Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, những câu nói hay về học tập bằng Tiếng Anh của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Bạn đang xem: câu đối hay về học tập

5/5 – (10 bình chọn)

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, những câu nói hay về học tập bằng Tiếng Anh của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu nói hay về học tập bằng Tiếng Anh

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. – Albert Einstein

Học từ ngày ngày hôm qua, sống ngày ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều trọng yếu nhất là không ngừng đặt thắc mắc.

The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give. – William Arthur Ward

Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Thời cơ của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Mùi vị của đời là trợ giúp. Vẻ đẹp của đời là cho đi.

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing. – William Arthur Ward

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ mơ ước.

The longer Ι live, the more Ι read, the more patiently Ι think, and the more anxiously Ι inquire, the less Ι seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough. – John Adams

Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên trì hơn và lo ngại tìm hiểu nhiều hơn, tôi hình như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như vậy là đủ.

𝓐 learned blockhead is α greater blockhead than an ignorant one. – Benjamin Franklin

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

If α man empties his purse into his head, no one can take it from him. – Benjamin Franklin

Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.

To appreciate the beauty of α snow flake, it is necessary to stand out in the cold. – Khuyết danh

Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh.

Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself. – Groucho Marx

Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không khi nào sống đủ lâu để phạm phải toàn bộ sai lầm.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Mahatma Gandhi

Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.

The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner. – Elbert Hubbard

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.

An investment in knowledge pays the best interest. – Benjamin Franklin

Đầu tư vào tri thức mang lại lợi nhuận cao nhất.

If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old. – Lãnh chúa Chesterfield

Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già.

Learn to… be what you are, and learn to resign with α good grace all that you are not. – Henri Frederic Amiel

Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

He that travels much knows much. – Thomas Fuller

Người đi nhiều hiểu biết nhiều.

One may say the eternal mystery of the world is its comprehensibility. – Albert Einstein

Ta có thể nói rằng huyền bí vĩnh cửu của toàn cầu này chính là sự lĩnh hội.

Being ignorant is not so much α shame, as being unwilling to learn. – Benjamin Franklin

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

Let ignorance talk as it will, learning has its value. – La Fontaine

Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.

Don’t let schooling interfere with your education. – Mark Twain

Không nên để trường lớp cản trở đoạn đường giáo dục của các bạn.

Joy in looking and comprehending is nature’s most beautiful gift. – Albert Einstein

Niềm vui xem xét và lĩnh hội là món quà đẹp nhất của tạo hóa.

The eye sees only what the mind is prepared to comprehend. – Robertson Davies

Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc đã sẵn sàng để lĩnh hội.

Observe all men, thyself most. – Benjamin Franklin

Hãy xem xét toàn bộ mọi người, bản thân mình nhiều nhất.

No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals. – Brian Tracy

Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ mình cần phải học từ điểm trước tiên. Để thành công, tất cả chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều tất cả chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình.

Learning is the only thing the mind never exhausts, never fears, and never regrets. – Leonardo da Vinci

Học hỏi là điều duy nhất mà trí tuệ không khi nào mệt mỏi, không khi nào sợi hãi, và không khi nào nuối tiếc.

The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything. – Hegel

Người học trò luôn luôn khởi đầu bằng cách tìm thấy khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu thế trong mọi thứ.

To learn to read is to light α fire; every syllable that is spelled out is α spark. – Victor Hugo

Học đọc là nhóm lên ngọn lửa; từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.

It is better to learn late than never. – Publilius Syrus

Thà học muộn còn hơn không khi nào học.

Much learning shows how little mortals know; much wealth, how little wordings enjoy. – Edward Young

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào; Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.

Instead of learning from other people’s success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons. – Jack Ma

Thay vì học hỏi từ thành công của người khác, hãy học hỏi từ sai lầm của họ. Hầu như những người thất bại sẽ chia sẻ những nguyên nhân thất bại chung, trong lúc thành công thì được gắn với đủ loại nguyên nhân khác nhau.

Is there anyone so wise as to learn by the experience of others? – Voltaire

Có ai tỉnh táo đến mức học hỏi được từ kinh nghiệm của người khác không?

However great α man’s natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once. – Jean Jacques Rousseau

Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu, ta không thể học toàn bộ văn nghệ viết cùng một lúc.

Live and learn, or you don’t live long. – Robert 𝓐 Heinlein

Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu.

Try to learn something about everything and everything about something. – Thomas Hardy

Hãy học một vài điều về mọi thứ và mọi thứ về một vài điều.

