[NEW] CÁC MÃ LỖI TRONG PASCAL | cac loi trong pascal – Xác minh

0
17

cac loi trong pascal: Here is a post related to this topic.

(03/04/2011 10:39)

Khi làm việc với bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào, việc hiểu biết rõ các thông báo lỗi rất quan trọng. Đối với người đang học ngôn ngữ đó, trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi thao tác sai sinh lỗi. Việc biết rõ ý nghĩa các thông báo lỗi sẽ giúp cho việc sửa chưng trình được nhanh hơn, giúp cho người học hiểu rõ hơn công việc mình làm. Đối với những người viết ứng dụng, ý nghĩa các lỗi sinh ra trong quá trình chạy chưng trình cũng rất quan trọng. Người lập trình cần phải bắt các lỗi trong chương trình để có thể thông báo kịp thời cho người sử dụng, tránh việc chưng trình bị ngắt, không thực hiện tiếp được.

Việc học ngôn ngữ PASCAL
trong nhà trường đã trở nên rộng rãi, do đó một tài liệu mô tả chi tiết các
thông báo lỗi trong PASCAL cũng rất cần thiết. Sau đây là toàn bộ các thông báo
lỗi mà người dùng có thể gặp khi làm việc với môi trường PASCAL.

Các lỗi sinh ra trong
quá trình chạy chương trình (Runtime error)

Mã lỗi ý nghĩa

1 Invalid function number Sai số hiệu hàm

2 File not found Không tìm thấy file

3 Path not found Không tìm thấy đường dẫn

4 Too many open files Mở quá nhiều
file

5 File access denied Không truy
nhập được file

6 Invalid file handle Số hiệu
file không hợp lệ

12 Invalid file access code Mã truy nhập file
không hợp lệ

15 Invalid drive number Số hiệu thiết
bị không hợp lệ

16 Cannot remove current directory Không thể xoá hoặc chuyển thư
mục hiện hành

17 Cannot rename across drives Không thể đổi tên các
thiết bị chéo nhau

100 Disk read error Lỗi khi đọc đĩa

101 Disk write error Lỗi khi ghi đĩa

102 File not assigned File chưa được chỉ định

103 File not open File chưa được mở

104 File not open for input File chưa được
mở để lấy dữ liệu

105 File not open for output File chưa đựoc mở
để xuất dữ liệu

106 Invalid numeric format Định dạng số
không hợp lệ

150 Disk is write-protected Đĩa đang được bo vệ chống ghi

151 Bad drive request struct length Độ lớn cấu yêu cầu cấu trúc
thiết bị sai

152 Drive not ready Thiết bị chưa sẵn sàng

154 CRC error in data Lỗi kiểm tra độ dư vòng trong
dữ liệu

156 Disk seek error Lỗi tìm kiếm trên đĩa

157 Unknown media type Không biết kiểu thiết bị

158 Sector Not Found Không tìm thấy sector được yêu
cầu

159 Printer out of paper Hết giấy
trên máy in

160 Device write fault Lỗi ghi thiết bị

161 Device read fault Lỗi đọc thiết bị

162 Hardware failure Lỗi phần cứng

200 Division by zero Lỗi chia cho 0

201 Range check error Lỗi tràn bộ nhớ

202 Stack overflow error Lỗi tràn ngăn
xếp

203 Heap overflow error Lỗi tràn vùng
nhớ Heap

208 Overlay manager not installed Quản lí tràn chưa được cài
đặt

209 Overlay file read error Lỗi tràn khi đọc
file

210 Object not initialized Đối tượng
chưa được khởi tạo

211 Call to abstract method Lỗi gọi một phưng
thức trừu tượng

212 Stream registration error Lỗi đăng kí dòng
xuất nhập

204 Invalid pointer operation Con trỏ phép toàn
không hợp lệ

205 Floating point overflow Tràn dấu phẩy
động

206 Floating point underflow Tràn dấu phẩy động

207 Invalid floating point operation Phép toàn với số dấu phẩy
động không hợp lệ

Các lỗi biên dịch
(Compiler error)

Mã lỗi

ý nghĩa

1

Out of memory

Thiếu bộ nhớ

Out of memoryThiếu bộ nhớ

2

Identifier expected

Thiếu chỉ định

Identifier expectedThiếu chỉ định

3

Unknown identifier

Không hiểu chỉ định

Unknown identifierKhông hiểu chỉ định

4

Duplicate identifier

Trùng tên

Duplicate identifierTrùng tên

5

Syntax error

Lỗi cú pháp

Syntax errorLỗi cú pháp

6

Error in real constant

Lỗi hằng số thực

Error in real constantLỗi hằng số thực

7

Error in integer constant

Lỗi hằng số nguyên

Error in integer constantLỗi hằng số nguyên

8

String constant exceeds line

Hằng xâu vượt quá một dòng

String constant exceeds lineHằng xâu vượt quá một dòng

9

Too many nested files

Quá nhiều file lồng nhau

Too many nested filesQuá nhiều file lồng nhau

10

Unexpected end of file

Không tìm thấy kết thúc file

10Unexpected end of fileKhông tìm thấy kết thúc file

11

Line too long

File quá dài

11Line too longFile quá dài

12

Type identifier expected

Không tìm thấy định nghĩa kiểu

12Type identifier expectedKhông tìm thấy định nghĩa kiểu

13

Too many open files

Quá nhiều file được mở

13Too many open filesQuá nhiều file được mở

14

Invalid file name

Tên file không hợp lệ

14Invalid file nameTên file không hợp lệ

15

File not found

Không tìm thấy file

15File not foundKhông tìm thấy file

16

Disk full

Đĩa đầy

16Disk fullĐĩa đầy

17

Invalid compiler directive

Dẫn hướng biên dịch không hợp lệ

17Invalid compiler directiveDẫn hướng biên dịch không hợp lệ

18

Too many files

Quá nhiều file

18Too many filesQuá nhiều file

19

Undefined type in pointer def

Chưa định nghĩa kiểu của con trỏ

19Undefined type in pointer defChưa định nghĩa kiểu của con trỏ

20

Variable identifier expected

Không tìm thấy định nghĩa biến

20Variable identifier expectedKhông tìm thấy định nghĩa biến

21

Error in type

Lỗi kiểu

21Error in typeLỗi kiểu

22

Structure too large

Cấu trúc quá lớn

22Structure too largeCấu trúc quá lớn

23

Set base type out of range

Kiểu cơ bản bị tràn

23Set base type out of rangeKiểu cơ bản bị tràn

24

File components may not be files or objects

Các thành phần không Phải là file hay object

24File components may not be files or objectsCác thành phần không Phải là file hay object

25

Invalid string length

Độ dài xâu không hợp lệ

25Invalid string lengthĐộ dài xâu không hợp lệ

26

Type mismatch

Sai kiểu

26Type mismatchSai kiểu

27

Invalid subrange base type

Kiểu thừa kế không hợp lệ

27Invalid subrange base typeKiểu thừa kế không hợp lệ

28

Lower bound > than upper bound

Cận dưới lớn hn cận trên (con trỏ nhớ)

28Lower bound > than upper boundCận dưới lớn hn cận trên (con trỏ nhớ)

29

Ordinal type expected

Không tìm thấy kiểu thứ tự

29Ordinal type expectedKhông tìm thấy kiểu thứ tự

30

Integer constant expected

Không tìm thấy hằng số nguyên

30Integer constant expectedKhông tìm thấy hằng số nguyên

31

Constant expected

Phải là hằng số

31Constant expectedPhải là hằng số

32

Integer or real constant expected

Phải là số nguyên hoặc là số thực

32Integer or real constant expectedPhải là số nguyên hoặc là số thực

33

Pointer Type identifier expected

Phải là định nghĩa kiểu con trỏ

33Pointer Type identifier expectedPhải là định nghĩa kiểu con trỏ

34

Invalid function result type

Kiểu trả về của hàm không hợp lệ

34Invalid function result typeKiểu trả về của hàm không hợp lệ

35

Label identifier expected

Phải là định nghĩa nhãn

35Label identifier expectedPhải là định nghĩa nhãn

36

BEGIN expected

Phải là BEGIN

36BEGIN expectedPhải là BEGIN

37

END expected

Phải là END

37END expectedPhải là END

38

Integer expression expected

Phải là thể hiện của số nguyên

38Integer expression expectedPhải là thể hiện của số nguyên

39

Ordinal expression expected

Phải là thể hiện của biến có thứ tự

39Ordinal expression expectedPhải là thể hiện của biến có thứ tự

40

Boolean expression expected

Phải là thể biện của biến logic

40Boolean expression expectedPhải là thể biện của biến logic

41

Operand types do not match

Không hợp kiểu các toán hạng

41Operand types do not matchKhông hợp kiểu các toán hạng

42

Error in expression

Lỗi biểu diễn

42Error in expressionLỗi biểu diễn

43

Illegal assignment

Gán sai

43Illegal assignmentGán sai

44

Field identifier expected

Phải là định nghĩa trường

44Field identifier expectedPhải là định nghĩa trường

45

Object file too large

Đối tượng file quá lớn

45Object file too largeĐối tượng file quá lớn

46

Undefined EXTERN

Không định nghĩa EXTERN

46Undefined EXTERNKhông định nghĩa EXTERN

47

Invalid object file record

Đối tượng bn ghi file không hợp lệ

47Invalid object file recordĐối tượng bn ghi file không hợp lệ

48

Code segment too large

Mã phân đoạn quá lớn

48Code segment too largeMã phân đoạn quá lớn

49

Data segment too large

Dữ liệu phân đoạn quá lớn

49Data segment too largeDữ liệu phân đoạn quá lớn

50

DO expected

Thiếu DO

50DO expectedThiếu DO

51

Invalid PUBLIC definition

Định nghĩa PUBLIC không hợp lệ

51Invalid PUBLIC definitionĐịnh nghĩa PUBLIC không hợp lệ

52

Invalid EXTRN definition

Định nghĩa EXTERN không hợp lệ

52Invalid EXTRN definitionĐịnh nghĩa EXTERN không hợp lệ

53

Too many EXTRN definitions

Quá nhiều định nghĩa EXTERN

53Too many EXTRN definitionsQuá nhiều định nghĩa EXTERN

54

OF expected

Thiếu OF

54OF expectedThiếu OF

55

INTERFACE expected

Phải là từ khoá INTERFACE

55INTERFACE expectedPhải là từ khoá INTERFACE

56

Invalid relocatable reference

Tham chiếu tái định vị không hợp lệ

56Invalid relocatable referenceTham chiếu tái định vị không hợp lệ

57

THEN expected

Thiếu từ khoá THEN

57THEN expectedThiếu từ khoá THEN

58

TO or DOWNTO expected

Phải là từ khoá TO hoặc DOWNTO

58TO or DOWNTO expectedPhải là từ khoá TO hoặc DOWNTO

59

Undefined forward

Biến hay hàm chưa được định nghĩa trước đó

59Undefined forwardBiến hay hàm chưa được định nghĩa trước đó

60

Too many procedures

Quá nhiều chương trình con

60Too many proceduresQuá nhiều chương trình con

61

