Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng phương thức find () chuỗi Python một cách hiệu quả để tìm một chuỗi con trong một chuỗi.

Bạn đang xem : tìm thấy python trong chuỗi

Tóm tắt : trong này hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng phương thức chuỗi Python find () một cách hiệu quả để tìm một chuỗi con trong một chuỗi.

Giới thiệu về phương thức chuỗi find () trong Python

Phương thức find () là một phương thức string tìm một chuỗi con trong một chuỗi và trả về chỉ mục của chuỗi con.

Sau đây minh họa cú pháp của phương thức find () :

 

str

. find

(

sub

[, bắt đầu [, kết thúc]

])

Ngôn ngữ mã:

CSS

(

css

)

< phương thức code> find () chấp nhận ba tham số:

 • sub là chuỗi con cần tìm trong str . < / li>
 • start end tham số được hiểu như trong lát str [start: end] , chỉ định nơi tìm kiếm chuỗi con sub .

Cả hai tham số start end đều là tùy chọn . Tham số start được mặc định bằng 0. Và tham số end được mặc định thành length-1 trong đó length là độ dài của str .

Nếu str không chứa chuỗi con sub trong lát str [start: end] , tìm Phương thức () trả về -1.

Trong thực tế, bạn chỉ nên sử dụng phương thức find () nếu bạn muốn biết vị trí của chuỗi con. Nếu bạn chỉ muốn kiểm tra xem một chuỗi có chứa chuỗi con hay không, bạn nên sử dụng toán tử in thay thế:

 

sub trong str

Ví dụ về phương thức chuỗi find () trong Python

Hãy lấy một số ví dụ về việc sử dụng find () Phương thức .

1) Sử dụng phương thức chuỗi Python find () để tìm một chuỗi con trong một chuỗi

Ví dụ sau cho thấy cách sử dụng find ( ) để tìm chuỗi con 'Johny' trong chuỗi 'Johny Johny Yes Papa' :

 

s =

'Johny Johny Yes Papa'

result = s.find (

'Python'

)

print

(kết quả)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Đầu ra:

 

0

Vì chuỗi 'Johny Johny Yes Papa' có hai chuỗi con 'Johny' , phương thức find () trả về chỉ mục lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con 'Johny' .

2) Sử dụng phương thức chuỗi Python find () để tìm một chuỗi con trong một chuỗi bên trong một lát cắt

< p> Ví dụ sau sử dụng phương thức find () để định vị chuỗi con 'Johny' trong chuỗi 'Johny Johny Yes Papa' trong Slice str [1:] :

 

s =

'Johny Johny Yes Papa'

result = s.find (

'Johny'

,

1

)

print

(kết quả)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Đầu ra:

 

6

Trong ví dụ này, phương thức find () trả về chỉ mục của lần xuất hiện thứ hai của chuỗi con 'Johny' trong chuỗi 'Johny Johny Yes Papa '.

3) Chuỗi con không tồn tại trong ví dụ chuỗi

Ví dụ sau trả về -1 vì chuỗi con ' Julia '< / code> không tồn tại trong chuỗi 'Johny Johny Yes Papa' :

 

s =

'Johny Johny Vâng, Cha'

result = s.find (

'Julia'

)

print

(kết quả)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Kết quả:

 

- 1

Tóm tắt

 • Sử dụng chuỗi Python find () để tìm một chuỗi con trong một chuỗi.
 • Phương thức find () trả về -1 nếu không tìm thấy chuỗi con.

< p class = "wth-question"> Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không?


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề python trong chuỗi tìm thấy

Python Find String Method

 • Tác giả: Master Code Online
 • Ngày đăng: 2015-09-24
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5738 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Be sure to like, share and comment to show your support for our tutorials.

  =======================================
  Channel - https://goo.gl/pnKLqE
  Playlist For This Tutorial - https://goo.gl/EyZFti
  Latest Video - https://goo.gl/atWRkF
  Facebook - https://www.facebook.com/mastercodeonline/
  Twitter - https://twitter.com/mastercodeonlin?lang=en
  Website - http://mastercode.online
  ======================================
  Python Find String Method
  In this Python tutorial, we are going to look at the Python find string method. The find string method gives us the ability to find certain character or characters in a string object. If the character or characters is found then Python will return an index position of the first occurrence. If the search character or characters is not found the Python will return a -1 which indicates there was no match. Important to point out one last time that the find string method only returns a position. If you would like to know if content exists in a string object then use the in operator. More on the in operator in a later tutorial.

  Python Find String Method Syntax
  'string'.find('search string', start index, stop index)

  Search String - Search string is required and must be in a string format.
  Start Index - The start index is not required. Default start index in 0. If the stop index is present then the start index must be present.
  Stop Index - The stop index is not required. Default is the end of the string.
  Examples Of The Find String Method
  Example 1:
  a = 'New String'

  Example 2:
  a.find('e')
  1

  Example 3:
  a.find('ring')
  6

  Example 4:
  a.find('n')
  8

  Example 5:
  a.find('s')
  -1

  Example 6:
  a.find('w', 1)
  2

  Example 7:
  a.find('t', 2, 5)
  -1
  Examples Explained

  Example 1:

  a = 'New String' - We create a new string object and which will be represented by the variable 'a'.

  Example 2:

  a.find('e') - In this example of the find string method we call our string object via the variable 'a' and call the find string method on our string object. We provide an argument of 'e' to the find string method.

  1- We are returned 1 which indicates that the find string method found a 'e' at 1 index position. Note if there is other 'e' in the string object the find string method will on return the first occurrence in the object.
  Example 3:

  a.find('ring')- In this example of the find string method we call our string object via the variable 'a' and call the find string method on our string object. We provide an argument of 'ring' to the find string method.

  6- We are returned 6 which indicates the location of start to the substring that was found.
  Example 4:

  a.find('n')- In this example of the find string method we call our string object via the variable 'a' and call the find string method on our string object. We provide an argument of 'n' to the find string method.

  8 - We are returned '8' because the find string method is case sensitive and the first 'N' is capitalized the find string method skips the 'N' and continues till it finds the next 'n' and returns 8.
  Example 5:

  a.find('s')- In this example of the find string method we call our string object via the variable 'a' and call the find string method on our string object. We provide an argument of 's' to the find string method.

  -1 - We are returned '-1' because the find method did not find any lower case 's'. -1 means that the find string method has not found any match.
  Example 6:

  a.find('w', 1)- In this example of the find string method we call our string object via variable 'a' and call the find string method on our string object. We provide an argument of 'w' to the find string method and a starting index position of 1.

  2- We are returned 2 because the find string method found a match for the second index spot.
  Example 7:

  a.find('t', 2, 5)- In this example of the find string method we call our string object via variable 'a' and call the find string method on our string object. We provide an argument of 't' to the find string method and a starting index of 2 and ending index of 5.

  -1 - We are returned -1 because the find string method did not find any matches.
  Conclusion

  In this Python tutorial we looked at the Python find string method. If you have any questions about this string method leave a comment below.

Phương thức String find() trong Python

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8382 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức String find() trong Python - Học Python cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản từ Tổng quan, Cài đặt, Biến, Toán tử, Cú pháp cơ bản, Hướng đối tượng, Vòng lặp, Chuỗi, Number, List, Dictionary, Tuple, Module, Xử lý ngoại lệ, Tool, Exception Handling, Socket, GUI, Multithread, Lập trình mạng, Xử lý XML.

Tìm ký tự trong chuỗi python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8911 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn tìm ký tự trong chuỗi python. Bạn sẽ học được cách tìm ký tự trong chuỗi python bằng các phương thức có sẵn như find, rfind, index, rindex trong bài viết này. Bạn cũng sẽ h

Hàm rfind() trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2681 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm rfind() trong Python trả về chỉ mục cuối cùng nơi chuỗi str được tìm thấy, hoặc -1 nếu không tìm thấy. Ví dụ hàm rfind() tron Python.

Bài 6: Các hàm xử lý chuỗi trong Python

 • Tác giả: newnet.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4574 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Các hàm xử lý chuỗi trong Python

 • Tác giả: toidicode.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2488 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở phần đầu của series mình đã giới thiệu với mọi người về chuỗi trong Python rồi, nhưng Python là một ngôn ngữ khá là linh động và mềm dẻo nên nó cũng đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều hàm có sẵn dùng để xử lý chuỗi. Bài viết này mình sẽ liệt kê một số hàm hay dùng và ví dụ kèm theo cho mọi người cùng tham khảo.

Làm thế nào để tìm chuỗi con trong danh sách các chuỗi?

 • Tác giả: www.banhoituidap.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8221 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Hình ảnh trung tâm HTML - Ví dụ về trung tâm hình ảnh căn chỉnh CSS - căn chỉnh img center css

By ads_php