Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi – Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 hay, cụ thể giúp học viên biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Bạn đang xem: dien tich hinh thoi lop 4

Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi

Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi hay, cụ thể
sẽ giúp học viên lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 142 Toán lớp 4): Tính diện tích của :

α) Hình thoi ABCD, biết :

AB = 3cm; BD = 4cm.

ɓ) Hình thoi MNPQ, biết:

MP= 7 cm; NQ = 4cm.

Lời giải:

α, Diện tích hình thoi ABCD là:

= 6 (cm2)

Quảng cáo

ɓ, Diện tích hình thoi MNPQ là:

= 14 (cm2)

Đáp số: α, 6cm2 và ɓ, 14cm2

Bài 2 (trang 143 Toán lớp 4): Tính diện tích hình thoi, biết

α) Độ đường chéo là 5dm và 20dm;

ɓ) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Lời giải:

α) Diện tích hình thoi là:

5×202=50   dm2

ɓ) Đổi: 4m = 40 dm

Diện tích hình thoi là:

40×152=300  dm2

Đáp số: α) 50 dm2;  ɓ) 300  dm2 

Bài 3 (trang 143 Toán lớp 4): Đúng ghi Đ, sai ghi Ş :

α) Diện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật ☐.

ɓ) Diện tích hình thoi bằngdiện tích hình chữ nhật ☐.

Quảng cáo

Lời giải:

Cách 1:

Diện tích hình thoi là

= 5 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 Ҳ 2 = 10 (cm2)

Vậy: α là câu sai; ɓ là câu đúng (vì 5 = 10 : 2)

Cách 2:

Cũng có thể giải như sau :

Đường chéo AC của hình thoi bằng chiều dài hình chữ nhật.

Đường chéo BD của hình thoi dài bằng chiều rộng hình chữ nhật.

Vậy diện tích của hình thoi bằngdiện tích hình chữ nhật.

Ta ghi Ş và ô trống ở câu (α) và Đ vào ô trống ở câu (ɓ).

Bài giảng: Diện tích hình thoi – Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, cụ thể khác:

Ι. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Hình thoi có hai cặp cạnh đối mặt song song và bốn cạnh bằng nhau.

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một nhà cung cấp đo).

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD:

Hình thoi ABCD có: 

– Cạnh AB song song với cạnh CD.

– Cạnh AD song song với cạnh BC.

– AB = AD = AC = BC.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Nhận thấy hình thoi 

Phương pháp: 

Hình thoi có hai cặp cạnh đối mặt song song và bốn cạnh bằng nhau.

Ví dụ: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi?

Lời giải:

Ở hình 1: Có hai cặp cạnh đối mặt song song và bốn cạnh bằng nhau nên hình 1 là hình thoi.

Ở hình 2: Có hai cặp cạnh đối mặt song song nhưng bốn cạnh không bằng nhau nên hình 2 không là hình thoi.

Hình 3: Không có hai cặp cạnh đối mặt song song và bốn cạnh không bằng nhau nên hình 3 không là hình thoi. 

Vậy hình 1 là hình thoi.

Dạng 2: Tìm diện tích của hình thoi khi biết độ dài hai đường chéo

Phương pháp: 

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một nhà cung cấp đo).

Ví dụ: Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là 3cm và 6cm. Hỏi diện tích của hình thoi đã cho bằng bao nhiêu? 

Lời giải: 

Diện tích hình thoi đã nghĩ rằng: 

 

Đáp số: 9cm2

Ví dụ 2: Cho hình thoi MNPQ  như hình dưới đây: 

Biết MP = 3cm, NQ = 8cm. Hỏi diện tích của hình thoi đã cho bằng bao nhiêu? 

Lời giải: 

Hình thoi đã cho có hai đường chéo là MP và NQ. 

Diện tích của hình thoi đã nghĩ rằng: 

Đáp số: 12cm2

Dạng 3: Tính độ dài đường chéo khi biết diện tích và độ dài đường chéo còn sót lại.

Phương pháp:

Muốn tính độ dài đường chéo còn sót lại khi biết diện tích và độ dài đường chéo còn sót lại, ta lấy hai lần diện tích chia cho độ dài đường chéo còn sót lại.

Ví dụ: Một mảnh kính hình thoi có diện tích 150cm2 và độ dài đường chéo bằng 15cm. Hỏi độ dài đường chéo còn sót lại của hình thoi bằng bao nhiêu?

Xem Thêm  Corporate Social Responsibility là gì? CSR trong marketing là gì? - social responsibility là gì

Lời giải:

Độ dài đường chéo còn sót lại của hình thoi là:

150 Ҳ 2 : 15 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm

Câu 1: Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là ɱ, и. Khi đó công thức tính diện tích hình thoi này là:

𝓐. Ş = (ɱ+и)×2

Ɓ. Ş = ɱ:и×2

₵. Ş = ɱ×и

𝓓. Ş =

Hiển thị giải đáp

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một nhà cung cấp đo).

Do đó, hình thoi có độ dài hai đường chéo là ɱ, и thì diện được tính theo công thức: Ş =

Câu 2: Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 17cm và 8cm là:

𝓐. 25

Ɓ. 50

₵. 68

𝓓. 136

Hiển thị giải đáp

Diện tích hình thoi này là:

= 68()

Đáp số: 68.

Câu 3: Một hình thoi có diện tích là 224 và độ dài đường chéo lớn là 28cm. Vậy độ dài đường chéo bé là:

𝓐. 8cm

Ɓ. 10cm

₵. 12cm

𝓓. 16cm

Hiển thị giải đáp

Độ dài đường chéo bé của hình thoi này là:

224×2:28=16(cm)

Đáp số: 16cm.

Lưu ý

Học viên có thể làm sai khi tính độ dài đường chéo bé bằng cách lấy diện tích chia cho đường chéo lớn, từ đó chọn giải đáp sai là 𝓐.

Câu 4: Một vùng đất dạng hình thoi có độ dài đường chéo bé là 68m, độ dài đường chéo lớn gấp đôi đường chéo bé. Diện tích vùng đất này là:

𝓐. 4264

Ɓ. 4624

₵. 8528

𝓓. 9248

Hiển thị giải đáp

Độ dài đường chéo lớn của vùng đất này là:

68×2=136(ɱ)

Diện tích của vùng đất này là:

136×68:2=4624()

Đáp số: 4624

Câu 5: Cho hình vẽ như sau:

Hình thoi MNPQ có độ dài cạnh là 32cm. Tổng độ dài hai đường chéo là 84cm, hiệu độ dài hai đường chéo là 12cm. Độ dài chiều cao NK là:

𝓐. 27cm

Ɓ. 36cm

₵. 54cm

𝓓. 72cm

Hiển thị giải đáp

Ta có sơ đồ:

Độ dài đường chéo MP là:

(84+12):2=48(cm)

Độ dài đường chéo NQ là:

84−48=36(cm)

Diện tích hình thoi này là:

48×36:2=864()

Độ dài chiều cao NK là:

864:32=27(cm)

Đáp số: 27cm.

Câu 6: Cho hình vẽ như sau:

Hình thoi ABCD có Σ là giao điểm của hai đường chéo, OA = 9cm, OB = 6cm. Biết rằng hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Em hãy chọn nhất định đúng:

𝓐. Diện tích hình thoi bằng diện tích hình vuông

Ɓ. Diện tích hình thoi to hơn diện tích hình vuông

₵. Diện tích hình thoi nhỏ hơn diện tích hình vuông

Hiển thị giải đáp

Độ dài đường chéo AC là:

9×2=18(cm)

Độ dài đường chéo BD là:

6×2=12(cm)

Diện tích hình thoi ABCD là:

18×12:2=108()

Diện tích hình vuông MNPQ là:

11×11=121()

Mà: 108 < 121

Vậy diện tích hình thoi nhỏ hơn diện tích hình vuông.

Lưu ý

Học viên có thể làm sai khi tính diện tích hình vuông bằng cách lấy độ dài cạnh nhân với 4; hoặc tính diện tích hình thoi bằng 6×9=54 hoặc bằng 12×18=216. Từ đó có thể chọn giải đáp sai là Ɓ.

Câu 7: Hình thoi ABCD có độ dài cạnh AB là α.

Công thức tính chu vi Ρ của hình thoi là:

Ρ = α×4

Vận dụng công thức trên để tính chu vi hình thoi biết α = 38cm.

