Nhận tên lớp của một phần tử bằng JavaScript / jQuery – javascript lấy tên lớp

Bài đăng này sẽ thảo luận về cách lấy tên lớp của một phần tử bằng JavaScript và jQuery … Một giải pháp đơn giản và khá hiệu quả để nhận giá trị của thuộc tính lớp của một phần tử là sử dụng phương thức .attr () của jQuery.

Bạn đang xem : javascript lấy tên lớp

Bài đăng này sẽ thảo luận về cách lấy tên lớp của một phần tử trong JavaScript và jQuery. < / p>

1. Sử dụng jQuery

Một giải pháp đơn giản và khá hiệu quả để nhận giá trị thuộc tính lớp của phần tử là sử dụng phương thức . attr () của jQuery. Phương pháp này được minh họa dưới đây:

jQuery

1

2

3

4

$

(

< p class = "c-r"> tài liệu

)

.

sẵn sàng

(

chức năng

(

)

{

var

className

=

$

(

‘# container’

)

.

attr

(

‘class’

)

;

< / p>

alert

(

className

)

;

}

)

;

HTML

1

& lt; div

id

=

“container”

class

=

“some-class”

& gt;

& lt; / div & gt;

CSS

1

2

3

. some-class

{

font

:

15px

‘Exo 2’

,

sans -serif

;

}

Chỉnh sửa trong JSFiddle

Ngoài ra, bạn có thể truy cập trực tiếp thuộc tính className , thuộc tính này đại diện cho nội dung của thuộc tính lớp của phần tử.

jQuery

1

2

3

4

$

(

< p class = "c-r"> tài liệu

)

.

sẵn sàng

(

chức năng

(

)

{

var

className

=

$

(

‘# container’

)

[

0

]

.

className

;

< / p>

alert

(

className

)

;

}

)

;

HTML

1

& lt; div

id

=

“container”

class

=

“some-class”

& gt;

& lt; / div & gt;

CSS

1

2

3

. some-class

{

font

:

15px

‘Exo 2’

,

sans -serif

;

}

Chỉnh sửa trong JSFiddle

2. Sử dụng JavaScript

Trong JavaScript thuần túy, bạn có thể nhận giá trị của thuộc tính lớp của phần tử được chỉ định với thuộc tính className , như được hiển thị bên dưới:

Xem Thêm  Bài tập lập trình R, Thực hành, Giải pháp - cách luyện tập r

JS

1

2

var

className

=

tài liệu

.

getElementById

(

‘container’

)

.

className

;

alert

(

className

)

;

HTML

1

& lt; div

id

=

“container”

class

=

“some-class”

& gt;

& lt; / div & gt;

CSS

1

2

3

. some-class

{

font

:

15px

‘Exo 2’

,

sans -serif

;

}

Chỉnh sửa trong JSFiddle

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương thức querySelector () như bên dưới.

JS

1

2

const

{

className

}

=

document

.

querySelector

(

‘# container’

)

;

alert

(

className

)

;

HTML

1

& lt; div

id

=

“container”

class

=

“some-class”

& gt;

& lt; / div & gt;

CSS

1

2

3

. some-class

{

font

:

15px

‘Exo 2’

,

sans -serif

;

}

Chỉnh sửa trong JSFiddle

Đó là tất cả về việc lấy tên lớp của một phần tử trong JavaScript và jQuery.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript lấy tên lớp

JavaScript DOM Tutorial #3 – Get Elements By Class or Tag

 • Tác giả: The Net Ninja
 • Ngày đăng: 2017-08-16
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6704 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hey gang, in this JavaScript DOM tutorial, I’ll show youhow we can query the DOM for elements with a certain class name, or tag name. The methods we’ll use are:

  – getElementsByTagName()
  – getElementsByClassName()

  —– COURSE LINKS:
  + Atom editor – https://atom.io/a
  + GitHub Repo – https://github.com/iamshaunjp/JavaScript-DOM-Tutorial

  ———————————————————————————————
  Other tutorials:

  —– JAVASCRIPT FOR BEGINNERS:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL4cUxeGkcC9i9Ae2D9Ee1RvylH38dKuET

  —– CSS FOR BEGINNERS:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL4cUxeGkcC9gQeDH6xYhmO-db2mhoTSrT

  —– NODE.JS TUTORIALS
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL4cUxeGkcC9gcy9lrvMJ75z9maRw4byYp

  —– SUBSCRIBE TO CHANNEL – https://www.youtube.com/channel/UCW5YeuERMmlnqo4oq8vwUpg?sub_confirmation=1

  ============== The Net Ninja =====================

  For more front-end development tutorials & to black-belt your coding skills, head over to – https://www.youtube.com/channel/UCW5YeuERMmlnqo4oq8vwUpg or http://thenetninja.co.uk

  ================== Social Links ==================

  Twitter – @TheNetNinja – https://twitter.com/thenetninjauk

JavaScript getElementsByClassName: Chọn các đối tượng bằng tên lớp

 • Tác giả: www.javascriptbank.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7702 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một hàm JavaScript đơn giản để cung cấp khả năng chọn các đối tượng HTML thông qua tên lớp c…JavaScript getElementsByClassName: Chọn các đối tượng bằng tên lớp – getElementsByClassName: Chọn các đối tượng bằng tên lớp – Ngôn ngữ: tiếng Việt

Javascript: Làm thế nào để chỉ lấy một phần tử theo tên lớp?

 • Tác giả: vi.pinlivingcolor.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9825 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm cách nào để chỉ nhận một phần tử DOM theo tên lớp? Tôi đoán rằng cú pháp nhận các phần tử theo tên lớp là getElementsByClassName, nhưng tôi không chắc nó sẽ trả về bao nhiêu phần tử.

Tìm hiểu class trong Javascript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3465 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Class là gì? Trong lập trình hướng đối tượng, class hay còn gọi là lớp được sử dụng để tạo đối tượng có thuộc tính (attribute) và phương thức (method). Từ phiên bản ECMAScript 6 thì JavaSript hỗ tr…

Cách lấy tên thuộc tính của Object trong JavaScript

 • Tác giả: hocjavascript.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4015 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đôi khi, chúng ta muốn lấy tên của các thuộc tính trong một đối tượng JavaScript.

Cách tạo class trong Javascript (Hướng đối tượng OOP ES6)

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6092 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Class trong javascript là một kỹ thuật giúp ta tạo ra các lớp mẫu chương trình để thể hiện cho các đối tượng. Qua đó, ta có thể thêm thuộc tính và phương thức

Javascript: phương thức getElementsByClassName()

 • Tác giả: www.daipho.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6687 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức getElementsByClassName() trả về một tập hợp tất cả các phần tử trong tài liệu với tên lớp được chỉ định, giá trị trả về như một đối tượng

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Điền vào Danh sách thả xuống CHỌN với Dữ liệu JSON bằng JavaScript - javascript chọn từ json