Bạn đang xem : khóa php if trong mảng

Hàm này sẽ tìm kiếm một khóa trong mảng nhiều chiều và trả về các đường dẫn đến tất cả các kết quả được tìm thấy hoặc trả về false nếu không tìm thấy.

& lt;? Php

function

array_multi_key_exists

(

$ key

,

$ mảng

,

$ first

=

true

, & amp;

$ return

= array ()) {

if (

$ first

) {

while (

$ ret

=

array_multi_key_exists

(

$ key

, & amp;

$ mảng

,

< p class = "default"> false

)) {

$ r

[ ] =

$ ret

;
}

if (trống (

$ r

[

0

]) ) {
return

$ r

[

0

] = array ();
} else {
return

$ r

;
}

}

foreach (

$ mảng

as

$ k

= & gt;

$ v

) {

if (

$ k

===

$ key

& amp; & amp;! (< / p>

is_array

(

$ v

))) {

unset (

$ array

[

$ k

]);

array_unshift

(

$ return

,

$ k

);
return

$ return

;

} elseif (< / p>

$ k

===

$ key

& amp; & amp;

is_array

(

$ v

)) {

if (trống (

$ v

)) {
unset (

$ mảng

[

$ k

]);
} else {

if (

array_multi_key_exists

(

$ key

, & amp;

$ mảng

[

$ k < / p>

],

false

,

$ return

)) {

array_unshift

(

$ return

,

$ k

);
return

$ return

;

}

}

array_unshift

(

$ return

,

$ k

);
unset (

$ array

[

$ k

]);
trả về

< p class = "default"> $ return

;

} else {

if (

is_array

(

$ v

)) {

if (

array_multi_key_exists

(

$ key

, & amp;

$ mảng

[

$ k

],

false

,

$ return

)) {

array_unshift

(

$ return

,

$ k

);
return

$ return

;

}

}

}

}

trả về

false

;

}

? & gt;

Hàm tiếp theo lấy mảng đường dẫn retu rned bởi array_multi_key_exists dưới dạng tham số và trả về các giá trị tương ứng.

& lt;? php

function

array_multi_values ​​

(

$ path < / p>

,

$ mảng

) {

$ return

= array ();

foreach (

$ path

as

$ n

= & gt;

< p class = "default"> $ path

) {

$ val

=

$ mảng

;
foreach (

$ đường dẫn

as

$ dim

= & gt;

$ key

) {

$ val

=

$ val

[

$ key

];

}

$ return

[

$ n

] =

$ val

;
unset (

$ val

);

}

return

$ return

;

}

? & gt;

Hàm tiếp theo này nhận mảng đường dẫn được trả về bởi array_multi_key_exists và bỏ đặt các giá trị tương ứng của mảng ban đầu, trả về mảng đã được cắt bớt.
< br />

& lt;? php

function

array_multi_clip < / p>

(

$ path

,

$ mảng

,

$ key

=

0

,

$ đường dẫn

=

false

) {

while (

$ path

==

false

) {

foreach (

$ path

as

$ path

) {

array_multi_clip

(

$ path

, & amp;

$ array

,

0

,

< p class = "default"> $ path

);
}
return

$ mảng

;
}

$ n

=

đếm

(

$ path

);

if (

$ key

==

$ n

-

1

) {
unset (

$ array

[

$ path

[

$ key < / p>

]]);
return

$ mảng

;
} else {

array_multi_clip

(

$ path

, & amp;

$ array

[

$ path

[

$ key

]], ++

$ key

,

$ path

);
}

}

? & gt;

Ví dụ:

& lt;? php

$ array

= array (

'Colors'

= & gt; mảng (

'red'

= & gt; array (

'veg'

= & gt;

'cà chua'

< p class = "keyword">,

'fruit'

= & gt;

'dâu tây'

,

'green'

= & gt;

'colourblind'

,

),

'green'

= & gt; array (

'xanh'

= & gt;

'ghen tị'

,

'chưa chín'

= & gt;

'veggies'

,

),

'blue'

= & gt;

'smurfs'

,

),

);

$ key

=

'green'

;

$ path

=

array_multi_key_exists

(

$ key

,

$ mảng

);

print_r

(

$ path

);

? & gt;
< / p>
Kết quả sẽ là một mảng các đường dẫn:

Array
(
[0] = & gt; Array
(
[0] = & gt; color
[1] = & gt; red
[2] = & gt; green
)

[1] = & gt; Array < br /> (
[0] = & gt; color
[1] = & gt; green
[2] = & gt; green
)

[2] = & gt; Mảng
(
[0] = & gt; color
[1] = & gt; green
)

)

Như có thể thấy, nếu một trong các kết quả là một mảng lại chứa khóa được tìm kiếm, cả hai sẽ hiển thị trong kết quả.

Ví dụ về array_multi_values:

& lt;? php

$ giá trị

=

array_multi_values ​​

(

$ đường dẫn

,

$ mảng

< p class = "keyword">);

print_r

(

$ giá trị

);

? & gt;

Kết quả:

& lt;? Php

Mảng
(
[

0

] = & gt;

colourblind

[

1

] = & gt;

ghen tị

[

2

] = & gt; Mảng
(
[

xanh

] = & gt;

ghen tị

[

chưa chín

] = & gt; < / p>

rau

)

)

? & gt;

Ví dụ về array_multi_clip ():

& lt;? php < br />
$ clipped

=

array_multi_clip

(

$ đường dẫn

,

$ mảng

);

print_r

(

$ clipped

);

? & gt;

Kết quả:

& lt;? php

Mảng
(
[

< p class = "default"> màu sắc

] = & gt; Mảng
(
[

red

] = & gt; Mảng
(
[

veg

] = & gt;

cà chua

[

trái cây

] = & gt; < / p>

dâu tây

)

[

xanh lam

] = & gt;

smurfs

)

)

? & gt;


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề php if key trong mảng

warnings⚠️ undefined array key || php and mysql connectivity || only in one line || fixed

 • Tác giả: TN’s Creativity
 • Ngày đăng: 2021-05-30
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8996 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: warnings⚠️ undefined array key || php and mysql connectivity || only in one line

PHP: array_key_exists() trong PHP

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2019 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm array_key_exists() dùng để kiểm tra xem một key nào đó có nằm trong mảng hay không. Hàm trả về TRUE nếu key có trong mảng, trả về FALSE nếu ngược lại.

Mảng Trong PHP

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4546 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ một hoặc nhiều loại giá trị tương tự trong một giá trị duy nhất. Ví dụ: nếu bạn muốn lưu trữ 100 số thì thay vì xác định 100 biến dễ dàng để xác định một mảng có độ dài 100. Tìm hiểu về Mảng (Array) […]

Hàm so sánh key và value của mảng trong PHP

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6935 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm array_key_exists() trong Php

 • Tác giả: hocweb123.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3327 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: array_key_exists()() là hàm kiểm tra một key xác định có nằm vào trong một mảng cho trước hay không. Hàm thường được sử dụng trong việc kiểm tra key trong mảng và xử lý dữ liệu liên quan đến phần tử có key cho trước.

Các hàm xử lý mảng trong php

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9076 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp các hàm xử lý mạng trong php, giới thiệu các hàm hay sử dụng trong việc xử lý mảng trong lập trình web php

[Bài đọc] Các hàm của mảng trong PHP

 • Tác giả: hocphp.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2392 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Tham chiếu thuộc tính HTML - HTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản - các giá trị trong html là gì

By ads_php