Invalid typecast

Sai thể hiện kiểu

61Invalid typecastSai thể hiện kiểu

62

Division by zero

Lỗi chia cho 0

62Division by zeroLỗi chia cho 0

63

Invalid file type

Kiểu file không hợp lệ

63Invalid file typeKiểu file không hợp lệ

64

Cannot read or write vars of this type

Không thể đọc hãy ghi kiểu dữ liệu này

64Cannot read or write vars of this typeKhông thể đọc hãy ghi kiểu dữ liệu này

65

Pointer variable expected

Phải là biến con trỏ

65Pointer variable expectedPhải là biến con trỏ

66

String variable expected

Phải là biến xâu

66String variable expectedPhải là biến xâu

67

String expression expected

Phải là thể hiện xâu

67String expression expectedPhải là thể hiện xâu

68

Circular unit reference

Tham chiếu vòng các đn vị chưng trình

68Circular unit referenceTham chiếu vòng các đn vị chưng trình

69

Unit name mismatch

Không đúng tên unit

69Unit name mismatchKhông đúng tên unit

70

Unit version mismatch

Không đúng version của unit

70Unit version mismatchKhông đúng version của unit

71

Duplicate unit name

Lặp tên unit

71Duplicate unit nameLặp tên unit

72

Unit file format error

Cấu trúc unit file bị lỗi

72Unit file format errorCấu trúc unit file bị lỗi

73

Implementation expected

Phải là IMPLEMENTATION

73Implementation expectedPhải là IMPLEMENTATION

74

Constant and case types don't match

Hằng và các kiểu không hợp

74Constant and case types don't matchHằng và các kiểu không hợp

75

Record variable expected

Phải là biến record

75Record variable expectedPhải là biến record

76

Constant out of range

Hằng bị tràn

76Constant out of rangeHằng bị tràn

77

File variable expected

Phải là biến file

77File variable expectedPhải là biến file

78

Pointer expression expected

Phải là thể hiện của con trỏ

78Pointer expression expectedPhải là thể hiện của con trỏ

79

Integer or real expression expected

Phải là thể hiện của số nguyên hoặc số thực

79Integer or real expression expectedPhải là thể hiện của số nguyên hoặc số thực

80

Label not within current block

Nhãn không đi cùng với khối hiện hành

80Label not within current blockNhãn không đi cùng với khối hiện hành

81

Label already defined

Nhãn đã được định nghĩa

81Label already definedNhãn đã được định nghĩa

82

Undefined label in preceding stmt part

Không định nghĩa trước nhãn

82Undefined label in preceding stmt partKhông định nghĩa trước nhãn

83

Invalid @@ argument

Đối số @@ không hợp lệ

83Invalid @@ argumentĐối số @@ không hợp lệ

84

UNIT expected

Phải là từ khoá UNIT

84UNIT expectedPhải là từ khoá UNIT

85

";" expected

Phải là dấu ";"

85";" expectedPhải là dấu ";"

86

":" expected

Phải là dấu ":"

86":" expectedPhải là dấu ":"

87

"," expected

Phải là dấu ","

87"," expectedPhải là dấu ","

88

"(" expected

Phải là dấu "("

88"(" expectedPhải là dấu "("

89

")" expected

Phải là dấu ")"

89")" expectedPhải là dấu ")"

90

"=" expected

Phải là dấu "="

90"=" expectedPhải là dấu "="

91

":=" expected

Phải là dấu ":="

91":=" expectedPhải là dấu ":="

92

"[" or "(." Expected

Phải là dấu "[" hoặc "(."

92"[" or "(." ExpectedPhải là dấu "[" hoặc "(."

93

"]" or ".)" expected

Phải là dấu "]" hoặc ".)"

93"]" or ".)" expectedPhải là dấu "]" hoặc ".)"

94

"." expected

Phải là dấu "."

94"." expectedPhải là dấu "."

95

".." expected

Phải là dấu ".."

95".." expectedPhải là dấu ".."

