Trung tâm căn chỉnh HTML – trung tâm căn chỉnh mã html

Hướng dẫn về Trung tâm Căn chỉnh HTML. Ở đây chúng ta thảo luận về Cách tạo Align Center trong HTML cùng với các ví dụ và kết quả đầu ra tương ứng một cách chi tiết.

Bạn đang xem : Trung tâm căn chỉnh mã html

Trung tâm Căn chỉnh HTML

Giới thiệu về Trung tâm Căn chỉnh HTML

& lt; trung tâm & gt; thẻ là một trong các thẻ HTML; khi chúng ta sử dụng các thẻ này trong tài liệu, nó sẽ căn chỉnh các đoạn văn hoặc các từ hoặc bất kỳ văn bản nào, các giá trị mà nó có thể được căn chỉnh với vị trí trung tâm của các trang web. Trong Html, các thẻ này sẽ sử dụng tất cả các phiên bản ngoại trừ Html5 thay vì kiểu CSS đó có thuộc tính để căn chỉnh các phần tử với vị trí trung tâm. Trong HTML, chúng tôi có một tập hợp các tính năng khác để đánh dấu và người dùng tính chất hấp dẫn trong các trang / trang web vì một số căn chỉnh như cỡ chữ, màu sắc, đường viền, căn chỉnh thanh menu, thanh cuộn, thanh điều hướng, v.v. Đây là một số tính năng để HTML sử dụng các trang web hấp dẫn hơn.

Cú pháp:

Bắt đầu khóa học phát triển phần mềm miễn phí của bạn

Phát triển web, ngôn ngữ lập trình, Kiểm tra phần mềm & amp; những người khác

Chúng tôi đã nói rằng mỗi và mọi thẻ HTML đều có một bộ cú pháp khác nhau để sử dụng các trang web trong quy trình HTML dtd vì HTML có các thẻ được xác định trước để sử dụng các yêu cầu của khách hàng để điền đầy đủ các dự án thành công. Dựa vào đó & lt; center & gt; có một số cú pháp để sử dụng các phần tử html để căn chỉnh đúng với tài liệu.

 & lt; html & gt;
& lt; body & gt;
& lt; trung tâm & gt;
----- Một số mã ---
& lt; / center & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Đoạn mã trên là cú pháp cơ bản khi chúng tôi sử dụng nó để tạo các trang web nếu dữ liệu được căn chỉnh thông qua vị trí trung tâm của trang web.

Trong Html, chúng tôi sử dụng & lt; center & gt; thẻ để kết hợp với các thẻ xác định trước khác; ngoài ra, dựa trên yêu cầu của người dùng, nó có thể sử dụng & lt; div & gt; thẻ với các phần tử được phân chia thông qua việc căn chỉnh với vị trí trung tâm cho các phần tử của thẻ, tương tự như vậy, thẻ sẽ sử dụng cho các phần tử HTML khác.

Làm cách nào để tạo Căn giữa trong HTML?

Trong HTML, chúng tôi chỉ có hoặc nhiều khối chứa một số văn bản hoặc giá trị được căn chỉnh với tâm, nó sẽ sử dụng & lt; center & gt; trong mã HTML hoặc chúng ta có thể sử dụng một số kiểu CSS với sự trợ giúp của một số thuộc tính cho thẻ mở và sử dụng với thuộc tính “text-align”. Trong loại thuộc tính này, chúng tôi sử dụng HTML như & lt; p & gt; vì chúng tôi đã sử dụng để căn chỉnh các giá trị đoạn văn ở vị trí chính giữa và chúng tôi cung cấp giá trị thuộc tính như “text-align = center”, chúng tôi có thể đặt các giá trị cho các thuộc tính, sau đó chỉ phần tử được chỉ định mới được định vị ở giữa.

Xem Thêm  Vòng lặp for range trong Python (for i in range python) - trăn tôi trong phạm vi

& lt; trung tâm & gt; thẻ hiện là một số phiên bản HTML được coi là không được dùng nữa, nhưng vẫn có thể hoạt động với CSS vì nó được ưu tiên trong HTML. Vì vậy, chúng tôi sử dụng phong cách CSS khi chúng tôi sử dụng căn chỉnh như trung tâm; chúng ta có thể căn chỉnh vị trí trung tâm của dữ liệu với sự trợ giúp của thuộc tính CSS trong đoạn trên. Html & lt; cenetr & gt; phần tử thường được coi là phần tử cấp khối hiển thị nội dung cấp khối hoặc nội dung mà nó được xem xét với vị trí nằm ngang. Nếu chúng ta chỉ có một hoặc nhiều khối để căn chỉnh tâm từ bằng cách sử dụng các thuộc tính style cho các phần tử. Giả sử nếu nhiều khối của vùng văn bản được căn giữa bằng cách sử dụng thẻ như & lt; style & gt;… & lt; / style & gt; như chúng tôi đã xem xét sớm như trong & lt; head & gt;… & lt; / head & gt; phần. & lt; p & gt;… & lt; / p & gt; thẻ sẽ sử dụng cho mọi bộ thẻ được trình bày ở định dạng đoạn văn; nếu chúng tôi không thể sử dụng các bộ thẻ khác không ở vị trí trung tâm, chúng tôi có thể sử dụng & lt; style & gt; để tiếp tục bộ mã CSS để đánh dấu các trang web.

Chúng ta có thể gọi lớp trung tâm của các kiểu CSS trong & lt; p class = ”center” & gt; sử dụng & lt; p & gt; nhãn; khi lớp được tạo, nó có thể được áp dụng và sử dụng cho bất kỳ loại thẻ HTML nào như giả sử chúng ta có thẻ tiêu đề như & lt; h1 class = ”center” & gt; trong số các giá trị được chỉ định trong thẻ tiêu đề phải được căn chỉnh với vị trí trung tâm. Mặc dù chúng ta có thể căn chỉnh hình ảnh, video, GUI, v.v., nhưng vị trí trung tâm không khó với & lt; img align = ”center” & gt; vì img là một khối phần tử nội tuyến khác khi so sánh với các phần tử cấp khối. Việc thêm một phần tử nội tuyến trong kiểu nên được thực hiện lý tưởng một lần trong các tài liệu. Nếu chúng tôi muốn căn chỉnh nhiều hình ảnh với vị trí trung tâm như một thứ gì đó, chúng tôi tạo một lớp kiểu CSS để giảm các mã soạn sẵn và mã thừa, điều này sẽ hữu ích cho việc tải trang web nhanh hơn.

Trong các kiểu CSS, chúng tôi sử dụng một số bộ mã để căn chỉnh cho phông chữ, chiều cao, đường viền và chiều rộng thậm chí một số phần đệm, lề đôi khi lề được đặt tự động với các tùy chọn như “margin-left: auto, margin-right: auto ”Dựa trên yêu cầu của người dùng, bên nào của lề sẽ linh hoạt hơn trong các trang web / trang web. Nếu chúng tôi sử dụng một số hoạt ảnh trong HTML như & lt; marquee & gt; , nó sẽ căn chỉnh các từ với vị trí không bình thường vì nó đi theo chiều ngang hoặc chiều dọc dựa trên những gì chúng tôi đã khai báo với mã HTML.

Xem Thêm  Cách tạo Menu thả xuống HTML [+ Ví dụ] - html menu thả xuống cơ bản

Ví dụ về Trung tâm Căn chỉnh HTML

Dưới đây là các ví dụ được đề cập bên dưới:

Ví dụ # 1

 & lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; div & gt;
& lt; center & gt; Chào mừng Bạn đến với Miền của Tôi. & lt; / center & gt;
& lt; p & gt; Chào mừng đến với Miền của tôi. & lt; / p & gt;
& lt; p & gt; & lt; b & gt; Chào mừng & lt; / b & gt; Người dùng & lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Đầu ra:

html align center output 1

Ví dụ # 2

 & lt; html & gt;
& lt; body & gt;
& lt; div align = "center" style = "border: 3px solid green" & gt;
Chào mừng đến với miền của tôi
& lt; / div & gt;
& lt; p & gt; & lt; b & gt; Chào mừng & lt; / b & gt; Người dùng & lt; / p & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Đầu ra:

html align center output 2

Ví dụ # 3

 & lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; phong cách & gt;
.vật mẫu {
màu xanh lá cây;
viền: xanh lam 3px;
margin-left: tự động;
margin-right: tự động;
}
h1 {
màu sắc: ban đầu;
}
& lt; / style & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; div align = "center" class = "sample" & gt;
& lt; img src = "download.jpg" alt = "tải xuống" style = "width: 150px; height: 180px; margin-left: 16px;" & gt;
Chào mừng đến với miền của tôi
& lt; / div & gt;
& lt; p & gt; & lt; strong & gt; Chào mừng & lt; / strong & gt; Người dùng & lt; / p & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; & lt; / code. 

Đầu ra:

html align center output 3

Ba ví dụ trên sẽ hiển thị từng khái niệm và cách sử dụng khác nhau của & lt; center & gt; thẻ trong ví dụ đầu tiên của HTML sẽ sử dụng mã HTML cơ bản cho văn bản được hiển thị ở vị trí căn giữa; trong ví dụ thứ hai và thứ ba, chúng tôi sử dụng & lt; div & gt; để căn chỉnh nội dung ở vị trí chính giữa, ví dụ cuối cùng chúng tôi sử dụng bổ sung trong & lt; img & gt; để tải và hiển thị hình ảnh trong trang web với vị trí chính giữa, chúng tôi không chỉ sử dụng hình ảnh, video và một số hoạt ảnh GUI để thêm nội dung nâng cao hơn trong triển vọng kinh doanh cho khách hàng.

Kết luận

Một số phần tử HTML có một số thuộc tính tùy chọn có thể được sử dụng để ảnh hưởng đến cách các phần tử được hiển thị. Đặc biệt, chúng tôi có & lt; trung tâm & gt; thẻ hoặc các phần của các phần tử sẽ ở vị trí chính giữa nếu không được xác định như bảng hoặc bên ngoài các phần tử HTML như & lt; ul & lt ;, & lt; ol & gt; không được hỗ trợ cho việc căn giữa.

Xem Thêm  Truy cập Khóa-giá trị trong Từ điển - GeeksforGeeks - python tham chiếu đến khóa từ điển

Các bài báo được đề xuất

Đây là hướng dẫn về Trung tâm Căn chỉnh HTML. Ở đây chúng ta thảo luận về cách tạo Align Center trong HTML cùng với các ví dụ tương ứng. Bạn cũng có thể xem các bài viết sau để tìm hiểu thêm –

0

Chia sẻ

Chia sẻ


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề trung tâm căn chỉnh mã html

How to Fix Deprecated HTML Tags

alt

 • Tác giả: Seo Site Checkup
 • Ngày đăng: 2019-07-03
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7733 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video, you’ll hear some of the following:

  ” A list of visual values and their various properties and it was created by the same team that brought you all those HTML standards in the first place. So that’s just one area where tags have become deprecated but there are plenty of other tags that have become deprecated for other reasons.

  These are tags like base fonts to set font styles which is no longer supported by html Or other font styles like s or strike for strike through text which are now generally accomplished with font style sheets and besides using style sheets instead of bloated inline code is better anyway.

  It also allows more flexibility without sacrificing any functionality and accessibility and there are other deprecated tags like Center to align an element in the center including tables which are now primarily a thing of the past. When centering is now generally accomplished with the div style of text-align center even for elements that are not using text. “

  Hear more by watching the full video!

  deprecatedtags htmltags seo

Trung tâm giữ chỗ trường nhập văn bản HTML

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3563 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Nếu bạn chỉ muốn thay đổi kiểu giữ chỗ ::-webkit-input-placeholder { text-align: center; } :-moz-placeholder {…

Thêm HTML hoặc mã tùy chỉnh vào trang của tôi

 • Tác giả: vn.godaddy.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3996 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How to add HTML, CSS, or JavaScript to your site.

Code PHP web hoàn chỉnh từ A-Z trong 5h

 • Tác giả: itmrwin.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9339 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách tốt nhất để căn giữa các phần tử trong CSS

 • Tác giả: phannhatchanh.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7858 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn cảm thấy rất khó khăn trong việc căn giữa nội dung của một phần tử theo chiều dọc hoặc chiều ngang bằng cách sử dụng CSS. Dưới đây …

Khóa học Xây dựng website với HTML/CSS căn bản

 • Tác giả: online.codegym.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4558 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khóa học Xây dựng website với HTML/CSS căn bản giúp học viên có thể thiết kế các trang web hiện đại, đẹp mắt, có khả năng tương tác cao,

Thiết kế mã HTML căn bản cho WEB

 • Tác giả: trungtampvth.ntu.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7574 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình