Ngày JavaScript: Tạo, Chuyển đổi, So sánh Ngày trong JavaScript – thay đổi năm trong ngày js

Tìm hiểu cách làm việc với Ngày trong JavaScript. JavaScript cung cấp đối tượng Date để làm việc với ngày và giờ bao gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và mili giây.

Bạn đang xem : thay đổi năm trong ngày js

JavaScript Date: Tạo, Chuyển đổi, So sánh Ngày trong JavaScript

JavaScript cung cấp đối tượng Ngày để làm việc với ngày & amp; thời gian, bao gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và mili giây.

Sử dụng hàm Date () để lấy biểu diễn chuỗi của ngày và giờ hiện tại trong JavaScript.
Sử dụng từ khóa mới trong JavaScript để lấy đối tượng Ngày.

Ví dụ: Ngày trong JavaScript

 
Ngày(); 

// Trả về chuỗi ngày và giờ hiện tại

// hoặc

var

currentDate =

new

Ngày ();

// trả về đối tượng ngày của ngày và giờ hiện tại

Tạo đối tượng ngày tháng bằng cách chỉ định các tham số khác nhau trong hàm khởi tạo Date () .

Cú pháp ngày ()

 

new

Ngày ()

new

Ngày (giá trị)

new

Ngày (dateString)

new

Ngày (năm, thángIndex)

new

Ngày (năm, thángIndex, ngày)

new

Ngày (năm, tháng Chỉ số, ngày, giờ)

new

Ngày (năm, tháng Chỉ số, ngày, giờ, phút)

new

Ngày (năm, tháng Chỉ số, ngày, giờ, phút, giây)

new

Ngày (năm, tháng Chỉ số, ngày, giờ, phút, giây, mili giây)

Thông số:

 • Không có tham số : Đối tượng ngày sẽ được đặt thành ngày hiện tại & amp; thời gian nếu không có tham số nào được chỉ định trong hàm tạo.
 • value : Một giá trị số nguyên đại diện cho số mili giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970, 00:00:00 UTC.
 • dateString : Giá trị chuỗi sẽ được phân tích cú pháp bằng phương thức Date.parse () .
 • năm : Một giá trị số nguyên để biểu thị một năm của ngày. Các số từ 0 đến 99 trên bản đồ những năm 1900 đến 1999. Tất cả những số còn lại đều là năm thực tế.
 • monthIndex : Một giá trị số nguyên để biểu thị một tháng trong ngày. Nó bắt đầu bằng 0 cho tháng 1 cho đến 11 cho tháng 12
 • ngày : Một giá trị số nguyên để biểu thị ngày trong tháng.
 • giờ : Một giá trị số nguyên để biểu thị giờ trong ngày từ 0 đến 23.
 • phút : Một giá trị số nguyên để biểu thị phút của một đoạn thời gian.
 • giây : Một giá trị số nguyên để biểu thị giây thứ hai của phân đoạn thời gian.
 • mili giây : Một giá trị số nguyên để biểu thị phần nghìn giây của một phân đoạn thời gian. Chỉ định số mili giây trong hàm tạo để lấy ngày và giờ trôi qua từ ngày 1/1/1970.
Xem Thêm  Định vị CSS - Ví dụ về Vị trí Tuyệt đối và Tương đối - vị trí tuyệt đối so với tương đối

Trong ví dụ sau, một đối tượng ngày tháng được tạo bằng cách chuyển mili giây trong hàm khởi tạo Date () . Vì vậy, ngày sẽ được tính dựa trên mili giây trôi qua từ ngày 1/1/1970.

Ví dụ: Tạo ngày bằng cách chỉ định mili giây

 

var

date1 =

new

Ngày (0);

// Thứ Năm, ngày 01 tháng 1 năm 1970 05:30:00

var

date2 =

new

Ngày (1000);

// Thứ Năm, ngày 01 tháng 1 năm 1970 05:30:01

var

date3 =

new

Ngày (5000);

// Thứ Năm, ngày 01 tháng 1 năm 1970 05:30:05

Ví dụ sau đây cho thấy các định dạng khác nhau của chuỗi ngày có thể được chỉ định trong một hàm tạo Date () .

