Từ khoá tĩnh Lớp JavaScript – thành viên lớp tĩnh javascript

Bạn đang xem : thành viên lớp tĩnh javascript

Lớp JavaScript tĩnh

Ví dụ

Tạo một phương thức tĩnh và gọi nó trên lớp:

class Car {
constructor (thương hiệu) {
this.carname =
thương hiệu;
}
static hello () {// static method
return “Xin chào !!”;
}
}

mycar = new Car (“Ford”);

// Bật ‘hello ()’
lớp Xe:
document.getElementById (“demo”). innerHTML
= Car.hello ();

// và KHÔNG trên đối tượng ‘mycar’:
//document.getElementById(“demo”).innerHTML
= mycar.hello ();
// điều này sẽ gây ra lỗi.

Hãy tự mình thử »

Định nghĩa và Cách sử dụng

static
từ khóa xác định các phương thức tĩnh cho các lớp.

Các phương thức tĩnh được gọi trực tiếp trên lớp ( Car từ ví dụ trên) – mà không cần tạo cá thể / đối tượng ( mycar ) của lớp.

Hỗ trợ trình duyệt

static là một tính năng ECMAScript6 (ES6).

ES6 (JavaScript 2015) được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt hiện đại:

Trình duyệt Chrome
Bờ rìa
Firefox
Cuộc đi săn
Opera

Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng

static không được hỗ trợ trong Internet Explorer 11 (hoặc phiên bản cũ hơn).

Cú pháp

static methodName ()

Chi tiết kỹ thuật

Phiên bản JavaScript:
ECMAScript 2015 (ES6)

Các ví dụ khác

Nếu bạn muốn sử dụng đối tượng mycar, bên trong phương thức tĩnh, bạn có thể gửi nó
dưới dạng một tham số:

Ví dụ

Gửi “mycar” dưới dạng tham số:

class Car {
constructor (thương hiệu) {
this.carname =
thương hiệu;
}
static hello (x) {
return “Xin chào” +
x.carname;
}
}

mycar = new Car (“Ford”);

document.getElementById (“demo”). innerHTML
= Car.hello (mycar);

Xem Thêm  Responsive Web Design toàn tập từ A đến Z - canvas html5 là gì

Hãy tự mình thử »

Các trang liên quan

Hướng dẫn JavaScript: Lớp JavaScript

Hướng dẫn JavaScript: JavaScript ES6 (EcmaScript 2015)

Tham chiếu JavaScript: Phương thức constructor ()


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thành viên lớp tĩnh javascript

AM Coder – Javascript Classes/OOP – Static Fields and Methods

 • Tác giả: Alex Merced – Full Stack Developer
 • Ngày đăng: 2020-04-23
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5730 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Learn more at AlexMercedCoder.com

  Join the developer community at devNursery.com

Thành viên static của một class trong C# – Minh Hoàng Blog

 • Tác giả: minhhn.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4524 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Các thành viên hằng (final) và tĩnh (static) của lớp trong Java

 • Tác giả: gochocit.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5404 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thành viên hằng (final) và tĩnh (static) của lớp trong Java. Thuộc tính static thuộc về lớp, các đối tượng sử dụng chung. Biến final Java.

Biến tĩnh trong JavaScript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9976 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Nếu bạn đến từ một ngôn ngữ hướng đối tượng được gõ tĩnh (như Java, C…

Thành viên tĩnh

 • Tác giả: tuitucode.github.io
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2642 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thành viên tĩnh (static member) áp dụng đặc điểm của biến static để áp dụng cho các thuộc tính và phương thức của lớp.

Thành viên Static của lớp trong C++

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6060 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta có thể định nghĩa các thành viên lớp là static bởi sử dụng từ khóa static trong C++. Khi chúng ta khai báo một thành viên của một lớp là static, nghĩa là, dù cho có bao nhiêu đối tượng của lớp được tạo, thì sẽ chỉ có một bản sao của thành viên static.

Static Trong C++

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8927 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta có thể định nghĩa các thành viên lớp là static bởi dùng từ khóa static trong C++. Khi chúng ta khai báo 1 thành viên của 1 lớp là static, lúc đó dù cho có bao nhiêu đối tượng của lớp được tạo, thì sẽ chỉ mang 1 bản sao của thành viên […]

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Câu lệnh SQL SELECT INTO - sql chọn vào bảng