96

Too many variables

Quá nhiều biến

96Too many variablesQuá nhiều biến

97

Invalid FOR control variable

Biến điều khiển FOR không hợp lệ

97Invalid FOR control variableBiến điều khiển FOR không hợp lệ

98

Integer variable expected

Phải là một biến số nguyên

98Integer variable expectedPhải là một biến số nguyên

99

Files and procedure types are not allowed here

Không cho phép ác file và các kiểu chương trình con

99Files and procedure types are not allowed hereKhông cho phép ác file và các kiểu chương trình con

100

String length mismatch

Độ dài xâu không hợp

100String length mismatchĐộ dài xâu không hợp

101

Invalid ordering of fields

Thứ tự các trường không hợp

101Invalid ordering of fieldsThứ tự các trường không hợp

102

String constant expected

Không thấy hằng xâu

102String constant expectedKhông thấy hằng xâu

103

Integer or real variable expected

Không thấy biến nguyên hoặc thực

103Integer or real variable expectedKhông thấy biến nguyên hoặc thực

104

Ordinal variable expected

Phải là biến có thứ tự

104Ordinal variable expectedPhải là biến có thứ tự

105

INLINE error

Lỗi INLINE

105INLINE errorLỗi INLINE

106

Character expression expected

Phải là thể hiện của kiểu kí tự

106Character expression expectedPhải là thể hiện của kiểu kí tự

107

Too many relocation items

Quá nhiều thành phần tái định vị

107Too many relocation itemsQuá nhiều thành phần tái định vị

112

CASE constant out of range

Hằng CASE bị tràn

112CASE constant out of rangeHằng CASE bị tràn

113

Error in statement

Lỗi trong câu lệnh

113Error in statementLỗi trong câu lệnh

114

Cannot call an interrupt procedure

Không thể gọi một thủ tục ngắt

114Cannot call an interrupt procedureKhông thể gọi một thủ tục ngắt

116

Must be in 8087 mode to compile

Phải ở kiểu biên dịch 8087

116Must be in 8087 mode to compilePhải ở kiểu biên dịch 8087

117

Target ađress not found

Không tìm thấy địa chỉ đích

117Target ađress not foundKhông tìm thấy địa chỉ đích

118

Include files are not allowed here

Không được bao gồm file

118Include files are not allowed hereKhông được bao gồm file

120

NIL expected

Phải là từ khoá NIL

120NIL expectedPhải là từ khoá NIL

121

Invalid qualifier

Giới hạn không hợp lệ

121Invalid qualifierGiới hạn không hợp lệ

122

Invalid variable reference

Tham chiếu biến không hợp lệ

122Invalid variable referenceTham chiếu biến không hợp lệ

123

Too many symbols

Quá nhiều kí hiệu

123Too many symbolsQuá nhiều kí hiệu

124

Statement part too large

Thành phần câu lệnh quá lớn

124Statement part too largeThành phần câu lệnh quá lớn

126

Files must be var parameters

Các file Phải đựoc khai báo tham số

126Files must be var parametersCác file Phải đựoc khai báo tham số

127

Too many conditional symbols

Quá nhiều kí hiệu điều kiện

127Too many conditional symbolsQuá nhiều kí hiệu điều kiện

128

Misplaced conditional directive

Chỉ dẫn điều kiện không đúng chỗ

128Misplaced conditional directiveChỉ dẫn điều kiện không đúng chỗ

129

ENDIF directive missing

Thiếu chỉ dẫn END IF

129ENDIF directive missingThiếu chỉ dẫn END IF

130

Error in initial conditional defines

Lỗi khởi tạo các định nghĩa điều kiện

130Error in initial conditional definesLỗi khởi tạo các định nghĩa điều kiện

131

Header does not match previous definition

Header không hợp với định nghĩa trước đó

131Header does not match previous definitionHeader không hợp với định nghĩa trước đó