𝓐. 132cm

Ɓ. 142cm

₵. 152cm

𝓓. 162cm

Hiển thị giải đáp

Nếu α=36cm thì Ρ=α×4=38×4=152(cm)

Vậy chu vi hình thoi này là 152cm.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên quyển sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy khuyến khích và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài dien tich hinh thoi lop 4

TOÁN LỚP 4 – SGK/ Trang 142 – DIỆN TÍCH HÌNH THOI – Thầy Nhựt TV

 • Tác giả: THẦY NHỰT TV
 • Ngày đăng: 2020-12-23
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3206 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI: https://tinyurl.com/wwfhxfv TẤT CẢ BÀI HỌC: https://tinyurl.com/vs3vl5n BLOG 1: https://giaibaitapaz.wordpress.com/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 1: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-1/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 2: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-2/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 3: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-3/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 4: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-4/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 5: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-5/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 6: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-6/
  VẬT LÝ – SINH HỌC LỚP 6: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-6/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 7: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-7/
  VẬT LÝ – SINH HỌC LỚP 7: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-7/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 8: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-8/
  HÓA HỌC LỚP 8: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-8/
  VẬT LÝ – SINH HỌC LỚP 8: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-8/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 9: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-9/
  HÓA HỌC LỚP 9: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-9/
  VẬT LÝ – SINH HỌC LỚP 9: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-9/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 10: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-10/
  HÓA HỌC LỚP 10: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-10/
  VẬT LÝ – SINH HỌC LỚP 10: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-10/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 11: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-11/
  HÓA HỌC LỚP 11: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-11/
  VẬT LÝ – SINH HỌC LỚP 11: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-11/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ANH VĂN – TOÁN LỚP 12: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-12/
  HÓA HỌC LỚP 12: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-12/
  VẬT LÝ – SINH HỌC LỚP 12: https://giaibaitapaz.wordpress.com/lop-12/
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  * Fb: https://www.facebook.com/thaynhuttv
  * Thông tin liên hệ với THẦY NHỰT TV: thaynhuttv@gmail.com
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  TOÁN LỚP 4 – SGK/ Trang 142 – DIỆN TÍCH HÌNH THOI – Thầy Nhựt TV
  Tư_Vấn_ISO_0932138370 Thầy_Thạc_Sĩ_Nhựt Thầy_Nhựt_TV Thầy_Master_Nhựt English_OKTV Thầy_Nhựt_Vlog
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  TẤT CẢ 400 DANH SÁCH PHÁT TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 (TOÁN – LÝ – HÓA – ANH – SINH) https://bit.ly/3lNNfae
Xem Thêm  [Update] Tìm hiểu về sách thuộc tính Pentagram MU | sach thuoc tinh mu - Verified

Hình thoi là gì? Công thức tính diện tích hình thoi lớp 4

 • Tác giả: phuhuynhcongnghe.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9184 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức tính diện tích hình thoi bằng ½ độ dài của 2 đường chéo hình thoi. Hình thoi là gì? Công thức tính diện tích hình thoi lớp 4.

Phương pháp tính diện tích hình thoi lớp 4, bài tập và có ví dụ minh họa

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7794 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: dien tich hinh thoi, Hình thoi là hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau, 2 kế bên bằng nhau, vậy phương pháp tính diện tích hình thoi có giống như phương pháp tính diện tích hình bình hành hay không, tất cả chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi

 • Tác giả: vietjack.me
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6487 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi | Giải bài tập Toán 4 – Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 hay, cụ thể giúp học viên đơn giản làm bài tập Toán 4.

Diện Tích Hình Thoi Lớp 4

 • Tác giả: vanphongphamsg.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8008 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lần đầu tất cả chúng ta nghe đến hình thoi là trong phần chương trình môn Toán lớp 4, Lên lớp 8, tất cả chúng ta hội ngộ hình thoi ở một dạng tri thức nâng cao hơn
Xem Thêm  Mọi thứ bạn cần - Airiodion (AGS) - kinh doanh bia

Phương pháp tính diện tích hình thoi lớp 4, bài tập và có ví dụ minh họa

 • Tác giả: caodangytehadong.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2361 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp tính diện tích hình thoi là tri thức Toán nằm trong chương trình Toán lớp 4 và theo sát tất cả chúng ta suốt quá trình học Toán lên đến lớp 12 nên việc nắm

Cách Tính Diện Tích Hình Thoi Lớp 4

 • Tác giả: edisonschools.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8482 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php