Nhận giá trị từ Python từ điển – dict get value python

Từ điển Python là một tập hợp các giá trị dữ liệu được thể hiện dưới dạng các cặp khóa-giá trị. Vì từ điển python được thể hiện theo cặp khóa-giá trị, mỗi khóa trong từ điển phải là duy nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về việc sử dụng hàm get () để nhận một giá trị trong từ điển Python.

Bạn đang xem : dict get value python

Từ điển là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản nhất của Python. Từ điển Python là một tập hợp các giá trị dữ liệu được thể hiện dưới dạng các cặp khóa-giá trị.

Hướng dẫn này sẽ thảo luận về việc sử dụng hàm get () để nhận giá trị trong từ điển Python.

Cách xác định từ điển Python

Chúng ta hãy bắt đầu từ những điều rất cơ bản: học cách định nghĩa một từ điển trong Python. Vì từ điển python được diễn đạt theo cặp khóa-giá trị, mỗi khóa trong từ điển phải là duy nhất.

Để xác định từ điển, chúng tôi thêm các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy bên trong một cặp dấu ngoặc nhọn. Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy thể hiện key: value.

Sau đây là ví dụ về một từ điển đơn giản:

i

=

{

“key1”

:

“value1”

,

“key2”

:

“value2”

,

“key3”

:

“value3”

}

Mỗi khóa trong từ điển sẽ tự động được ánh xạ tới giá trị tương ứng của nó.

Cách truy cập giá trị từ điển

Để truy cập một giá trị cụ thể trong từ điển, bạn có thể sử dụng tên từ điển, theo sau là khóa cụ thể trong dấu ngoặc vuông.

Xem Thêm  4 cách đếm hàng trong bảng SQL Server với ưu và nhược điểm - đếm hàng trong sql

Một ví dụ:

print

(

i

[

< p class = "st0"> “key1”

]

)

Điều này sẽ tự động trả về giá trị được lưu trong khóa “key1”. Kết quả như hình dưới đây:

“value1”

Cách lấy giá trị từ từ điển bằng phương pháp lấy trong Python

Python cũng cung cấp cho chúng ta một phương thức để truy xuất các giá trị được ánh xạ tới một khóa cụ thể trong từ điển: phương thức get. Phương thức get () trong Python chấp nhận khóa làm đối số và trả về giá trị được liên kết với khóa.

Nếu không tìm thấy khóa được chỉ định, phương thức trả về kiểu Không có. Bạn cũng có thể chỉ định giá trị trả về mặc định nếu không tìm thấy khóa.

Cú pháp của phương thức là:

dict_name.

get

(

key

, value

)

.

LƯU Ý : Trong trường hợp này, giá trị không phải là giá trị trong khóa từ điển mà là giá trị trả về giá trị nếu không tìm thấy khóa.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một từ điển các ngôn ngữ lập trình được ánh xạ tới tác giả của chúng là:

langauges

=

{

“Java”

:

“James Gosling”

,

“C”

:

“Dennis Ritchie”

,

“C ++”

:

“Bjarne Stroustrup”

,

“Python”

:

“Guido Van Rossum”

,

“Ruby”

:

“Yukihoro Matsumoto”

}

Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng phương thức get để lấy trình tạo của một ngôn ngữ cụ thể. Ví dụ: đoạn mã dưới đây hiển thị tác giả của Ruby.

print

(

langauges.

get

(

key

=

“Ruby”

,

value

Xem Thêm  Java Booleans - cách khai báo biến boolean trong java

=

“Không tìm thấy khóa!”

)

)

Nếu chúng tôi chỉ định một khóa không tồn tại, chúng tôi sẽ nhận được thông báo “Không tìm thấy khóa!” Lỗi.

Kết luận

Như hướng dẫn này đã cho bạn thấy, bạn có thể sử dụng phương pháp lập chỉ mục mặc định để truy xuất một giá trị từ từ điển Python hoặc phương thức get (). Chọn những gì phù hợp với bạn và gắn bó với nó.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề dict get value python

D1- Python Dictionary Get Value By Key | Get Key for Value in Python Dictionary | Python Dictonary

 • Tác giả: Python2020
 • Ngày đăng: 2021-08-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3146 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: python pythondictionary dictionary getvaluebykey pythondictonary

Python Dictionary Get() Method

 • Tác giả: pythonexamples.org
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7809 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Python Dictionary get() Method

 • Tác giả: www.w3schools.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5032 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Python Dictionary get() Method (With Examples)

 • Tác giả: www.tutorialsteacher.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9556 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The dict.get() method returns the value of the key that has been specified if the ket exists in the dictionary.

Get all values from a dictionary Python

 • Tác giả: pythonguides.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1765 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this tutorial, we will discuss Get all values from a dictionary Python, and we will also illustrate some more topics related to this with examples.
Xem Thêm  Java Nếu khác - nếu khác nếu java

Get Values of a Python Dictionary

 • Tác giả: datascienceparichay.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2374 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: You can use the Python dictionary values() function to get all the values in a Python dictionary. It returns a dict_values object.

values() – GeeksforGeeks

 • Tác giả: www.geeksforgeeks.org
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4494 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A Computer Science portal for geeks. It contains well written, well thought and well explained computer science and programming articles, quizzes and practice/competitive programming/company interview Questions.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình