Toán tử, cách sử dụng toán tử trong PHP

Toán tử là gì? Câu giải đáp dễ dàng từ biểu thức 4 + 5 là bằng 9. Bước này, 4 & 5 được gọi là các toán hạng & + được gọi là toán tử.

Ngôn từ PHP bổ trợ các kiểu toán tử sau:

 • Toán tử số học
 • Toán tử so sánh
 • Toán tử logic (hay toán tử quan hệ)
 • Toán tử gán
 • Toán tử điều kiện (hoặc toán tử 3 ngôi)

Toán tử số học trong PHP

Bảng dưới liệt kê các toán tử số học được bổ trợ bởi từ ngữ PHP:

Giả sử biến ? giữ giá trị 10, biến β giữ 20 thì:

Chẳng hạn

<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Chẳng hạn chương trình PHP</titlevàgt;
  </headvàgt;

  <bodyvàgt;

   <?php
     $α = 22;
     $ɓ = 10;

     $ͼ = $α + $ɓ;
     echo "Kết quả của phép cộng là: $c <br/>";

     $ͼ = $α - $ɓ;
     echo "Kết quả của phép trừ là: $c <br/>";

     $ͼ = $α * $ɓ;
     echo "Kết quả của phép nhân là: $c <br/>";

     $ͼ = $α / $ɓ;
     echo "Kết quả của phép chia là: $c <br/>";

     $ͼ = $α % $ɓ;
     echo "Kết quả của phép lấy số dư là: $c <br/>";

     $ͼ = $α++; 
     echo "Kết quả của phép tăng là: $c <br/>";

     $ͼ = $a--; 
     echo "Kết quả của phép giảm là: $c <br/>";
   ?>

  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Lưu chương trình trên trong một file có tên là check.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt & gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Toán tửMiêu tảVí dụ+Cộng hai toán hạngA + β kết quả là 30-Trừ toán hạng thứ hai từ toán hạng đầuA – β kết quả là -10*Nhân hai toán hạngA * β kết quả là 200/Phép chiaB / ? kết quả là 2phần trămPhép lấy số dưB % ? kết quả là 0++Toán tử tăng, tăng giá trị toán hạng thêm một đơn vịA++ kết quả là 11–Toán tử giảm, giảm giá trị toán hạng đi một đơn vịA– kết quả là 9

Toán tử so sánh trong PHP

Bảng dưới liệt kê các toán tử so sánh được bổ trợ bởi từ ngữ PHP. Giả sử biến ? giữ giá trị 10, biến β giữ giá trị 20, thì:

Chẳng hạn

<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Chẳng hạn chương trình PHP</titlevàgt;
  </headvàgt;

  <bodyvàgt;

   <?php
     $α = 22;
     $ɓ = 10;

     if( $α == $ɓ ){
      echo "a bằng b<br/>";
     }
     else{
      echo "a không bằng b<br/>";
     }

     if( $α > $ɓ ){
      echo "a lớn hơn b<br/>";
     }
     else{
      echo "a không lớn hơn b<br/>";
     }

     if( $α < $ɓ ){
      echo "a nhỏ hơn b<br/>";
     }
     else{
      echo "a không nhỏ hơn b<br/>";
     }

     if( $α != $ɓ ){
      echo "a không bằng b<br/>";
     }
     else{
      echo "a bằng b<br/>";
     }

     if( $α >= $ɓ ){
      echo "a lớn hơn hoặc bằng b<br/>";
     }
     else{
      echo "a không lớn hơn hoặc bằng b<br/>";
     }

     if( $α <= $ɓ ){
      echo "a nhỏ hơn hoặc bằng b<br/>";
     }
     else{
      echo "a không nhỏ hơn hoặc bằng b<br/>";
     }
   ?>

  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Lưu chương trình trên trong một file có tên là check.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt & gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Vi du toan tu so sanh trong php

Toán tửMiêu tảVí dụ==Kiểm soát nếu 2 toán hạng bằng nhau hay không. Nếu bằng thì điều kiện là true.(? == β) là không true.!=Kiểm soát 2 toán hạng có giá trị khác nhau hay không. Nếu như không bằng thì điều kiện là true.(? != β) là true.>Kiểm soát nếu toán hạng bên trái có giá trị to hơn toán hạng bên phải hay không. Nếu to hơn thì điều kiện là true.(? > β) là không true.<Kiểm soát nếu toán hạng bên trái bé hơn toán hạng bên phải hay không. Nếu bé hơn thì là true.(? < β) là true.>=Kiểm soát nếu toán hạng bên trái có giá trị to hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải hay không. Nếu đúng là true.(? >= β) là không true.<=Kiểm soát nếu toán hạng bên trái có giá trị bé hơn hoặc bằng toán hạng bên phải hay không. Nếu đúng là true.(? <= β) là true.

