Nhập Truyền trong Java với hướng dẫn java, tính năng, lịch sử, biến, đối tượng, chương trình, toán tử, khái niệm oops, mảng, chuỗi, bản đồ, toán học, phương thức, ví dụ, v.v.

Bạn đang xem: < / span> những gì đang truyền trong java

tiếp theo →
← trước

Nhập Truyền trong Java

Trong Java, truyền kiểu là một phương pháp hoặc quy trình chuyển đổi một kiểu dữ liệu thành một kiểu dữ liệu khác theo cả hai cách theo cách thủ công và tự động. Việc chuyển đổi tự động được thực hiện bởi trình biên dịch và chuyển đổi thủ công do người lập trình thực hiện. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về kiểu truyền kiểu của nó với các ví dụ thích hợp.

Nhập Truyền trong Java

Truyền kiểu

Chuyển đổi một giá trị từ một kiểu dữ liệu này sang một kiểu dữ liệu khác được gọi là truyền kiểu .

Loại Truyền kiểu

Có hai kiểu truyền kiểu:

 • Truyền kiểu mở rộng
 • Truyền kiểu thu hẹp

Truyền kiểu mở rộng

Chuyển đổi kiểu dữ liệu thấp hơn thành kiểu cao hơn được gọi là truyền kiểu mở rộng . Nó còn được gọi là chuyển đổi ngầm hoặc truyền xuống . Nó được thực hiện tự động. Nó là an toàn vì không có cơ hội để mất dữ liệu. Nó diễn ra khi:

 • Cả hai loại dữ liệu phải tương thích với nhau.
 • Loại đích phải lớn hơn loại nguồn.

Ví dụ: chuyển đổi giữa kiểu dữ liệu số thành char hoặc Boolean không được thực hiện tự động. Ngoài ra, kiểu dữ liệu char và Boolean không tương thích với nhau. Hãy xem một ví dụ.

Xem Thêm  SQL Server Chuyển đổi ngày giờ thành chuỗi + Ví dụ - ngày sql chuyển đổi thành chuỗi

WideningTypeCastingExample.java

Đầu ra

 Trước khi chuyển đổi, giá trị là: 7
Sau khi chuyển đổi, giá trị dài là: 7
Sau khi chuyển đổi, giá trị float là: 7.0

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã lấy một biến x và chuyển đổi nó thành một kiểu dài. Sau đó, kiểu long được chuyển thành kiểu float.

Truyền kiểu thu hẹp

Chuyển đổi kiểu dữ liệu cao hơn thành kiểu dữ liệu thấp hơn được gọi là truyền kiểu thu hẹp . Nó còn được gọi là chuyển đổi rõ ràng hoặc truyền lên . Nó được thực hiện thủ công bởi lập trình viên. Nếu chúng tôi không thực hiện truyền thì trình biên dịch sẽ báo lỗi thời gian biên dịch.

Hãy xem một ví dụ về truyền kiểu thu hẹp.

Trong ví dụ sau, chúng tôi đã thực hiện truyền kiểu thu hẹp hai lần. Đầu tiên, chúng tôi đã chuyển đổi kiểu kép thành kiểu dữ liệu dài sau khi kiểu dữ liệu dài đó được chuyển đổi thành kiểu int.

NarrowingTypeCastingExample.java

Đầu ra

 Trước khi chuyển đổi: 166,66
Sau khi chuyển đổi thành loại dài: 166
Sau khi chuyển đổi thành kiểu int: 166

Chủ đề tiếp theo

Toán tử có điều kiện trong Java

← trước
tiếp theo →


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề truyền trong java là gì

C – Bài 17: Tham chiếu, tham trị.

alt

 • Tác giả: thân triệu
 • Ngày đăng: 2017-08-23
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9609 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn lập trình C cơ bản. Lập trình C cho người mới bắt đầu. tham số, đối số, tham trị, gọi hàm bằng tham chiếu, kiểu lời gọi hàm trong ngôn ngữ lập trình c. định nghĩa, khái niệm, cách sử dụng trong ngôn ngữ c. C programming tutorial for the beginner.
Xem Thêm  Cách đặt màu nền bằng HTML và CSS - thêm màu nền vào html

STREAM XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG JAVA

 • Tác giả: jobs.hybrid-technologies.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9772 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự ra đời của Java 8 đã làm thay đổi thói quen sử dụng của nhiều người lập trình đối với các Collection so với các phiên bản Java trước. Một trong những điều mới mẻ…

Mảng (array) trong Java

 • Tác giả: kungfutech.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9302 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng trong Java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau. Mảng là một cấu trúc dữ liệu nơi lưu trữ các phần tử giống nhau

Truyền giá trị và tham chiếu trong Java

 • Tác giả: www.elib.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4337 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

GP Coder (Lập trình Java)

 • Tác giả: gpcoder.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5340 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Java Message Service (JMS) API là một phần của đặc tả kỹ thuật Java EE, là một API trung gian hướng thông báo Java (MOM) để gửi tin nhắn giữa hai hoặc nhiều client. Nó mô tả các phương thức tạo bởi chương trình Java cho việc: tạo (Create), gửi (Send), nhận (Receive), đọc (Read) tin nhắn.

Truyền tham trị và tham chiếu cho phương thức trong Java

 • Tác giả: gochocit.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7891 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Truyền tham trị và tham chiếu cho phương thức trong Java. Truyền tham trị với tham số có kiểu dữ liệu nguyên thủy, truyền tham chiếu cho kiểu lớp (class) trong Java.
Xem Thêm  Phương thức Window open () - cách mở cửa sổ mới

Cơ chế Pass-By-value và Pass-By-Reference trong java

 • Tác giả: shareprogramming.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5621 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi ngôn ngữ sẽ vận dụng chúng theo mỗi cách khác, ví dụ trong C/C++ sẽ cho phép bạn tuỳ biến theo ý muốn etc. Trong java luôn luôn là pass-by-value =).

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php