Phép cộng hai số trong chương trình Java – 4 cách | Các chương trình – cộng hai số trong java

Bạn đang xem : phép cộng hai số trong java

Phép cộng hai số trong chương trình Java – 4 cách | Chương trình

Chương trình Java để in hoặc tính toán phép cộng hai số với kết quả đầu ra mẫu và chương trình ví dụ. Chương trình cộng hai số khá đơn giản, chúng tôi cũng viết chương trình theo năm cách khác nhau bằng cách sử dụng các giá trị tiêu chuẩn, đối số dòng lệnh, lớp và đối tượng, mà không sử dụng toán tử cộng +, phương thức, BufferedReader với đầu ra mẫu và mã.

 • Cách thêm số?

Chà, bạn có thực sự cần lời giải thích cho điều này không? Tôi nghĩ là không.

 • Hãy bắt đầu phần lập trình.

Chương trình Java để in phép cộng hai số

1. Chức năng phương pháp chuẩn

Phép cộng số in trong chương trình Java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

< / p>

Thêm

{

công khai

tĩnh

void

main

(

Chuỗi

[

]

arg

)

{

int

a

,

b

,

c

;

Máy quét

sc

=

mới

Máy quét

(

Hệ thống

.

in

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

” Nhập số đầu tiên “

)

;

a

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Hệ thống

. < / p>

ra

.

println

(

“Nhập số thứ hai”

)

;

b

=

sc

.

nextInt

(

)

;

c

=

bổ sung

(

a

,

b

)

;

< p class = "crayon-v"> Hệ thống

.

ra

.

println

(

” Phép cộng hai số là: “

+

c

)

;

}

static

int

bổ sung

(

int

x

,

int

y

)

{

quay lại

x

+

y

;

}

}

Đầu ra:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên < / p>

number

1

Nhập

thứ hai

số

2

Phép cộng

/

hai

số

:

3

2. Sử dụng đối số dòng lệnh

Có một phương pháp khác sử dụng đối số dòng lệnh: Nếu bạn không biết đối số dòng lệnh là gì trong Java. Hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại đây – đối số dòng lệnh trong java là gì với các ví dụ .

sử dụng đối số dòng lệnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

< / p>

Thêm

{

công khai

< p class = "crayon-m"> static

void

main

(

Chuỗi

[

]

args

)

{

int

a

,

b

,

c

;

Máy quét

< p class = "crayon-v"> sc

=

mới

Máy quét

(

Hệ thống < / p>

.

trong

)

;

a

=

Số nguyên

.

parseInt

(

args

[

0

]

)

;

Hệ thống

.

hết

.

println

(< / p>

“số một là:”

+

a < / p>

)

;

b

=

Số nguyên

.

parseInt

(

args

[

1

]

)

;

< p class = "crayon-line" id = "urvanov-Cú pháp-highlighter-62ccdbef22cd4289637469-11">

Xem Thêm  ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms - sách lập trình android

Hệ thống

.

out

.

println

(

“số hai là:”

+

b

)

;

c

=

a

+

b

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Phép cộng của hai số là:”

< p class = "crayon-o"> +

c

)

;

}

}

Đầu ra:

đầu ra:

1

2

3

4

& gt;

java

Thêm

50

60

number

một

:

50

số

hai

:

60

Phép cộng

trong số

hai

số

:

110 < / p>

3. Sử dụng các lớp và đối tượng

In thêm số: Một chương trình mẫu khác sử dụng các đối tượng và lớp

sử dụng các lớp và đối tượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

< / p>

AdditinCal

{

int

res

=

0

;

< p class = "crayon-line" id = "urvanov-cú pháp-highlighter-62ccdbef22cda607963684-5">

AdditinCal

(

int

x

,

int

y

)

{

res

=

x

+

y

;

}

< / p>

}

class

Thêm

{

công khai

static

void

main

(

Chuỗi

[

]

arg

)

{

int

a

,

b

;

Máy quét

sc

=

mới

Máy quét

(

Hệ thống

.

trong

)

;

Hệ thống

.

< p class = "crayon-v"> ra

.

println

(

” Nhập số đầu tiên “

)

;

< p class = "crayon-v"> a

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Hệ thống

.

hết

.

println

(

“Nhập số thứ hai”

)

;

b

=

sc

.

nextInt

(

)

;

AdditinCal

c

=

mới

AdditinCal

(

< p class = "crayon-v"> a

,

b

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Phép cộng của hai số là:”

+

c

.

res

)

;

< p class = "crayon-sy">}

}

Đầu ra:

đầu ra:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên < / p>

số

150

Nhập

thứ hai

số

150

Phép cộng

/

hai

số

:

300

4. Không cần sử dụng phép cộng + toán tử

Bạn thậm chí có thể viết chương trình mà không cần sử dụng toán tử +, đây là mã mẫu – Tìm hiểu thêm về các loại toán tử khác nhau trong Java là gì với các ví dụ .

mà không sử dụng toán tử add +

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

< / p>

Thêm

{

công khai

tĩnh

void

main

(

Chuỗi

[

]

arg

)

{

int

a

,

b

,

c

;

Máy quét

sc

=

mới

Máy quét

(

Hệ thống

.

in

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

” Nhập số đầu tiên “

)

;

a

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Hệ thống

. < / p>

ra

.

println

(

“Nhập số thứ hai”

)

;

b

=

sc

.

nextInt

(

)

;

while

(

a

! =

0

< p class = "crayon-sy">)

{

b < / p>

++

;

}

Hệ thống

.

out

.

println

(

“Phép cộng của hai số là:”

+

b

< p class = "crayon-sy">)

;

}

}

Đầu ra:

Kết quả:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên < / p>

number

7

Nhập

thứ hai

số

5

Phép cộng

Xem Thêm  Hướng dẫn thực hành về các mô-đun ES6 - cách sử dụng es6 trong javascript

của

hai

số

:

12

5. Phương pháp sử dụng

Chương trình ví dụ số 5: Sử dụng phương thức gọi để in phép cộng hai số.

sử dụng phương pháp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

nhập

java

.

dùng

.

Máy quét

;

class

< / p>

Thêm

{

int

c

;

void

bổ sung

(

int

x

,

int

< p class = "crayon-h">

y

)

{

c

=

x

+

y

;

}

công khai

tĩnh

void

main

(

Chuỗi

[

]

arg

)

{

int

a

,

b

;

Máy quét

sc

=

mới

Máy quét

(

Hệ thống

.

trong

)

;

Hệ thống

< p class = "crayon-sy">.

ra

.

println

(

” Nhập số đầu tiên “

)

;

a

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Nhập số thứ hai”

) < / p>

;

b

=

sc

.

nextInt

(

)

;

Thêm

r

=

mới

Thêm

(

)

;

r

.

bổ sung

(

a

,

b

)

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

” Phép cộng của hai số là: “

+

r

.

c

)

;

}

}

Đầu ra:

đầu ra:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên < / p>

number

5

Nhập

thứ hai

số

1

Phép cộng

trong số

hai

số

:

6

6. Sử dụng trình đọc đệm

Để in thêm các số bằng BufferedReader với đầu ra mẫu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

nhập

java < / p>

.

io

.

*

;

public

class

AddBuf

{

công khai

static

void

main

(

Chuỗi < / p>

[

]

args

)

ném < / p>

IOException

{

BufferedReader

< p class = "crayon-st"> in

=

mới

BufferedReader

(

mới

InputStreamReader

(

Hệ thống

.

trong

)

)

;

Hệ thống

.

< p class = "crayon-v"> ra

.

println

(

” Nhập số đầu tiên “

)

;

int

x

=

Số nguyên

.

parseInt

(

trong

.

readLine

(

)

)

;

Hệ thống

.

ra

< p class = "crayon-sy">.

println

(

” Nhập số thứ hai “

)

;

int

y

=

Số nguyên

.

parseInt

(

in

.

readLine

(

)

)

;

int

z

=

x

+

y

;

Hệ thống

.

ra

.

println

(

“Phép cộng của hai số là:”

+

z

)

;

}

}

Đầu ra:

đầu ra:

1

2

3

4

5

Nhập

đầu tiên < / p>

number

15

Nhập

thứ hai

số

15

Phép cộng

/

hai

số

:

30

Đối với bạn:

Đây là danh sách các chương trình khác dành cho bạn:


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cộng hai số trong java

MOB1023.LAB2.B0 LÀM QUEN GIAO DIỆN ĐỒ HỌA – CỘNG HAI SỐ

 • Tác giả: Cao Hoang Phuc
 • Ngày đăng: 2022-05-13
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8763 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: LÀM QUEN GIAO DIỆN ĐỒ HỌA TRONG JAVA
  ThayPhuc, HoangPhuc

Hỏi về thuật toán cộng hai số lớn trong java

 • Tác giả: www.ddth.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5953 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Em muốn hỏi moi người code để cộng hai số lớn trong java bằng cách dùng stack. Nhập 2 số vào lưu dưới dạng chuỗi rồi cho vào từng stack sau đó pop từ từ rồi cộng lại nhưng em không hiện thực được dưới dạng code. Mong mọi người giúp đỡ em. Thanks trước 🙂
Xem Thêm  Kiểu CSS cho Bảng - css cho đường viền bảng

[Java]Xây dựng Lớp Phân Số. Tính toán Cộng, trừ, nhân, chia

 • Tác giả: quangnet.blogspot.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4919 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: DotNet Group A-Z: Chuyên đào tạo và phát triển công nghệ phần mềm

Cộng hai số phức trong java

 • Tác giả: codejavaexample.blogspot.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9797 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: xây dựng lớp số phức trong java, xây dụng hàm số phức trong java,code java số phức,bài tập kế thừa trong java,bài tập java cơ bản,Cộng hai số phức trong java

Giúp em cộng hai số thập phân trong java – Cộng đồng Java Việt Nam

 • Tác giả: www.congdongjava.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7408 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giúp em cộng hai số thập phân trong java
  Em muốn cộng hai số có dấu phẩy
  Em đã chọn kiểu double nhưng khi chạy nhập thì nó báo lỗi
  import…

Cộng hai số trong Java – Bài tập Java có lời giải cơ bản đến nâng cao

 • Tác giả: code24h.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5076 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình cộng hai số trong Java, với bài tập này sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng toán tử cộng trong Java.

  Dưới đây chúng ta có hai chương trình để cộng hai số. Trong chương trình đầu tiên, mình sẽ chỉ định giá trị của cả hai số(gán sẵn giá trị cho hai số)

Cộng hai số trong Java

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5923 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình cộng hai số trong Java, với bài tập này sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng toán tử cộng trong Java.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình