Tìm số nguyên tố trong mảng C

Chỉ dẫn cách tìm số nguyên tố trong mảng C. Bạn sẽ học được cách tìm & liệt kê số nguyên tố trong mảng C để viết hàm in ra các số nguyên tố trong mảng C, tách số nguyên tố trong mảng C cũng như là để xếp đặt các số nguyên tố trong mảng C sau bài học này.

Tìm & liệt kê số nguyên tố trong mảng C | In ra các số nguyên tố trong mảng C

Để tìm số nguyên tố trong mảng C, tất cả chúng ta sẽ lấy từng phần tử trong mảng ra & kiểm soát phần tử đó có phải là số nguyên tố hay không. & nếu phần tử này là số nguyên tố thì tất cả chúng ta sẽ liệt kê & in ra các số nguyên tố trong mảng C.

Để kiểm soát một số trong mảng có phải là số nguyên tố hay không, tất cả chúng ta sẽ sử dụng tới hàm kiểm soát số nguyên tố trong C mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài dưới đây:

  • Tìm hiểu thêm: Kiểm soát số nguyên tố trong C

Với mẹo tìm & liệt kê số nguyên tố trong mảng C như trên, tất cả chúng ta có thể viết hàm in ra các số nguyên tố trong mảng C trong chương trình như sau:int

check_prime_number

(

int

ռ)

{

int

flag =

1

;if

(ռ <

2

)

return

flag =

;
int

ι =

2

;


while

(ι <ռ){


if

( nphần trămi==

) {


flag =

;


break

;


}


ι++;


}return

flag;


}
void

show_prime_number_from_array

(

int

array

[],

int

length)

{


int

prime_number[

100

];for

(

int

ι =

; ι < length; ι++){
if

(check_prime_number(

array

[i]) ==

1

)

printf

(

"%d "

,

array

[i]);


}}


int

main

(

void

)

{int

array

[] = {

,

1

,

2

,

3

,

4

,

5

,

6

,

7

,

8

,

9

,

10

};
show_prime_number_from_array(

array

,SIZE_OF_ARRAY(

array

));return

;


}


Kết quả của chương trình viết hàm in ra các số nguyên tố trong mảng C như sau:

2 3 5 7


Tách số nguyên tố trong mảng C

Để tách số nguyên tố trong mảng C thì ngoài việc tìm & liệt kê các số nguyên tố ra, thì tất cả chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn một mảng chứa kết quả là các số nguyên tố đã được tìm ra trong mảng.

Xem Thêm  Các cách khác nhau để đọc tệp văn bản trong Java - java làm thế nào để đọc từ một tệp

Cũng giống như trên thì để kiểm soát một số trong mảng có phải là số nguyên tố hay không, tất cả chúng ta cũng sẽ sử dụng tới hàm kiểm soát số nguyên tố trong C mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài dưới đây:

  • Tìm hiểu thêm: Kiểm soát số nguyên tố trong C

& tất cả chúng ta viết chương trình tách số nguyên tố trong mảng C như sau:void

show_array

(

int

array

[],

int

length)

{


for

(

short

ι =

; ι < length; ι++)

printf

(

"%d "

,

array

[i]);


printf

(

"n"

);


}
int

check_prime_number

(

int

ռ)

{

int

flag =

1

;if

(ռ <

2

)

return

flag =

;
int

ι =

2

;


while

(ι <ռ){


if

( nphần trămi==

) {


flag =

;


break

;


}


ι++;


}return

flag;


}int

main

(

void

)

{int

prime_number_array[

100

];
int

array

[] = {

,

7

,

2

,

3

,

6

,

5

};
int

length = SIZE_OF_ARRAY(

array

);int

prime_number_count =

;


for

(

int

ι =

; ι < length; ι++){

if

(check_prime_number(

array

[i]) ==

1

) {


prime_number_array[prime_number_count]=

array

[i];


++ prime_number_count;


}


}
show_array(prime_number_array, prime_number_count);return

;


}


Kết quả của chương trình tách số nguyên tố trong mảng C như sau:

7 2 3 5


Sắp đặt các số nguyên tố trong mảng C

Ở phần trên tất cả chúng ta đã hiểu cách thức tách hoặc in ra các số nguyên tố trong mảng C rồi. Không những thế thứ tự tách cũng như in ra của các số nguyên tố đó sẽ giống với thứ tự của chúng trong mảng ban đầu.

Để có thể xếp đặt các số nguyên tố tố & in ra màn hình, tất cả chúng ta sẽ cần phải thêm một giải quyết nữa, này là giải quyết xếp đặt mảng trong C mà Kiyoshi đã chỉ dẫn cụ thể tại bài:

  • Tìm hiểu thêm: Sắp đặt mảng trong C
Xem Thêm  Cách căn giữa mọi thứ bằng CSS - Căn chỉnh Div, Text, v.v. - lề đến giữa css

Bước này, tất cả chúng ta sẽ có 2 cách, này là xếp đặt mảng ban đầu trước, rồi sau đó mới tiến hành tách & in ra các số nguyên tố trong mảng đó, hoặc là tiến hành tách số nguyên tố trong mảng trước, rồi mới đem kết quả đi xếp đặt theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Do cách đầu tiên sẽ khiến mảng ban đầu bị biến đổi, nên sau đây Kiyoshi sẽ trình bày cách thứ 2, này là xếp đặt kết quả của phép tách số nguyên tố từ mảng.

& tất cả chúng ta sẽ thêm giải quyết này vào chương trình tách số nguyên tố trong mảng C ở trên như sau:void

show_array

(

int

array

[],

int

length)

{


for

(

short

ι =

; ι < length; ι++)

printf

(

"%d "

,

array

[i]);


printf

(

"n"

);


}
int

compareIntDesc

(

const

void

* α,

const

void

* ɓ)

{


int

aNum = *(

int

*)α;


int

bNum = *(

int

*)ɓ;return

bNum - aNum;


}
int

compareIntAsc

(

const

void

* α,

const

void

* ɓ)

{


int

aNum = *(

int

*)α;


int

bNum = *(

int

*)ɓ;return

aNum - bNum;


}
int

check_prime_number

(

int

ռ)

{

int

flag =

1

;if

(ռ <

2

)

return

flag =

;
int

ι =

2

;


while

(ι <ռ){


if

( nphần trămi==

) {


flag =

;


break

;


}


ι++;


}return

flag;


}int

main

(

void

)

{int

prime_number_array[

100

];
int

array

[] = {

,

7

,

2

,

3

,

6

,

5

};
int

length = SIZE_OF_ARRAY(

array

);int

prime_number_count =

;


for

(

int

ι =

; ι < length; ι++){

if

(check_prime_number(

array

[i]) ==

1

) {


prime_number_array[prime_number_count]=

array

[i];


++ prime_number_count;


}


}
printf

(

"Cac so nguyen to: "

);


show_array(prime_number_array, prime_number_count);
qsort(prime_number_array, prime_number_count,

sizeof

(

int

), compareIntAsc);


printf

(

"Sap xep tang dan: "

);


show_array(prime_number_array, prime_number_count);
qsort(prime_number_array, prime_number_count,

sizeof

(

int

), compareIntDesc);


printf

(

"Sap xep giam dan: "

);


show_array(prime_number_array, prime_number_count);return

;


}


Kết quả của chương trình xếp đặt các số nguyên tố trong mảng C như sau:

Cac so nguyen to: 7 2 3 5


Sap xep tang dan: 2 3 5 7


Sap xep giam dan: 7 5 3 2


Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã chỉ dẫn bạn cách tìm số nguyên tố trong mảng C rồi. Để nắm vững bài viết bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các chẳng hạn của ngày bây giờ nhé.

Xem Thêm  Hàm MySQL CAST - mysql cast thành char

& hãy cùng tìm tòi những tri thức sâu hơn về C trong các bài học kế tiếp.

Viết một bình luận