Bạn đang xem : mảng có khóa php

Hàm này sẽ tìm kiếm một khóa trong mảng nhiều chiều và trả về các đường dẫn đến tất cả các kết quả được tìm thấy hoặc trả về false nếu không tìm thấy.

& lt;? Php

function

array_multi_key_exists

(

$ key

,

$ mảng

,

$ first

=

true

, & amp;

$ return

= array ()) {

if (

$ first

) {

while (

$ ret

=

array_multi_key_exists

(

$ key

, & amp;

$ mảng

,

< p class = "default"> false

)) {

$ r

[ ] =

$ ret

;
}

if (trống (

$ r

[

0

]) ) {
return

$ r

[

0

] = array ();
} else {
return

$ r

;
}

}

foreach (

$ mảng

as

$ k

= & gt;

$ v

) {

if (

$ k

===

$ key

& amp; & amp;! (< / p>

is_array

(

$ v

))) {

unset (

$ array

[

$ k

]);

array_unshift

(

$ return

,

$ k

);
return

$ return

;

} elseif (< / p>

$ k

===

$ key

& amp; & amp;

is_array

(

$ v

)) {

if (trống (

$ v

)) {
unset (

$ mảng

[

$ k

]);
} else {

if (

array_multi_key_exists

(

$ key

, & amp;

$ mảng

[

$ k < / p>

],

false

,

$ return

)) {

array_unshift

(

$ return

,

$ k

);
return

$ return

;

}

}

array_unshift

(

$ return

,

$ k

);
unset (

$ array

[

$ k

]);
trả về

< p class = "default"> $ return

;

} else {

if (

is_array

(

$ v

)) {

if (

array_multi_key_exists

(

$ key

, & amp;

$ mảng

[

$ k

],

false

,

$ return

)) {

array_unshift

(

$ return

,

$ k

);
return

$ return

;

}

}

}

}

trả về

false

;

}

? & gt;

Hàm tiếp theo lấy mảng đường dẫn retu rned bởi array_multi_key_exists dưới dạng tham số và trả về các giá trị tương ứng.

& lt;? php

function

array_multi_values ​​

(

$ path < / p>

,

$ mảng

) {

$ return

= array ();

foreach (

$ path

as

$ n

= & gt;

< p class = "default"> $ path

) {

$ val

=

$ mảng

;
foreach (

$ đường dẫn

as

$ dim

= & gt;

$ key

) {

$ val

=

$ val

[

$ key

];

}

$ return

[

$ n

] =

$ val

;
unset (

$ val

);

}

return

$ return

;

}

? & gt;

Hàm tiếp theo này nhận mảng đường dẫn được trả về bởi array_multi_key_exists và bỏ đặt các giá trị tương ứng của mảng ban đầu, trả về mảng đã được cắt bớt.
< br />

& lt;? php

function

array_multi_clip < / p>

(

$ path

,

$ mảng

,

$ key

=

0

,

$ đường dẫn

=

false

) {

while (

$ path

==

false

) {

foreach (

$ path

as

$ path

) {

array_multi_clip

(

$ path

, & amp;

$ array

,

0

,

< p class = "default"> $ path

);
}
return

$ mảng

;
}

$ n

=

đếm

(

$ path

);

if (

$ key

==

$ n

-

1

) {
unset (

$ array

[

$ path

[

$ key < / p>

]]);
return

$ mảng

;
} else {

array_multi_clip

(

$ path

, & amp;

$ array

[

$ path

[

$ key

]], ++

$ key

,

$ path

);
}

}

? & gt;

Ví dụ:

& lt;? php

$ array

= array (

'Colors'

= & gt; mảng (

'red'

= & gt; array (

'veg'

= & gt;

'cà chua'

< p class = "keyword">,

'fruit'

= & gt;

'dâu tây'

,

'green'

= & gt;

'colourblind'

,

),

'green'

= & gt; array (

'xanh'

= & gt;

'ghen tị'

,

'chưa chín'

= & gt;

'veggies'

,

),

'blue'

= & gt;

'smurfs'

,

),

);

$ key

=

'green'

;

$ path

=

array_multi_key_exists

(

$ key

,

$ mảng

);

print_r

(

$ path

);

? & gt;
< / p>
Kết quả sẽ là một mảng các đường dẫn:

Array
(
[0] = & gt; Array
(
[0] = & gt; color
[1] = & gt; red
[2] = & gt; green
)

[1] = & gt; Array < br /> (
[0] = & gt; color
[1] = & gt; green
[2] = & gt; green
)

[2] = & gt; Mảng
(
[0] = & gt; color
[1] = & gt; green
)

)

Như có thể thấy, nếu một trong các kết quả là một mảng lại chứa khóa được tìm kiếm, cả hai sẽ hiển thị trong kết quả.