Xem Thêm  WP Social Fan Page Builder - plugin fanpage

Toán tử logic trong PHP

Bảng dưới đây chỉ rõ toàn bộ các toán tử logic được bổ trợ bởi từ ngữ PHP. Giả sử biến ? có giá trị 10 & biến β có giá trị 20, thì:

Chẳng hạn

Bạn thử chẳng hạn dưới đây để am hiểu về toán tử logic trong PHP. Copy & dán chương trình sau trong check.php file & giữ nó trong htdocs của PHP Server & duyệt nó bởi sử dụng bất kỳ trình duyệt nào.

<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Chẳng hạn chương trình PHP</titlevàgt;
  </headvàgt;

  <bodyvàgt;

   <?php
     $α = 22;
     $ɓ = 0;

     if( $α && $ɓ ){
      echo "Cả a và b là true<br/>";
     }
     else{
      echo "Hoặc a hoặc b là false<br/>";
     }

     if( $α and $ɓ ){
      echo "Cả a và b là true<br/>";
     }
     else{
      echo "Hoặc a hoặc b là false<br/>";
     }

     if( $α || $ɓ ){
      echo "Hoặc a hoặc b là true<br/>";
     }
     else{
      echo "Cả a và b là false<br/>";
     }

     if( $α or $ɓ ){
      echo "Hoặc a hoặc b là true<br/>";
     }
     else{
      echo "Cả a và b là false<br/>";
     }

     $α = 11;
     $ɓ = 22;

     if( $α ){
      echo "a là true <br/>";
     }
     else{
      echo "a là false<br/>";
     }

     if( $ɓ ){
      echo "b là true <br/>";
     }
     else{
      echo "b là false<br/>";
     }

     if( !$α ){
      echo "a là true <br/>";
     }
     else{
      echo "a là false<br/>";
     }

     if( !$ɓ ){
      echo "b là true <br/>";
     }
     else{
      echo "b là false<br/>";
     }
   ?>

  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Lưu chương trình trên trong một file có tên là check.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt & gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Vi du toan tu logic trong php

Toán tửMiêu tảVí dụandĐược gọi là toán tử Logic AND. Nếu cả hai toán hạng là true thì điều kiện trở thành true(? and β) là true.orĐược gọi là toán tử Logic OR. Nếu một trong hai toán hạng là đúng thì điều kiện trở thành true (? or β) là true.&&Được gọi là toán tử Logic AND. Nếu cả hai toán hạng là true thì điều kiện trở thành true(? && β) là true.||Được gọi là toán tử Logic OR. Nếu một trong hai toán hạng là đúng thì điều kiện trở thành true (? || β) là true.!Được gọi là toán tử Logic NOT. Sử dụng để đảo ngược hiện trạng logic của toán hạng. Nếu điều kiện là true thì toán tử Logic NOT sẽ cho kết quả là false!(? && β) là false.

Xem Thêm  Cách làm cho HTML của bạn đáp ứng với CSS - làm thế nào để làm cho html css đáp ứng

Toán tử gán trong PHP

Dưới đây là những toán tử gán được bổ trợ bởi từ ngữ PHP:

Chẳng hạn

Bạn thử chẳng hạn dưới đây để am hiểu về toán tử gán trong PHP. Copy & dán chương trình sau trong check.php file & giữ nó trong htdocs của PHP Server & duyệt nó bởi sử dụng bất kỳ trình duyệt nào.

<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Chẳng hạn chương trình PHP</titlevàgt;
  </headvàgt;

  <bodyvàgt;

   <?php
     $α = 22;
     $ɓ = 10;

     $ͼ = $α + $ɓ;  /* Toán tử gán */
     echo "Kết quả của phép cộng: $c <br/>";

     $ͼ += $α; /* giá trị của ͼ = ͼ + α */
     echo "Kết quả của phép += là: $c <br/>";

     $ͼ -= $α; /* giá trị của ͼ = ͼ - α */
     echo "Kết quả của phép -= là: $c <br/>";

     $ͼ *= $α; /* giá trị của ͼ = ͼ * α */
     echo "Kết quả của phép *= là: $c <br/>";

     $ͼ /= $α; /* giá trị của ͼ = ͼ/α */
     echo "Kết quả của phép /= là: $c <br/>";

     $ͼ %= $α; /* giá trị của ͼ = ͼ % α*/
     echo "Kết quả của phép %= là: $c <br/>";
   ?>

  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Lưu chương trình trên trong một file có tên là check.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt & gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Vi du toan tu gan trong php

