () Trả về chỉ mục của
phần tử đầu tiên có giá trị được chỉ định
insert () Thêm một phần tử tại
vị trí được chỉ định
pop () Loại bỏ phần tử tại
vị trí cụ thể
remove () Loại bỏ đầu tiên
mặt hàng có giá trị được chỉ định
ngược lại () Đảo ngược đơn đặt hàng
trong danh sách
sort () Sắp xếp danh sách

Lưu ý: Python không có hỗ trợ tích hợp cho Mảng,
nhưng có thể sử dụng Danh sách Python để thay thế.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề mảng trăn của mảng

BÀI 5: Mảng một chiều (Kiểu List)

 • Tác giả: Trần Quang Vĩnh Chánh
 • Ngày đăng: 2021-08-08
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2525 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Driving More Success In Your Learning and Development Programs With These 3 Components

Trộn 2 mảng tăng thành 1 mảng tăng trong Pascal

 • Tác giả: nguoilontuoi.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5970 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết chương trình nhập vào 2 mảng A và B a In ra mảng C cũng tăng dần gồm các phần tử của A và B chú ý ko đc sắp …
Xem Thêm  Cách căn giữa mọi thứ bằng CSS - Căn chỉnh Div, Text, v.v. - cách căn giữa một phần tử trong css

Ma trận & Mảng

 • Tác giả: xdulieu.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5161 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Học lập trình C cơ bản

 • Tác giả: vncoder.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9616 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng (array) trong C là một tập hoặc một nhóm các phần tử (dữ liệu) có kiểu dữ liệu đồng nhất(tương tự). Các phần tử của mảng được lưu trong các vùng nhớ liên tiếp.

Con trỏ và mảng trong C++ (Pointers and arrays)

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9161 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Con trỏ và mảng trong C++ (Pointers and arrays).

Tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu của mảng

 • Tác giả: itzone.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5634 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The ITZone platform Vietnam is the community for anyone interested in news, training seminars, presentations etc in the IT industry

Mảng Là Gì ? Cách Truy Cập Đến Phần Tử Bất Kì Của Mảng Chương 9: Mảng (Array)

 • Tác giả: tuongthan.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3586 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các ự khác biệt chính giữa Array và tring là một Mảng là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu trong khi Chuỗi l

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình