[Nên Xem] bài tập lớn sinh thái học khoa sinh học | bai tap sinh hoc – Xác minh

0
12

bai tap sinh hoc: Here is a post related to this topic.

Ngày đăng: 01/06/2018, 21:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ KHOA SINH HỌC  BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: SINH THÁI HỌC ĐẠI CƯƠNG CHỦ ĐỂ: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI Ở HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP GVHD: Trương Thị Hiếu Thảo SVthực hiện: Ngô Quý Thảo Ngọc MSV: 15S3011052 Huế, 5/2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG Hệ sinh thái nông nghiệp: 1.1 Khái niệm: 1.2 Đặc điểm hoạt động HSTNN: 1.2.1 Tổ chức thứ bậc HSTNN: 1.2.2 Hoạt động HSTNN: 1.2.3 Các đặc tính HSTNN: 1.2.4 Động thái HSTNN: 1.3 Địch hại: 1.4 Thiên địch: Đấu tranh sinh học (ĐTSH) : 10 2.1 Định nghĩa: 10 2.2 Các dạng quan hệ quần xã sinh vật: .10 2.2.1 Mơí quan hệ loài quần xã: 10 2.2.2 Vai trò thiên đich hạn chế dịch hại: 13 2.2.3 Tính chun hóa thiên địch ý nghĩa biện pháp đấu tranh sinh học: 13 2.2.3.1 Các nhóm thiên địch theo quan hệ thức ăn: 13 2.2.3.2 Các nhóm thiên địch tùy theo mức độ chuyên hóa: 14 2.2.3.3 Vai trò thiên địch việc hạn chế số lượng dịch hại: .14 Nhóm thiên địch: 14 3.1 Nhóm thiên địch bắt mồi: 14 3.2 Nhóm thiên địch ký sinh: 15 Bảo vệ thiên địch tăng cường hoạt động thiên địch : 23 Ưu nhược điểm biện pháp đấu tranh sinh học: .23 Hướng phát huy đấu tranh sinh học: 24 ĐỀ NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 25 MỞ ĐẦU Hệ sinh thái nơng nghiệp đóng vai trò quan trọng đời sống Hàng năm nước ta nước giới, sâu hại, dịch bệnh mối đe dọa lớn khơng tổ chức phòng trừ tốt, chúng làm tổn thất nghiêm trọng suất trồng chất lượng nông sản.Nhằm làm giảm phá hoại sâu hại dịch bệnh, nhà khoa học tìm tòi ứng dụng nhiều biện pháp để đem lại hiệu cao Trong đó, nhiều biện pháp sử dụng vật lý, hóa học, đem lại hiệu định cho người gây hại cho sinh vật có lợi Để hạn chế việc sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu hại, hướng nghiên cứu kiểm sốt kiểm soát dịch hại biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại (IMP) Trong đó, biện pháp sinh học trọng đáng quan tâm sử dụng thiên địch mang lại hiệu cao, thân thiện an tồn với mơi trường Theo ước tính, nhờ tiến nghiên cứu sinh học sinh thái học, có 2000 lồi chân khớp thiên địch giới thiệu ngày có 150 lồi ký sinh, bắt mồi, vi sinh vật nhân ni thương mại để sử dụng chương trình phòng trừ dịch hại tồn giới Thiên địch có vai trò quan trọng việc kiềm chế (điều hòa) sinh sản gia tăng số lượng ấu trùng sâu hại Vì sử dụng rộng rãi đấu tranh sinh học Nội dung sau làm rõ đấu tranh sinh học, việc sử dụng, bảo tồn gia tăng số lượng thiên địch, NỘI DUNG Hệ sinh thái nông nghiệp: 1.1 Khái niệm:  Hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) hệ sinh thái (HTS) nhân tạo người tạo phục vụ mục đích sản xuất nơng nghiệp Trong đó, nhóm lồi tạo nên HST sản xuất khác gọi quần xã nơng nghiệp Ví dụ: ruộng lúa, trang trại ni bò sữa, cánh đồng hoa màu,  HSTNN HST người tạo sở quy luật hoạt động hệ sinh thái tự nhiên người biến đổi nhằm phục vụ lợi ích  HSTNN có khả tạo khối lượng nơng sản có ích cho người Con người khơng ngừng cải tạo, hồn chỉnh theo hướng có lợi cho nên HST nơng nghiệp đơn giản, thành phần loài Hệ sinh thái tự nhiên 1.2 Đặc điểm hoạt động HSTNN: 1.2.1 Tổ chức thứ bậc HSTNN:  HSTNN có mối liên hệ thứ bậc kéo dài từ trồng mức độ quần thể, qua hệ canh tác mức quần xã đến HSTNN mức cao Thứ bậc tổ chức HSTNN hệ sinh thái tự nhiên mơ tả sau:   Hình 1: Sơ đồ hệ thống thứ bậc HSTNN HSTTN (Conway, 1985) Các HSTNN thành phần hệ thống nông nghiệp phức tạp trừu tượng Hệ thống thứ bậc HSTNN gồm có hệ thống phụ bên Hệ thống thứ bậc HSTNN gồm hệ thống vùng, hệ thống trang trại hệ thống phụ trồng trọt chăn nuôi Mỗi hệ thống mức độ thấp thành phần hệ thống cao Hệ thống nông nghiệp đặt mức thấp Chúng phận cấu thành nhận đầu vào từ hệ thống trang trại Hệ thống trang trại nhìn chung hệ thống gồm nhiều HSTNN Hình 2: Sơ đồ hệ thống thứ bậc hệ thống nông nghiệp (Hesco, 1986) Bản thân HSTNN có tổ chức bên HSTNN thường chia thành HST phụ sau:  Đồng ruộng năm  Vườn lâu năm hay rừng nông nghiệp  Đồng cỏ chăn nuôi  Ao cá  Khu vực dân cư  Trong HST phụ, HST đồng ruộng chiếm phần lớn quan trọng HSTNN HST đồng ruộng bao gồm hệ thống phụ nhỏ (khí tượng, đất, cay trồng, quần thể sinh vật, biện pháp kỹ thuật, ) yểu tố hệ thống (nước, nhiệt độ, đặc tính sinh lý hình thái giống, ) Tất hệ thống yếu tố kể tác động lẫn phức tập dẫn đến việc tạo thành suất sinh vật suất kinh tế ruộng trồng  HSTNN xác định nhiều mức độ tổ chức khác Đơn vị thuận lợi cho quan sát phân tích HST ruộng trồng 1.2.2 Hoạt động HSTNN:  HSTNN hệ thống chức năng, hoạt động theo qui luật định Mô hình hoạt động HSTNN mơ sơ đồ sau:  Hình 3: Mơ hình HST nơng nghiệp (Đào Thế Tuấn 1984)  Trong HSTNN có trao đổi lượng vật chất sau:  Ruộng trồng trao đổi lượng với khí cách nhận lượng xạ mặt trời, thông qua trình quang hợp lá, tổng hợp nên chất hữu Đồng thời trồng có trao đổi CO với khí quyển, nước với khí đất, đạm chất khoáng đất Trong sản phẩm trồng, thức ăn gia súc, lúa, màu có tích lũy lượng, protein chất khống Tất sản phẩm gọi suất sơ cấp HST  Năng lượng vật chất lương thực thực phẩm cung cấp cho khối dân cư Ngược lại, người trình lao động cung cấp lượng cho ruộng đồng Ngoài ra, chất tiết người trả lại cho ruộng đồng dạng phân hữu Một phần lượng thực thức ăn gia súc từ ruộng động cung cấp cho trại chăn nuôi vật nuôi Vật nuôi chế biến lượng vật chất trồng thành sản phẩm chăn ni, suất thứ cấp HST           Hình 4: Mơ hình dòng vận chuyển lượng HSTNN (Tivy, 1981) Giữa người gia súc có trao đổi lượng vật chất qua cung cấp sản phẩm chăn nuôi làm thức ăn cho người việc sử dụng lao động vào chăn ni Ngồi trao đổi lượng vật chất với ngoại cảnh nội HSTNN, có trao đổi lượng HSTNN với HST khác, chủ yếu HST thị Năng suất HSTNN phụ thuộc vào nguồn lượng chính: Năng lượng xạ mặt trời cung cấp lượng công nghiệp cung cấp Chu trình trao đổ vật chất HSTNN tuân theo định luật bảo toàn vật chất Tuy nhiên, HSTNN có đặc trưng riêng mà bật dòng vật chất khơng khép kín Chu trình địa hóa có dòng vật chất di truyền từ trồng sang vật nuôi tương tác qua lại với động thực vật hoang dại Một phần vật chất tạo q trìn trao đổi vật chất, suất, chuyển đến HST khác 1.2.3 Các đặc tính HSTNN: Năng suất xác định sản lượng sản phẩm có giá trị đơn vị tài nguyên chi phí Số đo chung suất sản lượng thu nhập hecta sản lượng tổng cộng hàng hóa dịch vụ hộ quốc gia Trong HSTNN, người ta thường xác định suất đơn vị diện tích kg thóc, củ, thân, lá, Tình ổn định HSTNN đo hệ số biển đổi suất vốn xác định nhiều lần thực phép đo suất theo thời gian Từ suất tăng giảm, tính ổn định quy vào hướng biển đổi định Tính bền vững khả trì suất chịu ảnh hưởng nhiễu loạn lớn Sự nhiễu loạn thực tế tiềm gây bở tăng cường mạnh mẽ (stress), tăng cường mạnh mẽ xác định ảnh hưởng rối loạn thường xuyên, liên tục, tương đổi nhỏ vốn có hiệu tích lũy rộng Độ mặn, độc, xói mòn, cơng nợ hoặc, nhu cầu thị trường suy giảm yếu tố ảnh hưởng Tính đa dạng đánh giá số lượng loại kiểu khác thành phần (ví dụ lồi) hệ Tính thích nghi khả phản ứng hệ với thay đổi môi trường để đảm bảo tồn liên tục cho thân hệ Ngồi đặc tính HSTNN có tính cơng bằng, tính hợp tác tính tự trị 1.2.4 Động thái HSTNN:  Động thái HSTNN biểu qua thay đổi thành phần thay đổi cấu trúc thành phần quần thể thực vật qua thay thành phần quần thể chủ đạo  Sự thay đổi quần thể thực vật có loại:  Thay đổi theo mùa: cấu trúc quần thể chủ đạo thay đổi kéo theo s ự thay đổi quần thể vật sống khác, thay đổi điều kiện khí tượng vụ mùa, tác động người đặc tính sinh học trồng định  Thay đổi theo năm: năm qua năm khác điều kiện khí hậu khác nên cấu trúc quần thể trồng vật sống thay đổi Sự sinh trưởng trồng, thành phần cỏ dại, sâu bệnh thay đổi tùy năm 1.3 Địch hại:  Địch hại loài sinh vật có tác động xấu đến số lượng, chất lượng, suất loài QXNN cách dùng loài làm thức ăn gây bệnh  Địch hại tiết chất có tác động làm rối loạn hoạt động sống tế bào, làm ảnh hưởng đến phẩm chất trồng, làm giảm hàng hóa nơng sản Ở gốc độ sinh thái, trồng sinh vật sản xuất, mức khởi đầu chuỗi thức ăn hệ thống sinh vật, nguồn cung cấp dinh dưỡng ban đầu từ lượng ánh sáng mặt trời chất khống có đất Trong địch hại sinh vật tiêu thụ, dùng nguồn thức ăn từ sinh vật sản xuất Theo nghĩa địch hại đối tượng gây hại trồng tồn HST  Đặc điểm địch hại:  Thường sinh vật tiêu thụ bậc  Thường sống loại trồng loại thức ăn  Các loài địch hại có khả thích nghi cao với biến đổi QXNN 1.4 Thiên địch:  Thiên địch kẻ thù tự nhiên địch hại Nhóm bao gồm loại côn trùng ăn thịt, côn trùng ký sinh, nhện bắt mồi, nguồn vi sinh vật tuyến trùng gây bệnh cho sâu hại, loài ếch nhái, chim sâu Số lượng nhóm thiên địch lớn gấp nhiều lần so với loài sâu hại   Cây trồng với cương vị yếu tố ngoại cảnh định điều kiện sinh thái nơi cư trú sâu hại thiên địch Mặt khác, với cương vị nguồn thức ăn sâu hại trồng ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái sinh lý sâu hại, điều gây ảnh hưởng đến thiên địch Trong mối quan hệ này, thiên địch có vai trò hạn chế số lượng quần thể sâu hại khơng có tác động khác ảnh hưởng đến mối quan hệ (phun thuốc ) thiên địch kìm hãm số lượng sâu hại mức gây hại có ý nghĩa kinh tế mà khơng cần tiến hành biện pháp phòng trừ Bởi vậy, thiên địch coi cốt lõi hệ thống quản lý tổng hợp sâu hại trồng Sâu hại mật độ thấp không xem địch hại mà có lợi nguồn thức ăn để trì sống quần thể thiên địch  Đặc trưng:  Thường sinh vật tiêu thụ bậc  Thường loài sinh vật, ký sinh, ăn thịt, gây bệnh  Có tính chun hóa cao  Vòng đời thường trùng với vòng đời dịch hại  Hoạt động trồng trọt người đồng ruộng bao gồm: làm đất ,gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch nhiều có ảnh hưởng đến yếu tố HST Có hoạt động mang tính tích cực theo hướng có lợi cho người làm đất kỹ, chọn giống tốt, bón phân cân đối giúp cho trồng khỏe mạnh, chịu đựng tốt với loại sâu bệnh, môi trường cho thiên địch phát triển Ngược lại hoạt động làm cho trồng yếu tăng phát triển sâu bệnh gieo sạ dày, bón phân khơng cân đối, phun thuốc trừ sâu làm chết thiên địch gây cân sinh thái phá vỡ mối quan hệ trồng -sâu hại -thiên địch Đấu tranh sinh học (ĐTSH) : 2.1 Định nghĩa:  Biện pháp đấu tranh sinh học biện pháp sử dụng đặc điểm đối kháng loài sinh vật nhằm tạo lợi ích cho người (sử dụng thiên địch) gây bệnh truyền nhiễm gây vô sinh động vật gây hại nhằm hạn chế tác động gây hại chúng 2.2 Các dạng quan hệ quần xã sinh vật: 2.2.1 Mối quan hệ loài quần xã: 2.2.1.1 Tương tác âm:  Hãm sinh (quan hệ ức chế- cảm nhiễm) quan hệ hay nhiều lồi, lồi ức chế sinh trưởng, phát triển loài nhiều cách Chẳng hạn đại diện chi tảo Microcystis, Anabaena, Nodularia tiết chất đầu độc gan (Hepatoxin)  Sự cạnh tranh chung sống:             Sự cạnh tranh loài thường xảy khốc liệt so với cạnh tranh loài Đương nhiên, loài cạnh tranh với ổ sinh thái chúng chồng chéo lên Mức độ cạnh tranh mạnh hay yếu phụ thuộc vào chồng chéo nhiều hay Ổ sinh thái lồi chồng khít lên nhau, mức độ cạnh tranh ác liệt, dẫn đến cạnh tranh “loại trừ” tức hai loài thua mức bị tiêu diệt phải dời nơi khác Cạnh tranh loài xảy chung nguồn dinh dưỡng, chung nơi Cạnh tranh xem động lực chủ yếu q trình tiến hố sinh giới Sự cạnh tranh dẫn đến kết sau: Biến động số lượng: Những loài có khả sinh sản cao, nhu cầu thức ăn thấp thường loài chiếm ưu Sự phân bố địa lý: Những lồi có tiềm lực dẫn đến phân bố địa lý nơi chúng Mối quan hệ vật mồi, ký sinh vật chủ: Mối quan hệ vật mồi tạo nên xích thức ăn thiên nhiên, qua vật chất quay vòng lượng biến đổi Nhờ vậy, quần xã sinh vật HST trì phát triển cách vững bền Mối quan hệ vật mồi mối quan hệ bao trùm Quan hệ ký sinh vật chủ biến thể, trường hợp đặc biệt mối quan hệ Trong mối quan hệ vật mồi, hiểu vật khai thác mồi làm thức ăn, mồi nuôi sống vật Mối quan hệ tương hỗ này, không tồn lâu bền thiên nhiên mà động lực quan trọng, giúp cho phía song song tiến hóa khơng ngừng Mối quan hệ mồi vật yếu tố quan trọng chế điều chỉnh số lượng quần thể, luôn đưa số lượng quần thề vào trạng thái cân ổn định để tồn vững bền điều kiện mơi trường có giới hạn 2.2.1.2 Tương tác dương: Các mối tương tác dương nói chung làm lợi cho lồi, cho loài sống Hội sinh: mối quan hệ lồi, lồi sống hội sinh có lợi lồi sống hội sinh khơng bị ảnh hưởng Trong tự nhiên dạng quan hệ phổ biến vật sử dụng vật khác giá thể để bám, làm phương tiện vận động, kiếm ăn hay làm nơi sinh sản Ví dụ, số thân mềm (hàu, vẹm), giáp xác (Balanus) sống bám vào sống ngập nước lượng mồi, ký chủ tăng lên thiên địch tăng khơng kịp Do nhóm thiên địch có thời gian chậm trễ ngắn có ý nghĩa ĐTSH  Thiên địch có hai kiểu phản ứng trước thay đổi dịch hại  Phản ứng chức phản ứng tập tính lồi ăn thịt loài ký sinh thay đổi mật độ quần thể mồi, ký chủ Phản ứng chức có hai dạng phản ứng chức thuận nghịch  Phản ứng số lượng thay đổi đặc điểm sinh sản, tỉ lệ sống sót lồi thiên địch có thay đổi mật độ quần thể dịch hại Phản ứng số lượng có hai dạng phản ứng số lượng thuận nghịch  Phản ứng số lượng thuận phản ứng chức thuận có ý nghĩa ĐTSH có phản ứng chức dù có mạnh đến đâu khơng thể hạn chế dịch hại 2.2.3 Tính chun hóa thiên địch ý nghĩa biện pháp đấu tranh sinh học: 2.2.3.1 Các nhóm thiên địch theo quan hệ thức ăn:  Thiên địch đơn thực loài thiên địch sử dụng hai loài gần gũi họ hàng (phân loại) để làm vật chủ mồi, nhóm gặp tự nhiên Ví dụ: Ong xanh ăn trứng sâu đục thân hai chấm Tetrastichus Schoemobii  Thiên địch hẹp thực loài ký sinh hay ăn thịt dùng vài loài vật chủ mồi thuộc họ Nhóm có nhiều tự nhiên Ví dụ: Ong kén trắng ký sinh loài sâu cắn gié  Thiên địch đa thực loài sử dụng nhiều loài dịch hại để làm mồi, vật chủ, nhóm phổ biến Ví dụ: ruồi ký sinh (Compsiklura concinnata) Sự phân chia nhóm tương đối mang tính chất nhân tạo nhiều loài biến đổi thức ăn hay ký chủ suốt đời chúng 2.2.3.2 Các nhóm thiên địch tùy theo mức độ chun hóa:  Thiên địch khơng chun tính: gồm lồi đa thực, khơng có loại mồi hay vật chủ định  Thiên địch chun tính chia làm nhóm:  Thiên địch chun tính hẹp: gồm lồi đơn thực hẹp thực thích ứng với 1-2 lồi vật chủ hay mồi  Thiên địch chun tính rộng: gồm lồi thiên địch hẹp thực 2.2.3.3 Vai trò thiên địch việc hạn chế số lượng dịch hại: Vai trò lồi thiên địch khơng giống nhau: Thiên địch chun tính: có khả kiểm sốt gia tăng số lượng lồi địch hại chúng có khả lựa chọn tinh vi vật chủ mồi mật độ thấp Thiên địch chuyên tính yếu tố địch xu hướng biến động số lượng quần thể vật chủ hay mồi Thiên địch chun tính có vai trò chủ yếu việc điều hòa quần thể dịch hại, mật độ thấp  Thiên địch khơng chun tính khơng thể kiểm soát tăng số lượng quần thể địch hại Vai trò điều hòa chúng thể chúng có mật độ cao Vì thế, đơi chúng có vai trò quan trọng việc hạn chế số lượng địch hại (với số lượng lớn cá thể thiên địch dễ dàng tiêu diệt dịch hại, dập tắt vụ dịch lớn) Nhóm thiên địch: 3.1 Nhóm thiên địch bắt mồi: 3.1.1 Khái niệm:  Thiên địch bắt mồi loài động vật trùng, nhện, tự tìm kiếm, săn bắt sâu hại làm thức ăn cho chúng, sâu hại gọi mồi mồi thường giết chết thời gian ngắn 3.1.2 Đặc điểm:  Các lồi bắt mồi có hai kiểu ăn mồi: chúng nhai nghiền mồi nhờ kiểu miệng nhai ( bọ rùa, nhện lớn, ) chúng hút dịch dinh dưỡng từ mồi nhờ kiểu miệng chít hút ( loại bọ xít, ấu trùng bọ mắt vàng, )  Hầu hết chúng có kiểu sống bắt mồi pha ấu trùng thành trùng Do vậy, cá thể loài bắt mồi đời tiêu diệt lượng lớn cá thể sâu hại Các lồi bắt mồi có mặt khắp nơi tất HST nông nghiệp  Lồi ăn thịt có kích thước lớn mồi  3.1.3 Phân loại: Theo thích nghi pha phát dục với kiểu sống bắt mồi chia nhóm:  Nhóm 1: lồi có kiểu sống bắt mồi pha trưởng thành ấu trùng VD: bọ rùa, bọ xít ăn sâu, nhện lớn bắt mồi  Nhóm 2: lồi bắt mồi pha ấu trùng VD: họ ruồi ăn rệp, họ ruồi bạc  Nhóm 3: lồi có kiểu sống bắt mồi pha trưởng thành Nhóm số lượng lồi khơng nhiều VD: ong kiến Formicidae số lồi cánh cứng ngắn 3.2 Nhóm thiên địch ký sinh: 3.2.1 Khái niệm:  Thiên địch ký sinh lồi trùng có ích, sử dụng loài sâu hại làm dinh dưỡng nơi Trong đó, thơng thường lồi ký sinh sử dụng hồn tồn mô thể vật chủ thường gây chết vật chủ sau hoàn thành chu kỳ phát dục 3.2.2 Đặc điểm:  Hầu hết côn trùng ký sinh sâu hại có kiểu biến thái hồn tồn, có pha ấu trùng chúng kiểu sống ký sinh, pha trưởng thành chúng sống tự Nhiều trường hợp, côn trùng ký sinh pha trưởng thành có tập tính chăm sóc hệ sau  Trưởng thánh trùng ký sinh tìm vật chủ để đẻ trứng, ấu trùng ký sinh không tự tìm vật chủ  Trong trình phát dục, cá thể ký sinh thường liên quan đến cá thể vật chủ  Kích thước thể lồi trùng ký sinh tương đối lớn so với thể vật chủ Thời gian phát triển hai lồi tương tự 3.2.3 Phân loại: Theo vị trí sống loài ký sinh vật chủ, chia thành loại bản:  Ký sinh (nội ký sinh) loại ký sinh mà ấu trùng côn trùng ký sinh sống bên thể vật chủ VD: Ong kén trắng giống Apanteles (họ Braconidae) sống thể sâu non nhiều lồi trùng cánh vẩy (lepido terae)  Ký sinh (ngoại ký sinh) loài ký sinh sống bề mặt thể vật chủ Nhóm khơng phổ biến VD: Ong kiến ký sinh (họ dryinidae) ký sinh loài rầy nâu, rầu lưng trắng,  Ký chủ lồi sống kín (trong tổ, thân vật chủ phương tiện bảo vệ, che chở cho vật ký sinh) loài sống hở (vật ký sinh có lớp vỏ chắn túi)  Theo mối quan hệ loài ký sinh với pha phát dục sâu hại để phân biệt thành ký sinh trứng, ký sinh ấu trùng, ký sinh nhộng ký sinh thành trùng 3.3 Các nhóm thiên địch ứng dụng HSTNN: 3.3.1 Nhóm thiên địch bắt mồi:  Nhện bắt mồi(Amblyseius sp):  Nhện bắt mồi (Amblyseius sp) có sẵn mơi trường tự nhiên nước ta Nó có vòng đời ngắn, sức sinh sản cao, thường phát triển mạnh từ tháng 2- tháng 11 hàng năm Thức ăn chủ yếu nhện đỏ son thường cư trú đậu trồng khác Hình 5: Nhện Phytoseiulus persimilis ăn trứng nhện đỏ (Nguồn:http://baovethucvathaiphong.vn/?newsdetails&catID=133&id=63 )   Điển hình vùng Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm (Hà Nội), thả nhện bắt mồi vào nơi trồng đậu cô ve với mật độ concây vòng 16 ngày mật độ nhện bắt mồi tăng lên gấp 13 lần, độ nhện đỏ son giảm từ 70 concây xuống concây Trong với công thức đối chứng ( không thả nhện bắt mồi) , mật độ nhện đỏ tăng tới 100 concây Điều chứng tỏ, nhện bắt mồi có khả kìm hãm số lượng nhện đỏ son mà khơng cần phun thuốc hóa học Khi xuất nhóm nhện bắt mồi mật độ nhện đỏ son giảm đáng kể số khu vực California (Mỹ), Nam Phi, Chile (MCMurtry 1997) Úc (Beattie, 1978) Những nghiên cứu bới Kennet, Flaherty MCMurtry mật độ nhện bắt mồi cao vào mùa xuân (1 nhện bắt mồinhện đỏ), ngăn cản gia tăng mật độ nhện đỏ suốt mùa hè  Bọ xít bắt mồi(Orius sauteri P):  Bọ xít bắt mồi (Orius sp.) sẵn môi trường tự nhiên, ăn tất mồi bọ trĩ, nhện đỏ, trứng sâu, rệp lồi trùng nhỏ Hình 6: Bọ xít bắt mồi (Orius sauteri P) trưởng thành (Nguồn: http://khoahoc.tv/dung-thien-dich-thay-thuoc-tru-sau-6670 )  Việc thả bọ xít bắt mồi (Orius sauteri P) vào ruộng dưa chuột thực xã Văn Đức ( Gia Lâm- Hà Nội) cho thấy số lượng bọ trĩ bị khống chế, không tăng vượt ngưỡng gấy hại (không cần phun thuốc hóa học), suất khơng vụ trước, mã đẹp, không bị quăn queo, biến dạng Khả tiêu diệt mồi lớn, ấu trùng tuổi 4, Orius sp có khả tiêu diệt 58 – 59 trưởng thành tiêu diệt 497 bọ trĩ T palmi Kết thử nghiệm ngồi đồng cho thấy, bọ xít bắt mồi Orius sauteri thả với mật độ con/cây, tương đương với tỉ lệ so với bọ trĩ 1/200 Kết cho thấy sau 30 ngày mật số bọ trĩ trưởng thành giảm giảm mạnh thời điểm 60 ngày  Việc sử dụng bọ xít bắt mồi để quản lí sâu hại sử dụng lâu đời giới Tại Đan Mạch sử dụng Orius minutus để phòng trừ bọ trĩ trồng nhà kính (Remaker, 1978) Theo Rejesus (1986) bọ xít bắt mồi Orius tantillus thiên địch bắt mồi bọ trĩ non trưởng thành dưa hấu Ngồi Suisse, lồi bọ xít bắt mồi Orius majusculus tác nhân sinh học có hiệu việc phòng trừ lồi bọ trĩ Thrips spp dưa leo nhà kính (Fischer ctv, 1992)  Kiến ba khoang (Paederus fucipes): Loài P.fuscipes xuất phổ biến tất hệ sinh thái đồng ruộngở vùng nhiệt đới (Shepard vàct, 1999) P.fuscipes phân bố rộng toàn giới tìm thấy sống ruộng lúa miền Tây Malaysia Chúng lồi ăn thịt, cơng rầy nâu gây hại lúa,chúng xuất lúa từ giai đoạn lúa non di chuyển nhanh (Manley,1977)  Hình 7: kiến ba khoang Kiến ba khoang (Paederus fucipes) bắt mồi (nguồn: http://khoahoc.tv/dung-thien-dich-thay-thuoc-tru-sau-6670) Kiến ba khoang (Paederus fucipes) có màu nâu đỏ, lưng có vạch lớn màu đen chạy ngang qua tạo thành khoang đen Chúng thường trú ẩn bờ cỏ, đống rơm rạ mục nát ruộng, chúng làm tổ đất đẻ trứng Ở ruộng lúa, bắp, khoai lang đậu bắp Thành phố Cần Thơ tỉnh Vĩnh Long, sử dụng P.fuscipes làm thiên địch để phòng trừ rầy nâu ruộng cà tím cho kết quar nghiên cứu sau P.fuscipes đẻ trung bình 76,8 trứng với tỷ lệ trứng nở trung bình 99,8% tỷ lệ thành trùng vũ hóa (tính từ ấu trùng) 84,5% Ấu trùng rầy nâu tuổi 1, bị thành trùng P.fuscipes ăn nhiều (từ 11- 16 con/ngày) so với ấu trùng tuổi tuổi (từ 4,2-5 con/ngày); rầy nâu cánh dài bị ăn nhiều (từ 5,2-5,5 con/ngày) so với rầy nâu cánh ngắn (từ 3,3-4,1 con/ngày)  Bọ rùa (Menochilus sexmaculatus, Micraspis discolor)  Để phòng trừ lúa bị bệnh vàng lùn – lùn lúa cỏ Châu Thành, An Giang thả hai loại Bọ rùa Menochilus sexmaculatus, Micraspis discolor tiêu diệt rầy nây Kết cho ta thấy khả ăn Rầy nâu Bọ rùa (Menochilus sexmaculatus) thành trùng có khả ăn mồi cao (56,2 con/ngày), kế ấu trùng tuổi (46,2 con/ngày) thành trùng đực (44,8 con/ngày) Còn Bọ rùa (Micraspis discolor) thành trùng có khả ăn mồi cao nhất,  kế ấu trùng tuổi thấp ấu trùng tuổi Trong ngày, thành trùng ăn trung bình 30,4 con, thành trùng đực tiêu thụ trung bình 19,6 Từ số lượng rầy nâu giảm đáng kể, người dân hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hóa học 3.3.2 Nhóm thiên địch ký sinh:  Ong mắt đỏ:  Ong mắt đỏ gồm loài (Trichogramma chilonis, Trichogramma japonicum Trichogramma dedrolimi) lồi ký sinh trứng đóng vai trò quan trọng việc điều hòa số lượng sâu hại tự nhiên Từ lâu, ong mắt đỏ (OMĐ) sử dụng biện pháp để diệt trừ trứng số loài sâu hại sâu đục thân ngơ, sâu lúa, sâu tơ, sâu róm thơng… Hình 8: Ong mắt đỏ Trichogramma brassicae ký sinh trứng sâu đục thân lúa,bắp ( Nguồn: http://nongnghiep.vn/nhung-loai-ky-sinh-co-ich-tren-dong-ruong.html)  Tại Lĩnh Nam (Hà Nội), tổng số ong Trichogramma chilonis thả giao động 114.600-740.000 cá thể/ trồng Kết quả, tỷ lệ trứng sâu tơ bị ong mắt đỏ ký sinh 73-83% Tại Tiền Phongthả hỗn hợp hai loài ong mắt đỏ Trichogramma chilonis Trichogramma japonicum phòng trừ sâu tơ hại bắp cải với tổng số ong thả 10.250 cá thể khu ruộng thí nghiệm (tương đương 854.000 cá thể ong/ ha) Kết cho thấy, tỷ lệ trứng sâu tơ bị ong mắt đỏ ký sinh trung bình 75%, điều cho thấy tầm quan trọng việc thả ong mắt đỏ giúp hạn chế số lượng lớn sâu tơ so với ruộng phun thuốc hóa học trừ sâu  Về mặt sinh thái, qui trình nhân ni sử dụng số lồi Ong mắt đỏ (T.minubum, T.cacaeccae, ) để phòng trừ loại sâu hại (Sepetilnikova 1968, Telenga 1950, Meyer 1911, Flander 1937, ) Ngày số nước (TQ, Mỹ, Pháp) nhân nuôi loại trứng nhân tạo để có lượng Ong mắt đỏ đủ sức dập tắt dịch hại  Ong ký sinh Anagyrus lopezi:  Ong ký sinh có nguồn gốc từ Nam Mỹ phát Thái Lan Chúng ni phóng thích nước Lào, campuchia, Thái lan, để phòng trừ Rệp sáp bột hồng đạt hiệu lên đến 80% Hình 9: Ong ký sinh Anagyrus lopezi ký sinh trứng Rệp sáp bột hồng ( nguồn: http://nghien-cuu-mot-so-dac-diem-sinh-hoc-cua-ong-ki-sinh)  Tại Tây Ninh, Việt Nam phóng tích Ong ký sinh Anagyrus lopezi để phòng trừ Rệp sáp bột hồng ruộng sắn Theo kết cho thấy, ngày ký sinh khoảng 10-25 rệp sáp bột hồng, đực ký sinh khoảng 20-30 Một ong ký sinh 50-100 trứng Ong trưởng thành vừa chít hút, vừa đẻ trứng Rệp sáp bột hồng khoảng 50 con, đực chít hút khoảng 20-30 con/ngày Qua kết thể thành công việc phóng thích Ong ký sinh Anagyrus lopezi ruộng sắn Tây Ninh, người dân hạn chế sử dụng thuốc hóa họ đạt suất cao  Tại Khánh n, Ninh Bình phóng thích Ong đa phôi (Copidosomopsis nacoleiae) ký sinh sâu nhỏ lúa.Vào năm gần đây, người dân phóng thích ong ký sinh (Asecodes hispinarum) ký sinh bọ cánh cứng hại dừa An giang Ngoài ra, nhà khoa khoa học nghiên cứu phóng thích lồi ong Opius phaseoli Fischer ký sinh ruồi đục đậu rau Liriomyza sativae Blanchard vụ đông xuân 2008 – 2009 Gia Lâm – Hà Nội Các loài thiên địch giúp giảm địch hại, tăng suất người dân, chất lượng sản phẩm đẹp, tốt kém, hạn chế lượng thuốc bảo vệ thực vật môi trường  Ngồi hai nhóm thiên địch trên, có nhóm thiên địch gây bệnh sâu hại:  Virus gây bệnh sâu hại:  Virus gây bệnh cho cồn trùng tượng phổ biến, nhà khoa học thống kê 700 loại virus gây bệnh 800 lồi sâu hại Trong loại virus gây bệnh cho côn trùng quan trọng nhóm virus đa diện nhân (NPV) trừ sâu xanh, sâu khoang, sâu đo xanh, sâu xanh da láng, sâu róm virus hạt (GV) trừ sâu tơ hại bắp cải  Hiện người ta nghiên cứu sử dụng NPV để diệt sâu cánh phấn, cánh cứng nhện đỏ Hình 10: Sâu chết virus NPV (Nguồn: http://www.thiennhien.net/thien-dich-nhung-chien-binh-tham-lang/)  Vi khuẩn gây bệnh sâu hại:  Loài vi khuẩn sử dụng rộng rãi việc phòng trừ sâu hại Bacillus thuringiensis, Bacillus popiliae, Bacillus lentimobrus Từ loại vi khuẩn người ta chế sản phẩm để phun lên trồng  Ở Việt Nam sử dụng Entobacterin, Biotrol, Thuricide, Xentari,… có chứa vi khuẩn Bacillus thuringiensis Khi sử dụng Entobacterin để trừ sâu hại, người ta nhận thấy tinh thể chất độc Endotoxin thuốc vi sinh vật làm rối loạn sinh lý thể sâu làm cho sâu bị suy yếu chuyển hóa hệ vi sinh vật đường ruột của sâu hại thành vi sinh vật gây bệnh làm cho sâu chết Hình 11: Trực khuẩn Bacillus (Nguồn: http://khuyennongquangdien.com.vn /mot-so-loai-thien-dich )  Nấm gây bệnh sâu hại:  Hướng chủ yếu việc sử dụng nấm gây bệnh dự báo thời gian xuất sâu hại tính tốn thời điểm nấm thiên địch tích lũy gây thành dịch cho sâu hại Tuy nhiên ổ bệnh sâu nấm gây điều kiện tự nhiên thường không đủ sức gây dịch bệnh hàng loạt cho sâu hại nên người ta nuôi, nhân nấm thiên địch môi trường nhân tạo để tạo thành chế phẩm vi sinh vật phun lên trồng để gây bệnh cho sâu hại  Phương pháp để trì ổ dịch nấm đồng ruộng có hiệu phun mưa nhân tạo giúp ẩm độ trì tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển Hình 12: Bọ xít đen bị nấm Beauveria bassiana ký sinh (Nguồn: http://baovethucvathaiphong.vn/?newsdetails&catID=133&id=639)  Nấm đối kháng gây bệnh sâu hại:  Các chủng nấm Trichoderma thường sử dụng để phòng trừ bệnh hại sau: Trichoderma lignorum,Trichoderma harzianum,  Nấm Trichoderma ức chế nhiều loại vi sinh vật gây hại cho trồng, có múi nấm ức chế tốt nấm Fusarium nấm ức chế số loại nấm gây bệnh khác nấm gây bệnh lở cổ rễ, nấm gây bệnh héo rũ, nấm gây bệnh đen gốc số trồng rau cải, dưa leo, dưa hấu, khổ qua, cà chua, đậu phộng,… Hình 13: Ruộng có xử lý nấm Trichoderma rễ phát triển mạnh (Nguồn: http://moitruong.com.vn/tai-nguyen-thien-nhien )  Tuyến trùng gây bệnh sâu hại:  Theo từ điển Vikipedia tiếng Việt, Tuyến trùng lớp thuộc ngành giun tròn, thích nghi thành cơng gần tất hệ sinh thái từ biển, nước ngọt, đất, từ vùng cực đến vùng nhiệt đới, từ độ cao thấp đến cao  Tuyến trùng có cấu tạo đơn giản, khơng màu, sống tự do, săn mồi ký sinh nhiều loài ký sinh gây bệnh quan trọng thực vật, động vật người  Ở Việt Nam phân lập 22 chủng tuyến trùng gây bệnh cho sâu thuộc chi Streinememna 11 chủng tuyến trùng thuộc chi Heterohabditis chi tuyến trùng có khả gây bệnh cao cho sâu hại tạo chế phẩm tuyến trùng sinh học để phun trừ sâu xanh, sâu xám, sâu keo Biostar-1, Biostar2, Biostar-3, Biostar-4 Hình 14: Tuyến trùng kí sinh sâu xanh (Nguồn: http://baovethucvathaiphong.vn/?newsdetails&catID=133&id=639) Bảo vệ thiên địch tăng cường hoạt động thiên địch : Bảo vệ thiên địch tránh bị độc hại hoá chất cách hạn chế tối đa việc phun thuốc, sử dụng thuốc có tính độc thấp, thuốc có nguồn gốc sinh học tiến đến không sử dụng thuốc trừ sâu đồng ruộng  Tạo nơi cư trú cho thiên địch: để cỏ trồng họ đậu bờ ruộng, làm bờ rạ cho thiên địch ẩn nấp  Các kỹ thuật canh tác giúp trì phát triển thiên địch:luôn giữ mực nước ruộng, gieo sạ mật độ thích hợp, biện pháp hợp lý  Nhập nội thiên địch :  Hoạt động thường sử dụng trường hợp sâu hại từ nước ngồi du nhập vào, chưa có thiên địch đủ sức khống chế nước  Việt Nam người ta tìm cách nhập nội thiên địch ốc bươu vàng từ Nam mỹ ốc bươu vàng đưa vào Việt Nam với mục đích thương mại, không kiểm dịch nên thời gian qua gây hại mạnh khơng có thiên địch ốc bươu vàng nước  Nuôi nhân lây thả thiên địch ruộng:  Kỹ thuật áp dụng với loại ký sinh chuyên tính hẹp Khi thả ruộng, ký sinh tìm đên vật chủ ưa thích chúng để tiêu diệt Việc lây thả tiến hành nhiều lần vụ, vào thời gian thích hợp để ngăn chặn bùng phát sâu hại  Điển hình TP.Huế nuôi thành công kiến vàng (Oecophylla smaragdina) vùng trồng Thanh Trà, xã Văn Đức (Hà Nội) nhân nuôi thành công nhện bắt mồi (Amblyseius sp)để diệt nhện đỏ gây hại đậu Côve Ưu nhược điểm biện pháp đấu tranh sinh học:  Ưu điểm:  Không gây ô nhiễm môi trường,an tồn cho người động vật ngồi phù hợp với phát triển nông nghiệp + Các thiên địch tiêu diệt lồi gây hại,có thể tiêu diệt hay nhiều loài gây hại + Các thiên địch chế phẩm an toàn cho người động vật, thực vật có ích  Hiệu kinh tế đem lại cao,sinh vật bổ sung tồn quần xã, kiểm soát phá hoại sinh vật gây hại  Không ảnh hưởng đến suất chất lượng sản phẩm hiệu ứng không tốt người  Các chế phẩm sinh học thiên địch tiêu diệt nhiều lồi sinh vật gây hại, có sức tàn phá lớn         Các biện pháp ĐTSH trì HST tự nhiên góp phần bảo vệ lồi sinh vật  Nhược điểm: Không hiệu sử dụng phương pháp đấu tranh sinh học chậm gây hiệu đến kinh tế bị sinh vật tàn phá làm giảm suất chất lượng sản phẩm Thường không giữ mức độ gây hại mức kinh tế Sinh vật thiên địch nhạy cảm dễ tổn thương Khi du nhập nhiều loài thiên địch về, không phát triển hiệu sử dụng không cao (chưa thích nghi với mơi trường) Một số trường hợp đầu tư cao kết hợp với trình độ chuyên môn cao đem lại giá trị cao làm giá thành cao, công nghệ đại Khi tiêu diệt sinh vật gây hại lại tạo điều kiện cho sinh vật gây hại khác phát triển Hướng phát huy đấu tranh sinh học:  Xây dựng nhiều viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học  Tăng cường đầu tư trang thiết bị, công nghệ đại vào việc sản xuất chế phẩm sinh học  Tạo điều kiện thuận lợi để làm cho thiên địch,chế phẩm sinh học tồn tại, phát triển hoạt động tốt môi trường sống  Phải có kết hợp chặt chẽ nhà khoa học với nông dân nhằm mang lại hiệu cao việc tiêu diệt sau dịch bệnh  Giá thành rẻ giúp mở rộng việc sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học đến hộ nông dân ĐỀ NGHỊ VÀ KẾT LUẬN   Bước đầu làm rõ HST nông nghiệp, đấu tranh sinh học, thành phần loài thiên địch mặt lý thuyết Đưa giới thiệu thành tựu sử dụng thiên địch nước, đề xuất biện pháp bảo tồn, tăng số lượng thiên địch Ngồi ra, nêu ưu điểm, nhược điểm hướng phát huy đấu tranh sinh học  Đề nghị: ưu tiên, khuyến khích nơng dân sử dụng đấu tranh sinh học để phòng trừ dịch bệnh, nhà nghiên cứu tìm cách nhân ni bảo vệ lồi thiên địch hữu ích TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2016), Đẩy mạnh biện pháp sinh học phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa Lê Trọng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Nhung (2010), Kết nghiên cứu bước đầu thiên địch chân khớp Thanh Trà TT Huế, tạp chí nghiên cứu phát triển Phạm Bình Quyền (2006), Sinh thái học côn trùng, nhà xuất giáo dục Phạm Văn Lầm (1995), Biện pháp sinh học phòng chống dịch hại nông nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 1995 Trần kiên, Phan Nguyên Hồng (1990), Sinh thái học dại cương, nhà xuất giáo dục Võ Văn Á, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Chinh (1998), Tìm hiểu quản lý tổng hợp dịch hại trồng IPM, Nhà xuất Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Lê công Danh, Lê Văn Vàng, (2013), Một số đặc Điển hình thái học khả ăn rầy nâu Kiến ba khoang nhọn, Tạp chí khoa học trường ĐH Cần Thơ … (2006), Sinh thái học trùng, nhà xuất giáo dục Phạm Văn Lầm (1995), Biện pháp sinh học phòng chống dịch hại nơng nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 1995 Trần kiên, Phan Nguyên Hồng (1990), Sinh thái học. .. địch gây cân sinh thái phá vỡ mối quan hệ trồng -sâu hại -thiên địch Đấu tranh sinh học (ĐTSH) : 2.1 Định nghĩa:  Biện pháp đấu tranh sinh học biện pháp sử dụng đặc điểm đối kháng lồi sinh vật… vật ký sinh) loài sống hở (vật ký sinh có lớp vỏ chắn túi)  Theo mối quan hệ loài ký sinh với pha phát dục sâu hại để phân biệt thành ký sinh trứng, ký sinh ấu trùng, ký sinh nhộng ký sinh thành

