Tổng hợp ham xu ly chuoi php mới nhất 2020

Ham xu ly chuoi php là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên Google về đề tài ham xu ly chuoi php. Trong nội dung này, xaydungweb.vn sẽ viết nội dung Tổng hợp ham xu ly chuoi php mới nhất 2020.

Tổng hợp ham xu ly chuoi php mới nhất 2020

Việc khắc phục chuỗi trong PHP rất là thiết yếu vì dữ liệu hiển thị trên website mãi mãi ở dạng chuỗi, vì thế nếu bạn nắm rõ & giải quyết nhuần nhuyễn thì sẽ giúp bạn ít tốn công sức & thời gian hơn mà website chạy lại nhanh nữa. & bên dưới đây tôi sẽ liệt kê các hàm khắc phục chuỗi trong php phổ biến hay sử dụng nhất, không dừng lại ở đó tất cả chúng ta cần hiểu một số phép tắc trong chuỗi trước vừa mới.

1. 

phép tắc

 trong chuỗi

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép "" thì các ký tự nháy kép " bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

chẳng hạn:

1

echo "Nam nói"Cậu ấy

đã

ăn tối" ";

Nếu chuối được đặt trong dấu nháy kép thì trong chuỗi ta đủ sức truyền biến vào mà k cần sử dụng phép nối chuỗi.

đề xuất:

1

2

$str = "đang ăn tối";

echo "Nam nói"Cậu ấy $str" ";

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy đơn '' thì các ký tự nháy đơn ' bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

chẳng hạn:

1

echo 'Freetuts's a

trang web

learning online';

2. Các hàm 

giải quyết

 chuỗi hay 

dùng

Sau đây là các hàm tất cả chúng ta hay dùng để giải quyết chuỗi trong PHP.

addcslashes ($str, $char_list)

Hàm này sẽ thêm dấu gạch chéo () đằng trước những ký tự trong chuỗi $str mà ta liệt kê ở $char_list.

1

2

3

4

5

6

7

8

// a..z là gồm các chầm chậm a => z

echo (addcslashes('freetuts.net FREETUTS.NET', 'a..z'));

// kết quả: freetuts.net

echo '
'
;

// a..zA..Z là gồm các chầm chậm a => z & A => Z

echo (addcslashes('freetuts.net FREETUTS.NET', 'a..zA..Z'));

addslashes ( $str )

Hàm này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, ) trong chuỗi $str.

1

2

echo addslashes ("Freetuts's a

website

learning online");

//

hiệu quả

là Freetuts's a

website

learning

Trực tuyến

stripslashes ($str)

Hàm này ngược với hàm addslashes, nó xóa các ký tự trong chuỗi $str.

1

2

echo stripslashes("Mot so ham 'xu ly chuoi' trong PHP");

//

kết quả

Mot so ham 'xu ly chuoi' trong PHP

crc32 ( $str )

Hàm này sẽ chuyển chuỗi $str thành một dãy số nguyên (có thể âm hoặc dương tùy thuộc vào HĐH).

1

2

echo crc32 ('freetuts.net');

// kết quả: -838644060

explode ( $delimiter , $string)

Hàm này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

// Chuỗi cần chuyển

$str = 'freetuts.net is a

website

Free

for you';

// Mỗi khoảng trắng sẽ là một phần tử trong mảng

var_dump(explode(' ', $str));

/*Kết quả

array

0 => 'freetuts.net',

1 => 'is',

2 => 'a' ,

3 => 'trang web',

4 => 'free',

5 => 'for' ,

6 => 'you' */

implode($delimiter, $piecesarray);

Hàm này ngược với hàm explode, nó chuyển một mảng $piecesarray thành chuỗi & mỗi phần tử mẹo nhau bởi chuỗi $delimiter

1

2

3

4

5

6

7

8

echo implode(' ', array(

'freetuts',

'xin',

'chào',

'các',

'bạn'

));

// kêt quả là freetuts xin chào các bạn

ord ( $string )

Hàm này trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi $string.

1

2

echo ord ('Ab');

// kết quả: 65

strlen($string)

Hàm này đếm số ký tự của chuỗi $string.

1

2

echo strlen('freetuts.net');

// kết quả: 12

str_word_count($str)

Hàm này trả về số từ trong chuỗi $str.

1

2

echo str_word_count('freetuts xin chào các bạn');

//

kết quả

là 5

str_repeat( $str, int $n )

Hàm này lặp chuỗi $str $n lần.

1

2

echo str_repeat( 'Hello', 5 );

//

hiệu quả

là HelloHelloHelloHelloHello

str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )

Hàm này kiếm tìm & thay thế chuỗi.

1

2

3

$str = 'Freetuts Xin Chào Các Bạn';

$str = str_replace( 'Freetuts', 'Freetuts.net', $str );

echo $str; //

hiệu quả

là Freetuts.net Xin Chào Các Bạn

Để thay thế nhiều chuỗi ta có thể dùng mảng để truyền vào

1

2

3

$str = 'Freetuts Xin Chào Các Bạn';

$str = str_replace( array('Freetuts', 'Xin Chào'), array('Freetuts.net', 'Hello'), $str );

echo $str; //

hiệu quả

là Freetuts.net Hello Các Bạn

md5( $str)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5).

1

2

echo md5('freetuts.net');

// Kết quả: 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

sha1($string)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký tự (mã hóa sha1)

1

2

echo sha1('freetuts.net');

//

kết quả

8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3

htmlentities($str)

Hàm này chuyển các thể html trong chuỗi $str sang dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tính năng nên bạn đủ nội lực echo ra bên ngoài).

1

2

echo htmlentities('freetuts.net');

//

hiệu quả

freetuts.net

html_entity_decode($string)

trái lại với htmlentities, hàm này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng.

1

2

3

4

$str = htmlentities('freetuts.net');

echo 'Entity: ' . $str . '
'
;

echo 'Decode: ' . Html_entity_decode($str);

htmlspecialchars( $string)

Tương đương như htmlentities.

htmlspecialchars_decode($string)

Tương đương giống như html_entity_decode.

strip_tags( $string, $allow_tags )

Hàm này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags.

1

echo strip_tags('freetuts.net', 'b');

substr( $string, $start, $length )

Hàm này quét một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt nguồn từ ký tự thứ $start & bề dài $length.

1

2

echo substr( 'freetuts.net', 0, 8);

//

kết quả

freetuts

strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc )

Tách một chuỗi diễn ra từ $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi.

1

2

echo strstr('freetuts.net Xin Chào', 'Xin');

// Kết quả: Xin Chào

strpos($str, $chuoi_tim )

Tìm địa điểm của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm ra.

1

2

echo strpos('freetuts.net chào các bạn', 'chào');

//

hiệu quả

13

strtolower($str);

Chuyển toàn thể các ký tự chuỗi $str sang chữ thường

strtoupper($string );

Chuyển all các ký tự chuỗi $str sang chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển ký tự đầu tiên chuỗi $string sang chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển ký tự trước nhất trong chuỗi $string sang chữ thường

ucwords( $string )

Chuyên từ trước nhất trong chuỗi $string sang chữ hoa

trim($string, $ky_tu);

Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu & cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng.

1

2

3

4

5

echo trim(' freetuts.net ');

// kết quả: 'freetuts.net'

echo trim('freetuts.neth');

// kết quả: 'freetuts.net'

ltrim($string, $ky_tu);

Tương đương giống như trim nhưng chỉ xóa bên trái

rtrim($string, $ky_tu)

Tương đương giống như trim nhưng chỉ xóa bên phải

nl2br($string)

Chuyển các ký tự xuống dòng “n” thành thẻ

json_decode($json, $is_array)

sử dụng để chuyển chuỗi dạng JSON sang các thị trường mảng hoặc object. Nếu $is_array có trị giá false thì hàm sẽ chuyển một chuỗi $json thành một Class (object), trái lại nếu $is_array có giá trị true thì sẽ chuyển chuỗi $json thành một mảng.

json_encode($array_or_object)

Chuyển một mảng hoặc mội phân khúc (classs) sang chuỗi dạng JSON

3. Lời kết

Tôi k thể liệt kê kết các hàm giải quyết chuỗi trong php được vì chính mình tôi cũng k biết hết, nên tôi chỉ liệt kê các hàm hay sử dụng thôi, nếu các bạn mong muốn khám phá thêm các hàm khắc phục chuỗi đủ nội lực vào đây để tham khảo. Bài tiếp theo ta sẽ khám phá các hàm khắc phục mảng trong php.

nguồn: freetuts.net

 

Xem Thêm  Hàm range () trong Python - python 3 trong phạm vi

Viết một bình luận