Tổng hợp các thẻ trong HTML

Thẻ
Miêu tả

<!–…–>
Khái niệm một phản hồi, được dùng để phản hồi phần code html

<!DOCTYPEvàgt;
Khái niệm loại ebook

<avàgt;
Khái niệm một siêu link

<abbrvàgt;
Khái niệm từviết tắt hoặc tóm lược một bài viết nào đó

<acronymvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Thay thế sử dụng <abbrvàgt;.

Khái niệm một từ viết tắt

 <addressvàgt;
Khái niệm thông tin liên lạc cho các Author / chủ sở hữu của một ebook

<appletvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Thay thế sử dụng <embedvàgt; hoặc <objectvàgt;.

Khái niệm nhúng một applet

<areavàgt;
Khái niệm vùng  bên trong của một ánh xạ hình ảnh

<articlevàgt;
Khái niệm một bài báo

<asidevàgt;
Định nghoã bài viết nằm bên cạnh bài viết của trang

<audiovàgt;
Thẻ khái niệm bài viết tiếng động

<bvàgt;
Thẻ khái niệm chữ in đậm

<basevàgt;
Chỉ định URL nền tảng/target cho toàn bộ các URL tương đối trong một ebook

<basefontvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Chỉ định màu mặc định, kích cỡ & phông chữ cho toàn bộ phần văn bản trong ebook

<bdivàgt;
Biệt lập một phần của văn bản có thể được định dạng theo 1 hướng khác nhau từ văn bản khác bên ngoài nó

<bdovàgt;
Ghi đè hướng văn bản hiện hành

<bigvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Xác nhận văn bản lớn

<blockquotevàgt;
Khái niệm một phần được trích dẫn từ nguồn khác

<bodyvàgt;
Khái niệm thân của ebook

<brvàgt;
Khái niệm một ngắt dòng đơn

<buttonvàgt;
Khái niệm một nút bấm

<canvasvàgt;
Được sử dụng để vẽ đồ họa, thông qua một ngông ngữ script (thường là JavaScript)

<captionvàgt;
Khái niệm một ghi chú trong bảng

<centervàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Xác nhận văn bản làm trọng điểm

<citevàgt;
Khái niệm bài viết  được trích dẫn như một cuốn sách, bài báo, một video, v.v.

<codevàgt;
Khái niệm một đoạn mã laptop

<colvàgt;
Chỉ định tính chất cột cho mỗi cột trong một <colgroupvàgt;

<colgroupvàgt;
Chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong một bảng để định dạng

Xem Thêm  suffer from an underflow

<datalistvàgt;
Khái niệm một mục lục các giá trị tùy chọn được khái niệm trước cho phần tử <inputvàgt;

<ddvàgt;
Được sử dụng để miêu tả một từ khoá/giá trị trong một mục lục miêu tả

<delvàgt;
Khái niệm văn bản đã bị xóa từ một ebook

<detailsvàgt;
Xác nhận các cụ thể khác mà người dùng có thể xem hoặc ẩn

<dfnvàgt;
Miêu tả khái niệm của một từ

<dialogvàgt;
Khái niệm 1 hộp thoại hoặc một cửa sổ

<dirvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng <ulvàgt; để thay thế.

Khái niệm một mục lục thư mục

<divvàgt;
Khái niệm một phần trong một ebook

<dlvàgt;
Khái niệm một mục lục miêu tả

<dtvàgt;
Khái niệm một từ khoá /tên trong mục lục miêu tả

<emvàgt;
Khái niệm nhấn mạnh văn bản

<embedvàgt;
Khái niệm một container chứa một áp dụng mở rộng (không phải HTML)

<fieldsetvàgt;
Nhóm liên nhóm các phần tử liên quan trong form

<figcaptionvàgt;
Khái niệm một ghi chú cho thẻ <figurevàgt;

<figurevàgt;
Chỉ đánh dấu một ảnh trong ebook

<fontvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Xác nhận font chữ, màu sắc & kích cỡ cho văn bản

<cuối trangvàgt;
Khái niệm phần cuối trang cho một ebook hoặc một đoạn

<formvàgt;
Khái niệm một form HTML cho người dùng nhập vào

<framevàgt;
Không trợ giúp trong HTML5.
Khái niệm một cửa sổ (khung) trong một khung

<framesetvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5.

Khái niệm một tập hợp các frame

<h1vàgt; to <h6vàgt;
Khái niệm tiêu đề HTML

<headvàgt;
Xác nhận các thông tin về ebook

<headervàgt;
Khái niệm một tiêu đề cho một ebook hoặc phần

<hrvàgt;
Sử dụng để phân chia các phần bài viết trong HTML

<htmlvàgt;
 Khái niệm gốc của một ebook HTML

<ivàgt;
Khái niệm một phần chữ nghiêng cho phần văn bản

<iframevàgt;
 Khái niệm một khung nội tuyến cho phép nhúng các ebook, các trang html khác vào trang html giờ đây

<imgvàgt;
Thẻ khái niệm một hình ảnh

Xem Thêm  [Update] Tìm kiếm link Fshare nhanh chóng, chính xác | phan mem chinh giong

<inputvàgt;
Khái niệm một control import data

<insvàgt;
Khái niệm một đoạn văn bản đã được chèn thêm thay thế vào ebook

<kbdvàgt;
Là một thẻ dùng để nhấn mạnh, dùng để khái niệm đầu vào keyboard

<keygenvàgt;
Khái niệm khoá mã hoá đi kèm với một trường trong form

<labelvàgt;
Khái niệm một nhãn cho một phần tử <inputvàgt;

<legendvàgt;
Khái niệm một ghi chú cho một phần tử <fieldsetvàgt;

<livàgt;
 Khái niệm một mục lục

<backlinksvàgt;
Xác nhận mối quan hệ giữa một ebook & một nguồn lực bên ngoài (hay được sử dụng để link đến style sheets)

<mainvàgt;
Chỉ định các bài viết chính của một ebook

<mapvàgt;
Khái niệm một ánh xạ hình ảnh ở phía client

<markvàgt;
Khái niệm đánh dấu/làm nổi trội văn bản

<danh mụcvàgt;
Khái niệm một mục lục/danh mục các lệnh

<menuitemvàgt;
Khái niệm một lệnh/một mục danh mục mà người dùng có thể gọi từ một danh mục khác

<metavàgt;
Khái niệm siêu dữ liệu về một ebook HTML

<metervàgt;
Khái niệm một thước đo đạc với một khoảng đã biết

<navvàgt;
Khái niệm link điều hướng

<noframesvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5.

Khái niệm một bài viết thay thế cho người dùng nếu trình duyệt không trợ giúp khung nhìn

<noscriptvàgt;
Khái niệm một bài viết thay thế cho người dùng mà trình duyệt phía client không trợ giúp script

<objectvàgt;
Khái niệm một đối tượng nhúng vào trang

<olvàgt;
Khái niệm một mục lục đặt mua

<optgroupvàgt;
Khái niệm một nhóm các tùy chọn liên quan trong một mục lục drop-down

<optionvàgt;
Khái niệm một lựa chọn trong mục lục drop-down

<outputvàgt;
Xác nhận kết quả của một phép tính

<pvàgt;
Khái niệm một đoạn văn

<paramvàgt;
Khái niệm một tham số cho một đối tượng

<prevàgt;
Khái niệm văn bản định dạng sẵn

<progressvàgt;
Diễn tả công cuộc giải quyết công việc bằng một thanh progressbar, thường được kết hợp với code javascript.

<qvàgt;
Khái niệm dấu nháy kép xung quoanh phần văn bản

<rpvàgt;
Khái niệm những gì trổ tài trong các trình duyệt không trợ giúp các ghi chú

Xem Thêm  Top 14 kết quả tìm kiếm chú thích trong html mới nhất 2022

<rtvàgt;
Khái niệm diễn đạt/phát âm của các ký tự(so với kiểu chữ Đông Á)

<rubyvàgt;
Khái niệm một ghi chú ​​(so với kiểu chữ Đông Á)

<svàgt;
Khái niệm văn bản đó không còn đúng

<sampvàgt;
Hiển thị kết quả đầu ra của một chương trình laptop

<scriptvàgt;
Khái niệm một cốt truyện phía máy khách

<sectionvàgt;
Khái niệm một phần trong một ebook

<selectvàgt;
Khái niệm một mục lục drop-down

<smallvàgt;
Khái niệm văn bản chữ nhỏ

<sourcevàgt;
Khái niệm các nguồn Multimedia cho các phần tử đa phương tiên nhưvàlt;videovàgt; & <audiovàgt;

<spanvàgt;
Khái niệm một phần trong một ebook

<strikevàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng <delvàgt; hoặc <svàgt; thay thế.

Khái niệm chữ gạch ngang

<strongvàgt;
Khái niệm văn bản in đậm, ý nghĩa nhấn mạnh độ trọng yếu

<stylevàgt;
Khái niệm định kiểu cho một ebook

<subvàgt;
Khái niệm văn bản giống như chỉ số dưới

<summaryvàgt;
Hiển thị  tiêu đề cho phần tử <detailsvàgt;

<supvàgt;
Hiển thị văn bản giống số mũ

<tablevàgt;
Khái niệm một bảng

<tbodyvàgt;
Nhóm các thên bài viết trong một bảng

<tdvàgt;
Khái niệm một ô trong một bảng

<textareavàgt;
Khái niệm một ô import data văn bản có nhiều dòng

<tfootvàgt;
Nhóm các bài viết cuối trang trong một bảng

<thvàgt;
Khái niệm một ô tiêu đề trong một bảng

<theadvàgt;
Nhóm các bài viết tiêu đề trong một bảng

<timevàgt;
Khái niệm ngày/giờ

<titlevàgt;
Khái niệm một tiêu đề cho ebook

<trvàgt;
Khái niệm một hàng trong một bảng

<trackvàgt;
Khái niệm bài viết môt tả như ghi chú, phản hồi, hoặc các loại văn bản khác cho các tập tin Multimedia (<videovàgt; & <audiovàgt;)

<ttvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Xác nhận văn bản của máy

<uvàgt;
Sử dụng để tạo chữ gạch chân cho phần văn bản

<ulvàgt;
Khái niệm một mục lục không có thứ tự

<varvàgt;
Khái niệm một biến

<videovàgt;
Khái niệm một video hoặc movie

<wbrvàgt;
Khái niệm một dấu ngắt dòng

Viết một bình luận