Ví dụ: Tạo ngày bằng cách chỉ định chuỗi ngày

 

var

date1 =

new

Ngày (

" 3 tháng 3, 2015 "

);

var

date2 =

new

Ngày (

"3 tháng 2, 2015"

);

var

date3 =

new

Ngày (

"3 tháng 2, 2015"

);

// ngày không hợp lệ

var

date4 =

new

Ngày (

"3 tháng 2 năm 2015"

);

var

date5 =

new

Ngày (

"3 tháng 2 năm 2015"

);

var

date6 =

mới

Ngày (

"3 tháng 2 năm 2015"

);

var

date7 =

new

Ngày (

"3 tháng 2 năm 2015"

);

var

date8 =

new

Ngày (

"2 3 2015"

);

var

date9 =

new

Ngày (

"3 tháng 3, 2015 20:21:44" );

Bạn có thể sử dụng bất kỳ dấu phân tách hợp lệ nào trong chuỗi ngày để phân biệt các phân đoạn ngày.

Ví dụ: Tạo ngày bằng Dấu phân cách ngày khác nhau

 

var

date1 =

new

Ngày (

" Tháng 2, 2015-3 "

);

var

date2 =

new

Ngày (

"Tháng 2-2015-3"

) ;

var

date3 =

new

Ngày (

"Tháng 2-2015-3"

) ;

var

date4 =

new

Ngày (

"Tháng 2, 2015-3"

) ;

var

date5 =

new

Ngày (

"Tháng 2, 2015,3"

) ;

var

date6 =

new

Ngày (

"Tháng 2 * 2015,3"

) ;

var

date7 =

new

Ngày (

"Tháng 2, 2015 $ 3" ​​

);

var

date8 =

new

Ngày (

"3-2-2015"

) ;

// MM-dd-YYYY

var

date9 =

new

Ngày (

"3/2/2015"

) ;

// MM-dd-YYYY

Chỉ định bảy giá trị số để tạo đối tượng ngày tháng với năm, tháng được chỉ định và tùy chọn ngày, giờ, phút, giây và mili giây.

Ví dụ: Ngày

 

var

date1 =

new

Ngày (2021, 2, 3);

// Thứ Hai, ngày 03 tháng 2 năm 2021

var

date2 =

new

Ngày (2021, 2, 3, 10);

// Thứ Hai, ngày 03 tháng 2 năm 2021 10:00

var

date3 =

new

Ngày (2021, 2, 3, 10, 30);

// Thứ Hai, ngày 03 tháng 2 năm 2021 10:30

var

date4 =

new

Ngày (2021, 2, 3, 10, 30, 50);

// Thứ Hai, ngày 03 tháng 2 năm 2021 10:30:50

var

date5 =

new

Ngày (2021, 2, 3, 10, 30, 50, 800);

// Thứ Hai, ngày 03 tháng 2 năm 2021 10:30:50

Định dạng ngày

JavaScript hỗ trợ định dạng ngày ISO 8601 theo mặc định –
YYYY-MM-DDTHH: mm: ss.sssZ

Ví dụ: Định dạng ngày ISO

 

var

dt =

new

Ngày (

' 2015-02-10T10: 12: 50.5000z '

);

Chuyển đổi định dạng ngày

Sử dụng các phương pháp Ngày khác nhau để chuyển đổi ngày từ định dạng này sang định dạng khác, ví dụ: sang Định dạng giờ quốc tế, GMT hoặc giờ địa phương.

Ví dụ sau minh họa các phương thức ToUTCString () , ToGMTString () , ToLocalDateString () ToTimeString () để chuyển đổi ngày thành các định dạng tương ứng.

Ví dụ: Chuyển đổi ngày ở các định dạng khác nhau

 

var

date =

new

Ngày (

' 2015-02-10T10: 12: 50.5000z '

); ngày;

'Định dạng mặc định:'

date.toDateString ();

'Thứ Ba, ngày 10 tháng 2 năm 2015'

date.toLocaleDateString ();

'2/10/2015'

date.toGMTString ();

'Định dạng GMT'

date.toISOString ();

'2015-02-10T10: 12: 50.500Z'

date.toLocaleString ();

'Định dạng ngày cục bộ'

date.toLocaleTimeString ();

'Định dạng giờ địa phương'

date.toString (

'YYYY-MM-dd'

);

'Thứ Ba ngày 10 tháng 2 năm 2015 15:42:50'

date.toTimeString ();

'15:42:50'

date.toUTCString ();

'Định dạng UTC'

Để nhận chuỗi ngày ở các định dạng khác với những định dạng được liệt kê ở trên, bạn cần phải tạo chuỗi ngày theo cách thủ công bằng cách sử dụng các phương pháp đối tượng ngày khác nhau. Ví dụ sau chuyển đổi chuỗi ngày thành định dạng DD-MM-YYYY.

Ví dụ: Lấy phân đoạn ngày

 

var

date =

new

Ngày (

' 4-1-2015 '

);

// M-D-YYYY

var

d = date.getDate ();

var

m = date.getMonth () + 1;

var

y = date.getFullYear ();

var

dateString = (d & lt; = 9?

'0'

+ d: d) +

'-'

+ (m & lt; = 9?

'0'

+ m: m) +

'-' + y;

Lưu ý:

Sử dụng thư viện Ngày JavaScript của bên thứ ba như datejs.com hoặc momentjs.com để làm việc rộng rãi với Ngày trong JavaScript.

So sánh Ngày trong JavaScript

Sử dụng toán tử so sánh để so sánh hai đối tượng ngày tháng.

Ví dụ: So sánh ngày

 

var

date1 =

new

Ngày (

' 4-1-2015 '

);

var

date2 =

new

Ngày (

'4-2-2015'

) ;

nếu

(date1 & gt; date2) alert (date1 +

'lớn hơn'

+ date2);

else

(date1 & lt; date2) alert (date1 +

'nhỏ hơn'

+ date2);


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thay đổi năm trong ngày js

JavaScript Date Object 📅

 • Tác giả: Bro Code
 • Ngày đăng: 2021-09-01
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8052 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Javascript dates date objects tutorial example explained

  javascript dates date

  // ********* index.js *********

  // date object = represents a moment in time
  // since epoch (reference point)

  // ****************************

  let date;

  date = new Date(0);
  date = new Date();
  date = new Date(2022, 3, 4, 18, 1, 2, 3);
  date = new Date(“April 20, 2022 16:20:01:02”);
  /*
  let year = date.getFullYear();
  let month = date.getMonth();
  let dayOfWeek = date.getDay();
  let dayofMonth = date.getDate();
  let hours = date.getHours();
  let minutes = date.getMinutes();
  let seconds = date.getSeconds();
  let milliSeconds = date.getMilliseconds();

  console.log(year);
  console.log(month);
  console.log(dayOfWeek);
  console.log(dayofMonth);
  console.log(hours);
  console.log(minutes);
  console.log(seconds);
  console.log(milliSeconds);

  date.setFullYear(2023);
  date.setMonth(11);
  date.setDate(25);
  date.setHours(0);
  date.setMinutes(0);
  date.setSeconds(0);
  date.setMilliseconds(0);
  */
  console.log(date);

Hàm xử lý ngày tháng (Date) trong Javascript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7144 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm xử lý ngày tháng (Date) trong Javascript * Bài trước chúng ta đã tìm hiểu đối tượng Date trong Javascript rồi thì trong bài này mình sẽ nói đến một số hàm xử lý liên quan đến đối tượng Date này….

Định dạng ngày tháng trong JavaScript

 • Tác giả: freehost.page
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2849 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hướng dẫn thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3917 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giấy khai sinh là giấy tờ tùy thân đầu tiên và cũng là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, việc thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh được thực hiện theo thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch quy định trong Luật Hộ tịch 2014 .

Hướng dẫn so sánh ngày tháng trong javascript mới nhất 2020

 • Tác giả: cachthietkeweb.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8707 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So sánh ngày tháng trong javascript là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề so sánh ngày tháng trong javascript. Trong bài viết này, cachthietkeweb.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn so sánh ngày tháng trong javascript mới nhất 2020.

Chuyển đổi một chuỗi thành một ngày trong JavaScript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8700 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Định dạng chuỗi tốt nhất để phân tích chuỗi là định dạng ISO ngày cùng với…

[Tự học Javascript] Ngày và giờ trong Javascript

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7904 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta sẽ gặp một đối tượng mới: Date . Nó lưu trữ ngày, giờ và cung cấp các phương thức để quản lý ngày / giờ.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình