Tổng hợp các thẻ trong HTML

Thẻ
Miêu tả

<!–…–>
Khái niệm một phản hồi, được dùng để phản hồi phần code html

<!DOCTYPEvàgt;
Khái niệm loại ebook

<avàgt;
Khái niệm một siêu link

<abbrvàgt;
Khái niệm từviết tắt hoặc tóm lược một bài viết nào đó

<acronymvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Thay thế sử dụng <abbrvàgt;.

Khái niệm một từ viết tắt

 <addressvàgt;
Khái niệm thông tin liên lạc cho các Author / chủ sở hữu của một ebook

<appletvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Thay thế sử dụng <embedvàgt; hoặc <objectvàgt;.

Khái niệm nhúng một applet

<areavàgt;
Khái niệm vùng  bên trong của một ánh xạ hình ảnh

<articlevàgt;
Khái niệm một bài báo

<asidevàgt;
Định nghoã bài viết nằm bên cạnh bài viết của trang

<audiovàgt;
Thẻ khái niệm bài viết tiếng động

<bvàgt;
Thẻ khái niệm chữ in đậm

<basevàgt;
Chỉ định URL nền tảng/target cho toàn bộ các URL tương đối trong một ebook

<basefontvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Chỉ định màu mặc định, kích cỡ & phông chữ cho toàn bộ phần văn bản trong ebook

<bdivàgt;
Biệt lập một phần của văn bản có thể được định dạng theo 1 hướng khác nhau từ văn bản khác bên ngoài nó

<bdovàgt;
Ghi đè hướng văn bản hiện hành

<bigvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Xác nhận văn bản lớn

<blockquotevàgt;
Khái niệm một phần được trích dẫn từ nguồn khác

<bodyvàgt;
Khái niệm thân của ebook

<brvàgt;
Khái niệm một ngắt dòng đơn

<buttonvàgt;
Khái niệm một nút bấm

<canvasvàgt;
Được sử dụng để vẽ đồ họa, thông qua một ngông ngữ script (thường là JavaScript)

<captionvàgt;
Khái niệm một ghi chú trong bảng

<centervàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Xác nhận văn bản làm trọng điểm

<citevàgt;
Khái niệm bài viết  được trích dẫn như một cuốn sách, bài báo, một video, v.v.

<codevàgt;
Khái niệm một đoạn mã laptop

<colvàgt;
Chỉ định tính chất cột cho mỗi cột trong một <colgroupvàgt;

<colgroupvàgt;
Chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong một bảng để định dạng

Xem Thêm  not as part of a task. (The tasks that it queues

<datalistvàgt;
Khái niệm một mục lục các giá trị tùy chọn được khái niệm trước cho phần tử <inputvàgt;

<ddvàgt;
Được sử dụng để miêu tả một từ khoá/giá trị trong một mục lục miêu tả

<delvàgt;
Khái niệm văn bản đã bị xóa từ một ebook

<detailsvàgt;
Xác nhận các cụ thể khác mà người dùng có thể xem hoặc ẩn

<dfnvàgt;
Miêu tả khái niệm của một từ

<dialogvàgt;
Khái niệm 1 hộp thoại hoặc một cửa sổ

<dirvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng <ulvàgt; để thay thế.

Khái niệm một mục lục thư mục

<divvàgt;
Khái niệm một phần trong một ebook

<dlvàgt;
Khái niệm một mục lục miêu tả

<dtvàgt;
Khái niệm một từ khoá /tên trong mục lục miêu tả

<emvàgt;
Khái niệm nhấn mạnh văn bản

<embedvàgt;
Khái niệm một container chứa một áp dụng mở rộng (không phải HTML)

<fieldsetvàgt;
Nhóm liên nhóm các phần tử liên quan trong form

<figcaptionvàgt;
Khái niệm một ghi chú cho thẻ <figurevàgt;

<figurevàgt;
Chỉ đánh dấu một ảnh trong ebook

<fontvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Xác nhận font chữ, màu sắc & kích cỡ cho văn bản

<cuối trangvàgt;
Khái niệm phần cuối trang cho một ebook hoặc một đoạn

<formvàgt;
Khái niệm một form HTML cho người dùng nhập vào

<framevàgt;
Không trợ giúp trong HTML5.
Khái niệm một cửa sổ (khung) trong một khung

<framesetvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5.

Khái niệm một tập hợp các frame

<h1vàgt; to <h6vàgt;
Khái niệm tiêu đề HTML

<headvàgt;
Xác nhận các thông tin về ebook

<headervàgt;
Khái niệm một tiêu đề cho một ebook hoặc phần

<hrvàgt;
Sử dụng để phân chia các phần bài viết trong HTML

<htmlvàgt;
 Khái niệm gốc của một ebook HTML

<ivàgt;
Khái niệm một phần chữ nghiêng cho phần văn bản

<iframevàgt;
 Khái niệm một khung nội tuyến cho phép nhúng các ebook, các trang html khác vào trang html giờ đây

<imgvàgt;
Thẻ khái niệm một hình ảnh

Xem Thêm  or through a menu command

<inputvàgt;
Khái niệm một control import data

<insvàgt;
Khái niệm một đoạn văn bản đã được chèn thêm thay thế vào ebook

<kbdvàgt;
Là một thẻ dùng để nhấn mạnh, dùng để khái niệm đầu vào keyboard

<keygenvàgt;
Khái niệm khoá mã hoá đi kèm với một trường trong form

<labelvàgt;
Khái niệm một nhãn cho một phần tử <inputvàgt;

