Toán tử logic trong python và giá trị True False

Chỉ dẫn cách dùng toán tử logic trong python. Bạn sẽ học được các phép toán logic trong python được trình diễn thông qua các toán tử logic trong python sau bài học này.

Bảng toán tử logic trong python python

Để thực hiện các phép toán logic trong python, tất cả chúng ta sử dụng các toán tử logic trong python được liệt kê trong bảng dưới đây:

Toán tửBiểu thứcÝ nghĩaANDX and YTrue nếu cả X và У đều đúngORX or YTrue nếu tối thiểu một trong hai vế X hoặc У đúngNOTnot XTrue nếu X sai và False nếu X đúng

Phép toán logic trong python sẽ kiểm soát hai vế của toán tử logic là đúng hay sai và phối hợp chúng lại để đề ra kết quả. Kết quả của phép toán logic trong python sẽ là kiểu boolean trong python với hai giá trị là True (đúng) hoặc False (sai).

Toán tử logic AND trong python

Toán tử logic AND hay nói một cách khác là toán tử logic tích trong python sẽ trả về kêt quả True nếu cả hai vế đều đúng và trái lại là False nếu một trong hai vế là sai.

True  and True  = True
True  and False = False
False and True  = False
False and False = False

Về quy trình giải quyết, toán tử logic AND trong python sẽ kiểm soát biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X True thì trả về giá trị của У. Nếu X False thì trả về giá trị của X.

Xem Thêm  DOM (Mô hình đối tượng tài liệu) - đối tượng dom là gì

Toán tử logic AND trong python

Chẳng hạn rõ ràng và cụ thể về sử dụng toán tử logic AND trong python như sau:

print(

2

<

10

and

2

<

40

)
print(

2

<

10

and

2

>

40

)Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong python với biến như sau:

num =

20print((num >

10

and

num <

40

))
print((num >

10

and

num >

40

))Toán tử logic OR trong python

Toán tử logic OR hay nói một cách khác là toán tử logic tổng trong python sẽ trả về kêt quả True nếu một trong hai vế đúng, và False nếu cả hai vế đều sai.

True  or True  = True
True  or False = True
False or True  = True
False or False = False

Về quy trình giải quyết, toán tử logic OR trong python sẽ trái lại đối với toán tử logic AND. Toán tử logic OR sẽ kiểm soát biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X True thì trả về giá trị của X. Nếu X False thì trả về giá trị của У.

Toán tử logic OR trong python
Chẳng hạn rõ ràng và cụ thể về sử dụng toán tử logic OR trong python như sau:

print(

2

<

10

or

2

<

40

)
print(

2

<

10

or

2

>

40

)
print(

2

>

10

or

2

>

40

)Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong python với biến như sau:

num =

20print((num >

10

or

num <

40

))
print((num >

10

or

num >

40

))
print((num <

10

or

num >

40

))Toán tử logic NOT trong python

Toán tử logic NOT hay nói một cách khác là toán tử logic phủ đinh trong python sẽ trả về kêt quả True nếu một trong hai vế đúng, và False nếu cả hai vế đều sai.

Xem Thêm  Cộng đồng Designer Việt Nam - các font chữ trong html

not True  = False
not False = True

Chẳng hạn rõ ràng và cụ thể về sử dụng toán tử logic NOT trong python như sau:

print(

not

2

<

40

)
print(

not

2

>

40

)
print(

not

2

>

40

)Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic NOT trong python với biến như sau:

num =

20print(

not

num <

20

)
print(

not

num >

10

)Thứ tự ưu tiên toán tử logic trong python

Trong trường hợp có nhiều toán tử logic trong python cùng tồn tại trong một biểu thức thì thứ tự ưu tiên giải quyết của chúng như sau:

not > and > or

Nói cách khác, toán tử not có mức độ ưu tiên cao nhất trong các toán tử logic python.
Chẳng hạn:

print(

not

True

or

True

and

False

)
print(

True

or

True

and

False

)Để biến đổi thứ tự ưu tiên các toán tử này trong biểu thức, tất cả chúng ta sử dụng tới cặp dấu ngoặc () như sau:

print((

True

or

True

)

and

False

)Lại nữa, do các toán tử so sánh như < hoặc > có thứ tự ưu tiên cao hơn các toán tử logic trong python, nên bạn không cần sử dụng tới các dấu ngoặc khi viết chúng cùng trong một biểu thức.

print(

< α

and

α <

100

)  • Về thứ tự ưu tiên của các toán tử trong python, bạn có thể xem thêm tại nội dung Thứ tự ưu tiên toán tử trong python
Xem Thêm  Câu lệnh If - Then - Else - câu lệnh if else

Vận dụng của toán tử logic trong python

Toán tử logic trong python hay được sử dụng trong các biểu thức điều kiện trong các lệnh điều kiện if hoặc là trong vòng lặp. Trong các bài kế tiếp về các chuyên mục này, tất cả chúng ta sẽ gặp chúng nhiều hơn.

Còn sau đây là một số chẳng hạn rõ ràng và cụ thể về sử dụng toán tử trong python để các bạn đọc qua nhé.

Chẳng hạn 1: Sử dụng toán tử logic trong lệnh điều kiện if

old =

17


if

(old >

15

and

old <

18

):


print(

"Học sinh cấp ba"

);


elif

(old >

11

and

old <=

15

):


print(

"Học sinh cấp hai"

);


else

:


print(

"Học sinh cấp một"

);
Chẳng hạn 2: Sử dụng toán tử logic trong vòng lặp while

num =

1


while

(num <

20

):


num = num *

3


print(num);

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã chỉ dẫn bạn về cách dùng toán tử logic trong python rồi. Để nắm vững bài viết bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các chẳng hạn của ngày từ bây giờ nhé.

Và hãy cùng tìm tòi những học thức sâu hơn về python trong các bài học kế tiếp.

Viết một bình luận