XEM THÊM  Top 19 kết quả tìm kiếm xem cấu hình điện thoại android mới nhất 2022

– Xem thêm –

Xem thêm: bài tập lớn sinh thái học khoa sinh học, bài tập lớn sinh thái học khoa sinh học, Hãm sinh (quan hệ ức chế- cảm nhiễm) là quan hệ giữa 2 hay nhiều loài, trong đó loài này ức chế sự sinh trưởng, phát triển của loài kia bằng nhiều cách. Chẳng hạn những đại diện của các chi tảo Microcystis, Anabaena, Nodularia tiết ra chất đầu độc gan (He, Nhện bắt mồi(Amblyseius. sp):


Bài tập giảm phân, thụ tinh – Sinh học 9 – Cô Dương Thu Hà – HOCMAI


► Bài tập giảm phân, thụ tinh Sinh học 9 Cô Dương Thu Hà HOCMAI
► SUBSCRIBE: http://bit.ly/youtubeHOCMAI
► THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT: http://bit.ly/chuongtrinhhoctotbutphadiemso1920
►Hotline : 19006933 nhánh 2
► Page: facebook.com/THCS.Tieuhoc

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more

Bài tập giảm phân, thụ tinh - Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà - HOCMAI

Lần đầu tập nhảy như một TikToker chuyên nghiệp | SCHANNEL x OOPS! CREW | Public Dance Challenge


Sắm ngay Loa Bluetooth LG Xboom 360 RP4 chill hết nấc:
https://cellphones.com.vn/loabluetoothlgxboom360rp412e.html?utm_source=pr\u0026utm_medium=schannel\u0026utm_campaign=/loabluetoothlgxboom360rp412e.html_25122021
Mua ngay iPad Pro 12.9 Giảm đến 3,5 triệu đồng: https://cellphones.com.vn/ipadpro1292021.html?utm_source=pr\u0026utm_medium=schannel\u0026utm_campaign=/ipadpro1292021.html_25122021
???? Sửa chữa điện thoại laptop giá tốt nhất uy tín lấy ngay tại Điện Thoại Vui : https://dienthoaivui.com.vn/?utm_source=pr\u0026utm_medium=schannel\u0026utm_campaign=/4
???? Điện thoại Phụ kiện GIÁ TỐT NHẤT CHÍNH HÃNG tại CellphoneS: https://cellphones.com.vn/?utm_source=pr\u0026utm_medium=schannel\u0026utm_campaign=schannel_refer
???? Subscribe kênh Youtube của CellphoneS: https://bit.ly/3yKDxMO
✌️ Liên hệ quảng cáo, hợp tác Huy: partners.schannel@gmail.com hoặc https://www.facebook.com/huy.nl
???? Like Facebook của SchanneI: http://fb.com/schanneI.vn
???? Subscribe SchanneI để xem ngay video mới nhất:
➤ http://bit.ly/SubscribeSchanneI
0:00 Thông điệp vũ trụ
2:54 Ngày đầu tinh thần vùn vụt
6:52 Ngày 2 trầy da tróc vẩy
8:50 Ngày 3 Minh Mux có thật sự nhảy được?
9:40 Ngày 4 bị cô giáo Xoăn mắng
12:05 Ngày 5 không tập nữa chúng tôi đi shopping
13:27 Ngày 6 ghép đội hình cùng Oops và chúng tôi sợ
18:08 Nhảy xấu nhưng phải đẹp
20:35 DDay PUBLIC DANCE CHALLENGE

XEM THÊM  [Update] Cách Gieo Vần Và cac Loại Thể Thơ | thơ của xuân diệu

Lần đầu tập nhảy như một TikToker chuyên nghiệp | SCHANNEL x OOPS! CREW | Public Dance Challenge

VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4


✔️ VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4
✔️ Nhiệm vụ của sinh học
Câu khẳng định nào dưới đây là đúng nhất (đánh dấu x vào đầu câu mà em chọn )?
Nhiệm vụ chính của Sinh học và của Thực vật học là:
Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng của sinh vật
Nghiên cứu sinh vật để phát triển và bảo vệ chúng
Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sư đa dang của sinh vật, mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa các sinh vật với môi trường để sử dụng hợp lí, phát triển và bào vệ chúng phục vụ đời sống con người
???? Để nhận các tài liệu ôn thi, ôn tập, toán nâng cao, bài tập rèn luyện, đề thi tham khảo các em theo dõi trang trên Face book tại đây :
???? https://www.facebook.com/kenhhoctoanonline/
Trang web học toán :
???? http://hoctoanonline123.info/
Cảm ơn quý vị các bạn và các em đã xem video.
hãy đăng ký kênh thành đô vlog nhà nhấn chuông để theo dõi các video mới nhất
???? Đăng ký : https://goo.gl/uSThJq

VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4

Cấu trúc di truyền của quần thể – Bài 16 – Sinh học 12 – Cô Kim Tuyến (DỄ HIỂU NHẤT)


???? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
????Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Sinh học 12 Bài 16 Cấu trúc di truyền của quần thể
Cấu trúc di truyền của quần thể là bài học quan trọng trong chương trình Sinh học 12. Video này, cô cũng sẽ giải tất cả các bài tập của bài học này trong sách. Qua đó, các em có nền tảng kiến thức tốt để giải nhanh các dạng bài tập liên quan. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack sinh12 bai16
▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 12 Cô Kim Tuyến:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfhF1YVkJvw41FiRuWhXjFB
▶ Danh sách các bài học môn Lịch sử 12 Cô Phạm Phương Linh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd00jyE53uJVZrZiUha9
▶ Danh sách các bài học môn Địa lý 12 Cô Nguyễn Thị Huyền
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcxYmnvrK8BAG3onmIGXck
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 Cô Thúy Nhàn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd6GXbKJmQOpKRhYEf1qLv7
▶ Danh sách các dạng bài tập môn Toán học 12 Cô Nguyễn Phương Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveB0gDCeltvDR88SzUeEs_
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 12 Thầy Trần Thế Mạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvdT2cgyXJO7anOYt6OWsuo3
▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 12 Cô Phan Thanh Nga:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfScyPFmX1ZzEgLdFqamK
▶ Danh sách các dạng bài tập môn Hóa học 12 Cô Nguyễn Thị Thu:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfusl7vRQ54aL43EzHB2x
▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 12 Cô Quỳnh Thư:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfKMKTxlDjdyftMtvHERPZc
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 Cô Vũ Phương Thảo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveJ8lyydg_D7jBHsxavaItL

XEM THÊM  [Update] Xem xong Shang-Chi, chơi game võ thuật nào cho thỏa cơn mê? | choi game mortal kombat

Cấu trúc di truyền của quần thể - Bài 16 - Sinh học 12 - Cô Kim Tuyến (DỄ HIỂU NHẤT)

SINH HỌC 10 – BÀI TẬP ADN


Giúp các em HS luyện tập 1 số bài tập cơ bản về ADN

SINH HỌC 10 - BÀI TẬP ADN

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other waysthu-thuat-may-tinh/

Thank you very much for viewing the post topic. bai tap sinh hoc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính