Cổng Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : cách chia danh sách chuỗi trong python

Đôi khi, trong khi làm việc với chuỗi Python, chúng tôi có thể gặp sự cố mà chúng tôi cần thực hiện tách trên một chuỗi. Nhưng chúng ta có thể gặp một vấn đề phức tạp hơn là có một chuỗi phía trước và phía sau và cần thực hiện phân tách trên chúng. Đây có thể là nhiều cặp để phân chia. Hãy thảo luận về cách nhất định để giải quyết vấn đề cụ thể này.

Phương pháp: Sử dụng vòng lặp + index () + cắt danh sách
Tác vụ này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chức năng trên cùng nhau. Trong điều này, chúng tôi chỉ lặp lại dọc theo các cặp và nhận các chỉ số mong muốn bằng cách sử dụng index () . Sau đó, quá trình cắt danh sách được thực hiện để tạo danh sách mới gồm phần mong muốn và được nối thêm để tạo thành danh sách kết quả mới.

test_list = [ 'gfg' , 'là' , 'tốt nhất' , < / code> "cho" , 'CS' , 'và' , 'Maths' ] < / p>

split_list = [( 'gfg' , 'tốt nhất' ), ( 'CS' , 'Toán học' )]

print ( "Danh sách ban đầu là:" + str ( test_list))

print ( "Danh sách được chia là:" + str (split_list))

cho bắt đầu, kết thúc trong split_list:

temp1 = test_list.index (start)

temp2 = test_list.index (end) + 1

test_list [temp1: temp2] = [test_list [temp1: temp2]]

print ( "Danh sách tách kết quả là:" + str (test_list))

 
  Đầu ra: 
Danh sách ban đầu là: ['gfg', 'is', 'best', 'for', 'CS', 'and', 'Maths']
Danh sách chia là: [('gfg', 'best'), ('CS', 'Maths')]
Danh sách phân tách kết quả là: [['gfg', 'is', 'best'], 'for', ['CS', 'and', 'Maths']]

Ghi chú cá nhân của tôi


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách tách danh sách chuỗi trong python

Bài 72: Bài tập rèn luyện - Tách xử lý chuỗi

 • Tác giả: Tự Học Online
 • Ngày đăng: 2021-03-04
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2103 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Python là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Cho đến nay ngôn ngữ Python đã trở thành một trong 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.

  Cùng với sự phát triển theo cấp số nhân của khoa học công nghệ, ngôn ngữ Python ngày càng có nhiều ứng dụng không thể thiếu, cùng với đó là tình trạng luôn khát nhân lực tinh anh về Python của các doanh nghiệp, do đó một lập trình viên Python có vị trí và mức lương bổng rất cao. Điều này lý giải phần nào vì sao rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ là học sinh, sinh viên đại học tìm học các khóa học công nghệ thông tin chuyên biệt về Python hiện nay.
  Khóa học sẽ cung cấp toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu của lập trình Python, giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học:
  - Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học
  - Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...
  - Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....)
  - Cách tạo và gọi hàm trong Python
  - Xử lý mảng
  - Xử lý List
  - Xử lý chuỗi
  - Xử lý tập tin

  Nội dung khóa học:
  Bài 1: Có nên học lập trình Python?
  Bài 2: Cách tải và cài đặt Python
  Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
  Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm
  Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
  Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python
  Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python
  Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
  Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu
  Bài 10: Các loại lỗi trong Python
  Bài 11 :Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
  Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
  Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
  Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện
  Bài 15: Biểu thức Boolean
  Bài 16: Biểu thức If
  Bài 17: Biểu thức if ... else
  Bài 18: Biểu thức If ... elif lồng nhau
  Bài 19: Biểu thức pass
  Bài 20: So sánh số thực trong Python
  Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán
  Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
  Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
  Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
  Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện
  Bài 26: Vòng while
  Bài 27: Vòng for
  Bài 28: câu lệnh break
  Bài 29: câu lệnh continue
  Bài 30: Lệnh while/else
  Bài 31: Lệnh for/else
  Bài 32: Vòng lặp lồng nhau
  Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
  Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
  Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
  Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện
  Bài 37: Các hàm toán học 1
  Bài 38: Các hàm toán học 2
  Bài 39: round
  Bài 40: Time
  Bài 41: Random
  Bài 42: exit
  Bài 43: eval
  Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
  Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
  Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
  Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện
  Bài 48: Khái niệm về hàm
  Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm
  Bài 50: Cách gọi hàm
  Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm
  Bài 52: Viết tài liệu cho hàm
  Bài 53: Global Variable
  Bài 54: Parameter mặc định
  Bài 55: Lambda Expression
  Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui
  Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
  Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
  Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
  Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện
  Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
  Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường
  Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center
  Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip
  Bài 65: Hàm startsWith, endsWith
  Bài 66: Hàm find, count
  Bài 67: Hàm format,substring
  Bài 68: Hàm tách chuỗi
  Bài 69: Hàm nối chuỗi
  Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
  Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
  Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
  Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện
  Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List
  Bài 75: Cách duyệt List
  Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List
  Bài 77: Phương thức insert
  Bài 78: Phương thức append
  Bài 79: Phương thức remove
  Bài 80: Phương thức reverse
  Bài 81: Phương thức sort
  Bài 82: Slicing-Trích lọc list
  Bài 83: List đa chiều
  Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1
  Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2
  Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
  Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện
  Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin
  Bài 89: Cách ghi tập tin
  Bài 90: Cách đọc tập tin
  Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
  Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
  Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện
  Bài 94: Giới thiệu tkinter
  Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter
  Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter
  Bài 97:Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
  Bài 98:Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
  Bài 99:Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
  Bài 100: CácBài tập tự rèn luyện
  Bài 101: Project tổng hợp

Làm thế nào để tách một chuỗi thành một danh sách?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2879 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] text.split() Điều này là đủ để lưu trữ từng từ trong một danh sách. wordsđã là…

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6586 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi (String) trong Python là một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python. String trong Python là immutable. Chúng ta có thể tạo các chuỗi bằng cách

Cách chia chuỗi trong python 2022

 • Tác giả: vi.joecomp.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8143 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những thao tác phổ biến khi làm việc với các chuỗi là tách một chuỗi thành một chuỗi các chuỗi con bằng cách sử dụng một dấu phân cách cho trước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về cách phân tách chuỗi trong Python.

Chia chuỗi trong Python

 • Tác giả: vi.softoban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8942 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: phương thức split () cũng được sử dụng trong Python để chia một chuỗi thành các từ và nó trả về một danh sách các từ dựa trên dấu phân tách. Phương thức split () có thể được sử dụng trong Python được trình bày trong bài viết này bằng cách sử dụng các ví dụ khác nhau.

Python, cách tạo danh sách từ một chuỗi

 • Tác giả: tech-wiki.online
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6835 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Kiểu dữ liệu list danh sách trong Python

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3564 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách trong Python, kiểu list được đặt trong cặp ngoặc vuông [] và có các hàm, phương thức như del pop append remove map filter...

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  CSS tương đối so với tuyệt đối: Hướng dẫn về các giá trị định vị CSS này - css tuyệt đối so với tương đối

By ads_php