132

Critical disk error

Lỗi đĩa trầm trọng

132Critical disk errorLỗi đĩa trầm trọng

133

Cannot evaluate this expression

Không thể ước lượng của thể hiện này

133Cannot evaluate this expressionKhông thể ước lượng của thể hiện này

134

Expression incorrectly terminated

Thể hiện không được kết thúc trực tiếp

134Expression incorrectly terminatedThể hiện không được kết thúc trực tiếp

135

Invalid format specifier

Khai báo cấu trúc không hợp lệ

135Invalid format specifierKhai báo cấu trúc không hợp lệ

136

Invalid indirect reference

Tham chiếu gián tiếp không hợp lệ

136Invalid indirect referenceTham chiếu gián tiếp không hợp lệ

137

Structured variables are not allowed here

Không cho phép các biến có cấu trúc

137Structured variables are not allowed hereKhông cho phép các biến có cấu trúc

138

Cannot evaluate without System unit

Không thể ước lượng mà không có unit System

138Cannot evaluate without System unitKhông thể ước lượng mà không có unit System

139

Cannot access this symbol

Không thể truy xuất kí hiệu này

139Cannot access this symbolKhông thể truy xuất kí hiệu này

140

Invalid floating-point operation

Phép toán dấu phẩy động không hợp lệ

140Invalid floating-point operationPhép toán dấu phẩy động không hợp lệ

141

Cannot compile overlays to memory

Không thể biên dịch overlay bộ nhớ

141Cannot compile overlays to memoryKhông thể biên dịch overlay bộ nhớ

142

Procedure or function variable expected

Phải là biến chưng trình con

142Procedure or function variable expectedPhải là biến chưng trình con

143

Invalid procedure or function reference

Tham chiếu chưng trình con không hợp lệ

143Invalid procedure or function referenceTham chiếu chưng trình con không hợp lệ

144

Cannot overlay this unit

Không thể overlay unit này

144Cannot overlay this unitKhông thể overlay unit này

145

Too many nested scopes

Quá nhiều phạm vi xếp chồng nhau

145Too many nested scopesQuá nhiều phạm vi xếp chồng nhau

146

File access denied

Không thể truy xuất

146File access deniedKhông thể truy xuất

147

object type expected

Phải là một kiểu object

147object type expectedPhải là một kiểu object

148

Local object types are not allowed

Không cho phép các kiểu object địa phưng

148Local object types are not allowedKhông cho phép các kiểu object địa phưng

149

Virtual expected

Phải là từ khoá VIRTUAL

149Virtual expectedPhải là từ khoá VIRTUAL

150

Method identifier expected

Phải là định nghĩa phưng thức

150Method identifier expectedPhải là định nghĩa phưng thức

151

Virtual constructors are not allowed

Không cho phép các constructor là o

151Virtual constructors are not allowedKhông cho phép các constructor là o

152

Constructor identifier expected

Phải là định nghĩa constructor

152Constructor identifier expectedPhải là định nghĩa constructor

153

Destructor identifier expected

Phải là định nghĩa deconstructor

153Destructor identifier expectedPhải là định nghĩa deconstructor

154

Fail only allowed within constructors

Lỗi chỉ cho phép với constructor

154Fail only allowed within constructorsLỗi chỉ cho phép với constructor

155

Invalid combination of opcode and operands

Kết hợp toán hạng và toán tử không hợp lệ

155Invalid combination of opcode and operandsKết hợp toán hạng và toán tử không hợp lệ

156

Memory reference expected

Phải là tham chiếu bộ nhớ

156Memory reference expectedPhải là tham chiếu bộ nhớ

157

Cannot ađ or subtract relocatable symbols

Không thể thêm hay hoá một kí hiệu tái định vị

157Cannot ađ or subtract relocatable symbolsKhông thể thêm hay hoá một kí hiệu tái định vị

158

Invalid register combination

Kết hợp thanh ghi không hợp lệ

158Invalid register combinationKết hợp thanh ghi không hợp lệ

159

286/287 instructions are not enabled

Không cho phép các lệnh 286/287

159286/287 instructions are not enabledKhông cho phép các lệnh 286/287

160

Invalid symbol reference

Tham chiếu kí hiệu không hợp lệ

160Invalid symbol referenceTham chiếu kí hiệu không hợp lệ

161

Code generation error

Lỗi sinh mã

161Code generation errorLỗi sinh mã

162

ASM expected

Phải là từ khoá ASM

162ASM expectedPhải là từ khoá ASM

XEM THÊM  [Update] 15+ Tài liệu học NodeJS “chất” dành cho Developer | express js là gì - Pickpeup