Toán tửMiêu tảVí dụ=Toán tử gán dễ dàng. Gán giá trị toán hạng bên phải cho toán hạng tráiC = ? + β sẽ gán giá trị của ? + β vào trong ₵+=Thêm giá trị toán hạng phải tới toán hạng trái & gán giá trị đó cho toán hạng tráiC += ? là tương tự với ₵ = ₵ + ?-=Trừ đi giá trị toán hạng phải từ toán hạng trái & gán giá trị này cho toán hạng tráiC -= ? là tương tự với ₵ = ₵ – ?*=Nhân giá trị toán hạng phải với toán hạng trái & gán giá trị này cho toán hạng tráiC *= ? là tương tự với ₵ = ₵ * ?/=Chia toán hạng trái cho toán hạng phải & gán giá trị này cho toán hạng tráiC /= ? là tương tự với ₵ = ₵ / ?%=Lấy phần dư của phép chia toán hạng trái cho toán hạng phải & gán cho toán hạng tráiC %= ? là tương tự với ₵ = ₵ % ?

Toán tử điều kiện trong PHP

Có nhiều hơn một toán tử được gọi là toán tử điều kiện. Trước nhất, nó ước lượng một biểu thức là true hoặc false & sau đó thực thi một trong hai lệnh đã cho tùy vào vào kết quả của việc ước lượng. Toán tử điều kiện có cú pháp như sau:

Chẳng hạn

Bạn thử chẳng hạn dưới đây để am hiểu về toán tử điều kiện trong PHP. Copy & dán chương trình sau trong check.php file & giữ nó trong htdocs của PHP Server & duyệt nó bởi sử dụng bất kỳ trình duyệt nào.

<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Chẳng hạn chương trình PHP</titlevàgt;
  </headvàgt;

  <bodyvàgt;

   <?php
     $α = 11;
     $ɓ = 22;

     /* Nếu điều kiện là true thì gán giá trị α cho biến ketqua, còn nếu không sẽ gán giá trị ɓ */
     $ketqua = ($α > $ɓ ) ? $α :$ɓ;

     echo "Giá trị của biến ketqua là: $ketqua<br/>";

     /* Nếu điều kiện là true thì gán giá trị α cho biến ketqua, còn nếu không sẽ gán giá trị ɓ */
     $ketqua = ($α < $ɓ ) ? $α :$ɓ;

     echo "Giá trị của biến ketqua là: $ketqua<br/>";
   ?>

  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Lưu chương trình trên trong một file có tên là check.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt & gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Xem Thêm  Học lập trình trực tuyến - lập trình cấu trúc

Vi du ve toan tu dieu kien trong php

Toán tửMiêu tảVí dụ? :Biểu thức điều kiệnNếu điều kiện là true ? Thì giá trị Ҳ : Nếu như không thì giá trị У

Phân loại toán tử trong PHP

Toàn bộ toán tử ở trên có thể được phân thành các loại sau trong PHP:

 • Toán tử một ngôi (unary operator), mà đặt trước một toán hạng.
 • Toán tử nhị phân (binary operator), nhận hai toán hạng & thực hiện các hoạt động số học & logic phong phú.
 • Toán tử điều kiện (ternary operator) hay là toán tử tam ngôi, nhận ba toán hạng & ước lượng hoặc biểu thức thứ hai hoặc biểu thức thứ ba, lệ thuộc vào kết quả ước lượng của biểu thức trước hết.
 • Toán tử gán, mà gán một giá trị cho một biến.

Thứ tự ưu tiên toán tử trong PHP

Thứ tự ưu tiên toán tử trong PHP xác nhận cách biểu thức được tính toán. Chẳng hạn, toán tử nhân có quyền ưu tiên hơn toán tử cộng, & nó được thực hiện trước.

Chẳng hạn, Ҳ = 7 + 3 * 2; bước này, Ҳ được gán giá trị 13, chứ không phải 20 bởi vì toán tử * có quyền ưu tiên cao hơn toán tử +, vì vậy trước hết nó thực hiện phép nhân 3 * 2 & sau đó thêm với 7.

Bảng dưới đây liệt kê thứ tự ưu tiên của các toán tử trong PHP. Các toán tử với quyền ưu tiên cao nhất hiện ra trên cùng của bảng, & các toán tử có quyền ưu tiên thấp nhất thì ở bên dưới cùng của bảng. Trong một biểu thức, các toán tử có quyền ưu tiên cao nhất được tính toán trước hết.

LoạiToán tửThứ tự ưu tiênUnary! ++ — Phải sang tráiTính nhân * / %Trái sang phải Tính cộng+ – Trái sang phải Quan hệvàlt; <= > >= Trái sang phải Tính bằng == != Trái sang phải Logic ANDvàamp;& Trái sang phải Logic OR || Trái sang phải Điều kiện?: Phải sang trái Gán = += -= *= /= %= Phải sang trái

Viết một bình luận