Java Từ khóa với hướng dẫn java, tính năng, lịch sử, biến, đối tượng, lớp, chương trình, toán tử, swith, vòng lặp for, khái niệm oops, kế thừa, mảng, chuỗi, bản đồ, toán học, phương thức, ví dụ, v.v.

Bạn đang xem: < / font> các từ khóa java là gì

tiếp theo →
← trước

Từ khóa Java

Từ khóa Java còn được gọi là các từ dành riêng. Từ khóa là những từ cụ thể hoạt động như một chìa khóa cho một mã. Đây là những từ được Java xác định trước nên chúng không thể được sử dụng làm tên biến hoặc tên đối tượng hoặc tên lớp.

Danh sách các Từ khóa Java

Danh sách các từ khóa Java hoặc các từ dành riêng được cung cấp bên dưới:

 1. trừu tượng : Từ khóa trừu tượng trong Java được sử dụng để khai báo một lớp trừu tượng. Một lớp trừu tượng có thể cung cấp việc triển khai giao diện. Nó có thể có các phương thức trừu tượng và không trừu tượng.
 2. boolean: Từ khóa boolean trong Java được sử dụng để khai báo một biến là kiểu boolean. Nó chỉ có thể chứa các giá trị Đúng và Sai.
 3. break : Từ khóa break trong Java được sử dụng để ngắt vòng lặp hoặc câu lệnh switch. Nó phá vỡ luồng hiện tại của chương trình ở các điều kiện cụ thể.
 4. byte : Từ khóa byte Java được sử dụng để khai báo một biến có thể chứa các giá trị dữ liệu 8 bit.
 5. case : Từ khóa Java case được sử dụng với các câu lệnh switch để đánh dấu các khối văn bản.
 6. catch : Từ khóa catch trong Java được sử dụng để bắt các ngoại lệ do câu lệnh try tạo ra. Nó chỉ được sử dụng sau khối thử.
 7. char : Từ khóa char trong Java được sử dụng để khai báo một biến có thể chứa các ký tự Unicode 16 bit không dấu
 8. lớp : Từ khóa lớp trong Java được sử dụng để khai báo một lớp.
 9. tiếp tục : Từ khóa tiếp tục trong Java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp. Nó tiếp tục luồng hiện tại của chương trình và bỏ qua đoạn mã còn lại ở điều kiện đã chỉ định.
 10. default : Từ khóa mặc định của Java được sử dụng để chỉ định khối mã mặc định trong câu lệnh switch.
 11. do : Từ khóa Java do được sử dụng trong câu lệnh điều khiển để khai báo một vòng lặp. Nó có thể lặp lại một phần của chương trình nhiều lần.
 12. double : Từ khóa double trong Java được sử dụng để khai báo một biến có thể chứa số dấu phẩy động 64 bit.
 13. else : Từ khóa Java else được sử dụng để chỉ ra các nhánh thay thế trong câu lệnh if.
 14. enum : Từ khóa Java enum được sử dụng để xác định một tập hợp các hằng số cố định. Các hàm tạo enum luôn là riêng tư hoặc mặc định.
 15. extension : Từ khóa mở rộng trong Java được sử dụng để chỉ ra rằng một lớp có nguồn gốc từ một lớp hoặc giao diện khác.
 16. final : Từ khóa cuối cùng trong Java được sử dụng để chỉ ra rằng một biến có giá trị không đổi. Nó được sử dụng với một biến. Nó được sử dụng để hạn chế người dùng cập nhật giá trị của biến.
 17. cuối cùng : Từ khóa cuối cùng trong Java chỉ ra một khối mã trong cấu trúc try-catch. Khối này luôn được thực thi cho dù một ngoại lệ có được xử lý hay không.
 18. float : Từ khóa float trong Java được sử dụng để khai báo một biến có thể chứa một số dấu phẩy động 32 bit.
 19. for : Từ khóa Java for được sử dụng để bắt đầu vòng lặp for. Nó được sử dụng để thực thi một tập hợp các lệnh / chức năng lặp đi lặp lại khi một số điều kiện trở thành đúng. Nếu số lần lặp là cố định, bạn nên sử dụng vòng lặp for.
 20. if : Java if từ khóa kiểm tra điều kiện. Nó thực thi khối if nếu điều kiện là đúng.
 21. Triển khai : Từ khóa Java triển khai được sử dụng để triển khai một giao diện.
 22. nhập : Từ khóa nhập trong Java làm cho các lớp và giao diện có sẵn và có thể truy cập được vào mã nguồn hiện tại.
 23. instanceof : Từ khóa instanceof của Java được sử dụng để kiểm tra xem đối tượng có phải là một phiên bản của lớp được chỉ định hay triển khai một giao diện hay không.
 24. int : Từ khóa int trong Java được sử dụng để khai báo một biến có thể chứa một số nguyên có dấu 32 bit.
 25. giao diện : Từ khóa giao diện Java được sử dụng để khai báo một giao diện. Nó có thể chỉ có các phương thức trừu tượng.
 26. dài : Từ khóa long trong Java được sử dụng để khai báo một biến có thể chứa một số nguyên 64 bit.
 27. native: Từ khóa gốc Java được sử dụng để chỉ định rằng một phương thức được triển khai trong mã gốc bằng cách sử dụng JNI (Java Native Interface).
 28. mới : Từ khóa mới của Java được sử dụng để tạo các đối tượng mới.
 29. null : Từ khóa Java null được sử dụng để chỉ ra rằng một tham chiếu không đề cập đến bất kỳ thứ gì. Nó loại bỏ giá trị rác.
 30. gói : Từ khóa gói Java được sử dụng để khai báo một gói Java bao gồm các lớp.
 31. private : Từ khóa riêng trong Java là một công cụ sửa đổi quyền truy cập. Nó được sử dụng để chỉ ra rằng một phương thức hoặc biến chỉ có thể được truy cập trong lớp mà nó được khai báo.
 32. được bảo vệ : Từ khóa được bảo vệ trong Java là một công cụ sửa đổi quyền truy cập. Nó có thể được truy cập bên trong gói và bên ngoài gói nhưng chỉ thông qua kế thừa. Nó không thể được áp dụng với lớp học.
 33. public : Từ khóa public trong Java là một công cụ sửa đổi quyền truy cập. Nó được sử dụng để chỉ ra rằng một mục có thể truy cập được ở bất kỳ đâu. Nó có phạm vi rộng nhất trong số tất cả các bổ ngữ khác.
 34. return : Từ khóa return trong Java được sử dụng để trả về từ một phương thức khi quá trình thực thi hoàn tất.
 35. short : Từ khóa ngắn trong Java được sử dụng để khai báo một biến có thể chứa một số nguyên 16 bit.
 36. static : Từ khóa Java static được sử dụng để chỉ ra rằng một biến hoặc phương thức là một phương thức của lớp. Từ khóa static trong Java chủ yếu được sử dụng để quản lý bộ nhớ.
 37. securefp : Nghiêm ngặt trong Java được sử dụng để hạn chế các phép tính dấu phẩy động nhằm đảm bảo tính di động.
 38. super : Từ khóa Java super là một biến tham chiếu được sử dụng để tham chiếu đến các đối tượng lớp cha. Nó có thể được sử dụng để gọi phương thức của lớp cha ngay lập tức.
 39. switch : Từ khóa Java switch chứa một câu lệnh switch thực thi mã dựa trên giá trị thử nghiệm. Câu lệnh switch kiểm tra tính bình đẳng của một biến với nhiều giá trị.
 40. đã đồng bộ hóa : Từ khóa đồng bộ hóa Java được sử dụng để chỉ định các phần hoặc phương pháp quan trọng trong mã đa luồng.
 41. this : Từ khóa này trong Java có thể được sử dụng để tham chiếu đến đối tượng hiện tại trong một phương thức hoặc hàm tạo.
 42. ném : Từ khóa ném Java được sử dụng để ném một cách rõ ràng một ngoại lệ. Từ khóa ném chủ yếu được sử dụng để ném các ngoại lệ tùy chỉnh. Tiếp theo là một phiên bản.
 43. ném : Từ khóa ném trong Java được sử dụng để khai báo một ngoại lệ. Các ngoại lệ đã kiểm tra có thể được phổ biến bằng cách ném.
 44. tạm thời : Từ khóa tạm thời của Java được sử dụng trong tuần tự hóa. Nếu bạn xác định bất kỳ thành phần dữ liệu nào là tạm thời, nó sẽ không được tuần tự hóa.
 45. try : Từ khóa Java try được sử dụng để bắt đầu một khối mã sẽ được kiểm tra cho các trường hợp ngoại lệ. Khối thử phải được theo sau bởi khối bắt hoặc khối cuối cùng.
 46. void: Từ khoá void trong Java được sử dụng để chỉ định rằng một phương thức không có giá trị trả về.
 47. dễ bay hơi : Từ khoá dễ bay hơi trong Java được sử dụng để chỉ ra rằng một biến có thể thay đổi không đồng bộ.
 48. while : Từ khóa Java while được sử dụng để bắt đầu vòng lặp while. Vòng lặp này lặp lại một phần của chương trình nhiều lần. Nếu số lần lặp không cố định, bạn nên sử dụng vòng lặp while.
Xem Thêm  Cách căn giữa một Div bằng CSS - css cách căn giữa div theo chiều ngang

Chủ đề tiếp theo

Quy trình kiểm soát trong Java

← trước
tiếp theo →


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề các từ khóa java là gì

Từ khóa trong Java ️| 💥 TechMely

 • Tác giả: Tech Mely
 • Ngày đăng: 2021-08-25
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9391 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi ngôn ngữ lập trình có một tập các từ khoá, người lập trình phải sử dụng từ khoá theo đúng nghĩa mà người thiết kế ngôn ngữ đã đề ra, ta không thể định nghĩa lại nghĩa của các từ khoá, như sử dụng nó để đặt tên biến, hàm… Bài này chúng ta tìm hiểu về từ khóa trong Java

  Bài viết: https://kungfutech.edu.vn/bai-viet/java/tu-khoa-cua-java
  Website học Java dễ hiểu nhất cho mọi người: https://kungfutech.edu.vn/khoa-hoc/java

  techmely kungfutech.edu.vn thaycacac

  👉🏻 Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/devs.vietnam
  👉🏻 Đăng Kí Theo Dõi Youtube: https://tinyurl.com/techmely
  👉🏻 Theo dõi Facebook: https://www.facebook.com/techmely
  👉🏻 Discord: https://discord.gg/TP3t28CHGx

  🔎 Gõ từ khoá “Techmely” hoặc “Thaycacac” để tìm xem những video của team thuận tiện hơn các bạn nhé!

  📣 Đừng quên subscribe để xem nhiều bài hát hơn nữa nhé
  📍 Website: http://kungfutech.edu.vn/

  techmely, Từ khóa trong Java, thacac, kungfutech, từ khóa trong java là gì, từ khóa trong java gồm những gì, java cơ bản, học java, java, techmely, Từ khóa trong Java, thacac, kungfutech, từ khóa trong java là gì, từ khóa trong java gồm những gì, java cơ bản, học java, java, techmely, Từ khóa trong Java, thacac, kungfutech, từ khóa trong java là gì, từ khóa trong java gồm những gì, java cơ bản, học java, java,

  _______

  ☞ Do not Reup

48 Từ khóa trong JAVA

 • Tác giả: laptrinhvienjava.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8702 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ khóa trong Java (Java Keyword) còn được gọi là từ được dành riêng. Từ khóa là những từ cụ thể đóng vai trò là chìa khóa của lập trình.

Từ khóa trong Java

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1016 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu về từ khóa trong Java. Bạn sẽ biết từ khóa trong Java là gì cũng như danh sách 51 từ khóa Java hay dùng sau bài học này.

Từ khóa static và final trong java

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2315 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Java, từ khóa static được sử dụng để quản lý bộ nhớ tốt hơn và nó có thể được truy cập trực tiếp thông qua lớp mà không cần khởi tạo.

Từ khóa static trong java

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1187 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ khóa static trong Java được sử dụng chính để quản lý bộ nhớ. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa static với các biến, các phương thức, các khối, các lớp lồng

Từ khóa ngôn ngữ Java: 4 Từ khóa hàng đầu trong Java (Phần 2)

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6391 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ khoá Tóm tắt trong Java là gì? Trong Java, từ khóa trừu tượng là một công cụ sửa đổi không truy cập có thể áp dụng cho các lớp và phương thức, nhưng nó không thể áp dụng cho các biến. Các…

Private, Public, Protected và Default trong Java

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2038 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Private, Public, Protected và Default ? Private, public, protected và default được gọi chung là Access modifier hay còn gọi là từ khóa phạm vi truy cập.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Chuyển đổi CSS chuyển đổi với hai nhãn - chuyển đổi chuyển đổi nhãn css

By ads_php