[Tự học SQL] Tạo bảng(table), Xoá bảng, After bảng trong SQL

Bài này cafedev chia sẻ cho ace về cách tạo bảng(table), xoá, after nó trong SQL.

1. Tạo bảng

Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới trong DataBase.

Cú pháp

/*
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT bậc nhất VN
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Ins: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
*/

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  ....
); 

Các tham số cột(column) chỉ định tên của các cột trong bảng.

Tham số kiểu dữ liệu(datatype) chỉ định loại dữ liệu mà cột có thể giữ (chẳng hạn: varchar, số nguyên, ngày, ?.?.).

Phương pháp: Để biết khái quát về các kiểu dữ liệu có sẵn, hãy truy cập Ebook xem qua về kiểu dữ liệu đầy đủ của chúng tôi.

Chẳng hạn

Chẳng hạn sau tạo một bảng có tên “Persons” có năm cột: PersonID, LastName, FirstName, Address & City:

/*
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT bậc nhất VN
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Ins: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
*/

CREATE TABLE Persons (
  PersonID int,
  LastName varchar(255),
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255)
);

Cột PersonID có kiểu int & sẽ chứa một số nguyên.

Các cột LastName, FirstName, Address & City thuộc loại varchar & sẽ chứa các ký tự & độ dài tối đa cho các trường đó là 255 ký tự.

Bảng “Persons” trống giờ đây sẽ trông như vậy này:

PersonIDLastNameFirstNameAddressCity     

Phương pháp: Bảng “Người” trống hiện có thể được lấp đầy bằng dữ liệu bằng câu lệnh SQL INSERT INTO

Tạo bảng bằng bảng khác

Bản sao của bảng hiện có cũng có thể được tạo bằng cách dùng CREATE TABLE.

Xem Thêm  The GM Diet Plan: Lose Fat in Just 7 Days? - in-depth là gì

Bảng mới có các khái niệm cột giống nhau. Toàn bộ các cột hoặc các cột rõ ràng có thể được chọn.

Nếu bạn tạo bảng mới bằng bảng hiện có, bảng mới sẽ được lấp đầy bằng các giá trị hiện có từ bảng cũ

Cú pháp

CREATE TABLE new_table_name AS
  SELECT column1, column2,...
  FROM existing_table_name
  WHERE ....; 

Chẳng hạn: SQL sau tạo một bảng mới có tên “TestTables” (là bản sao của bảng “Customers”):

 CREATE TABLE TestTable AS
SELECT customername, contactname
FROM customers;

2. Xoá bảng

Câu lệnh DROP TABLE được sử dụng để thả một bảng hiện có trong DataBase.

Cú pháp

DROP TABLE table_name; 

Cảnh báo: Hãy cẩn trọng trước khi đánh rơi bàn. Xóa bảng sẽ làm mất thông tin đầy đủ được lưu trữ trong bảng!

Chẳng hạn:

Câu lệnh SQL sau loại bỏ bảng hiện có “Shippers”:

DROP TABLE Shippers;

SQL TRUNCATE TABLE

Câu lệnh TRUNCATE TABLE được sử dụng để xóa dữ liệu bên trong bảng, nhưng không xóa chính bảng đó.

TRUNCATE TABLE table_name; 

3. ALTER TABLE trong SQL

Câu lệnh ALTER TABLE được sử dụng để thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hiện có.

Câu lệnh ALTER TABLE cũng được sử dụng để thêm & bỏ các ràng buộc khác nhau trên một bảng hiện có.

 • ALTER TABLE – ADD Column

Để thêm một cột trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype; 

SQL sau thêm cột “Email” vào bảng “Customers”:

ALTER TABLE Customers
ADD Tin nhắn hộp thư online varchar(255);
 • ALTER TABLE – DROP COLUMN
Xem Thêm  Giải thích về SQL Joins - Bên trong, Trái, Phải & Toàn bộ - có bao nhiêu kiểu tham gia trong sql

Để xóa một cột trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau (Note rằng một số hệ thống DataBase không cho phép xóa một cột):

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name; 

SQL sau sẽ xóa cột “Email” khỏi bảng “Customers”:

Chẳng hạn:

ALTER TABLE Customers
DROP COLUMN Tin nhắn hộp thư online;
 • ALTER TABLE – ALTER/MODIFY COLUMN

Để biến đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau:

SQL Server / MS Access:

ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype; 

My SQL / Oracle (prior version 10G):

ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype; 

Oracle 10G and later:

ALTER TABLE table_name
MODIFY column_name datatype; 

Chẳng hạn: SQL ALTER TABLE

Bảng Persions:

IDLastNameFirstNameAddressCity1LinhNguyên30 Nguyễn hữu thọHCM2HồLong25 Đinh Bộ LĩnhHN3HoáTý17 Văn HoáDN

Hiện tại tất cả chúng ta mong muốn thêm một cột có tên “DateOfBirth” trong bảng “Persions”.

Chúng tôi sử dụng câu lệnh SQL sau:

ALTER TABLE Persons
ADD DateOfBirth date; 

Cảnh báo rằng cột mới, “DateOfBirth”, thuộc loại ngày tháng & sẽ chứa một ngày tháng. Kiểu dữ liệu chỉ định loại dữ liệu mà cột có thể chứa. Để có ebook xem qua đầy đủ về toàn bộ các kiểu dữ liệu có sẵn trong MS Access, MySQL & SQL Server, hãy truy cập ebook xem qua Kiểu dữ liệu đầy đủ của chúng tôi.

Bảng “Persions” giờ đây sẽ trông như vậy này:

ALTER TABLE Persons
ADD DateOfBirth date; 

Cảnh báo rằng cột mới, “DateOfBirth”, thuộc loại ngày tháng & sẽ chứa một ngày tháng. Kiểu dữ liệu chỉ định loại dữ liệu mà cột có thể chứa. Để có ebook xem qua đầy đủ về toàn bộ các kiểu dữ liệu có sẵn trong MS Access, MySQL & SQL Server, hãy truy cập ebook xem qua Kiểu dữ liệu đầy đủ của chúng tôi.

Xem Thêm  Hơn 30 ví dụ về thanh trượt hình ảnh đáp ứng - css thanh trượt hình ảnh đáp ứng

Bảng “Persions” giờ đây sẽ trông như vậy này:

IDLastNameFirstNameAddressCityDateOfBirth

Chẳng hạn: Biến đổi Data Type

Hiện tại tất cả chúng ta mong muốn biến đổi kiểu dữ liệu của cột có tên “DateOfBirth” trong bảng “Persons”.

Chúng tôi sử dụng câu lệnh SQL sau:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN DateOfBirth year; 

Note rằng cột “DateOfBirth” hiện thuộc loại năm & sẽ giữ một năm ở định dạng hai hoặc bốn chữ số.

Chẳng hạn: Xoá COLUMN

Kế tiếp, chúng tôi mong muốn xóa cột có tên “DateOfBirth” trong bảng “Persions”.

Chúng tôi sử dụng câu lệnh SQL sau:

ALTER TABLE Persons
DROP COLUMN DateOfBirth;

Full series tự học SQL từ căn bản tới chuyên sâu tại đây nha.

Nếu bạn thấy hay & hữu dụng, bạn có thể gia nhập các kênh sau của cafedev để thu được nhiều hơn nữa:

chào tạm biệt & quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!

Viết một bình luận