Bạn đang xem : câu lệnh if hoặc javascript

JavaScript if … else

Ví dụ

Nếu giờ nhỏ hơn 20, hãy xuất “Good day”:

let giờ = new Date (). getHours ();
nếu (giờ & lt; 20) {
document.getElementById (“demo”). innerHTML = “Good day”;
}

Hãy tự mình thử »

Xuất “Chúc một ngày tốt lành” hoặc “Chào buổi tối”:

let giờ = new Date (). getHours ();
nếu (giờ & lt; 20) {

lời chào = “Chúc một ngày tốt lành”;
}
khác {
lời chào = “Chào buổi tối”;
}

Hãy tự mình thử »

Các ví dụ khác bên dưới.

Định nghĩa và Cách sử dụng

Câu lệnh if / else thực thi một khối mã nếu một điều kiện được chỉ định là
thật. Nếu điều kiện sai, một khối mã khác có thể được thực thi.

Câu lệnh if / else là một phần của Câu lệnh “Có điều kiện” của JavaScript,
được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Trong JavaScript, chúng ta có các câu lệnh điều kiện sau:

 • Sử dụng if để chỉ định một khối mã sẽ được thực thi, nếu một điều kiện được chỉ định là đúng
 • Sử dụng else để chỉ định một khối mã sẽ được thực thi, nếu điều kiện tương tự là sai
 • Sử dụng else if để chỉ định một điều kiện mới để kiểm tra, nếu điều kiện đầu tiên là sai
 • Sử dụng switch để chọn một trong nhiều khối mã sẽ được thực thi

Cú pháp

Câu lệnh if chỉ định một khối mã
được thực thi nếu một điều kiện là đúng:

if () {
// khối mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng
}

Câu lệnh else chỉ định một khối mã
được thực thi nếu điều kiện sai:

Xem Thêm  Hiệu ứng gạch chân di chuột qua menu CSS | Dòng ở cuối văn bản - di chuột gạch dưới trong css

if () {
// khối mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng
}
khác {

// khối mã sẽ được thực thi nếu điều kiện sai
}

Câu lệnh else if chỉ định một điều kiện mới nếu
điều kiện đầu tiên là sai:

if () {
// khối mã sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 là đúng
}
khác nếu () {
// khối mã sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 là sai và điều kiện 2 là đúng
} khác {
// khối mã sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 là sai và điều kiện 2 là sai
}

Giá trị tham số

Tham số
Sự mô tả

tình trạng
Yêu cầu. Một biểu thức đánh giá là true hoặc false

Các ví dụ khác

Nếu thời gian dưới 10:00, hãy tạo “Tốt
buổi sáng”
lời chào, nếu không, nhưng thời gian dưới 20:00, hãy tạo lời chào “Chúc một ngày tốt lành”,
nếu không thì là “Chào buổi tối”:

var time = new Date (). getHours ();
nếu (thời gian & lt; 10) {
lời chào = “Chào buổi sáng”;
}
khác nếu (thời gian & lt; 20) {
lời chào = “Chúc một ngày tốt lành”;
}
khác {
lời chào = “Chào buổi tối”;
}

Hãy tự mình thử »

Nếu & lt; div & gt; phần tử trong tài liệu có id là “myDIV”, hãy thay đổi
font-size:

var x = document.getElementsByTagName (“DIV”) [0];

if (x.id === “myDIV”) {
x.style.fontSize = “30px”;
}

Hãy tự mình thử »

Thay đổi giá trị của thuộc tính nguồn (src) của & lt; img & gt; , nếu người dùng nhấp vào hình ảnh:

& lt; img id = “myImage” onclick = “changeImage ()” src = “pic_bulboff.gif” width = “100” height = “180” & gt;

& lt; script & gt;
function changeImage () {
var image = document.getElementById (“myImage”);
if (image.src.match (“bulbon”)) {
image.src = “pic_bulboff. gif “;
} khác {
image.src = “pic_bulbon.gif”;
}
}
& lt; / script & gt;

Xem Thêm  JavaScript print () method - cách in javascript

Hãy tự mình thử »

Hiển thị thông báo dựa trên thông tin người dùng nhập:

var letter = document.getElementById (“myInput”). value;
var text;

// Nếu chữ cái là “c”
if (letter === “c”) {
text = “Đúng rồi! Làm tốt lắm!”;

// Nếu ký tự là “b” hoặc “d”
} else if (letter === “b” || letter === “d”) {
text = “Đóng, nhưng không đủ gần. “;

// Nếu chữ cái khác thì
} else {
text =” Waaay off .. “;
}
Hãy tự mình thử »

Xác thực dữ liệu đầu vào:

var x, text;

// Lấy giá trị của trường nhập với id = “tê”
x = document.getElementById (“tê”). value;
< br /> // Nếu x Không phải là Số hoặc nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 10, đầu ra “đầu vào không hợp lệ”
// Nếu x là một số từ 1 đến 10, đầu ra “Đầu vào OK”

if (isNaN (x) || x & lt; 1 || x & gt; 10) {
text = “Dữ liệu nhập không hợp lệ”;
} else {
text = “Nhập OK”;
}

Hãy tự mình thử »

Các trang liên quan

Hướng dẫn JavaScript: JavaScript If … Các câu lệnh khác

Hướng dẫn JavaScript: Tuyên bố chuyển đổi JavaScript

Hỗ trợ trình duyệt

if ... else là tính năng ECMAScript1 (ES1).

ES1 (JavaScript 1997) được hỗ trợ đầy đủ trong tất cả các trình duyệt:

Trình duyệt Chrome
I E
Bờ rìa
Firefox
Cuộc đi săn
Opera

Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript if hoặc câu lệnh

JavaScript if else (tutorial)

 • Tác giả: Programming with Mosh
 • Ngày đăng: 2018-05-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5000 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: JavaScript if else made simple.

  🔥Get the COMPLETE course (83% OFF – LIMITED TIME ONLY): http://bit.ly/2M1sp4B

  Subscribe for more videos:
  https://www.youtube.com/channel/UCWv7vMbMWH4-V0ZXdmDpPBA?sub_confirmation=1

  Want to learn more from me? Check out my blog and courses:

  http://programmingwithmosh.com
  https://www.facebook.com/programmingwithmosh/
  https://twitter.com/moshhamedani

Câu lệnh JavaScript if … else

 • Tác giả: codefly.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6279 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Lệnh if và if…else trong JavaScript

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8789 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách sử dụng lệnh if và if…else trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng chúng để xử lý các câu lệnh điều kiện cơ bản trong JavaScript sau bài học này.

Câu lệnh điều kiện If trong JavaScript – Minh Hoàng Blog

 • Tác giả: minhhn.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3771 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Những khó hiểu trong câu lệnh điều kiện if và phép toán so sánh

 • Tác giả: kipalog.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8173 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một số vấn đề Theo cá nhân tôi, Javascript có lẽ là một trong những ngôn ngữ dễ học, dễ viết nhất. Một web developer mới bắt đầu có lẽ chỉ cần từ …

Cách sử dụng điều kiện OR trong câu lệnh IF trong JavaScript?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4330 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Chỉ cần sử dụng toán tử logic “OR” , nghĩa là ||. if (A || B)

Câu Lệnh If…Else Trong JavaScript

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3018 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu lệnh điều kiện được dùng để thực hiện những hành động khác nhau tùy thuộc vào những điều kiện khác nhau.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Ví dụ về Java While Loop - vòng lặp while trong java

By ads_php