Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh SQL Server ALTER TABLE ALTER COLUMN để sửa đổi một cột của bảng.

Bạn đang xem : thay đổi loại trong máy chủ sql

Tóm tắt : trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh SQL Server ALTER TABLE ALTER COLUMN để sửa đổi một cột của bảng.

SQL Server cho phép bạn thực hiện các thay đổi sau đối với một cột hiện có của bảng:

 • Sửa đổi kiểu dữ liệu
 • Thay đổi kích thước
 • Thêm NOT Ràng buộc NULL

Sửa đổi kiểu dữ liệu của cột

Để sửa đổi kiểu dữ liệu của cột, bạn sử dụng câu lệnh sau:

 

ALTER

BẢNG < / p> table_name

ALTER

COLUMN

column_name new_data_type (

size

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Dữ liệu mới loại phải tương thích với loại cũ, nếu không, bạn sẽ gặp lỗi chuyển đổi trong trường hợp cột có dữ liệu và nó không chuyển đổi được.

Hãy xem ví dụ sau.

Đầu tiên, tạo một bảng mới với một cột có kiểu dữ liệu là INT :

 

TẠO

BẢNG

t1 (c

INT

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thứ hai, < span> chèn một số hàng vào bảng:

 

CHÈN

VÀO

t1

GIÁ TRỊ

(

1

), (

2

), (

3

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thứ hai, sửa đổi kiểu dữ liệu của cột từ INT đến VARCHAR :

 

ALTER

BẢNG

t1

ALTER

CỘT

c

VARCHAR

(

2

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thứ ba, chèn một hàng mới với dữ liệu chuỗi ký tự:

 

CHÈN

VÀO

t1

GIÁ TRỊ

(

'@'

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thứ tư, sửa đổi kiểu dữ liệu của cột từ VARCHAR trở lại INT :

 

ALTER

BẢNG

t1

ALTER

CỘT

c

INT

;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Máy chủ SQL được phát hành lỗi sau:

 

Không thể chuyển đổi khi chuyển đổi giá trị varchar '@' thành kiểu dữ liệu int. < / code>

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thay đổi kích thước của một cột

Câu lệnh sau tạo một bảng mới với một cột có kiểu dữ liệu là VARCHAR (10) :

 

TẠO

BẢNG

t2 (c

VARCHAR

(

10

));

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Hãy chèn một số dữ liệu mẫu vào bảng t2:

 

INSERT

VÀO

t2

GIÁ TRỊ

(

'SQL Server'

), (

'Sửa đổi'

), (

'Cột'

)

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Bạn có thể tăng kích thước của cột như sau:

 

ALTER < / p>

BẢNG

t2

ALTER

CỘT

c

VARCHAR

(

50

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Tuy nhiên, khi bạn giảm kích thước của cột, SQL Server sẽ kiểm tra dữ liệu hiện có để xem liệu nó có thể chuyển đổi dữ liệu dựa trên kích thước mới hay không. Nếu chuyển đổi không thành công, SQL Server sẽ kết thúc câu lệnh và đưa ra thông báo lỗi.

Ví dụ: nếu bạn giảm kích thước của cột c xuống còn 5 ký tự:

< pre class = "wp-block-code">

ALTER

BẢNG

t2

ALTER

CỘT

c

VARCHAR (

5

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Máy chủ SQL đã phát hành lỗi sau:

 

Dữ liệu chuỗi hoặc nhị phân sẽ bị cắt ngắn.

Ngôn ngữ mã:

SQL (Có cấu trúc Ngôn ngữ truy vấn)

(

sql

)

Thêm Ràng buộc KHÔNG ĐẦY ĐỦ đối với cột có thể không có giá trị

Câu lệnh sau đây tạo một bảng mới với cột có thể không có giá trị:

 

< code class = "hljs language-sql">

TẠO

BẢNG

t3 (c

VARCHAR

(

50

));

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Câu lệnh sau chèn một số hàng vào bảng:

 

INSERT

VÀO

t3

GIÁ TRỊ

(

'Cột vô hiệu'

), (

NULL

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Nếu bạn muốn để thêm ràng buộc NOT NULL vào cột c , trước tiên bạn phải cập nhật NULL thành non-null, ví dụ:

 

CẬP NHẬT

t3

ĐẶT

c =

''

Ở ĐÂU

c

NULL

;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Và sau đó thêm ràng buộc NOT NULL :

 

ALTER

BẢNG

t3

ALTER

COLUMN

c

VARCHAR (

20

)

KHÔNG

NULL

;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Trong hướng dẫn này , bạn đã học cách sử dụng SQL Server ALTER TABLE ALTER COLUMN để sửa đổi một số thuộc tính của một cột hiện có.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thay đổi loại trong máy chủ sql

SQL Server Programming Part 14 - Transactions

 • Tác giả: WiseOwlTutorials
 • Ngày đăng: 2013-05-20
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4019 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: If you'd like to help fund Wise Owl's conversion of tea and biscuits into quality training videos you can click this link https://www.wiseowl.co.uk/donate?t=1 to make a donation. Thanks for watching!

  By Andrew Gould

  https://www.wiseowl.co.uk - Transactions take place whenever you modify data in your database. Normally this process is handled by SQL Server but this video teaches you how to control your transactions. You'll learn how to specify when your transactions begin, when the changes are committed and even how to undo the changes using the Rollback statement. We'll also cover how to use transactions with error handling code, how to create savepoints within a transaction, and how to use nested transactions in stored procedures.

  You can download the script to create the Movies database used in this video at the following link:
  https://www.wiseowl.co.uk/files/execise-question-files/qf-898.zip

  You can see the range of resources and courses we offer in SQL Server here:
  https://www.wiseowl.co.uk/sql/

  Visit www.wiseowl.co.uk for more online training resources in Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Project, Microsoft Publisher, Microsoft Visio, SQL Server, Reporting Services, Analysis Services, Visual Studio, ASP.NET, VB.NET, C and more!

Thay đổi cơ sở dữ liệu SQL Server được dùng trong kết nối dữ liệu chính của mẫu biểu mẫu

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2642 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Trigger trong SQL Server: Hướng dẫn từ A-Z về Trigger

 • Tác giả: comdy.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6766 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu mọi thứ cần biết về trigger trong SQL Server giúp bạn sử dụng trigger hiệu quả nhất.

SQL là gì? Các loại SQL Server hiện nay

 • Tác giả: websolutions.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8454 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SQL Server (Structure Query Language Server) có thể hiểu là công cụ quản lý cấu trúc dữ liệu sử dụng câu lệnh SQL để tiến hành việc trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server.

Tích hợp công cụ SQL Server vào triển khai tự động hóa thay đổi SQL

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6871 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thay đổi SQL Khi thực hiện công việc cơ sở dữ liệu lặp đi lặp lại với SQL Change Automation (SCA) hoặc SQL Compare, chúng ta thường cần sử dụng các công cụ khác cùng lúc, chẳng hạn như các…

Làm cách nào để thay đổi đối chiếu Cơ sở dữ liệu Máy chủ SQL?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8648 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] MS KB 325335 có các tùy chọn về cách thực hiện điều này cho toàn bộ…

Không chọn đúng máy chủ SQL khi tạo mới, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu

 • Tác giả: helpsme.misa.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9635 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  11 phương pháp mạnh mẽ để lặp lại thông qua danh sách trong Python - python lặp lại một danh sách

By ads_php