mũ trong java

Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn 2 loại thư viện này là thư viện giải quyết ngày tháng & thư viện giải quyết dữ liệu số trong Java. Sang bài này, tôi sẽ giới thiệu đến loại thư viện kế tiếp này là thư viện toán học Math trong Java. Cuối bài này, tôi sẽ đề ra một số bài tập để các bạn luyện tập!

1. Tổng quát

Thư viện toán học Math là thư viện phân phối các công thức có sẵn để khắc phục các vấn đề về số học. Các công thức này phần nhiều trả về giá trị kiểu double. Bảng dưới đây sẽ liệt kê tên & tác dụng của các công thức có trong thư viện này.

Đang xem: Mũ trong java

Tên công thức Tác dụng PI Trả về giá trị PI. abs(α) Trả về giá trị tuyệt đối của số α. max(α,ɓ) Trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số α & ɓ. min(α,ɓ) Trả về giá trị nhỏ nhất giữa 2 số α & ɓ. sqrt(α) Trả về căn bậc 2 của số α. pow(Ҳ,y) Tính lũy thừa xy. sin(radian) Tính sin, với radian = Math.PI * góc / 180. cos(radian) Tính cos. tan(radian) Tính tan.

Để sử dụng các công thức trên, tất cả chúng ta sẽ thực hiện theo cú pháp sau:

Nội dung được đăng tại thanhchien3d.vn

Cú pháp
Math.;

Sau đây tất cả chúng ta sẽ khám phá về các loại công thức này.

2. Các công thức của Math

Math.PI

Math.PI là công thức trả về giá trị số PI.

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Xem Thêm  JavaScript Tạo đối tượng - Cách xác định đối tượng trong JS - xác định một đối tượng trong js

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

Math.abs(α)

Math.abs(α) là công thức trả về giá trị tuyệt đối của số α. Số α này có thể có kiểu dữ liệu là int, double, float hoặc long.

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

Math.max(α,ɓ)

Math.max(α,ɓ) là công thức trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số α & ɓ.

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

Math.min(α,ɓ)

Math.min(α,ɓ) là công thức trả về giá trị nhỏ nhất giữa 2 số α & ɓ.

Tìm hiểu thêm: Sân Trượt Băng Royal City

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

Math.sqrt(α)

Math.sqrt(double α) là công thức trả về căn bậc 2 của số α. Kết quả của công thức này sẽ trả về số căn bậc hai của số α có kiểu double.

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

Math.pow(Ҳ,y)

Math.pow(Ҳ,y) là công thức dùng để tính tính lũy thừa Ҳ y (Ҳ là cơ số & y là số mũ).

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

Math.sin(radian)

Math.sin(double radian) là công thức dùng để tính sin, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

Math.cos(radian)

Math.cos(double radian) là công thức dùng để tính cos, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Xem Thêm  Thuộc tính lớp - cách thêm nhiều lớp trong html

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

Math.tan(radian)

Math.tan(double radian) là công thức dùng để tính tan, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Tìm hiểu thêm: Đề Bài Văn Nghị Luận Về Hiện Tượng Nghiện Game Online Hiện Nay

Chẳng hạn
public static void main(Stringvàlt;> args)

Kết quả sau thời điểm biên dịch chương trình:

3. Lời kết

Trong bài này, tôi đã chỉ dẫn các bạn khám phá về thư viện toán học Math trong Java & tôi cũng từng đề ra một số chẳng hạn minh họa các công thức của thư viện này. Sang bài này, tất cả chúng ta sẽ khám phá thư viện kế tiếp – này là thư viện giải quyết số bỗng dưng trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

Danh mục nội dung Java – Viết chương trình giải phương trình bậc 2 2 ẩn. Java – Viết chương trình tính độ dài đoạn thẳng nối 2 điểm. Java – Viết chương trình hiển thị bỗng dưng 1 ký tự in hoa. Java – Viết chương trình tính diện tích đa giác đều. Java – Viết chương trình tìm số lớn nhất, nhỏ nhất & tính bình quân của 2 số có kiểu double bỗng dưng.

Comment đã đóng, nếu có khúc mắc hãy đặt thắc mắc tại hoicode.com để admin giải đáp.

Bài sau Bài tiếp
Khái quát Java là gì Thiết lập Java Thiết lập Eclipse Chương trình Hello World Cú pháp & nguyên tắc căn bản Các kiểu dữ liệu Biến & hằng số Toán tử Cấu tạo điều khiển Cấu tạo điều khiển if – else Cấu tạo rẽ nhánh switch – case. Vòng lặp Vòng lặp while. Vòng lặp do – while. Vòng lặp for. Keyword break & continue. Chuỗi & Mảng Chuỗi (String) trong Java Mảng 1 chiều trong Java Mảng hai chiều trong Java Collections Collections trong Java. Danh mục Interface trong Java Set Interface trong Java SortedSet Interface trong Java Map Interface trong Java SortedMap Interface trong Java LinkedList trong Java ArrayList trong Java HashSet trong Java TreeSet trong Java HashMap trong Java TreeMap trong Java Thư viện trọng yếu Giải quyết ngày tháng trong Java Giải quyết dữ liệu số trong Java Giải quyết Math trong Java Giải quyết số bỗng dưng trong Java Thư viện giải quyết chuỗi trong Java Hướng đối tượng Đối tượng & lớp trong Java Đối tượng, phạm vi truy cập Encapsulation trong Java Inheritance trong Java Polymorphism trong Java Abstraction trong Java Overriding & Overloading alias & keyword static trong Java Interface trong Java Giải quyết Luồng Multithreading trong Java Tạo & làm chủ luồng trong Java Ăn nhập hóa đa luồng Java Sử dụng sleep() & join() Sử dụng Thread Pool CountDownLatch trong Java Exception Exception trong Java Try Catch trong Java Finally trong Java Throw exception trong Java Custom Exception trong Java Chẳng hạn về exception trong Java Làm việc với File Cách tạo một file trong Java Cách đọc file trong Java Cách ghi file trong Java Ghi nối file trong Java Cách xóa file trong Java Đọc qua
Danh mục đề tài Java core Java 8 Bài tập Java Thiết kế Pattern JDBC Java interview Các hàm Java Ebook học Java

Xem Thêm  Cách tạo Menu thả xuống HTML [+ Ví dụ] - mã hóa cho menu thả xuống trong html

Viết một bình luận