<legendvàgt;
Khái niệm một ghi chú cho một phần tử <fieldsetvàgt;

<livàgt;
 Khái niệm một mục lục

<backlinksvàgt;
Xác nhận mối quan hệ giữa một ebook & một nguồn lực bên ngoài (hay được sử dụng để link đến style sheets)

<mainvàgt;
Chỉ định các bài viết chính của một ebook

<mapvàgt;
Khái niệm một ánh xạ hình ảnh ở phía client

<markvàgt;
Khái niệm đánh dấu/làm nổi trội văn bản

<danh mụcvàgt;
Khái niệm một mục lục/danh mục các lệnh

<menuitemvàgt;
Khái niệm một lệnh/một mục danh mục mà người dùng có thể gọi từ một danh mục khác

<metavàgt;
Khái niệm siêu dữ liệu về một ebook HTML

<metervàgt;
Khái niệm một thước đo đạc với một khoảng đã biết

<navvàgt;
Khái niệm link điều hướng

<noframesvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5.

Khái niệm một bài viết thay thế cho người dùng nếu trình duyệt không trợ giúp khung nhìn

<noscriptvàgt;
Khái niệm một bài viết thay thế cho người dùng mà trình duyệt phía client không trợ giúp script

<objectvàgt;
Khái niệm một đối tượng nhúng vào trang

<olvàgt;
Khái niệm một mục lục đặt mua

<optgroupvàgt;
Khái niệm một nhóm các tùy chọn liên quan trong một mục lục drop-down

<optionvàgt;
Khái niệm một lựa chọn trong mục lục drop-down

<outputvàgt;
Xác nhận kết quả của một phép tính

<pvàgt;
Khái niệm một đoạn văn

<paramvàgt;
Khái niệm một tham số cho một đối tượng

<prevàgt;
Khái niệm văn bản định dạng sẵn

<progressvàgt;
Diễn tả công cuộc giải quyết công việc bằng một thanh progressbar, thường được kết hợp với code javascript.

<qvàgt;
Khái niệm dấu nháy kép xung quoanh phần văn bản

<rpvàgt;
Khái niệm những gì trổ tài trong các trình duyệt không trợ giúp các ghi chú

Xem Thêm  Sử dụng thư viện DevExpress winform cho thiết kế giao diện - tạo report bằng devexpress

<rtvàgt;
Khái niệm diễn đạt/phát âm của các ký tự(so với kiểu chữ Đông Á)

<rubyvàgt;
Khái niệm một ghi chú ​​(so với kiểu chữ Đông Á)

<svàgt;
Khái niệm văn bản đó không còn đúng

<sampvàgt;
Hiển thị kết quả đầu ra của một chương trình laptop

<scriptvàgt;
Khái niệm một cốt truyện phía máy khách

<sectionvàgt;
Khái niệm một phần trong một ebook

<selectvàgt;
Khái niệm một mục lục drop-down

<smallvàgt;
Khái niệm văn bản chữ nhỏ

<sourcevàgt;
Khái niệm các nguồn Multimedia cho các phần tử đa phương tiên nhưvàlt;videovàgt; & <audiovàgt;

<spanvàgt;
Khái niệm một phần trong một ebook

<strikevàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng <delvàgt; hoặc <svàgt; thay thế.

Khái niệm chữ gạch ngang

<strongvàgt;
Khái niệm văn bản in đậm, ý nghĩa nhấn mạnh độ trọng yếu

<stylevàgt;
Khái niệm định kiểu cho một ebook

<subvàgt;
Khái niệm văn bản giống như chỉ số dưới

<summaryvàgt;
Hiển thị  tiêu đề cho phần tử <detailsvàgt;

<supvàgt;
Hiển thị văn bản giống số mũ

<tablevàgt;
Khái niệm một bảng

<tbodyvàgt;
Nhóm các thên bài viết trong một bảng

<tdvàgt;
Khái niệm một ô trong một bảng

<textareavàgt;
Khái niệm một ô import data văn bản có nhiều dòng

<tfootvàgt;
Nhóm các bài viết cuối trang trong một bảng

<thvàgt;
Khái niệm một ô tiêu đề trong một bảng

<theadvàgt;
Nhóm các bài viết tiêu đề trong một bảng

<timevàgt;
Khái niệm ngày/giờ

<titlevàgt;
Khái niệm một tiêu đề cho ebook

<trvàgt;
Khái niệm một hàng trong một bảng

<trackvàgt;
Khái niệm bài viết môt tả như ghi chú, phản hồi, hoặc các loại văn bản khác cho các tập tin Multimedia (<videovàgt; & <audiovàgt;)

<ttvàgt;

Không trợ giúp trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Xác nhận văn bản của máy

<uvàgt;
Sử dụng để tạo chữ gạch chân cho phần văn bản

<ulvàgt;
Khái niệm một mục lục không có thứ tự

<varvàgt;
Khái niệm một biến

<videovàgt;
Khái niệm một video hoặc movie

<wbrvàgt;
Khái niệm một dấu ngắt dòng

Viết một bình luận