Hướng dẫn Tổng hợp CÁC CÂU LỆNH TRONG PASCAL đầy đủ và dễ nhớ


Tổng hợp các câu lệnh cơ bản nhất trong Pascal, giúp các em dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ khi học lập trình Pascal tin học 8. Các câu lệnh được viết ngay trong chương trình Pascal.
Các bạn xem trên website nhe: https://laptrinhpascal8.blogspot.com/
LIÊN HỆ DUY:
Facebook: facebook.com/quocduy240
Mobile: 081.867.2707 (zalo, viber, face)
Email: quocduy240@gmail.com
Nickname: Thầy Duy Handsome
Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal
https://youtu.be/c4hEcI8ADEU
Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal
https://youtu.be/z5DBxJcWVxI
VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?
https://youtu.be/zQAtIDc9pJ4
Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL
https://youtu.be/HfRamg67HJ4
CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL
https://youtu.be/zEEElkg1Vl0
Bài 8: VÒNG LẶP While..Do LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL
https://youtu.be/EIqAoUOhOKw
CT Pascal tính tổng các số LẺ từ 1 đến n dùng While…Do sao cho Tổng vừa đủ lớn hơn 500
https://youtu.be/e6JDc5em5eg
laptrinhpascal, tinhoc8, tuhoclaptrinh

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Hướng dẫn Tổng hợp CÁC CÂU LỆNH TRONG PASCAL đầy đủ và dễ nhớ

Câu lệnh lặp for..to..do;while..do, repeat..until trong PASCAL


XEM THÊM  [Update] Hướng dẫn và ví dụ Date Time trong C# | so sánh trong java

Câu lệnh lặp for..to..do;while..do, repeat..until trong PASCAL

Lập trình Pascal P1 – Programming with Pascal – Thầy Quách Văn Lượm


Lập trình Pascal P1 Programming with Pascal Thầy Quách Văn Lượm
Đây là loạt video dành cho người mới bắt đầu học lập trình. Kiến thức đơn giản, học chậm, dạy kỹ, dễ hiểu.
Trong clip có đoạn thầy Lượm không nói gì cả, đó là lúc học trò đang giải bài tập. Và trong thời điểm này cũng thích hợp cho bạn tự giải bài tập của thầy Lượm đưa ra.
Chúc các bạn vui học, và thành công.

Các bạn có thể tham gia group để hỏi đáp các vấn đề liên quan:
https://www.facebook.com/groups/giaibaitaptoantin/
Hoặc đăng ký page thể theo dõi các cập nhật (nếu có):
https://www.facebook.com/giaibaitaptoantin/

Lập trình Pascal P1 - Programming with Pascal - Thầy Quách Văn Lượm

Cách lưu tệp và mở tệp Pascal cho người mới bắt đầu lập trình Pascal


Hướng dẫn lưu tệp pascal, tìm tệp đã lưu vào máy tính, cách mở tệp pascal trên máy tính, làm quen với lập trình pascal trên trình Free Pascal

Cách lưu tệp và mở tệp Pascal cho người mới bắt đầu lập trình Pascal

Cách sửa một số lỗi cơ bản trong chương trình Pascal |Pascal 8


bài 2: Cấu trúc chung chương trình Pascal
bài tiếp theo: Tổng hợp các bài tập về khai báo biến và hằng

Cách sửa một số lỗi cơ bản trong chương trình Pascal |Pascal 8

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.thu-thuat-may-tinh/

XEM THÊM  Top 18 kết quả tìm kiếm chữ thư pháp tết mới nhất 2022

Thank you very much for viewing the post topic. cac loi trong pascal

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính