SQL – Cú pháp, SQL được theo sau bởi một bộ quy tắc và hướng dẫn duy nhất được gọi là Cú pháp. Hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu nhanh với SQL bằng cách liệt kê tất cả Cú pháp SQL cơ bản.

Bạn đang xem : cú pháp truy vấn máy chủ sql

SQL – Cú pháp

Quảng cáo

SQL được theo sau bởi một tập hợp các quy tắc và hướng dẫn duy nhất được gọi là Cú pháp. Hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu nhanh với SQL bằng cách liệt kê tất cả Cú pháp SQL cơ bản.

Tất cả các câu lệnh SQL bắt đầu bằng bất kỳ từ khóa nào như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW và tất cả các câu kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

Điểm quan trọng nhất cần lưu ý ở đây là SQL không phân biệt chữ hoa chữ thường, có nghĩa là SELECT và select có cùng ý nghĩa trong các câu lệnh SQL. Trong khi, MySQL tạo ra sự khác biệt trong tên bảng. Vì vậy, nếu bạn đang làm việc với MySQL, thì bạn cần đặt tên bảng khi chúng tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp khác nhau trong SQL

Tất cả các ví dụ được đưa ra trong hướng dẫn này đã được thử nghiệm với máy chủ MySQL.

Câu lệnh SQL SELECT

CHỌN cột1, cột2 .... cộtN
TỪ tên_bảng;

Mệnh đề SQL DISTINCT

CHỌN DISTINCT cột1, cột2 .... cộtN
TỪ tên_bảng;

Mệnh đề WHERE trong SQL

CHỌN cột1, cột2 .... cộtN
TỪ tên_bảng
ĐIỀU KIỆN Ở ĐÂU;

Mệnh đề SQL AND / OR

CHỌN cột1, cột2 .... cộtN
TỪ tên_bảng
WHERE ĐIỀU KIỆN-1 {VÀ | HOẶC} ĐIỀU KIỆN-2;

Mệnh đề SQL IN

CHỌN cột1, cột2 .... cộtN
TỪ tên_bảng
WHERE column_name IN (val-1, val-2, ... val-N);

Mệnh đề SQL GIỮA

CHỌN cột1, cột2 .... cộtN
TỪ tên_bảng
Ở đâu cột_tên GIỮA val-1 VÀ val-2;

Mệnh đề LIKE trong SQL

CHỌN cột1, cột2 .... cộtN
TỪ tên_bảng
Cột_đâu_tên LIKE {PATTERN};

Mệnh đề ORDER BY SQL

CHỌN cột1, cột2 .... cộtN
TỪ tên_bảng
ĐIỀU KIỆN Ở ĐÂU
ĐẶT HÀNG THEO tên_bài {ASC | DESC};

Mệnh đề GROUP BY trong SQL

CHỌN SUM (tên_cột)
TỪ tên_bảng
ĐIỀU KIỆN Ở ĐÂU
NHÓM BẰNG cột_tên;

Mệnh đề COUNT trong SQL

CHỌN ĐẾM (tên_cột)
TỪ tên_bảng
ĐIỀU KIỆN Ở ĐÂU;

Mệnh đề HAVING của SQL

CHỌN SUM (tên_cột)
TỪ tên_bảng
ĐIỀU KIỆN Ở ĐÂU
GROUP BY column_name
HAVING (điều kiện chức năng di truyền);

Câu lệnh SQL CREATE TABLE

TẠO BẢNG table_name (
kiểu dữ liệu column1,
kiểu dữ liệu column2,
kiểu dữ liệu column3,
.....
kiểu dữ liệu columnN,
TỪ KHÓA CHÍNH (một hoặc nhiều cột)
);

Câu lệnh SQL DROP TABLE

DROP TABLE tên_bảng;

Câu lệnh SQL CREATE INDEX

TẠO CHỈ SỐ CHỈ SỐ DUY NHẤT
ON tên_bảng (column1, column2, ... columnN);

Câu lệnh SQL DROP INDEX

ALTER TABLE tên_bảng
DROP INDEX index_name;

Câu lệnh SQL DESC

Tên_bảng DESC;

Câu lệnh SQL TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE tên_bảng;

Câu lệnh SQL ALTER TABLE

ALTER TABLE tên_bảng {ADD | DROP | MODIFY} tên_bảng {data_ype};

Câu lệnh SQL ALTER TABLE (Đổi tên)

ALTER TABLE table_name RENAME TO new_table_name;

SQL INSERT INTO Statement

CHÈN VÀO tên_bảng (column1, column2 .... columnN)
VALUES (value1, value2 .... valueN);

Câu lệnh CẬP NHẬT SQL

CẬP NHẬT tên_bảng
ĐẶT cột1 = giá trị1, cột2 = giá trị2 .... cộtN = giá trịN
[ĐIỀU KIỆN Ở ĐÂU];

Câu lệnh SQL DELETE

XÓA khỏi tên_bảng
WHERE {ĐIỀU KIỆN};

Câu lệnh TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU trong SQL

TẠO DATABASE database_name;

Tuyên bố cơ sở dữ liệu SQL DROP

DROP DATABASE database_name;

Tuyên bố SỬ DỤNG SQL

SỬ DỤNG tên_cơ sở dữ liệu;

Tuyên bố CAM KẾT của SQL

LÀM;

Câu lệnh SQL ROLLBACK

ROLLBACK;

Quảng cáo

Xem Thêm  Cách thay đổi màu văn bản trong Html - màu văn bản ô bảng html


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cú pháp truy vấn máy chủ sql

The Four Steps SQL Server Goes Through to Run Your Query

 • Tác giả: LearnItFirst.com
 • Ngày đăng: 2010-12-26
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4542 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: This video is part of LearnItFirst’s Transact-SQL Programming: SQL Server 2008/R2 course. More information on this video and course is available here:

  http://www.learnitfirst.com/Course161

  In this video, you will build on what you now know about views, see some additional uses for them, and learn about the four steps that SQL Server goes through to run your query. Scott talks through each step in detail using many examples so you can really understand what’s happening “under the hood” in SQL Server. This knowledge should also clear up some common error messages you may see when running a query.

  Highlights from this video:

  – Reasons for using views
  – Using compiled code
  – The four steps SQL Server goes through to run your query
  – The query parser
  – Creating or reusing a plan
  – Syntax errors

  and much more…

Cú pháp

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3216 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ sở dữ liệu thường chứa một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được xác định bằng tên (ví dụ: `hoc_sinh`, `lop_hoc`, `khoa_hoc`…). Các bảng chứa các bản ghi (các hàng) với dữ liệu.

21 công cụ quản lý SQL tốt nhất năm 2019

 • Tác giả: itzone.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8422 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The ITZone platform Vietnam is the community for anyone interested in news, training seminars, presentations etc in the IT industry

Cú pháp SQL cơ bản

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3370 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cú pháp SQL cơ bản – Học SQL cơ bản nâng cao. Học SQL trực tuyến theo các bước từ Khái niệm về database, Cú pháp SQL, Truy vấn SELECT, Truy vấn INSERT, Lệnh DELETE, Truy vấn UPDATE, Ràng buộc (Constraint), Truy vấn DROP, Lệnh TRUNCATE, Từ khóa DISTINCT, Mệnh đề ORDER BY, Mệnh đề GROUP BY, Mệnh đề WHERE, Sử dụng Join, Sử dụng View, Sử dụng Sequence, Transaction, Hàm xử lý, Bảng tạm, Toán tử.

Prepared Statements trong MySQL

 • Tác giả: laptrinhvienphp.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7962 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Prepared Statement (còn được gọi là câu lệnh được tham số hóa) chỉ đơn giản là một mẫu truy vấn SQL có chứa trình giữ chỗ thay vì các giá trị tham số thực tế.

Truy vấn cơ bản trong SQL Server

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2581 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Truy vấn cơ bản trong SQL Server

Bài 3: Câu lệnh truy vấn dữ liệu trong SQL

 • Tác giả: timoday.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3985 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng thành thạo câu lệnh SQL để truy vấn cơ sở dữ liệu Sinh viên như dạng tổng quát câu lệnh Select, where, order by, group by, having, as, distinct, truy vấn con

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  ID CSS và Bộ chọn Lớp - bộ chọn css theo id

By ads_php