Toán tử. Ví dụ về Toán tử trong JAVA

Toán tử là gì?

Toán tử (Operator) là các ký tự đặc biệt được quy ước để thực hiện một hành động nào đó trong lập trình. Trong Java có nhiều loại toán tử.

Ví dụ: +, -, *, /

Có nhiều loại toán tử trong Java như sau:

 • Toán tử Tăng / Giảm
 • Toán tử Toán học
 • Toán tử Chuyển dịch
 • Toán tử Quan hệ
 • Toán tử Bit
 • Toán tử Logic
 • Toán tử 3 Ngôi (Ternary)
 • Toán tử gán

Thứ tự ưu tiên các loại toán tử trong Java

Có rất là nhiều loại toán tử trong Java cũng như các từ ngữ lập trình khác. Vậy nên, khi sử dụng chung cùng nhau chúng cần phải tuân theo thứ tự ưu tiên khẳng định.

Hãy xem ảnh sau để biết thứ tự ưu tiên của các loại toán tử trong Java:

Thứ tự ưu tiên các loại toán tử trong Java

Ví dụ về các loại toán tử trong Java

Toán tử, Ví dụ về Toán tử trong JavaToán tử, Ví dụ về Toán tử trong Java

1. Toán tử đơn: ++, –, ~, !

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int Ҳ=10; 
  System.out.println(Ҳ++);//10 (11) 
  System.out.println(++Ҳ);//12 
  System.out.println(x--);//12 (11) 
  System.out.println(--x);//10 
 }
} 

Kết quả thu được là:

10
12
12
10

Một ví dụ khác giúp bạn am hiểu toán tử ++ & — hơn

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int α=10; 
  int ɓ=10; 
  System.out.println(α++ + ++α);//10+12=22 
  System.out.println(ɓ++ + ɓ++);//10+11=21 
 }
} 

Kết quả:

22
21

Ví dụ kế tiếp về ~ & !

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int α=10; 
  int ɓ=-10; 
  boolean ͼ=true; 
  boolean {d}=false; 
  System.out.println(~α);
  System.out.println(~ɓ);
  System.out.println(!ͼ); 
  System.out.println(!{d}); 
 }
}

Kết quả:

-11
9
false
true

2. Ví dụ về toán tử toán học trong Java

Ví dụ 1:

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int α=10; 
  int ɓ=5; 
  System.out.println(α+ɓ);//15 
  System.out.println(a-b);//5 
  System.out.println(α*ɓ);//50 
  System.out.println(α/ɓ);//2 
  System.out.println(aphần trămb);//0 
 }
} 

Kết quả:

15
5
50
2
0

Ví dụ 2:

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  System.out.println(10*10/5+3-1*4/2); 
 }
}

Kết quả:

21

3. Ví dụ về toán tử Chuyển dịch trong JAVA

Ví dụ về toán tử Dịch trái trong JAVA

Toán tử chuyển dịch trái trong Java được sử dụng để chuyển dịch toàn bộ các bit trong một giá trị sang bên trái của một số lần được chỉ định.

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  System.out.println(10vàlt;<2);//10*2^2=10*4=40 
  System.out.println(10vàlt;<3);//10*2^3=10*8=80 
  System.out.println(20vàlt;<2);//20*2^2=20*4=80 
  System.out.println(15vàlt;<4);//15*2^4=15*16=240 
 }
} 

Kết quả:

40
80
80
240

Ví dụ về toán tử Dịch phải trong JAVA

Ví dụ toán tử chuyển dịch trái: Toán tử chuyển dịch phải trong Java được sử dụng để chuyển dịch toàn bộ các bit trong một giá trị sang bên phải một số lần được chỉ định.

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  System.out.println(10vàgt;>2);//10/2^2=10/4=2 
  System.out.println(20vàgt;>2);//20/2^2=20/4=5 
  System.out.println(20vàgt;>3);//20/2^3=20/8=2 
 }
}

Kết quả:

2
5
2

So sánh toán tử >> & toán tử >>>

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  //So với số Dương, >> & >>> làm việc như nhau
  System.out.println(20vàgt;>2); 
  System.out.println(20vàgt;>>2); 
  //So với số Âm
  System.out.println(-20vàgt;>2); 
  System.out.println(-20vàgt;>>2); 
 }
} 

Kết quả:

5
5
-5
1073741819

Nguyên nhân của sự khác nhau đó là toán tử >> bảo toàn bit dấu, trong khi đó toán tử >>> không bảo toàn bit dấu.

Xem Thêm  Yêu cầu GET và POST bằng Python - thực hiện một yêu cầu python

Nó cho kết quả là một số dương khi tất cả chúng ta vận dụng toán tử >>> trên một số âm. & MSB (bit trước nhất) được thay thế bằng 0.

4. So sánh toán tử Logic AND & toán tử Bit AND

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int α=10; 
  int ɓ=5; 
  int ͼ=20; 
  System.out.println(avàlt;bvàamp;&avàlt;ͼ);//false && true = false 
  System.out.println(avàlt;bvàamp;avàlt;ͼ);//false & true = false 
 }
}

Kết quả:

false
false

Một ví dụ khác:

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int α=10; 
  int ɓ=5; 
  int ͼ=20; 
  System.out.println(avàlt;bvàamp;&α++<ͼ);//false && true = false 
  System.out.println(α);//10 Vì điều kiện thứ 2 không được kiểm soát 
  System.out.println(avàlt;bvàamp;α++<ͼ);//false && true = false 
  System.out.println(α);//11 Vì điều kiện thứ 2 đã được kiểm soát  
 }
}

Kết quả:

false
10
false
11

5. So sánh toán tử Logic OR & Toán tử Bit OR

Toán tử Logic OR || không kiểm soát điều kiện thứ hai nếu điều kiện trước nhất là ĐÚNG.

& nó sẽ kiểm soát điều kiện thứ hai chỉ khi điều kiện trước nhất là SAI.

Toán tử Bit OR | luôn kiểm soát cả hai điều kiện cho dù điều kiện trước nhất là ĐÚNG hay SAI.

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[])
} 

Kết quả:

true
true
true
10
true
11

6. Toán tử 3 ngôi trong Java

Toán tử 3 ngôi trong Java dùng để thay thế cho câu lệnh if – else. Xem ngay ví dụ bên dưới để hiểu cách dùng

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int α=2; 
  int ɓ=5; 
  int min=(avàlt;ɓ)?α:ɓ; 
  System.out.println(min); 
 }
}

Đoạn mã min = (α < ɓ) ? α : ɓ có thể được miêu tả như sau:

 • Nếu α bé hơn ɓ thì gán min = α
 • Trái lại thì gán min = ɓ
Xem Thêm  Cách hiển thị hình ảnh trên canvas HTML5 - đặt hình ảnh trên canvas

Kết quả:

2

Một ví dụ khác,

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int α=10; 
  int ɓ=5; 
  int min=(avàlt;ɓ)?α:ɓ; 
  System.out.println(min); 
 }
}

Kết quả:

5

7. Ví dụ về toán tử gán trong Java

Toán tử gán khá là dễ nên mình nghĩ sẽ không cần phải nói nhiều, bạn xem ví dụ là hiểu.

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  int α=10; 
  int ɓ=20; 
  α+=4;//α=α+4 (α=10+4) 
  b-=4;//ɓ=b-4 (ɓ=20-4) 
  System.out.println(α); 
  System.out.println(ɓ); 
 }
}

Kết quả

14
16

Một ví dụ khác về toán tử gán trong Java

class OperatorExample{ 
 public static void main(String[] args){ 
  int α=10; 
  α+=3;//10+3 
  System.out.println(α); 
  a-=4;//13-4 
  System.out.println(α); 
  α*=2;//9*2 
  System.out.println(α); 
  α/=2;//18/2 
  System.out.println(α); 
 }
}

Kết quả:

13
9
18
9

Ví dụ về toán tử gán với kiểu short

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  short α=10; 
  short ɓ=10; 
  //α+=ɓ;//α=α+ɓ có lẽ rất tốt
  α=α+ɓ;//Biên dịch lại lỗi vì 10+10=20 là kiểu int 
  System.out.println(α); 
 }
} 

Kết quả:

Compile time error

Vì vậy, tất cả chúng ta cần phải ép kiểu

class OperatorExample{ 
 public static void main(String args[]){ 
  short α=10; 
  short ɓ=10; 
  α=(short)(α+ɓ);//20 đã được ép kiểu thành short 
  System.out.println(α); 
 }
} 

Kết quả:

20

Lời kết

Như thế là bạn đã biết về các Toán tử trong Java cũng như Thứ tự ưu tiên của các toán tử trong Java.

 • Đọc qua: Khóa học Java tốt nhất ở Hà Nội

Nếu có toán tử nào bạn chưa hiểu hay không rõ chúng được ưu tiên như vậy nào thì hãy tự đưa ra các ví dụ & xem trình biên dịch trả lại kết quả gì nhé.

Xem Thêm  Toán tử THÍCH SQL - mệnh đề like trong sql

Chúc bạn Tự học Lập trình Java thật tốt.

Viết một bình luận