Ví dụ về array_multi_values:

& lt;? php

$ giá trị

=

array_multi_values ​​

(

$ đường dẫn

,

$ mảng

< p class = "keyword">);

print_r

(

$ giá trị

);

? & gt;

Kết quả:

& lt;? Php

Mảng
(
[

0

] = & gt;

colourblind

[

1

] = & gt;

ghen tị

[

2

] = & gt; Mảng
(
[

xanh

] = & gt;

ghen tị

[

chưa chín

] = & gt; < / p>

rau

)

)

? & gt;

Ví dụ về array_multi_clip ():

& lt;? php < br />
$ clipped

=

array_multi_clip

(

$ đường dẫn

,

$ mảng

);

print_r

(

$ clipped

);

? & gt;

Kết quả:

& lt;? php

Mảng
(
[

< p class = "default"> màu sắc

] = & gt; Mảng
(
[

red

] = & gt; Mảng
(
[

veg

] = & gt;

cà chua

[

trái cây

] = & gt; < / p>

dâu tây

)

[

xanh lam

] = & gt;

smurfs

)

)

? & gt;


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề mảng có key php

14: How to change the case of a PHP key – 7 tutorial

 • Tác giả: Peter Fisher
 • Ngày đăng: 2020-07-06
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5063 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Please consider supporting Anna Filina’s Ukrainian relatives https://afilina.com/donate/ua-supplies
  Other ways to support the people of Ukraine https://supportukrainenow.org
  ——
  . How would you change the key case of a PHP array – Learn PHP Array Programming. Today’s tutorial is demonstration of the array_change_key_case function

  Access the code: https://www.patreon.com/posts/36020622
  Learn how to use the PHP local server: https://youtu.be/tVvXu15yIMM
  Ask coding questions on Discord: https://howtocodewell.net/discord
  Checkout my other coding courses and tutorials: https://howtocodewell.net
  Get early access tutorials and support HTCW: https://www.patreon.com/howToCodeWell

Hàm so sánh key và value của mảng trong PHP

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3116 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Kiểu Dữ Liệu Mảng Trong PHP — PHP

 • Tác giả: www.stdio.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7669 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu về kiểu dữ liệu và các phương thức về mảng trong PHP.

PHP: khác nhau trong kết hợp mảng bằng array merge và +

 • Tác giả: chungnguyen.xyz
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1341 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: PHP có nhiều cách kết hợp hai mảng thành một. Có một sự khác biệt tinh tế giữa hai phương pháp, một sự khác biệt đáng biết.
  Chúng ta hãy xem xét so sánh hai phương thức này:
  array_merge($first, $second);

  // vs.

  $first + $second;
  Giả sử đây…

Hàm gộp mảng merge_array trong php

 • Tác giả: hocweb123.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2197 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm array_merge được sử dụng trong trường hợp chúng ta cần nhóm các mảng tách rời thành một mảng duy nhất. Chúng ta cần đề ý key của mảng mới sau khi gộp mảng

Mảng Trong PHP

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4531 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ một hoặc nhiều loại giá trị tương tự trong một giá trị duy nhất. Ví dụ: nếu bạn muốn lưu trữ 100 số thì thay vì xác định 100 biến dễ dàng để xác định một mảng có độ dài 100. Tìm hiểu về Mảng (Array) […]

Mảng và các hàm xử lý mảng trong PHP

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8215 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Định nghĩa Một mảng là một cấu trúc dữ liệu mà lưu giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn. Nói đơn giản thì mảng như các dòng xe ô tô, từng dòng xe mang từng giá trị riêng…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách căn giữa một hình ảnh theo chiều dọc và chiều ngang bằng CSS - cách căn chỉnh hình ảnh ở trung tâm css

By ads_php