Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 ❤️️ Bảng Số Thứ Tự, Cách Đọc Chuẩn ✅ Chọn Lọc Những Kiến Thức Cơ Bản Nhất Trong Việc Học Các Số Đếm Cơ Bản Từ 1 -10.

Bạn đang xem: viết số từ 1 đến 10

Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 ❤️️ Bảng Số Thứ Tự, Cách Đọc Chuẩn ✅ Chọn Lọc Những Kiến Thức Cơ Bản Nhất Trong Việc Học Các Số Đếm Cơ Bản Từ 1 -10.

Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Số Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 là những con số cơ bản để khởi đầu trong việc tiếp cận và đếm được các con số to hơn.

Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 được chia sẻ rõ ràng và cụ thể sau đây 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten

Cùng tham khảo thêm các số đếm từ 11 – 50 được chia sẻ sau đây nhé!

11: eleven21 twenty- one 31 thirty- one41 forty- one12: twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two13: thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three14: fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four15: fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five16: sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six17: seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven18: eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight19: nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine20: twenty30 thirty40 forty50 fifty

Chia Sẻ 🌹 Số 9 Tiếng Anh ❤️️ Cách Đọc Số Thứ Tự 9, Ghép Các Số Khác

Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Hướng dẫn Đếm Tiếng Anh Từ 1 Từ 10 chuẩn xác nhất qua video sau đây, cùng theo dõi ngay nhé!

Viết Số Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Tiếng Anh Từ 1 Tới 10 sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học đếm số một cách tốt nhất.

Viết Số Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 được chia se rõ ràng và cụ thể sau đây, các bạn cùng tham khảo nhé!

 • 1: one
 • 2: two
 • 3: three
 • 4: four
 • 5: five
 • 6: six
 • 7: seven
 • 8: eight
 • 9: nine
 • 10: ten

Chia Sẻ 🌹 Số 2 Tiếng Anh ❤️️ Cách Đọc Số Thứ Tự 2, Ghép Các Số Khác

Cách Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 là những bước cơ bản trong quá trình học đếm các số trong tiếng Anh.

Cách Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 được chia sẻ cụ thể sau đây.

 • 1: one /wʌn/
 • 2: two /tuː/
 • 3: three /θriː/
 • 4: four /fɔː(r)/
 • 5: five /faɪv/
 • 6: six /sɪks/
 • 7: seven /ˈsevn/
 • 8: eight /eɪt/
 • 9: nine /naɪn/
 • 10: ten /ten/

Cách đọc số trong tiếng Anh, cách sử dụng số đếm tiếng Anh sẽ không giống nhau trong mọi trường hợp. Tùy vào mục đích sử dụng để chỉ cái gì mà có cách sử dụng khác biệt, ví dụ như:

 • Cách Đọc Số Lượng Tiếng Anh
  • Ι have six books: Tôi có 6 quyển sách.
   My class has forty seven students: Lớp học của tôi có 47 học viên.
 • Cách Đọc Số Điện Thoại Tiếng Anh
  • Khi nói về số smartphone, bạn chỉ cần tách rời các con số và liệt kê từng nhóm 3 hoặc 4 con số trong dãy số smartphone đó. Còn số 0 sẽ được đọc là “zero” hoặc “oh”. Ví dụ như:
  • My phone number is oh-nine-seven-four two-three-eight four-five-six: Số smartphone của tôi là 0974 238 456.
  • Trong trường hợp có 2 con số giống nhau và đứng liền nhau, tất cả chúng ta sẽ đọc: “double + số”.
 • Cách Đọc Số Tuổi Trong Tiếng Anh
  • Sau thời điểm viết tuổi sẽ thêm hậu tố years old.
  • Ví dụ như: Ι am sixteen years old: Tôi 16 tuổi.
 • Cách Đọc Số Năm Trong Tiếng Anh
  • So với cách đọc số năm trong tiếng Anh sẽ có sự khác biệt như sau: Tất cả chúng ta thường sẽ tách rời chúng ra như sau: Cách đọc năm 1996: nineteen ninety-six.
 • Cách Sử Dụng Số Thập Phân Tiếng Anh
  • Khi bạn học số đếm trong tiếng Anh, bạn sẽ nhận thấy rằng số thấp thu được ký hiệu dạng xx.yy. Từ là sử dụng dấu “.” để ký hiệu cho dấu thập phân, chứ không phải là dấu ‘,’ như trong tiếng Việt.
  • Dấu thập phân trong tiếng Anh sẽ được đọc là “point”. Nếu như trong số thập phân đó, sau dấu thập phân có số 0 thì số 0 được đọc là “nought”.Ví dụ như: 8.02 được viết là eight point nought two.
 • Cách Đọc Phần Trăm Trong Tiếng Anh
  • Với phần trăm trong tiếng Anh, bạn thêm hậu tố percent vào số phần trăm. Cách đọc số giống như những trường hợp đã nêu ở trên. Ví dụ như:
  • 1% one percent
   16% sixteen percent
   62.7% sixty-two point seven percent