The little Ι know Ι owe to my ignorance. – Sacha Guitry

Những điều ít ỏi mà tôi biết tới từ sự ngu dốt của tôi.

Learning is an ornament in prosperity, α refuge in adversity, and α provision in old age. – Aristotle

Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc tuổi già.

There are three principal means of acquiring knowledge… observation of nature, reflection, and experimentation. Observation collects facts; reflection combines them; experimentation verifies the result of that combination. – Denis Diderot

Có ba phép tắc để đạt được tri thức… xem xét tự nhiên, suy ngẫm và trải nghiệm. Xem xét thu thập thực tiễn; suy ngẫm phối hợp chúng; trải nghiệm xác minh kết quả phối hợp đó.

Knowledge is gained by learning; trust by doubt; skill by practice; and love by love. – Thomas Szasz

Tri thức đạt được qua học hỏi; sự tin tưởng đạt được qua nghi ngờ; tuyệt kỹ đạt được qua tập luyện; tình yêu thương đạt được qua yêu thương.

It’s α mistake to think that once you’re done with school you need never learn anything new. – Sophia Loren

Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không khi nào cần học thêm điều mới nữa.

To furnish the means of acquiring knowledge is … the greatest benefit that can be conferred upon mankind. It prolongs life itself and enlarges the sphere of existence. – John Quincy Adams

Phân phối những phương thức để đi tìm tri thức, này là lợi nhuận lớn nhất có thể trao cho loài người. Nó kéo dài cuộc sống và mở rộng phạm vi tồn tại.

Learning never exhausts the mind. – Leonardo da Vinci

Học tập không khi nào làm trí tuệ kiệt sức.

Curiosity is the wick in the candle of learning. – William Arthur Ward

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi.

He who knows not and knows not he knows not he is α fool – shun him. He who knows not and knows he knows not he is simple – teach him. – Isabel Burton

Kẻ không biết gì và không biết rằng mình không biết gì là kẻ ngu xuẩn – hãy tránh xa hắn. Người không biết gì và biết rằng mình không biết gì là người đơn giản – hãy dạy anh ta.

Ι never desire to converse with α man who has written more than he has read. – Samuel Johnson

Tôi không khi nào muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc.

Xem Thêm  Parasite - Sự giao thoa của hai thể loại - parasite là gì

Study lends α kind of enchantment to all our surroundings. – Balzac

Học hỏi khoác lên sự mê hoặc cho toàn cầu xung quanh ta.

Study without desire spoils the memory, and it retains nothing that it takes in. – Leonardo da Vinci

Học tập mà không có muốn học tập làm hư trí nhớ, và nó không giữ lại được cái gì nó tiếp nhận.

Learning acquired in youth arrests the evil of old age; and if you understand that old age has wisdom for its food, you will so conduct yourself in youth that your old age will not lack for nourishment. – Leonardo da Vinci

Học hỏi trong tuổi trẻ sẽ đánh đuổi cái không tốt của tuổi già; và nếu bạn hiểu rằng tuổi già lấy sự tỉnh táo làm thức ăn, bạn sẽ định hướng mình trong tuổi trẻ sao cho tuổi già của các bạn sẽ không thiếu dinh dưỡng.

Autobiographies are only useful as the lives you read about and analyze may suggest to you something that you may find useful in your own journey through life. – Eleanor Roosevelt

Tự truyện chỉ có ích nếu những cuộc sống độc giả và phân tích có thể chỉ cho bạn điều gì đó hữu ích trong cuộc hành trình của chính bạn trên đường đời.

The greatest of all pleasures is the pleasure of learning. – Aristotle

Lạc thú lớn nhất trong mọi lạc thú là học hỏi.

We are all novices. Only the dead have nothing left to learn. – Khuyết danh

Toàn bộ tất cả chúng ta đều là người mới học. Chỉ có người chết mới không còn gì để học.

In my life, Ι’ve lived, Ι’ve loved, Ι’ve lost, Ι’ve missed, Ι’ve hurt, Ι’ve trusted, Ι’ve made mistakes, but most of all, Ι’ve learned. – Khuyết danh

Trong đời tôi, tôi đã sống, tôi đã yêu, tôi đã lạc lối, tôi đã bỏ lỡ, tôi đã gây tổn thương, tôi đã được tin tưởng, tôi đã phạm sai lầm, nhưng trên hết, tôi đã học hỏi.

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. – Khuyết danh

Thất học ở thế kỷ 21 sẽ không phải là những người không thể đọc và viết, thay vì vậy, là những người không thể học hỏi, gạt bỏ, và học lại.

