Tìm hiểu cách sử dụng Python để in từ điển một cách đẹp mắt bằng thư viện pprint và json, bao gồm các từ điển lồng nhau và lưu vào một tệp.

Bạn đang xem : in từ điển bằng python

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng Python để in một cách đẹp mắt một chính tả (từ điển). Bạn sẽ học cách sử dụng thư viện pprint cũng như thư viện json để thực hiện việc này. Bạn cũng sẽ học cách in các từ điển lồng nhau đẹp mắt bằng Python. Cuối cùng, bạn sẽ học cách lưu một câu chính tả được in đẹp mắt bằng Python vào một tệp.

Từ điển là thành phần chính để làm việc với dữ liệu bằng Python, bao gồm cả dữ liệu được tải từ internet. Nhiều API trả về dữ liệu ở định dạng JSON, rất giống với định dạng của từ điển Python. Từ điển cung cấp những cách thức vô cùng hữu ích để bạn có thể lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Tuy nhiên, chúng có thể hơi khó đọc. Do đó, việc in từ điển của bạn ra ở định dạng dễ đọc hơn thường rất hữu ích. Không cần thêm lời khuyên nào nữa, hãy cùng xem những gì bạn sẽ học được!

Câu trả lời nhanh : Sử dụng thư viện json

Trả lời nhanh - Python Khá in từ điển

Từ điển Python là gì?

Từ điển Python là cấu trúc dữ liệu sử dụng cặp key: value để giữ và truy xuất dữ liệu. Các khóa là duy nhất, trong từ điển Python và phải được tạo thành từ các kiểu dữ liệu bất biến (chẳng hạn như chuỗi hoặc số nguyên), trong khi các giá trị có thể được tạo từ bất kỳ thứ gì, kể cả các từ điển bổ sung.

Hãy xem từ điển trông như thế nào trong Python:

 sample_dict = {
  'tuổi': 31,
  'Nam giới',
  'sách': ['Harry Potter', 'Chúa tể những chiếc nhẫn']
}

Chúng tôi có thể truy xuất một giá trị nếu chúng tôi biết khóa của từ điển. Ví dụ: nếu chúng tôi muốn truy xuất giá trị cho age , chúng tôi chỉ cần viết: print (sample_dict.get ('age')) , sẽ trả về 31 .

Giờ chúng ta đã hiểu từ điển Python là gì, hãy cùng xem cách in chúng đẹp mắt.

​​ Bạn cần kiểm tra xem khóa có tồn tại trong từ điển Python không? Kiểm tra xem hướng dẫn này , hướng dẫn bạn năm cách khác nhau để xem liệu khóa có tồn tại trong từ điển Python hay không, bao gồm cả cách trả về giá trị mặc định.

Bản in bài viết bằng Python với pprint

Python đi kèm với một thư viện tích hợp có tên là pprint , viết tắt của chữ in đẹp. Sử dụng thư viện này, chúng tôi có thể in ra các cấu trúc dữ liệu được định dạng độc đáo hơn, bao gồm cả từ điển.

Thư viện pprint cho phép chúng tôi chỉ định một số tham số khác nhau, bao gồm các thông số sau:

 1. indent : số khoảng cách để thụt lề mỗi dòng, trong đó giá trị mặc định là 1
 2. width : ký tự đại diện tối đa được phép trên một dòng, trong đó giá trị mặc định là Không (nghĩa là, số tối đa)
 3. depth : số các cấp độ sẽ hiển thị trong khi sử dụng các kiểu dữ liệu lồng nhau, trong đó mặc định là Không có (nghĩa là tất cả các cấp độ sâu đều được hiển thị)
 4. stream : được sử dụng để chỉ định một luồng đầu ra và có thể được sử dụng để lưu vào tệp
 5. compact : Nếu được đặt thành True , các giá trị sẽ được in trên các dòng đơn, đến một chiều rộng nhất định
 6. sort_dicts : if True , nó in các cặp khóa-giá trị theo thứ tự bảng chữ cái của các khóa. Mặc định thành True

Hãy tải từ điển và xem cách chúng ta có thể in từ điển một cách đẹp mắt bằng Python:

 # Đẹp In từ điển bằng pprint
nhập bản in

sample_dict = {'name': 'Nik', 'age': 31, 'đực': 'male', 'books': ['Harry Potter', 'Lord of the Rings']}
pprint.pprint (sample_dict)

# Trả về:
# {'name': 'Nik',
# 'tuổi': 31,
# 'sách': ['Harry Potter', 'Chúa tể những chiếc nhẫn'],
# 'Nam giới'}

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách sử dụng thư viện JSON để in một bài đọc Python một cách đẹp mắt.

​​ Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hiểu danh sách Python? Hãy xem hướng dẫn chuyên sâu này bao gồm mọi thứ bạn cần biết, với các ví dụ thực tế. Nhiều người học bằng hình ảnh hơn, hãy xem hướng dẫn trên YouTube của tôi tại đây .

Pretty Print a Dict bằng Python với JSON

Như đã đề cập trước đó, từ điển Python mang rất nhiều đặc điểm tương tự với các đối tượng JSON. Do đó, chúng tôi có thể sử dụng thư viện JSON để trả về một chuỗi JSON được định dạng.

Được tích hợp trong thư viện json là một hàm có tên .dumps () , kết xuất một đối tượng chuỗi. Hãy cùng xem hàm .dumps () trông như thế nào và các tham số của nó:

 1. sort_keys sắp xếp các khóa của từ điển và mặc định thành False
 2. thụt lề : cho phép Python biết có bao nhiêu dấu cách để thụt lề các cấp độ

Hãy sử dụng cùng một từ điển như trên và in nó đẹp bằng cách sử dụng thư viện json của Python:

 # Đẹp In từ điển bằng json
nhập json

sample_dict = {'Nik': {'age': 31, 'giới tính': 'male', 'books': ['Harry Potter', 'Lord of the Rings']}, 'Joe': {'age': 40, 'giới tính': 'nam', 'sách': ['Chúa Ruồi']}}
khá = json.dumps (sample_dict, indent = 4)

in (đẹp)

# Trả lại:
# {
# "name": "Nik",
# "tuổi": 31,
#   "Nam giới",
#   "sách": [
#     "Harry Potter",
#     "Chúa tể của những chiếc nhẫn"
#]
#}

Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng điều này trả về một từ điển được in rất giống, với một điểm khác biệt chính: danh sách cũng được in trên các dòng riêng biệt, giúp dễ đọc hơn. Tất nhiên, đây là một cách đẹp hơn nhiều để in từ điển của bạn.

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách in một từ điển lồng nhau bằng Python.

​​ Bạn muốn tìm hiểu cách in một tệp JSON bằng Python? Tìm hiểu ba phương pháp khác nhau để thực hiện điều này bằng cách sử dụng hướng dẫn chuyên sâu này tại đây .

Khá In một Từ điển lồng nhau bằng Python

Trong nhiều trường hợp, từ điển của bạn sẽ phức tạp. Bạn thậm chí có thể bắt gặp các từ điển chứa các từ điển khác. Ví dụ, bạn có thể có một từ điển chứa thông tin về những người khác nhau. Mỗi khóa của từ điển cấp cao nhất sẽ đại diện cho tên của một người và giá trị sẽ là một từ điển khác sẽ mô tả các thuộc tính chính của một người.

Do sự phức tạp của các từ điển mà bạn có thể gặp phải, để hiểu rõ hơn cấu trúc của chúng, bạn có thể muốn in chúng ra theo cách mô tả phù hợp hơn cấu trúc của chúng.

Sử dụng thư viện json , điều này thực sự rất dễ dàng! Nó thực sự hoạt động giống như cách in từ điển bình thường. Hãy xem:

 # Khá In từ điển lồng nhau bằng json
nhập json

sample_dict = {'Nik': {'age': 31, 'giới tính': 'male', 'books': ['Harry Potter', 'Lord of the Rings']}, 'Joe': {'age': 40, 'giới tính': 'nam', 'sách': ['Chúa Ruồi']}}
khá = json.dumps (sample_dict, indent = 4, sort_keys = True)

in (đẹp)

# Trả lại:
# {
# "Joe": {
# "tuổi": 40,
#     "sách": [
#       "Chúa tể trên không"
#],
#     "Nam giới"
#},
# "Nik": {
# "tuổi": 31,
#     "sách": [
#       "Harry Potter",
#       "Chúa tể của những chiếc nhẫn"
#],
#     "Nam giới"
#}
#}

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách lưu một từ điển in đẹp vào một tệp.

​​Xem một số hướng dẫn Python trên datagy.io, bao gồm mục tiêu hướng dẫn đầy đủ về cách tạo kiểu cho Gấu trúc tổng quan toàn diện của chúng tôi về Pivot Table in Pandas !

Lưu Từ điển Đã in Khá vào một Tệp

Cuối cùng, hãy cùng xem cách lưu một câu chính tả được in đẹp mắt vào một tệp. Chúng tôi có thể sử dụng thư viện pprint để thực hiện việc này với sự trợ giúp của trình quản lý ngữ cảnh.

Hãy xem cách này có thể được thực hiện bằng Python:

 # Lưu một chính tả đã in đẹp vào một tệp
nhập bản in

sample_dict = {'Nik': {'age': 31, 'giới tính': 'male', 'books': ['Harry Potter', 'Lord of the Rings']}, 'Joe': {'age': 40, 'giới tính': 'nam', 'sách': ['Chúa Ruồi']}}

với open ('path_to_file', 'w') là file_name:
  pprint.pprint (sample_dict, file_name)

Chúng tôi sử dụng trình quản lý ngữ cảnh bằng cách sử dụng hàm open () để liên kết đến một tệp cụ thể mà chúng tôi muốn lưu từ điển của mình và sau đó sử dụng tham số 'w' để nói rằng chúng tôi muốn ghi vào tệp. Sau đó, chúng tôi chuyển từ điển và tên tệp này vào hàm pprint () để lưu nó vào một tệp.

​​ Bạn muốn tìm hiểu thêm về vòng lặp for trong Python? Hãy xem hướng dẫn chuyên sâu của tôi đưa bạn từ người mới bắt đầu đến người dùng for-vòng nâng cao! Bạn muốn xem video thay thế? Xem hướng dẫn trên YouTube của tôi tại đây .

Kết luận

Trong bài đăng này, bạn đã học cách sử dụng Python để in một cách đẹp mắt. Bạn đã học cách thực hiện việc này bằng cách sử dụng các thư viện pprint json , đồng thời tìm hiểu các cách mà hai phương pháp này khác nhau. Bạn cũng đã học cách in các từ điển lồng nhau đẹp mắt bằng Python cũng như cách lưu các từ điển đã in đẹp vào một tệp.

Để tìm hiểu thêm về thư viện pprint , hãy xem tài liệu chính thức tại đây .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề in từ điển bằng python

33 - Thực hành: Tạo ứng dụng tra cứu từ điển

alt

 • Tác giả: laptrinh.io
 • Ngày đăng: 2015-07-04
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7508 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài thực hành: phát triển ứng dụng tra cứu từ điển trong Python.

  Trang chủ: http://laptrinh.io
  Fanpage: https://www.facebook.com/laptrinhio.cast

Kiểu từ điển dictionary trong python

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3852 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểu từ điển dictionary trong python. Cách khai báo kiểu dictionary trong Python. Truy xuất giá trị, thay đổi giá trị, duyệt qua các phần tử, các phương thức trong Dictionary của Python

Python 101: Tất cả về từ điển

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2271 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngôn ngữ lập trình Python có một số loại tích hợp mà nó hỗ trợ. Một trong những mục yêu thích của tôi là từ điển. Từ điển là một đối tượng ánh xạ ánh xạ các giá trị có thể băm sang các đối…

Python: Dictionary

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7587 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dictionary (Từ điển) trong Python có đặc điểm mỗi khóa (key) được phân biệt với giá trị của nó bằng dấu hai chấm (:), các mục được phân tách bằng dấu phẩy

5 Cách Dễ Dàng Để Hợp Nhất Từ ​Điển Trong Python

 • Tác giả: codelearn.io
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7730 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điển Python không có thứ tự và có thể thay đổi, trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 05 cách khác nhau để hợp nhất hai hoặc nhiều từ điển.

[Tự học Python] Kiểu Dictionary trong Python

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1887 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điển(Dictionary) trong Python là một tập hợp các giá trị dữ liệu không có trật tự, được sử dụng để lưu trữ các giá trị dữ liệu như bản đồ, không giống như các kiểu dữ liệu khác chỉ giữ giá trị duy nhất là phần tử, từ điển giữ cặp key:value. Cặp giá trị key:value được cung cấp trong từ điển để tối ưu chính nó.

Python - Từ điển

 • Tác giả: isolution.pro
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7153 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi khóa được phân tách khỏi giá trị của nó bằng dấu hai chấm (:), các mục được phân tách bằng dấu phẩy và toàn bộ khóa được đặt trong dấu ngoặc nhọn. Một từ điển trống không có bất kỳ mục nào được viết chỉ bằng hai dấu ngoặc nhọn, như sau: {}. Các khóa là duy nhất trong...

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Tạo Blog WordPress (Hướng dẫn đầy đủ nhất cho người mới) - không cài được plugin wordpress

By ads_php