Bạn sẽ cần truyền hoặc chuyển đổi dưới dạng kiểu dữ liệu CHAR, không có kiểu dữ liệu varchar nào mà bạn có thể truyền / chuyển đổi dữ liệu thành: select CAST (id as CHAR (50)) as col1 from t9

Bạn đang xem: < / strong> sql ép kiểu int là varchar

Bạn sẽ cần truyền hoặc chuyển đổi dưới dạng kiểu dữ liệu CHAR , không có loại dữ liệu varchar nào mà bạn có thể truyền / chuyển đổi dữ liệu sang:

 chọn CAST (id là CHAR (50)) làm col1
từ t9;

chọn CONVERT (id, CHAR (50)) làm colI1
từ t9;
 

Xem SQL – trong hoạt động – trên SQL Fiddle:

 / *! Xây dựng lược đồ * /
tạo bảng t9 (id INT, tên VARCHAR (55));
chèn vào các giá trị t9 (id, name) (2, 'bob');

/ *! Truy vấn SQL * /
chọn CAST (id là CHAR (50)) làm col1 từ t9;
chọn CONVERT (id, CHAR (50)) làm colI1 từ t9;
 

Ngoài việc bạn đang cố gắng chuyển đổi sang một kiểu dữ liệu không chính xác, thì cú pháp mà bạn đang sử dụng cho convert cũng không chính xác. Hàm convert sử dụng phần sau trong đó expr là cột hoặc giá trị của bạn:

 CHUYỂN ĐỔI (expr, type)
 

hoặc

 CONVERT (expr USING transcoding_name)
 

Truy vấn ban đầu của bạn có cú pháp ngược.

Bạn hiểu được điều đó vì VARCHAR không phải là loại hợp lệ để truyền vào. Theo tài liệu MySQL (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/cast-functions.html# Chức năng_cast), bạn chỉ có thể truyền tới:

 • BINARY [(N)]
 • CHAR [(N)]
 • DATE
 • DATE TIME
 • DECIMAL [(M [, D])]
 • ĐÃ KÝ
 • [INTEGER]
 • THỜI GIAN
 • CHƯA ĐĂNG KÝ [INTEGER]
Xem Thêm  Thuộc tính bán kính đường viền CSS - màu bán kính đường viền css

Tôi nghĩ cách tốt nhất của bạn là sử dụng CHAR .

 SELECT id || '' TỪ some_table;
hoặc SELECT id :: text FROM some_table;
 

là postgresql, nhưng mySql không cho phép điều đó!

đoạn ngắn trong mySql:

 SELECT concat (id, '') FROM some_table;
 


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề sql ép kiểu int dưới dạng varchar

Error Converting Data Type VARCHAR to FLOAT (SQL Server – How to Resolve)

 • Tác giả: SQLNetHub TV
 • Ngày đăng: 2020-11-25
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1321 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Enroll to the FULL course (with discount): https://www.sqlnethub.com/go/course-essential-sql-admin-tips/

  In this video, you will learn how you can resolve the error message you might get when developing using T-SQL in SQL Server: “Error Converting Data Type VARCHAR to FLOAT”.

  This video, is part of our online course “Essential SQL Server Administration Tips for SQL DBAs”.

  Via our course, among other, you will learn how to patch standalone and failover cluster SQL Server instances, how to enable Transparent Data Encryption (TDE) for data at rest and encrypt database backups, how to enable SSL encryption for data in motion, how to tune SQL Server instances via indexes, CPU, RAM and storage monitoring, how to protect your data with Dynamic Data Masking and Row Level Security, how to use Unicode, how to troubleshoot common error messages in SQL Server and much more.

  So join us into a 6-hour journey into the exciting world of SQL Server!

  Enroll to the FULL course on Udemy (with discount): https://www.sqlnethub.com/go/course-essential-sql-admin-tips/

  © SQLNetHub
  All rights reserved.

Các kiểu dữ liệu trong SQL Server P1

 • Tác giả: gnv.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7212 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải thích chi tiết các kiểu dữ liệu trong SQL Server kèm hình ảnh minh họa và ví dụ chi tiết, giúp bạn hiểu rõ hơn về các kiểu dữ liệu thông dụng.

Hướng dẫn lập trình SQL Server Transact-SQL

 • Tác giả: mindovermetal.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3253 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Kiểu dữ liệu trong SQL

 • Tác giả: blog.kenhtinhoc.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5797 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tách chuỗi: Cách làm việc với dữ liệu nhất quán trong SQL Server

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4953 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn là một nhà phát triển, bạn luôn tìm thấy sự tôn nghiêm trong mã, nhưng đôi khi bạn được hiển thị với dữ liệu ở định dạng khác thường và mọi thứ có thể trở nên … kỳ lạ. Ví dụ: tôi…

Hướng dẫn lập trình SQL Server Transact-SQL

 • Tác giả: pokimobile.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1470 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chuyển đổi INT sang VARCHAR SQL

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3810 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Sử dụng chức năng chuyển đổi. SELECT CONVERT(varchar(10), field_name) FROM table_name

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  CẬP NHẬT SQL: Sửa đổi dữ liệu hiện có trong bảng theo ví dụ - cập nhật một hàng trong sql

By ads_php