When α wise man does not understand, he says: “I do not understand.” The fool and the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when α question could bring them wisdom. – Frank Herbert

Khi người tỉnh táo không hiểu, anh ta nói: “Tôi không hiểu.” Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự ngu dốt của mình. Họ lặng im trong lúc thắc mắc có thể mang đến cho họ tri thức.

By seeking and blundering we learn. – Johann Wolfgang von Goethe

Qua tìm kiếm và vấp váp mà tất cả chúng ta học hỏi.

Our care of the child should be governed, not by the desire to make him learn things, but by the endeavor always to keep burning within him that light which is called intelligence. – Maria Montessori

Sự chăm sóc của ta so với trẻ nhỏ không nên bị chi phối chỉ bởi muốn nó học tập, mà còn nên bởi nỗ lực luôn luôn giữ bừng cháy trong nó là vầng sáng của trí tuệ.

It is not knowledge, but the act of learning, not possession but the act of getting there, which grants the greatest enjoyment. – Carl Friedrich Gauss

Không phải là tri thức, mà chính sự học, không phải sự có được, mà quá trình đi đến nơi, mới mang lại niềm vui lớn nhất.

Rule: Continuous learning is the minimum requirement for success in any field. – Brian Tracy

Quy luật: Học hỏi không ngừng là yêu cầu tối thiểu cho thành công trong mọi ngành nghề.

There are some things you can give another person, and some things you cannot give him, except as he is willing to reach out and take them, and pay the price of making them α part of himself. This principle applies to studying, to developing talents, to absorbing knowledge, to acquiring skills, and to the learning of all the lessons of life. – Richard ɭ Evans

Có thứ bạn có thể cho người khác, và có thứ bạn không thể cho anh ta, trừ phi anh ta sẵn lòng vươn tay ra nhận lấy, và trả cái giá để biến nó trở thành một phần của mình. Phép tắc này đúng với học hỏi, phát triển tài năng, tiếp thụ tri thức, luyện thành tuyệt kỹ, và học toàn bộ những bài học của cuộc sống.

If Ι could wish for my life to be perfect, it would be tempting but Ι would have to decline, for life would no longer teach me anything. – Allyson Jones

Nếu tôi có thể ước cuộc sống mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc sống sẽ chẳng còn dạy tôi gì nữa.

Learning is not child’s play; we cannot learn without pain. – Aristotle

Học hỏi không phải là trò chơi con trẻ; tất cả chúng ta không thể học hỏi mà không có đớn đau.

What the world of tomorrow will be like is greatly dependent on the power of imagination in those who are learning to read today. – Astrid Lindgren

Toàn cầu ngày mai sẽ như vậy nào phụ thuộc nhiều vào sức tưởng tượng của những người đang học đọc sách ngày ngày hôm nay.

It is essential to view learning as α total community responsibility. – John Abbott

Rất thiết yếu coi việc học hoàn toàn như là một trách nhiệm cộng đồng.

To ask the right question is harder than to answer it. – Georg Cantor

Hỏi thắc mắc đúng khó hơn là trả lời nó.

Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of health. Learning is the beginning of spirituality. Searching and learning is where the miracle process all begins. – Jim Rohn

Học hỏi là sự khởi đầu của thịnh vượng. Học hỏi là sự khởi đầu của sức khỏe. Học hỏi là sự khởi đầu của đời sống trí não. Tìm kiếm và học hỏi là nơi mà toàn bộ mọi điều kỳ diệu khởi đầu.

The more you learn, the more you know that you know nothing. – Ayn Rand

Bạn càng học hỏi, bạn càng biết rằng mình không biết gì cả.

The one who learns and learns and doesn’t practice is like the one who plows and plows and never plants. – Plato

Người học, học mãi và không thực hành cũng tương tự với người cày, cày mãi mà chẳng gieo trồng.

𝓐 teacher can never truly teach unless he is still learning himself. 𝓐 lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, who has no living traffic with his knowledge but merely repeats his lesson to his students, can only load their minds, he cannot quicken them… – Rabindranath Tagore

Người thầy không khi nào có thể thực sự dạy dỗ trừ phi chính mình vẫn còn học hỏi. Một cây đèn không thể đốt lên một cây đèn khác trừ phi chính nó đang tự cháy. Người thầy đã đi đến cùng sự học hỏi, mang theo tri thức không vận động và chỉ lặp đi lặp lại bài giảng cho học trò, chỉ có thể chất đầy tâm trí trò chứ không thể xúc tiến nó.

Don’t let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. – Jim Rohn

Không nên để việc học tập của các bạn dẫn tới tri thức. Hãy để việc học tập dẫn tới hành động.

If you learn from defeat, you haven’t really lost. – Zig Ziglar

Nếu bạn học từ thất bại, bạn chưa thực sự thua cuộc.

Ι never lose. Ι either win or learn. – Nelson Mandela

Tôi không khi nào thua cuộc. Hoặc tôi thắng, hoặc tôi học hỏi.

If you are going to be successful, you have to start hanging out with the successful people. You need to ask them to share their success strategies with you. Then try them on and see if they fit for you. Experiment with doing what they do, reading what they read, thinking the way they think, and so on. If the new ways of thinking and behaving work, adopt them. If not, drop them, and keep looking and experimenting. – Jack Canfield

Nếu bạn muốn thành công, bạn phải giao du với những người thành đạt. Bạn phải xin họ chia sẻ kế sách thành công của họ. Rồi thử chúng và xem chúng có phù phù hợp với mình không. Hãy thử làm những điều họ làm, đọc những thứ họ đọc, nghĩ theo cách họ nghĩ, và tiếp tục như vậy. Nếu những cách nghĩ và hành động mới có tác dụng, hãy duy trì chúng. Nếu không, hãy ném bỏ chúng, rồi tiếp tục tìm kiếm và trải nghiệm.

There have been many people whom Ι have admired, emulated and even modeled parts of my life after. Ι study how they do things, and then Ι go through α period of ‘trying on’ those same thinking patterns and behaviors. After α while, what is not essentially me falls away while the useful parts remain. – Jack Canfield

Có rất nhiều người mà tôi khâm phục, noi gương, và thậm chí xây dựng một số phần của cuộc sống tôi theo họ. Tôi học cách họ làm việc, và rồi tôi trải qua một thời kỳ “thử khoác lên” lối tư duy và hành vi của họ. Sau một thời gian, những điều không thiết yếu ở tôi biến mất trong lúc những điều hữu ích ở lại.

We do not learn from experience… we learn from reflecting on experience. – John Dewey

Tất cả chúng ta không học được từ trải nghiệm… tất cả chúng ta học được từ việc suy ngẫm lại về trải nghiệm.

‘How do you know so much about everything?’ was asked of α very wise and intelligent man; and the answer was ‘By never being afraid or ashamed to ask questions as to anything of which Ι was ignorant. – John Abbott

‘Làm sao ông biết về mọi thứ nhiều như vậy?’ có người hỏi một người rất thông minh và tỉnh táo; và câu trả lời là ‘Nhờ không bao giờ thấy sợ hãi hay xấu hổ khi đặt câu hỏi về bất cứ điều gì mà tôi không biết.’

Repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment. – Zig Ziglar

Sự lặp đi lặp lại là mẹ của học hỏi, cha của hành động, điều đó khiến nó là thiết kế sư của thành tựu.

Xem Thêm  Top 18 kết quả tìm kiếm trừu tượng là gì mới nhất 2022

Every day is lost in which we do not learn something useful. Man has no nobler or more valuable possession than time. – Thomas Jefferson

Những ngày ta không học được điều gì hữu ích là những ngày đánh mất. Loài người không có tài sản nào quý hiếm và cao thượng hơn thời gian.

Personally, Ι’ɱ always ready to learn, although Ι do not always like being taught. – Winston Churchill

Tôi luôn luôn sẵn sàng học hỏi, dù không phải lúc nào tôi cũng thích bị dạy dỗ.

Develop α passion for learning. If you do, you will never cease to grow. – Anthony Ĵ. 𝓓’Angelo

Hãy xây dựng niềm thích thú học tập. Nếu bạn làm được, bạn sẽ không ngừng tiến bộ.

The ideal condition would be, Ι admit, that men should be right by instinct; But since we are all likely to go astray, the reasonable thing is to learn from those who can teach. – Sophocles

Tình trạng lý tưởng, tôi thừa nhận chính là nhân loại theo bản năng đã đúng; Nhưng vì toàn bộ tất cả chúng ta đều có thể sẽ lạc đường, điều hợp lý là học hỏi từ người có thể truyền dạy.

Ι would teach children music, physics, and philosophy; but most importantly music, for the patterns in music and all the arts are the keys to learning. – Plato

Tôi sẽ dạy trẻ âm nhạc, vật lý, và triết học; nhưng trọng yếu nhất là âm nhạc, vì những khuôn mẫu trong âm nhạc và văn nghệ là chìa khóa học hỏi.

It’s important to learn from your mistakes, but it is BETTER to learn from other people’s mistakes, and it is BEST to learn from other people’s successes. It accelerates your own success. – Jim Rohn

Học từ sai lầm của bản thân mình là rất trọng yếu, nhưng TỐT HƠN là học từ sai lầm của người khác, và TỐT NHẤT là học từ thành công của người khác. Điều đó đẩy nhanh thành công của chính bạn.

You have learnt something. That always feels at first as if you have lost something. – George Bernard Shaw

Bạn đã học được. Điều đó ban đầu luôn cảm nghĩ như là bạn đã đánh mất.

To earn more, you must learn more. – Brian Tracy

Để kiếm được nhiều hơn bạn phải học nhiều hơn.

The interaction of knowledge and skills with experience is key to learning. – John Dewey

Sự tương tác giữa tri thức và tuyệt kỹ với trải nghiệm là chìa khóa của việc học hỏi.

Always desire to learn something useful. – Sophocles

Hãy luôn khao khát học được gì đó hữu hiệu.

You can never be overdressed or overeducated. – Oscar Wilde

Bạn chẳng khi nào có thể ăn mặc quá mức hay có học vấn quá mức.

There’s no good answer to α question you didn’t hear. – Socrates

Không có câu trả lời tốt cho thắc mắc mà bạn không nghe.

Ι learn from my mistakes. It’s α very painful way to learn, but without pain, the old saying is, there’s no gain. – Johnny Cash

Tôi học được từ sai lầm của mình. Này là một cách rất đớn đau để học hỏi, nhưng như câu nói xưa, không có đớn đau, không có thu hoạch.

Ι have learned that the key to wisdom is humility because that is the condition in which learning can take place and change is possible. – Joseph ₭. Chan

Tôi học được rằng chìa khóa dẫn theo sự khôn ngoan là khiêm tốn, bởi vì này là trạng thái cho phép bạn có thể học hỏi và thay đổi.

If you don’t know, the thing to do is not to get scared, but to learn. – Ayn Rand

Nếu bạn không biết, vấn đề cần làm không phải là hoảng sợ, mà là học hỏi.

If Ι am through learning, Ι am through. – John Wooden

Nếu tôi học xong xuôi, thì tôi cũng xong xuôi luôn rồi.

𝓐 man may perform astonishing feats and comprehend α vast amount of knowledge, and yet have no understanding of himself. But suffering directs α man to look within. If it succeeds, then there, within him, is the beginning of his learning. – Soren Kierkegaard

Loài người có thể làm được những chuyện đáng ngạc nhiên và tiếp thụ khối lượng tri thức không lổ mà vẫn không hiểu được bản thân mình. Nhưng thống khổ khiến người ta nhìn vào bên trong bản thân. Nếu thành công, thì bên trong nhân loại sẽ là khởi đầu của sự học hỏi.

Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such α nature as to demand thinking; learning naturally results. – John Dewey

Hãy cho người học trò điều để làm, chứ không phải điều để học; và đặc tính của hành động là đòi hỏi tư duy; việc học sẽ tự nhiên mang đến kết quả.

If you are not learning while you’re earning, you are cheating yourself out of the better portion of your compensation. – Napoleon Hill

Nếu bạn không học hỏi trong lúc đang kiếm tiền, bạn tự lừa mình mất đi phần tốt hơn trong thu nhập.

Commit yourself to lifelong learning. The most valuable asset you’ll ever have is your mind and what you put into it. – Brian Tracy

Hãy cam kết bản thân học hỏi suốt đời. Tài sản giá trị nhất bạn có thể có là trí tuệ của các bạn và điều mà bạn đổ vào trong nó.

The most important attitude that can be formed is that of desire to go on learning. – John Dewey

Thái độ trọng yếu nhất có thể xây dựng là ham muốn tiếp tục học hỏi.

Whoever neglects the arts when he is young has lost the past and is dead to the future. – Sophocles

Người không chịu học hỏi tập luyện khi còn trẻ đã đánh mất quá khứ, và chết trước tương lai.

All learning begins when our comfortable ideas turn out to be inadequate. – John Dewey

Mọi sự học hỏi khởi đầu khi những tư tưởng tiện lợi của ta trở nên không còn thích hợp.

The illiterate of the future will not be the person who cannot read. It will be the person who does not know how to learn. – Alvin Toffler

Kẻ thất học trong tương lai sẽ không phải là người không thể đọc. Đó sẽ là người không biết phải học hỏi như vậy nào.

Change is the end result of all true learning. – Leo Buscaglia

Thay đổi là kết quả cuối cùng của sự học chân chính.

When Ι disagree with α rational man, Ι let reality be our final arbiter; if Ι am right, he will learn; if Ι am wrong, Ι will; one of us will win, but both will profit. – Ayn Rand

Khi tôi bất tán thành kiến với một người hiểu lý lẽ, tôi để thực tiễn làm trọng tài cuối cùng. Nếu tôi đúng, anh ta sẽ học hỏi được; nếu tôi sai, tôi sẽ học hỏi được; một trong hai chúng tôi sẽ thắng, nhưng cả hai đều thu được lợi nhuận.

He who has imagination without learning, has wings and no feet. – Joseph Joubert

Người có trí tưởng tượng mà không chịu học hỏi, có cánh mà không có chân.

Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness. – Steve Maraboli

Khóc. Tha thứ. Học hỏi. Bước tiếp. Hãy để những giọt nước mắt tưới cho hạt giống của hạnh phúc tương lai.

Well, now, some people learn α little quicker than others. It’s nice to learn fast but it’s nice to take your time too. – James Agee

Một số người học hỏi nhanh hơn người khác đôi chút. Học nhanh thì tốt, nhưng học từ tốn cũng hay.

Those that have lived longer than us always have something to teach us, that we can take with us for the rest of our lives. – Johnny Cash

Những người đã sống lâu hơn tất cả chúng ta luôn luôn có gì đó để dạy ta, điều mà ta có thể mang theo bên mình suốt phần sót lại của cuộc sống.

There is little you can learn from doing nothing. – Zig Ziglar

Bạn chẳng có thể học được gì mấy từ việc không làm gì cả.

If you are not willing to learn no one can help you. If you are determined to learn no one can stop you. – Zig Ziglar

Nếu bạn không sẵn lòng học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học hỏi, không ai có thể ngăn bạn.

Become α sponge for information that will help you on your way. You don’t have to waste years making the mistakes others have made before. – Earl Nightingale

Hãy trở thành miếng bọt biển hấp thu những thông tin sẽ trợ giúp bạn trên đường đời. Bạn không phải lãng phí năm tháng phạm vào những sai lầm mà người khác đã phạm phải trước đó.

Life is α classroom – only those who are willing to be lifelong learners will move to the head of the class. – Zig Ziglar

Cuộc sống là một lớp học – chỉ những ai sẵn lòng làm người học cả đời mới có thể tiến lên đầu lớp.

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. – Henry Ford

Dù là ai ngừng học hỏi đều trở nên già nua, dù ở tuổi hai mươi hay ở tuổi tám mươi. Dù là ai không ngừng học hỏi đều mãi trẻ trung.

People who ask confidently get more than those who are hesitant and uncertain. When you’ve figured out what you want to ask for, do it with certainty, boldness and confidence. – Jack Canfield

Người tự tin đặt thắc mắc sẽ thu được nhiều hơn người do dự và không chắc rằng. Khi bạn xác nhận được điều bạn muốn hỏi, hãy làm điều đó với sự chắc rằng, bạo gan và tự tin.

Everybody’s gotta learn, nobody’s born knowin’. – Harper Lee

Ai cũng phải học, không ai sinh ra đã biết.

The authority of those who teach is often an obstacle to those who want to learn. – Marcus Tullius Cicero

Quyền lực của người dạy thường là trở ngại của người muốn học.

You don’t have to have all the right answers. You just have to be willing to learn. – Katrina Mayer

Bạn không cần phải có toàn bộ các câu trả lời đúng. Bạn chỉ cần sẵn lòng học hỏi.

We’ve all heard that we have to learn from our mistakes, but Ι think it’s more important to learn from successes. If you learn only from your mistakes, you are inclined to learn only errors. – Norman Vincent Peale

Tất cả chúng ta đều nghe rằng cần phải học hỏi từ sai lầm của mình, nhưng tôi nghĩ trọng yếu hơn là học hỏi từ thành công. Nếu bạn chỉ học hỏi từ sai lầm, bạn có thiên hướng chỉ học được sai lầm.

Xem Thêm  Thuyết Minh Về Laptop, Máy Tính Để Bàn - bai thuyet trinh ve tinh ban

Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools. – Johann Kaspar Lavater

Người ngu ngốc không học hỏi được gì từ người khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan học hỏi được nhiều từ người ngu ngốc.

Be willing to take the first step, no matter how small it is. Concentrate on the fact that you are willing to learn. Absolute miracles will happen. – Louise Hay

Hãy sẵn sàng đi bước trước tiên, dù bước đi nhỏ xíu đến thế nào. Hãy tập trung vào việc bạn sẵn lòng học hỏi. Chắc rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Everybody has α story. And there is something to be learned from every experience. – Oprah Winfrey

Ai cũng có một mẩu truyện. Và có điều để học hỏi từ mọi trải nghiệm.

Learning without wisdom is α load of books on α donkey’s back. – Zora Neale Hurston

Học hỏi mà không có trí khôn cũng tương tự với một đống sách chất trên lưng con lừa.

Learn from every mistake, because every experience, particularly your mistakes, are there to teach you and force you into being more who you are. – Oprah Winfrey

Hãy học từ mọi sai lầm, vì mọi trải nghiệm, nhất là sai lầm của chính bạn, đều xuất hiện để dạy bạn và buộc bạn càng trở thành nhân loại chân chính của mình.

One hour per day of study in your chosen field is all it takes. One hour per day of study will put you at the top of your field within three years. Within five years you’ll be α national authority. In seven years, you can be one of the best people in the world at what you do. – Earl Nightingale

Một giờ mỗi ngày để học hỏi trong ngành nghề bạn lựa chọn là toàn bộ những gì thiết yếu. Một giờ mỗi ngày dành để học hỏi sẽ giúp bạn lên tới đỉnh cao trong ngành nghề bạn theo đuổi trong vòng ba năm. Trong vòng năm năm, bạn sẽ đứng hàng đầu cả nước. Trong bảy năm, bạn có thể là một trong những người giỏi nhất cả toàn cầu trong ngành nghề của mình.

Most people don’t take action because they are afraid of failing. Successful people, on the other hand, realize that failure is an inevitable and natural part of the learning process. They know that failure is just α way that we learn by trial and error. Once you embrace failure as part of the journey to success, you’ll be much more willing to just get started, make mistakes along the way, pay attention to the feedback you receive, make the necessary corrections, and keep moving forward toward your goal. Every experience you have will yield more useful information that you can apply to the next action you take. – Jack Canfield

Hầu như mọi người không hành động vì họ sợ thất bại. Trái lại, những người thành đạt nhận thấy thất bại không thể tránh được và là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi. Họ biết rằng thất bại chỉ là cách tất cả chúng ta học hỏi thông qua trải nghiệm và sai lầm. Khi bạn ôm lấy thất bại như một phần trên đoạn đường dẫn tới thành công, bạn sẽ sẵn sàng khởi đầu hơn, phạm phải sai lầm trên đường đi, để ý vào những nhận xét bạn có được, điều chỉnh khi thiết yếu, và tiếp tục tiến bước về hướng mục tiêu. Mọi trải nghiệm bạn có sẽ mang lại nhiều thông tin hữu hiệu hơn mà bạn có thể vận dụng cho hành động tiếp theo.

Life without learning is death. – Marcus Tullius Cicero

Sống mà không học tập là đã chết.

Ι am not ashamed to confess Ι am ignorant of what Ι do not know. – Marcus Tullius Cicero

Tôi không xấu hổ khi thú nhận rằng tôi rất dốt về những chuyện tôi không biết.

People learn something every day, and α lot of times it’s that what they learned the day before was wrong. – Bill Vaughan

Mỗi ngày người ta lại học được một điều gì đó, và rất nhiều khi, điều họ học được ngày ngày hôm trước hóa ra là sai.

As long as we say: “Alright, it is truth for me, and I believe in it and I am ready to fight for it, but I accept that others have different beliefs – and so let me have a closer look at what they believe” – we can gain from our intercourse thanks to our difference, not despite our difference. – Zygmunt Bauman

Chừng nào ta nói: “Được rồi, đây là sự thật đối với tôi, và tôi tin vào nó, và tôi sẵn sàng chiến đấu vì nó, nhưng tôi chấp nhận rằng người khác có những niềm tin khác – vậy hãy để tôi xem kỹ hơn điều họ tin” – tất cả chúng ta có thể học hỏi được qua những giao thiệp giữa tất cả chúng ta nhờ sự khác biệt, thay vì mặc kệ sự khác biệt.

Always do the right thing, always be exciting, always be encouraging, and always be learning something new. – Zig Ziglar

Hãy luôn làm điều đúng đắn, luôn hưng phấn, luôn khích lệ, và luôn học hỏi điều gì đó mới.

If you hide your ignorance, no one will hit you and you’ll never learn. – Ray Bradbury

Nếu bạn che dấu sự dốt nát của mình, sẽ không ai đả kích bạn, và bạn cũng chẳng khi nào học được điều gì.

You can learn new things at any time in your life if you’re willing to be α beginner. If you actually learn to like being α beginner, the whole world opens up to you. – Barbara Sher

Bạn có thể học được thứ mới vào bất kì thời điểm nào trong đời nếu bạn sẵn lòng làm người khởi đầu. Nếu bạn thực sự học được cách thích làm người khởi đầu, cả toàn cầu mở ra cho bạn.

Most everything Ι’ve done, Ι’ve copied from somebody else. – Sam Walton

Hầu như những gì tôi đã làm, tôi học được từ người khác.

Life must be α constant education; one must learn everything, from speaking to dying. – Gustave Flaubert

Cuộc sống phải là sự học hỏi không ngừng; người ta phải học mọi thứ, từ học nói tới học chết.

Don’t be afraid to fail. It’s not the end of the world, and in many ways, it’s the first step toward learning something and getting better at it. – Jon Hamm

Đừng sợ hãi thất bại. Đó không phải là tận thế, và theo nhiều cách, này là bước trước tiên để học hỏi được điều gì đó và trở nên tốt đẹp hơn.

It is not knowing, but the love of learning, that characterizes the scientific man. – Charles Sanders Peirce

Điều khắc họa nhà học giả không phải là biết nhiều mà là yêu học.

Education doesn’t cease when you leave college or leave the university. Education is α lifetime process. – Jim Rohn

Học tập không kết thúc khi bạn rời khỏi cao đẳng hay đại học. Học tập là một quá trình suốt đời.

Trông mong, qua nội dung “Những câu nói hay về học tập bằng Tiếng Anh” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về đề tài này. Chúc bạn thành công.

Nội dung cùng đề tài:


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài câu đối hay về học tập

Những câu nói hay tạo động lực học tập 💡📚 dành riêng cho bạn p6 🙆‍♀️

 • Tác giả: Hà Anh 👑
 • Ngày đăng: 2021-12-22
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7397 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

49 Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Học Tập Hay Nhất 2021

 • Tác giả: www.thecoth.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8049 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ca dao tục ngữ về học tập từ ngàn xưa đã được ông cha giữ gin và phát triển cho đến ngày nay. Vậy đâu là câu ca dao tục ngữ về học tập hay?

Những câu nói hay về học tập, học tập, thi cử

 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6532 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi năm khi khởi đầu mùa thi tất cả chúng ta sẽ bắt gặp những câu nói hay về học tập thi cử nhưng không kém phần vui nhộn, khôi hài giúp ta cảm thấy giảm bớt stress mệt mỏi bởi gánh nặng mang tên mùa thi. Dưới đây là những câu nói hay về học tập, học tập thi cử.

60+ Những Câu Đối Hay Về Học Tập, Những Câu Đối Hay Về Học Tập

 • Tác giả: speedyglobal.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6779 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Học, học nữa, học mãi!” Là một trong những câu nói hay về học tập mà tôi tâm đắc nhất, Loài người ta muốn biết, muốn hiểu, muốn thành công thì phải học, học thật nhiều, học suốt đời

+214 Câu nóι Hay về Họ¢ Tậρ tạσ động lự¢ để cố gắng hơn!

 • Tác giả: review.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3696 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Loài người sinh ra và lớn lên, ai chẳng cần học tập, ai mà chẳng cần học tập, học tập giúp mỗi người có thêm tri thức, có hiểu biết, có phẩm chất tốt, được phát triển một cách toàn diện, trở thành người có ích cho chính mình, cho

Những Câu Đối Về Học Tập Mà Bạn Nên Biết Để Rèn Luyện Bản Thân

 • Tác giả: shaolin.cn.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9445 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Loài người sinh ra và lớn lên, ai chẳng cần học tập, ai mà chẳng cần học tập, học tập giúp mỗi người có thêm tri thức, có hiểu biết, có phẩm chất tốt, được phát triển một cách toàn diện, trở thành người có ích cho chính mình, cho gia đình và xã hội, Nhưng không phảι lú¢ nàσ con đường ấy cũng trảι hoa hồng để chúng ta bướ¢ qua mà có những khó khăn, thăng trầɱ, những cáɱ dỗ bên ngoàι xã hộι làɱ chúng ta nảи lòng và muốи dừng lạι

Những câu ca dao tục ngữ hay về học tập, ham học hỏi

 • Tác giả: vfo.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9350 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp những câu ca dao tục ngữ hay về học tập, ham học hỏi

  Có những câu ca dao tục ngữ hay về học tập, ham học hỏi nào hay nhỉ?

  Dạy và học là một…

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php