Oracle ODI 12c install Guide

Ngày đăng: 10/10/2018, 16:57

Chỉ dẫn setup cấu hình Oracle ODI cho dự án Data warehouse, trong ebook này miêu tả cho bạn thấy những phân mềm yêu cầu trước khi setup Oracle Data Intergration của Oracle.Bản setup bao gồm + Thiết lập JDK cho HĐH CentOS 7+ Thiết lập ODI+ Chỉ dẫn deploy trên Server Weblogic JUDASFC HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ORACLE DATA INTEGRATOR 12c Hà Nội, 08 tháng 01 năm 2017 MỤC LỤC GIỚI THIỆU Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 1.1 Mục đích ý nghĩa ebook 1.2 Phạm vi ebook 1.3 Các thuật ngữ từ viết tắt 1.4 Cấu tạo ebook KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG 2.1 Thiết kế áp dụng 2.2 Quan hệ/link với hệ thống khác .6 2.3 Địa điểm setup: 2.4 Yêu cầu tài nguyên CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT HỆ THỐNG .6 3.1 Chuẩn bị hệ thống 3.1.1 Copy thư mục chứa tập tin setup, thư viện 3.1.2 Thiết lập môi trường 3.1.3 Thiết lập JDK, thư viện 3.2 Thiết lập áp dụng 3.2.1 Thiết lập Weblogic Server 3.2.2 Thiết lập ODI 14 3.3 Cấu hình áp dụng 19 3.3.1 Tạo Database Schema 19 3.3.2 Tạo Physical Agent cho ODI 26 3.3.3 Cấu hình Tên miền cho ODI 29 3.3.4 Khởi chạy ODI Server 45 3.4 Kiểm soát áp dụng 48 QLDA_BM_36_v2.0 2/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích ý nghĩa ebook – Ebook xây dựng nhằm chỉ dẫn người dùng biết cách setup áp dụng Oracle Data Integrator làm việc với máy chủ Oracle Database RAC 1.2 Phạm vi ebook – Ebook ứng dụng cho đối tượng sau: σ Lập trình viên; σ Nhân sự IT; 1.3 Các thuật ngữ từ viết tắt STT Thuật ngữ Khái niệm Ghi ODI 12c Oracle Data Integrator 12c RCU Repository Creation Utility DB Database $ Ký hiệu dòng lệnh Terminal Thực thi lệnh Redhat Terminal với account thường # Ký hiệu dòng lệnh Terminal Thực thi lệnh Redhat Terminal với account root Bảng 1: Bảng miêu tả thuật ngữ 1.4 Cấu tạo ebook  Phần – Chuẩn bị hệ thống: Copy thư mục chứa tập tin setup, thư viện phân phối kèm ebook vào máy chủ Thiết lập môi trường, thư viện lên máy chủ  Phần – Thiết lập áp dụng: Thiết lập Weblogic Server (Oracle Fusion Middleware), setup ODI 12c  Phần – Cấu hình áp dụng: Tạo DB Schema với RCU, tạo Physical Agent, cấu hình Tên miền cho ODI, khởi chạy ODI Server  Phần – Kiểm soát áp dụng: Kiểm soát Physical Agent QLDA_BM_36_v2.0 3/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG 2.1 Thiết kế áp dụng 2.2 Quan hệ/link với hệ thống khác 2.3 Địa điểm setup: – Máy chủ App: landing1: ip: 10.156.3.38 – Máy chủ Database: db1: ip: 10.156.3.36 port: 1521 db2: ip: 10.156.3.37 port: 1521 2.4 Yêu cầu tài nguyên – PM: HĐH Redhat 7.2 – Hartware: σ Máy chủ App landing1:  CPU: Xeon Core  Bộ nhớ lưu trữ: 16GB  Ổ đĩa cứng: 500GB  Connect mạng: Ethenet  Máy chủ App phép tương tác với máy chủ Database db1, db2 CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 3.1 Chuẩn bị hệ thống 3.1.1 Copy thư mục chứa tập tin setup, thư viện – Copy thư mục ODI_Setup vào landing1: /home/odi/Downloads Bao gồm tập tin: jdk-8u111-linux-x64.rpm fmw_12.2.1.1.0_infrastructure.jar fmw_12.2.1.2.6_odi.jar fmw_12.2.1.2.6_odi2.jar 3.1.2 Thiết lập môi trường α Biến đổi hostname landing1 QLDA_BM_36_v2.0 4/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 Mở Terminal thực câu lệnh tương ứng: # hostnamectl set-hostname landing1 ɓ Biến đổi tập tin /etc/hosts landing1 Thêm dòng sau vào /etc/hosts #database 10.156.3.36 db1 10.156.3.37 db2 #obiee 10.156.3.40 landing1 ͼ Mở port firewall tắt firewall landing1 – Cách 1: Mở port firewall # firewall-cmd zone=public add-port=7001/tcp permanent # firewall-cmd zone=public add-port=7001/udp permanent # firewall-cmd -reload – Cách 2: Tắt firewall # systemctl stop firewalld # systemctl disable firewalld 3.1.3 Thiết lập JDK, thư viện α Cài JDK landing1 – Mở Terminal: # cd /home/bi/Downloads/ODI_Setup # rpm -ivh jdk-8u111-linux-x64.rpm # update-alternatives config java Chọn /usr/java/jdk1.8.0_111/jre/bin/java – Kiểm soát java version tương ứng máy: $ java -version QLDA_BM_36_v2.0 5/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 3.2 Thiết lập áp dụng 3.2.1 Thiết lập Weblogic Server – Mở Terminal landing1: $ mkdir /u01/telsoft $ /home/bi/Downloads/ODI_Setup $ java -jar fmw_12.2.1.1.0_infrastructure.jar Đổi thư mục “Inventory Directory” thành: /u01/telsoft/oraInventory Chọn OK QLDA_BM_36_v2.0 6/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 7/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 8/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 9/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 10/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 Tích chọn hình cho Oracle RAC Nhấn Next để tiếp tục Nhập thông tin DB máy db1, db2 setup Oracle RAC Nhấn Next để tiếp tục Nhập thơng tin port hình Nhấn Next QLDA_BM_36_v2.0 32/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 Kiểm soát connect thành công máy DB Nhấn Next Nhập thơng tin hình với mật SUPERVISOR nhập tạo RCU Mật weblogic Weblogic Server nhập trước Nhấn Next để tiếp tục QLDA_BM_36_v2.0 33/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 Nhập thông tin cho Admin Server, sử dụng port 7001 (đã mở Firewall trên) Nhấn Next QLDA_BM_36_v2.0 34/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 Nhập thông tin account mật cho NodeManager Nhấn Next Tạo thơng tin Managed Server hình Nhấn Next QLDA_BM_36_v2.0 35/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 36/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 37/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 38/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 39/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 40/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 41/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 Nhấn Finish để chấm dứt trình cấu hình ODI ɓ Khởi động ODI – Mở Terminal: $ mkdir /u01/telsoft/server_status_logs $ cd /u01/telsoft/Oracle/Middleware/Oracle_Home/user_projects/domains/odi/bin $ nohup /startNodeManager.sh > /u01/telsoft/server_status_logs/nm.outvàamp; $ nohup /startWebLogic.sh > /u01/telsoft/server_status_logs/weblogic.outvàamp; – Kiểm soát log thư mục: /u01/telsoft/server_status_logs Thiết lập hoàn tất! QLDA_BM_36_v2.0 42/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 3.3.4 Khởi chạy ODI Server – Truy cập AdminServer: http://10.156.3.38:9001/em Đăng nhập với account Weblogic Server tạo config ODI QLDA_BM_36_v2.0 43/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 44/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 Khởi chạy ODI_server1 thành công 3.4 Kiểm soát áp dụng – Kiểm soát Physical Agent: mở ODI Studio QLDA_BM_36_v2.0 45/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC Phiên bản: 1.0 Check Physical Agent thành cơng Hồn tất {q} trình setup ODI 12c QLDA_BM_36_v2.0 46/46 … Agent cho ODI – Mở ODI Studio, mở Terminal: $ /u01/telsoft /Oracle/ Middleware /Oracle_ Home /odi/ studio /odi. sh Tại console nhập vào đường dẫn JDK setup: /usr/java/jdk1.8.0_111 Enter để mở ODI Studio… dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 10/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 11/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC… dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 14/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC QLDA_BM_36_v2.0 Phiên bản: 1.0 15/46 Ebook chỉ dẫn setup ODI 12c – JudasFC

Xem Thêm  Phương thức yêu cầu HTTP GET là gì và cách sử dụng nó? - yêu cầu nhận là gì

– Tham khảo thêm –

Tham khảo thêm: Oracle ODI 12c install Guide, Oracle ODI 12c install Guide, CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Viết một bình luận