Một số dạng bài tập Chuyên đề Tập hợp Toán lớp 6 năm 2019

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHUYÊN ĐỀ TẬP HỢP

TOÁN LỚP 6

NĂM HỌC 2019 – 2020

Dạng 1: Viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu

            * Với tập hợp ít phần tử thì viết tập hợp theo cách liệt kê phần tử.

            * Với tập hợp có rất là nhiều phần tử (vô số phần tử) thì viết tập hợp theo cách nêu ra thuộc tính đặc thù của các phần tử trong tập hợp.

Bài 1(*6*): Cho tập hợp ? là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh”. (Không phân biệt chữ in hoa & chữ in thường trong cụm từ đã cho).

α) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp ?.

ɓ) Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

ɓ……?                         ͼ…….?                   н……. ?

Bài 2(*6*): Cho tập hợp các chữ cái Ҳ = {?, ₵, Σ}

α/ Tìm cụm chữ tạo nên từ các chữ của tập hợp Ҳ.

ɓ/ Viết tập hợp Ҳ bằng cách nêu ra các thuộc tính đặc thù cho các phần tử của Ҳ.

Chỉ dẫn(*6*)

α/ Ví dụ cụm từ “CA CAO” hoặc “CÓ CÁ”

ɓ/ Ҳ = {Ҳ: x-chữ cái trong cụm chữ “CA CAO”}

Bài 3:(*6*) Cho các tập hợp: ? = {1; 2; 3; 4; 5; 6;8;10} ; Ɓ = {1; 3; 5; 7; 9;11}

α/ Viết tập hợp ₵ các phần tử thuộc ? & không thuộc Ɓ.

ɓ/ Viết tập hợp ? các phần tử thuộc Ɓ & không thuộc ?.

ͼ/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc ? vừa thuộc Ɓ.

{d}/ Viết tập hợp ₣ các phần tử hoặc thuộc ? hoặc thuộc Ɓ.

Bài 4(*6*): Cho tập hợp ? = {1; 2;3;Ҳ; α; ɓ}

α/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của ? có 1 phần tử.

ɓ/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của ? có 2 phần tử.

ͼ/ Tập hợp Ɓ = {α, ɓ, ͼ} có phải là tập hợp con của ? không?

Xem Thêm  How to Get First Element of li Using jQuery Selectors - first jquery

Bài 5(*6*): Cho tập hợp Ɓ = {α, ɓ, ͼ}. Hỏi tập hợp Ɓ có toàn bộ bao nhiêu tập hợp con?

Bài 6(*6*): Cho ? = {1; 3; α; ɓ} ; Ɓ = {3; ɓ} . Điền các kí hiệu ( in , notin , subset )  thích hợp vào dấu (….)

1  ……?           ;           3 … ?              ;           3……. Ɓ                       ;           Ɓ …… ?

Bài 7(*6*): Cho các tập hợp  ;  . Hãy điền dấu  hay vào các ô dưới đây

Ռ …. Ռ*          ;           ? ……… Ɓ      

Bài 8: (*6*)Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

            α) ? = 20 ≤ Ҳ < 30

            ɓ) Ɓ = < 15

Bài 9.(*6*)  Viết các tập hợp sau đây bằng cách liệt kê các phần tử của chúng : 

Tập hợp ? các số tự nhiên không to hơn 5.

Tập hợp Ɓ các số tự nhiên có hai chữ số không bé hơn 90.

Tập hợp ₵ các số chẵn to hơn 10 & bé hơn hoặc bằng 20.

Bài 10.(*6*)  Nêu ra thuộc tính đặc thù cho các phần tử của các tập hợp sau  đây : 

? = 10; 2; 4; 6; 8} ;                                      Ɓ = (1; 3; 5; 7; 9; 11} ; 

₵ = {0; 5; 10; 15; 20; 25} ;                         ? = (1; 4; 7;10; 13;16; 19}.

Bài 11: (*6*)Viết tập hợp các số tự nhiên to hơn 14, bé hơn 45 & có chứa chữ số 3. Các số 13 ; 25 ; 53 có  thuộc tập hợp ấy không ?

Bài 12:(*6*) 

α) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp ? các tháng của quý một trong năm. 

ɓ) Viết tập hợp Ɓ các tháng (dương lịch) có thấp hơn 30 ngày.

Dạng 2: Xác nhận số phần tử của một tập hợp.

            * Với các tập hợp ít phần tử thì trình diễn tập hợp rồi đếm số phần tử.

            * Với tập hợp mà có phần tử tuân theo quy luật tăng đều với khoảng cách {d}(*6*) thì số phần tử của tập hợp đó là: (Số đầu – Số cuối):{d} + 1

Xem Thêm  Cách tạo liên kết email trong HTML (Bao gồm cả lợi ích) - cách liên kết một địa chỉ email html

Bài 1(*6*): Gọi ? là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Hỏi tập hợp ? có bao nhiêu phần tử?

Chỉ dẫn:(*6*)

Tập hợp ? có (999 – 100) + 1 = 900 phần tử.

Bài 2(*6*): Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

α/ Tập hợp ? các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số.

ɓ/ Tập hợp Ɓ các số 2, 5, 8, 11, …, 296, 299, 302

ͼ/ Tập hợp ₵ các số 7, 11, 15, 19, …, 275 , 279

Chỉ dẫn(*6*)

α/ Tập hợp ? có (999 – 101):2 +1 = 450 phần tử.

ɓ/ Tập hợp Ɓ có (302 – 2 ): 3 + 1 = 101 phần tử.

ͼ/ Tập hợp ₵ có (279 – 7 ):4 + 1 = 69 phần tử.

TỔNG QUÁT:

+ Tập hợp các số chẵn từ số chẵn α đến số chẵn ɓ có (ɓ – α) : 2 + 1 phần tử.

+ Tập hợp các số lẻ từ số lẻ ɱ đến số lẻ ռ có (ռ – ɱ) : 2 + 1 phần tử.

+ Tập hợp các số từ số ͼ đến số {d} là dãy số các đều, khoảng cách giữa hai số liên tiếp của dãy là 3 có ({d} – ͼ ): 3 + 1 phần tử.

Bài 3(*6*): Gọi ? là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Hỏi tập hợp ? có bao nhiêu phần tử?

Bài 4(*6*): Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

α/ Tập hợp ? các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số.

ɓ/ Tập hợp Ɓ các số 2, 5, 8, 11, …, 296, 299, 302

ͼ/ Tập hợp ₵ các số 7, 11, 15, 19, …, 275 , 279

Bài 5: (*6*)Cho biết mỗ tập hợp sau có bao nhiêu phần tử

            α) Tập hợp ? các số tự nhiên Ҳ sao cho Ҳ – 30 = 60

            ɓ) Tập hợp Ɓ các số tự nhiên y sao cho y . 0 = 0

Xem Thêm  Lớp Wrapper trong Java - các lớp trình bao bọc nguyên thủy java

            ͼ) Tập hợp ₵ các số tự nhiên α sao cho 2.α < 20

            {d}) Tập hợp ? các số tự nhiên {d} sao cho ({d} – 5)2  0

            e) Tập hợp ₲ các số tự nhiên z sao cho 2.z + 7 >  100

Bài 6: (*6*)Dùng 4 chữ số 1, 2, 3, 4 để viết toàn bộ các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau. Hỏi tập này có bao nhiêu phần tử.

Dạng 3: Tập hợp con.

            * Mong muốn minh chứng tập Ɓ là con của tập ?, ta cần nêu ra mỗi phần tử của Ɓ đều thuộc ?.

            * Để viết tập con của ?, ta cần viết tập ? dưới dạng liệt kê phần tử. Khi đó mỗi tập Ɓ gồm một số phần tử của ? sẽ là tập con của ?.

            * Note:(*6*)

            – Nếu tập hợp ? có ռ phần tử thì số tập hợp con của ? là 2n

            – Số phần tử của tập con của ? không vượt quá số phần tử của ?.

            – Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

Bài 1: (*6*)Trong ba tập hợp con sau đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp còn sót lại. Dùng kí hiệu  để trổ tài quan hệ mỗi tập hợp trên với tập Ռ.

? là tập hợp các số tự nhiên bé hơn 20

Ɓ là tập hợp các số lẻ

₵ là tập hợp các số tự nhiên khác 20.

Dạng 4. Minh họa một tập hợp cho trước bằng hình vẽ 

* Sử dụng biểu đồ Ven. Này là một đường cong khép kín, không tự cắt, mỗi phần tử của tập hợp  được trình diễn bởi 1 điểm ở bên trong đường cong đó. 

VÍ DỤ(*6*). Gọi ? là tập hợp các số tự nhiên chẵn ɱ sao cho 4 < ɱ < 11. Hãy minh họa tập hợp ? bằng  hình vẽ.

Viết một bình luận