Số học JavaScript – các phép toán số học trong phản ứng js

Bạn đang xem : các phép toán số học trong phản ứng js

JavaScript

Số học

Toán tử số học JavaScript

Các toán tử số học thực hiện số học trên các số (chữ hoặc biến).

Nhà điều hành
Sự mô tả

+
Phép cộng


Phép trừ

*
Phép nhân

**
Luỹ thừa ( ES2016 )

/
Phân công

%
Mô đun (Phần còn lại)

++
Tăng


Giảm dần

Phép toán số học

Một phép toán số học điển hình hoạt động trên hai số.

Hai số có thể là chữ:

Ví dụ

cho x = 100 + 50;

Hãy tự mình thử »

hoặc các biến:

Ví dụ

cho x = a + b;

Hãy tự mình thử »

hoặc các biểu thức:

Ví dụ

cho x = (100 + 50) * a;

Hãy tự mình thử »

Toán tử và Toán hạng

Các số (trong một phép toán số học) được gọi là toán hạng .

Phép toán (được thực hiện giữa hai toán hạng) được xác định bởi một toán tử .

Toán hạng
Nhà điều hành
Toán hạng

100
+
50

Thêm

Toán tử add ( + ) thêm số:

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x + y;

Hãy tự mình thử »

Trừ

Toán tử phép trừ ( - ) trừ các số.

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x – y;

Hãy tự mình thử »

Nhân

Toán tử phép nhân ( * ) nhân các số.

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x * y;

Hãy tự mình thử »

Phân chia

Toán tử phân chia ( / ) chia các số.

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x / y;

Hãy tự mình thử »

Phần còn lại

Toán tử modulus (% ) trả về phần còn lại của phép chia.

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x% y;

Hãy tự mình thử »

Trong số học, phép chia hai số nguyên tạo ra thương số
phần còn lại .

Trong toán học, kết quả của một phép toán mô đun phần dư của một phép chia số học.

Tăng dần

Toán tử increment ( ++ ) tăng số.

Ví dụ

cho x = 5;
x ++;
cho z = x;

Hãy tự mình thử »

Đang giảm dần

Toán tử giảm dần ( - ) giảm số lượng.

Ví dụ

cho x = 5;
x–;
cho z = x;

Hãy tự mình thử »

Luỹ thừa

Toán tử lũy thừa ( ** ) nâng toán hạng đầu tiên lên thành lũy thừa của toán hạng thứ hai.

Ví dụ

cho x = 5;
hãy để z =
x ** 2; // kết quả là 25

Xem Thêm  NHÀ CÁI LÔ ĐỀ ONLINE UY TÍN - thuat toan rsa

Hãy tự mình thử »

x ** y tạo ra kết quả giống như Math.pow (x, y) :

Ví dụ

cho x = 5;
hãy để z =
Math.pow (x, 2); // kết quả là 25

Hãy tự mình thử »

Mức độ ưu tiên của nhà khai thác

Mức độ ưu tiên của toán tử mô tả thứ tự mà các hoạt động được thực hiện trong
một biểu thức số học.

Ví dụ

cho x = 100 + 50 * 3;

Hãy tự mình thử »

Kết quả của ví dụ trên có giống với 150 * 3 hay giống với 100
+ 150?

Phép cộng hay phép nhân được thực hiện trước?

Như trong toán học truyền thống của trường học, phép nhân được thực hiện trước.

Phép nhân ( * ) và phép chia ( / ) có mức độ ưu tiên cao hơn hơn
phép cộng ( + ) và phép trừ ( - ).

Và (như trong toán học ở trường), mức độ ưu tiên có thể được thay đổi bằng cách sử dụng
dấu ngoặc đơn:

Ví dụ

cho x = (100 + 50) * 3;

Hãy tự mình thử »

Khi sử dụng dấu ngoặc đơn, các phép toán bên trong dấu ngoặc đơn được tính toán
Đầu tiên.

Khi nhiều phép toán có cùng mức độ ưu tiên (như phép cộng và
phép trừ), chúng được tính từ trái sang
đúng:

Ví dụ

cho x = 100 + 50 – 3;

Hãy tự mình thử »

Giá trị ưu tiên toán tử JavaScript

Các mục nhập màu đỏ nhạt cho biết ECMAScript 2015 (ES6) trở lên.

Giá trị
Nhà điều hành
Sự mô tả
Thí dụ

21
()
Nhóm biểu thức
(3 + 4)

20
.
Thành viên
người.name

20
[]
Thành viên
người [“tên”]

20
()
Gọi hàm
myFunction ()

20
Mới
Tạo ra
Ngày mới ()

18
++
Gia tăng hậu tố
i ++

18

Postfix giảm
tôi–

17
++
Tiền tố tăng dần
++ tôi

17

Giảm tiền tố
–tôi

17
!
Lôgic không
! (x == y)

17
loại
Loại hình
typeof x

16
**
Luỹ thừa (ES2016)
10 ** 2

15
*
Phép nhân
10 * 5

15
/
Phân công
10/5

15
%
Phần còn lại của Bộ phận
10% 5

14
+
Phép cộng
10 + 5

14

Phép trừ
10 – 5

13
& lt; & lt;
Sang trái
x & lt; & lt; 2

13
& gt; & gt;
Chuyển sang phải
x & gt; & gt; 2

13
& gt; & gt; & gt;
Chuyển sang phải (không dấu)
x & gt; & gt; & gt; 2

Xem Thêm  Cách phân tích cú pháp an toàn JSON trong Javascript - cách phân tích cú pháp json trong javascript

12
& lt;
Ít hơn
x & lt; y

12
& lt; =
Nhỏ hơn hoặc bằng
x & lt; = y

12
& gt;
Lớn hơn
x & gt; y

12
& gt; =
Lớn hơn hoặc bằng
x & gt; = y

12
Trong
Thuộc tính trong Đối tượng
“PI” trong Toán học

12
ví dụ của
Bản sao của đối tượng
instanceof Array

11
==
Bình đẳng
x == y

11
===
Ngang bằng nghiêm ngặt
x === y

11
! =
Không cân bằng
x! = y

11
! ==
Không bình đẳng nghiêm ngặt
x! == y

10
& amp;
Bitwise VÀ
x & amp; y

9
^
Bitwise XOR
x ^ y

số 8
|
Bitwise HOẶC
x | y

7
& amp; & amp;
Logic AND
x & amp; & amp; y

6
||
Logic HOẶC
x || y

5
??
Nullish Coalescing
x ?? y

4
? :
Tình trạng
? “Có không”

3
+ =
Phân công
x + = y

3
/ =
Phân công
x / = y

3
– =
Phân công
x – = y

3
* =
Phân công
x * = y

3
% =
Phân công
x% = y

3
& lt; & lt; =
Phân công
x & lt; & lt; = y

3
& gt; & gt; =
Phân công
x & gt; & gt; = y

3
& gt; & gt; & gt; =
Phân công
x & gt; & gt; & gt; = y

3
& amp; =
Phân công
x & amp; = y

3
^ =
Phân công
x ^ = y

3
| =
Phân công
x | = y

2
năng suất
Chức năng tạm dừng
năng suất x

1
,
Dấu phẩy
5, 6

Các biểu thức trong ngoặc đơn được tính toán đầy đủ trước khi giá trị là
được sử dụng trong phần còn lại của biểu thức.

Tự kiểm tra bằng các bài tập

Bài tập:

Chia 10 cho 2 và thông báo kết quả.

cảnh báo (10 2);

Bắt đầu bài tập


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề các phép toán số học trong phản ứng js

Math Methods and How to Generate a Random Number with JavaScript | JavaScript Tutorial for Beginners

 • Tác giả: Dave Gray
 • Ngày đăng: 2020-08-04
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3844 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video we’ll discuss JavaScript Math Methods and Properties. You will also learn how to generate a random number with JavaScript. All in less than 6 minutes!

  ▶ This video is part of the JavaScript Tutorials for Beginners Playlist found here: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Zuz27SZ-6Oi6xNtL_fwCrwpuqylMsgT

  ✅ Quick Concepts outline:
  The JavaScript Math Object
  (00:00) Intro
  (0:06) MDN Resources
  (0:25) Dev Environment
  (0:48) Math.PI property
  (1:05) Math.trunc() method
  (1:25) Math.round() method
  (1:48) Math.ceil() method
  (2:02) Math.floor() method
  (2:15) Math.pow() method
  (2:36) Math.min() method
  (2:49) Math.max() method
  (3:12) Math.random() method
  (3:28) How to generate a random number with JavaScript
  (4:21) Choose Math.floor() instead of Math.ceil() in your random number expression and Why!

  📚 Further Reading:
  MDN Web Docs – Math Reference: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math
  TutorialsPoint.com – JavaScript – The Math Object: https://www.tutorialspoint.com/javascript/javascript_math_object.htm

  📺 More Beginner JS Videos:
  freeCodeCamp: https://youtu.be/PkZNo7MFNFg
  Traversy Media: https://youtu.be/hdI2bqOjy3c
  The Net Ninja: https://youtu.be/iWOYAxlnaww

  ✅ Follow Me:
  Twitter: https://twitter.com/yesdavidgray
  Medium: https://medium.com/@davegray_86804

  Javascript Math Random

Expressions and operators – JavaScript

 • Tác giả: developer.mozilla.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8314 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: This chapter documents all the JavaScript language operators, expressions and keywords.

JavaScript cơ bản

 • Tác giả: codelearn.io
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7624 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giúp học viên nắm vững các nguyên tắc và cú pháp cơ bản trong Javascript – ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.

Toán tử trong JavaScript

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2038 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các toán tử trong JavaScript là các ký hiệu được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các toán hạng. Ở đây, + là toán tử số học và = là toán tử gán.

Toán tử số học trong JavaScript

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4742 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu về toán tử số học trong JavaScript. Bạn sẽ biết các loại toán tử số hoc, cũng như cách sử dụng chúng để thực hiện các phép toán số học trong JavaScript sau bài học này.

Toán tử trong JavaScript

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5616 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán tử trong JavaScript – Học Javascript cơ bản và nâng cao cho người mới học từ Cú pháp Đối tượng Syntax Objects Form Validations Cookies Regular Expressions Literals Biến Hàm Phương thức Variables Vòng lặp Loops Điều kiện Conditions.

Bài 4: Các loại toán tử trong JavaScript

 • Tác giả: goclamweb.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5204 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài 4, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các toán tử trong JavaScript. Đồng thời, mình sẽ làm một vài ví dụ, và xét các trường hợp lưu ý đặc biệt.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Font VNI Full 750+ Font Tiếng Việt Cho Kiểu Gõ VNI - vni-aptima