Bạn đang xem : cách thêm trong java

Phép cộng hai số trong chương trình Java – 4 cách | Chương trình

Chương trình Java để in hoặc tính toán phép cộng hai số với kết quả đầu ra mẫu và chương trình ví dụ. Chương trình cộng hai số khá đơn giản, chúng tôi cũng viết chương trình theo năm cách khác nhau bằng cách sử dụng các giá trị chuẩn, đối số dòng lệnh, lớp và đối tượng, mà không sử dụng toán tử cộng +, phương thức, BufferedReader với đầu ra mẫu và mã.

 • Cách thêm số?

Chà, bạn có thực sự cần lời giải thích cho điều này không? Tôi nghĩ là không.

 • Hãy bắt đầu phần lập trình.

Chương trình Java để in phép cộng hai số

1. Chức năng phương pháp chuẩn

Phép cộng số in trong chương trình Java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

Thêm

{

công khai

tĩnh

void

< p class = "crayon-h">

main

(

Chuỗi

[

]

arg

)

{

int

a

,

b

,

c

;

Máy quét

sc

=

< p class = "crayon-r"> mới

Máy quét

(

Hệ thống

.

trong < / p>

)

;

Hệ thống

.

hết

.

println

(

” Nhập số đầu tiên “

)

;

a

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Nhập số thứ hai”

)

;

b

=

sc

.

nextInt

(

)

;

c

=

bổ sung

(

a

< p class = "crayon-sy">,

b

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

” Phép cộng của hai số là: “

+

c

)

;

}

tĩnh

< p class = "crayon-t"> int

bổ sung

(

int

x

,

int

< p class = "crayon-h">

y

)

{

trả lại

x

+

y

;

}

}

Đầu ra:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên

< p class = "crayon-i"> number

1

Nhập

thứ hai

số

2

Phép cộng

trong số

hai

số

:

3

2. Sử dụng đối số dòng lệnh

Có một phương pháp khác sử dụng đối số dòng lệnh: Nếu bạn không biết đối số dòng lệnh là gì trong Java. Hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại đây – đối số dòng lệnh trong java là gì với các ví dụ .

sử dụng đối số dòng lệnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

Thêm

{

công khai

tĩnh

void

< p class = "crayon-h">

main

(

Chuỗi

[

]

args

)

{

int

a

,

b

,

c

;

Máy quét

sc

= < / p>

mới

Máy quét

(

Hệ thống

.

in

)

;

a

=

Số nguyên

.

parseInt

(

args

[

0

]

)

; < / p>

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“số một là:”

+

a

)

;

b

=

Số nguyên

.

parseInt

< p class = "crayon-sy"> (

args

[

1

]

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

” số hai là: “

Xem Thêm  bán kính biên giới | Thủ thuật CSS - bán kính đường viền trên cùng bên phải

+

b

)

;

c

=

a

+

b

;

Hệ thống

.

hết

.

println

(

“Phép cộng của hai số là:”

+

c

)

;

}

}

Đầu ra:

đầu ra:

1

2

3

4

& gt;

java

Thêm

50

60

số

một

:

50

number

hai

:

60

Phép cộng

trong số

hai < / p>

số

là < / p>

:

110

3. Sử dụng các lớp và đối tượng

In thêm số: Một chương trình mẫu khác sử dụng các đối tượng và lớp

sử dụng các lớp và đối tượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

AdditinCal

{

int

res

=

< p class = "crayon-cn"> 0

;

AdditinCal

(

int

x

,

int

y

)

{< / p>

res

=

x

+

y

;

}

}

lớp

Thêm

{

công khai

tĩnh

< p class = "crayon-t"> void

main

(

Chuỗi

[

] < / p>

arg

)

{

int

a

,

b

;

< / p>

Máy quét

sc

=

mới

Máy quét

(

Hệ thống

.

< p class = "crayon-st"> in

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Nhập số đầu tiên”

)

;

a

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Hệ thống

.

< p class = "crayon-v"> out

.

println

(

” Nhập số thứ hai “

)

;

b

=

sc

.

nextInt

(

)

;

AdditinCal

c

=

new < / p>

AdditinCal

(

a

,

b

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Phép cộng của hai số là:”

+

c

.

res

)

;

}

< p class = "crayon-line" id = "crayon-62b2642341786544915286-23">

}

Đầu ra:

đầu ra:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên

< p class = "crayon-i"> number

150

Nhập

thứ hai

số

150

Phép cộng

trong số

hai

số

:

300

4. Không cần sử dụng phép cộng + toán tử

Bạn thậm chí có thể viết chương trình mà không cần sử dụng toán tử +, đây là mã mẫu – Tìm hiểu thêm về các loại toán tử khác nhau trong Java là gì với các ví dụ .

mà không sử dụng toán tử add +

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

Thêm

{

công khai

tĩnh

void

< p class = "crayon-h">

main

(

Chuỗi

[

]

arg

)

{

int

a

,

b

,

c

;

Máy quét

sc

=

mới

Máy quét

(

Hệ thống

.

in

)

;

Hệ thống

< p class = "crayon-sy">.

ra

.

println

(

” Nhập số đầu tiên “

)

;

a

=

sc

.

< p class = "crayon-e"> nextInt

(

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Nhập số thứ hai”

)

;

< p class = "crayon-v"> b

=

sc

.

nextInt

(

)

;

trong khi

(

a

! =

0

)

{

b

++

< p class = "crayon-sy">;

}

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Phép cộng của hai số là:”

+

b

)

;

}

}

Đầu ra:

Kết quả:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên

< p class = "crayon-i"> number

7

Nhập

thứ hai

số

5

Phép cộng

trong số

hai

số

:

12

5. Phương pháp sử dụng

Chương trình ví dụ số 5: Sử dụng phương thức gọi để in phép cộng hai số.

Xem Thêm  Matlab-Phần mềm lập trình và tính toán - matlab là gì

sử dụng phương pháp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

Thêm

{

int

c

;

< / p>

void

bổ sung

(

int

< p class = "crayon-v"> x

,

int

y

)

{

< p class = "crayon-line" id = "crayon-62b264234178a385891418-7">

c

=

x

+

y

;

}

công khai

tĩnh

void

main

(

Chuỗi

[

]

arg

)

{

int

a

,

b

< p class = "crayon-sy">;

Máy quét

sc

=

new

Máy quét

(

Hệ thống

.

trong

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

” Nhập số đầu tiên “

)

;

a

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(< / p>

“Nhập số thứ hai”

)

;

b

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Thêm

r

=

new

Thêm

(

)

;

r

.

bổ sung

(

a

,

b

)

;

Hệ thống

. < / p>

ra

.

println

(

“Phép cộng của hai số là:”

+

r

.

c

)

;

}

}

Đầu ra:

đầu ra:

1

2

3

4

5

Nhập

trước

< p class = "crayon-i"> number

5

Nhập

thứ hai

số

1

Phép cộng

trong số

hai

số

:

6

6. Sử dụng trình đọc đệm

Để in phép cộng các số bằng BufferedReader với đầu ra mẫu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

nhập

java

< p class = "crayon-sy">.

io

.

*

;

public

class

AddBuf

{

công khai

tĩnh

< p class = "crayon-h">

void

main

(

Chuỗi

[

]

args

)

ném

IOException

{

BufferedReader

in

=

< / p>

mới

BufferedReader

(

mới

InputStreamReader

(

Hệ thống

.

trong

)

)

;

Hệ thống

.

hết

.

println

(

“Nhập số đầu tiên”

)

;

int

x

=

Số nguyên

.

parseInt

(

trong

.

readLine

(

)

)

;

Hệ thống

.

ra

.

< p class = "crayon-e"> println

(

“Nhập số thứ hai”

)

;

int

< p class = "bút sáp màu -v "> y

=

Số nguyên

.

parseInt

(

trong

.

readLine

(

)

)

;

int

z

=

x

+

y

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Bổ sung của hai số là: “

+

z

)

;

}

}

Đầu ra:

đầu ra:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên

< p class = "crayon-i"> number

15

Nhập

thứ hai

số

15

Phép cộng

trong số

hai

số

:

30

Đối với bạn:

Đây là danh sách các chương trình khác dành cho bạn:


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách thêm vào java

[JavaSwing] JDBC | Đặt Ảnh Nền cho jFrame Form trong Java

 • Tác giả: Chan Chăm Chỉ
 • Ngày đăng: 2022-02-19
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7972 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Video này hướng dẫn cách thiết lập ảnh nền cho Form đăng nhập trên NetBean thông qua một label trên form.
  Hình sử dụng trong video
  – Hình nền kèm chữ: https://postimg.cc/c6jxRxwm
  – Hình nền gốc: https://postimg.cc/QFqw8mqz

  Âm Thanh:
  Trống cơm – Piano cover: https://www.youtube.com/watch?v=mXGlh…
  Java FormDangNhap ChanChamChi

Lập trình Java với Visual Studio Code

 • Tác giả: huongdanjava.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6288 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Visual Studio Code để lập trình các ứng dụng cơ bản với ngôn ngữ Java.

Cách thêm Java Lib trong Java

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8798 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết nối JDBC với cơ sở dữ liệu – Học JDBC cơ bản và nâng cao theo các bước bắt đầu từ Các kiểu Driver, Đối tượng Connection, Statement, ResultSet, SQLException, Xử lý ngoại lệ, Các bước để tạo ứng dụng JDBC, các ứng dụng JDBC ví dụ để chèn bản ghi, cập nhật bản ghi, xóa bản ghi, cơ sở dữ liệu, Batch Handling, PreparedStatement, CallableStatement, ResultSetMetaData, DatabaseMetaData.

Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong Java

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3900 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu cách ghi nối thêm nội dung vào một file trong Java, sử dụng Sử dụng FileWriter và BufferedWriter hoặc PrintWriter trong Java để ghi nối

Thêm phần tử vào mảng trong Java

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6735 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách thêm phần tử vào mảng trong Java. Bạn sẽ học được 2 cách cơ bản để thêm một phần tử vào mảng trong java sau bài học này.

Add và Get dữ liệu trong Java

 • Tác giả: dotnet.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9702 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạo ra 2 ứng dụng độc lập. Ứng dụng đầu tiên nhận câu lệnh cho bảng students có thuộc tính: name, id và age để thêm vào bảng. Còn ứng dụng thứ hai thì in ra màn hình thông tin từ bảng students ở trên

Java: Cách sử dụng Icon

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6364 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các thành phần Swing như label hay nút lệnh có thể kết hợp được với icon. Icon là một ảnh và nó có thể được nạp vào một thành phần nào đó. Ảnh có thể có nh

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Làm thế nào để căn chỉnh các hình ảnh cạnh nhau - hình ảnh cạnh nhau

By ads_php