Sửa đổi loại dữ liệu và kích thước của các cột – sql tăng kích thước trường

Các cơ sở dữ liệu khác nhau hỗ trợ cú pháp ALTER TABLE khác nhau để sửa đổi kích thước và kiểu dữ liệu cột. Tìm hiểu cách thay đổi chúng trong cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle và PostgreSQL.

Bạn đang xem : kích thước trường tăng sql

SQL – Sửa đổi Kích thước và Kiểu Dữ liệu Cột

Lệnh ALTER là lệnh DDL để sửa đổi cấu trúc của các bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu bằng cách thêm, sửa đổi, đổi tên hoặc bỏ các cột và ràng buộc.

Các cơ sở dữ liệu khác nhau hỗ trợ cú pháp ALTER TABLE khác nhau để sửa đổi kích thước và kiểu dữ liệu cột.

Câu lệnh ALTER TABLE sau đây sửa đổi kích thước của cột Address của Employee
bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

SQL Script: Thay đổi kích thước cột trong SQL Server

 ALTER TABLE Employee ALTER COLUMN FirstName VARCHAR (50);
 

Phần sau sẽ thay đổi kích thước trong cơ sở dữ liệu Oracle.

SQL Script:

 ALTER TABLE Employee MODIFY (FirstName VARCHAR2 (50));
 

Phần sau sẽ thay đổi kích thước trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Tập lệnh SQL:

 Nhân viên ALTER TABLE
ALTER COLUMN FirstName TYPE VARCHAR (50);
 

Lưu ý:

Hãy cẩn thận khi giảm kích thước của cột có dữ liệu.
Nó sẽ phát sinh lỗi nếu kích thước mới nhỏ hơn bất kỳ dữ liệu nào trong cột đó.

Thay đổi kiểu dữ liệu cột

Câu lệnh sau sẽ thay đổi kiểu dữ liệu của cột PinCode từ varchar thành số nguyên trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Xem Thêm  Cách thêm JavaScript vào HTML - bao gồm javascript trong html

SQL Script: Thay đổi kiểu dữ liệu cột trong SQL Server

 ALTER TABLE Nhân viên
ALTER COLUMN Số nguyên mã pin;
 

Câu lệnh sau sẽ thay đổi kiểu dữ liệu cột trong cơ sở dữ liệu Oracle.

SQL Script: Thay đổi kiểu dữ liệu cột trong Oracle

 ALTER TABLE Employee MODIFY (PinCode number);
 

Câu lệnh sau sẽ thay đổi kiểu dữ liệu cột trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

SQL Script: Thay đổi kiểu dữ liệu cột trong PostgreSQL

 ALTER TABLE Nhân viên
ALTER COLUMN PinCode TYPE INT
SỬ DỤNG Mã pin :: INTEGER;
 

Lưu ý:

Một cột phải trống khi thay đổi kiểu cột; nếu không nó sẽ phát sinh lỗi.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề sql tăng kích thước trường

Bài 13: [Học SQL từ đầu] – Hướng Dẫn Sữ Dụng Merge Trong SQL Server Để Insert, Update, Delete data

 • Tác giả: GROUP PTC
 • Ngày đăng: 2022-06-12
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8552 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thay vì sữ dụng các câu query riêng lẽ để insert, update, delete data thì nay mình có thể thực hiện đồng thời cả 3 nhưng chỉ sữ dụng câu lệnh duy nhất và ngắn gọn

  – Nếu thấy hay bấm like và đăng ký để mình có động lực làm tiếp nha mọi người

Di chuyển dữ liệu Access sang cơ sở dữ liệu SQL Server bằng cách sử dụng trình hướng dẫn upsizing

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1852 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chỉnh sửa cấu trúc column trong SQL Server

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6567 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn Chỉnh sửa cấu trúc column trong SQL Server, cách sử dụng lệnh alter table alter column để chỉnh sửa cấu trúc column như kiểu dữ liệu, kích thước,.

Thay đổi kích thước cột trong SQL Server

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8148 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] ALTER TABLE [Employee] ALTER COLUMN [Salary] NUMERIC(22,5) NOT NULL

Chỉnh sửa cấu trúc column trong SQL Server

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6862 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn Chỉnh sửa cấu trúc column trong SQL Server, cách sử dụng lệnh alter table alter column để chỉnh sửa cấu trúc column như kiểu dữ liệu, kích thước,.

Chia tỷ lệ màn hình SQL thành giá trị máy chủ SQL lớn

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7371 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hầu hết các tổ chức nhận thấy rằng quy mô và số lượng cơ sở dữ liệu cần được giám sát ngày càng tăng, không giống như số lượng người sẵn sàng thực hiện công việc. Giờ đây, tổ chức có thể mở…

Chỉnh sửa cấu trúc column trong SQL Server

 • Tác giả: vi-magento.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1112 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Java - Trừu tượng - trừu tượng trong java là gì