Thẻ được sử dụng để tạo danh sách tùy chọn thả xuống. Thẻ