Đọc Thêm 🌵 Số 0 Tiếng Anh ❤️️ Các Cách Đọc Số 0, Ghép Các Số Khác

Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 20

Hình ảnh số đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 20 cho các độc giả nào quan tâm đến.

Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 20Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 20

Dịch Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Video hay sau đây sẽ chia sẻ về Dịch Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 đơn giản nhất, cùng theo dõi ngay nhé!

Phiên Âm Đếm Từ 1 Đến 10 Bằng Tiếng Anh

Sau đây là bảng Phiên Âm Đếm Từ 1 Đến 10 Bằng Tiếng Anh rõ ràng và cụ thể cùng một số phiên âm của các số đếm khác sau đây.

SốSố đếm( Cardinal Numbers)Phiên âm (Anh Mỹ)1Onewʌn2Twotu3Threeθri4Fourfɔr5Fivefaɪv6Sixsɪks7Sevenˈsɛvən8Eighteɪt9Ninenaɪn10Tentɛn11Elevenɪˈlɛvən12Twelvetwɛlv13Thirteenˈθɜrˈtin14Fourteenˈfɔrˈtin15Fifteenfɪfˈtin16Sixteensɪkˈstin17Seventeenˈsɛvənˈtin18Eighteeneɪˈtin19Nineteenˈnaɪnˈtin20Twentyˈtwɛnti21Twenty -oneˈtwɛnti -wʌn22Twenty -twoˈtwɛnti -tu23Twenty -threeˈtwɛnti -θri24Twenty -fourˈtwɛnti -fɔr25Twenty -fiveˈtwɛnti -faɪv26Twenty – sixˈtwɛnti – sɪks27twenty – sevenˈtwɛnti – ˈsɛvən28twenty – eightˈtwɛnti – eɪt29twenty – nineˈtwɛnti – naɪn30Thirtyˈθɜrdi31Thirty -oneˈθɜrdi -wʌn32Thirty -twoˈθɜrdi -tu33Thirty -threeˈθɜrdi -θri……40Fortyˈfɔrti41Forty -oneˈfɔrti -wʌn50Fiftyˈfɪfti60Sixtyˈsɪksti70Seventyˈsɛvənti80Eightyˈeɪti90Ninetyˈnaɪnti100One hundredwʌn ˈhʌndrəd101One hundred and onewʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn421four hundred twenty – onefɔr ˈhʌndrəd ˈtwɛnti – wʌn1000One thousandwʌn ˈθaʊzənd1001One thousand and onewʌn ˈθaʊzənd ænd wʌn5111Five thousand, one hundred and elevenfaɪv ˈθaʊzənd, wʌn ˈhʌndrəd ænd ɪˈlɛvən1 triệuOne millionwʌn ˈmɪljən1 tỷOne billionwʌn ˈbɪljən

Xem Thêm 🍀 Số Thứ Tự Trong Tiếng Anh ❤️️Bảng Số Đếm Tiếng Anh 1-100

Cách Ghép Số Thứ Tự Từ 1 Đến 10 Với Các Số Khác

Một số ví dụ về Cách Ghép Số Thứ Tự Từ 1 Đến 10 Với Các Số Khác dưới đây.

SốSố thứ tự (Ordinal Numbers)Viết tắtPhiên âm (Anh Mỹ)1Firststfɜrst2Secondndˈsɛkənd3Thirdrdθɜrd4Fourththfɔrθ5Fifththfɪfθ6Sixththsɪksθ7Sevenththˈsɛvənθ8Eighththeɪtθ9Ninththnaɪnθ10Tenththtɛnθ11Elevenththɪˈlɛvənθ12Twelfththtwɛlfθ13Thirteenththˈθɜrˈtinθ14Fourteenththˈfɔrˈtinθ15Fifteenththfɪfˈtinθ16Sixteenththsɪkˈstinθ17Seventeenththˈsɛvənˈtinθ18Eighteenththeɪˈtinθ19Nineteenththˈnaɪnˈtinθ20Twentieththˈtwɛntiəθ21Twenty -firststˈtwɛnti -fɜrst22Twenty -secondndˈtwɛnti -ˈsɛkənd23Twenty -thirdrdˈtwɛnti -θɜrd24Twenty -fourththˈtwɛnti -fɔrθ25Twenty -fifththˈtwɛnti -fɪfθ26Twenty – sixththˈtwɛnti – sɪksθ27Twenty – sevenththˈtwɛnti – ˈsɛvənθ28Twenty – eighththˈtwɛnti – eɪtθ29Twenty – ninththˈtwɛnti – naɪnθ30Thirtieththˈθɜrtiəθ31Thirty -firststˈθɜrdi -fɜrst32Thirty -secondndˈθɜrdi -ˈsɛkənd33Thirty -thirdrdˈθɜrdi -θɜrd………40Fortieththˈfɔrtiɪθ41Fortieth  – firststˈfɔrtiɪθ  – fɜrst50Fiftieththˈfɪftiɪθ60Sixtieththˈsɪkstiɪθ70Seventieththˈsɛvəntiɪθ80Eightieththˈeɪtiɪθ90Ninetieththˈnaɪntiɪθ100One hundredththwʌn ˈhʌndrədθ101One hundredth  – firststwʌn ˈhʌndrədθ  – fɜrst421four hundred and twenty – firststfɔr ˈhʌndrəd ænd ˈtwɛnti – fɜrst1000One thousandththwʌn ˈθaʊzəndθ1001One thousandth  – firststwʌn ˈθaʊzəndθ  – fɜrst5111five thousand, one hundred and elevenththfaɪv ˈθaʊzənd, wʌn ˈhʌndrəd ænd ɪˈlɛvənθ1 triệuOne millionththwʌn ˈmɪljənθ1 tỷOne billionththwʌn ˈbɪljənθ

Chia Sẻ 💦 Bảng Chữ Số Tiếng Anh, Tiếng Việt ❤️️ Từ 1 Đến 10, 100

Bài Hát Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Dưới đây là tổng hợp một số Bài Hát Tiếng Anh Từ 1 Tới 10 dành riêng cho các bé có thể học đếm và ghi nhớ đơn giản hơn.

 • The Numbers Song – Learn To Count from 1 to 10
  The Numbers Song là một bài hát tiếng Anh thiếu nhi đề tài số đếm có nhạc điệu vô cùng vui nhộn, sôi động giúp các bé học số đếm từ 1 đến 10 tốt nhất.

 • Numbers Song Let’s Count
  Numbers Song Let’s Count là một ca khúc tiếng Anh cho trẻ em vô cùng dễ thương dạy các bé số đếm từ 1 đến 10. Với lời bài hát đơn giản, các con sẽ đơn giản học được cách đếm số với bài hát này. Không những thế, Numbers Song Let’s Count đang là một trò chơi mà cha mẹ không nên bỏ qua khi dạy bé học số đếm trong tiếng Anh.
 • How many Fingers?
  How many Fingers? Là một bài hát tiếng Anh trẻ em vui nhộn được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Ca khúc này giúp các con học cách đếm các ngón tay của mình, từ 5 ngón tay trên 1 bàn tay đến 10 ngón tay trên cả 2 bàn tay.
 • Five little duck
  Five little duck là một trong những ca khúc tiếng Anh thiếu nhi thông dụng nhất trên toàn toàn cầu. Bài hát kể về mẩu chuyện của một gia đình vịt với 1 vịt mẹ và 5 chú vịt con. Một ngày nọ, các bé vịt con đi chơi, mỗi lần đi lại có một bé vịt bị lạc. Đến cuối cùng, không có bé vịt nào quay trở về nhà cả. Điều đó khiến vịt mẹ hết sức đau buồn và quyết tâm lên đường đi tìm con. Thật may mắn, mẹ vịt đã tìm được toàn bộ những đứa con của mình.

 • The Bananas Song
  The Bananas Song là một bài hát tiếng Anh về số đếm vui nhộn và vô cùng dễ thương. Thông qua mẩu chuyện hái chuối của hai chú khỉ dễ thương, các con sẽ được học cách đếm số bằng tiếng Anh từ 1 đến 20.
 • Count Down From 20 to 1
  Count Down From 20 to 1 là một bài hát thực sự đơn giản giúp các bé đếm ngược từ 20 về 1. Chỉ là cách nói số đếm trên nền nhạc kèm theo hình ảnh minh họa trực quan, các con sẽ đơn giản củng cố thêm các tri thức được học.
 • 10 little airplane
  Bé yêu của các bạn có yêu thích máy cất cánh không? Nếu có, đừng bỏ qua bài hát này nhé! 10 little airplane là một bài hát dạy số đếm trong tiếng Anh thông qua hình ảnh của những chiếc máy cất cánh tràn ngập màu sắc.

Xem Thêm 🌹 Số Đếm Tiếng Nhật Chuẩn ❤️️ Bảng Số, Cách Đếm Từ 𝓐-Ż


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài viết số từ 1 đến 10

Dạy Bé Học Toán – Bé Học Đếm Từ 1 đến 10 cùng Gấu Trúc Kiki

alt

 • Tác giả: FunGame for Kids
 • Ngày đăng: 2020-03-08
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6962 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạy Bé Học Toán – Bé Học Đếm Từ 1 đến 10 cùng Gấu Trúc Kiki.

  ► Play Here for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.math

  ► Cảm ơn các bạn đã theo dõi Video. Like và Share để ủng hộ kênh các bạn nhé.

  ► ĐĂNG KÝ (SUBSCRIBE) để nhận video mới mỗi ngày https://goo.gl/txRNUy

  ► Xem thêm các video khác:
  ☞ Học Nhận Biết Các Con Vật: https://goo.gl/iLOzlj
  ☞ Học Bảng Chữ Cái Tiếng Việt: https://goo.gl/EbXjoV
  ☞ Trò chơi luyện trí tuệ: https://goo.gl/FOIVNF

Thứ Tự Số La Mã 1

 • Tác giả: nofxfans.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4565 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học toán lớp 3 số La mã con được tìm hiểu các chữ số đặc biệt, Sau đây là tri thức trọng tâm kèm bài tập ứng dụng, con có thể tham khảo

Phiếu tập tô từ 1 đến 10 cho bé

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2515 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiếu tập tô từ 1 đến 10 cho bé, Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Phiếu tập tô từ 1 đến 10 cho bé. Phiếu giúp bé tập viết và tập đọc các chữ số một cách nhanh

Viết thuật toán tính tổng các số từ 1 đến 10

 • Tác giả: hocfull.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2221 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết thuật toán tính tổng các số từ 1 đến 10 – Viết thuật toán tính tổng các số từ 1 đến 10,Tin học Lớp 10,bài tập Tin học Lớp 10,giải bài tập Tin học Lớp 10,Tin học,Lớp 10 | HocFull.com

Cách Viết Từ 1 Đến 10 Bằng Tiếng Anh :: Bài Học 8 Số Đếm Từ 1 Đến 10

 • Tác giả: tamsukhuya.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2007 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 ❤️️ Bảng Số Thứ Tự, Cách Đọc Chuẩn ✅ Chọn Lọc Những Kiến Thức Cơ Bản Nhất Trong Việc Học Các Số Đếm Cơ Bản Từ 1 -10, Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10Số Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 là những con số cơ bản để khởi đầu trong việc tiếp cận và đếm được các con số to hơn

Bảng Chữ Số La Mã Từ 1 Đến 10 00, Kiến Thức Trọng Tâm Toán Lớp 3 Số La Mã

 • Tác giả: mdtq.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9233 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học toán lớp 3 số La mã con được tìm hiểu các chữ số đặc biệt, Sau đây là tri thức trọng tâm kèm bài tập ứng dụng, con có thể tham khảo

Tô màu và tập tô số từ 1 đến 10

 • Tác giả: mnquangantayho.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5760 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những loài vật ngộ nghĩnh đi cùng với số mấy đây? Các bé cùng đếm giúp cô nào?

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Cảm ơn trong tiếng Anh: Tổng hợp các mẫu câu trong mọi tình huống - từ cảm ơn trong tiếng anh

By ads_php