[Update] Bảng Mã Màu Chuẩn CMYK, RGB, HEX, HTML, CSS Thông Dụng | bảng màu trong css – Xác minh

0
17

bảng màu trong css: You are currently viewing the topic.

Dưới đây là bộ công cụ mã màu CMYK, RGB, HEX, HTML, CSS thông dụng giúp các bạn thiết kế và lập trình sử dụng trên máy tính dễ dàng. Lưu vào bookmark của trình duyệt để mở bộ mã màu RGB, CMYK, HEX mà Web Hàng Tốt cung cấp nhé.

[wpsm_toplist]

Bảng mã màu HTML, CSS, RGB cơ bản

Màu
Tên màu
Hex Code

#RRGGBB

Decimal Code

(R,G,B)

Black
#000000
(0,0,0)

White
#FFFFFF
(255,255,255)

Red
#FF0000
(255,0,0)

Lime
#00FF00
(0,255,0)

Blue
#0000FF
(0,0,255)

Yellow
#FFFF00
(255,255,0)

Cyan / Aqua
#00FFFF
(0,255,255)

Magenta / Fuchsia
#FF00FF
(255,0,255)

Silver
#C0C0C0
(192,192,192)

Gray
#808080
(128,128,128)

Maroon
#800000
(128,0,0)

Olive
#808000
(128,128,0)

Green
#008000
(0,128,0)

Purple
#800080
(128,0,128)

Teal
#008080
(0,128,128)

Navy
#000080
(0,0,128)

Bảng màu RGB thường dùng

#EEEEEE

#DDDDDD

#CCCCCC

#BBBBBB

#AAAAAA

#999999

#888888

#777777

#666666

#555555

#444444

#333333

#222222

#111111

#000000

#FF0000

#EE0000

#DD0000

#CC0000

#BB0000

#AA0000

#990000

#880000

#770000

#660000

#550000

#440000

#330000

#220000

#110000

#FFFFFF

#FFFFCC

#FFFF99

#FFFF66

#FFFF33

#FFFF00

#CCFFFF

#CCFFCC

#CCFF99

#CCFF66

#CCFF33

#CCFF00

#99FFFF

#99FFCC

#99FF99

#99FF66

#99FF33

#99FF00

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#FFCCFF

#FFCCCC

#FFCC99

#FFCC66

#FFCC33

#FFCC00

#CCCCFF

#CCCCCC

#CCCC99

#CCCC66

#CCCC33

#CCCC00

#99CCFF

#99CCCC

#99CC99

#99CC66

#99CC33

#99CC00

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#00CCFF

#00CCCC

#33CC66

#33CC33

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#FF99FF

#FF99CC

#FF9999

#FF9966

#FF9933

#FF9900

#CC99FF

#CC99CC

#CC9999

#CC9966

#CC9933

#CC9900

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#FF66FF

#FF66CC

#FF6699

#FF6666

#FF6633

#FF6600

#CC66FF

#CC66CC

#CC6699

#CC6666

#CC6633

#CC6600

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#FF33FF

#FF33CC

#FF3399

#FF3366

#FF3333

#FF3300

#CC33FF

#CC33CC

#CC3399

#CC3366

#CC3333

#CC3300

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#0033FF

#FF3333

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#FF00FF

#FF00CC

#FF0099

#FF0066

#FF0033

#FF0000

#CC00FF

#CC00CC

#CC0099

#CC0066

#CC0033

#CC0000

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#00FF00

#00EE00

#00DD00

#00CC00

#00BB00

#00AA00

#009900

#008800

#007700

#006600

#005500

#004400

#003300

#002200

#001100

#0000FF

#0000EE

#0000DD

#0000CC

#0000BB

#0000AA

#000099

#000088

#000077

#000055

#000044

#000022

#000011

Bảng màu CMYK-RGB thông dụng

STT
C
M
Y
K
R
G
B
HEX-16

1

100
100
45
139

22
8B0016

2

100
100
25
178

31
B2001F

3

100
100
15
197

35
C50023

4

100
100

223

41
DF0029

5

85
70

229
70
70
E54646

6

65
50

238
124
107
EE7C6B

7

45
30

245
168
154
F5A89A

8

20
10

252
218
213
FCDAD5

9

90
80
45
142
30
32
8E1E20

10

90
80
25
182
41
43
B6292B

11

90
80
15
200
46
49
C82E31

12

90
80

223
53
57
E33539

13

70
65

235
113
83
EB7153

14

55
50

241
147
115
F19373

15

40
35

246
178
151
F6B297

16

20
20

252
217
196
FCD9C4

17

60
100
45
148
83
5
945305

18

60
100
25
189
107
9
BD6B09

19

60
100
15
208
119
11
D0770B

20

60
100

236
135
14
EC870E

21

50
80

240
156
66
F09C42

22

40
60

245
177
109
F5B16D

23

25
40

250
206
156
FACE9C

24

15
20

253
226
202
FDE2CA

25

40
100
45
151
109

976D00

26

40
100
25
193
140

C18C00

27

40
100
15
213
155

D59B00

28

40
100

241
175

F1AF00

29

30
80

243
194
70
F3C246

30

25
60

249
204
118
F9CC76

31

15
40

252
224
166
FCE0A6

32

10
20

254
235
208
FEEBD0

33


100
45
156
153

9C9900

34


100
25
199
195

C7C300

35


100
15
220
216

DCD800

36


100

249
244

F9F400

37


80

252
245
76
FCF54C

38


60

254
248
134
FEF889

39


40

255
250
179
FFFAB3

40


25

255
251
209
FFFBD1

41
60

100
45
54
117
23
367517

42
60

100
25
72
150
32
489620

43
60

100
15
80
166
37
50A625

44
60

100

91
189
43
5BBD2B

45
50

80

131
199
93
83C75D

46
35

60

175
215
136
AFD788

47
25

40

200
226
177
C8E2B1

48
12

20

230
241
216
E6F1D8

49
100

90
45

98
65
006241

50
100

90
25

127
84
007F54

51
100

90
15

140
94
008C5E

52
100

90


160
107
00A06B

53
80

75


174
114
00AE72

54
60

55

103
191
127
67BF7F

55
45

35

152
208
185
98D0B9

56
25

20

201
228
214
C9E4D6

57
100

40
45

103
107
00676B

58
100

40
25

132
137
008489

59
100

40
15

146
152
009298

60
100

40


166
173
00A6AD

61
80

30


178
191
00B2BF

62
60

25

110
195
201
6EC3C9

63
45

20

153
209
211
99D1D3

64
25

10

202
229
232
CAE5E8

65
100
60

45
16
54
103
103667

66
100
60

25
24
71
133
184785

67
100
60

15
27
79
147
1B4F93

68
100
60


32
90
167
205AA7

69
85
50


66
110
180
426EB4

70
65
40


115
136
193
7388C1

71
50
25


148
170
214
94AAD6

72
30
15


191
202
230
BFCAE6

73
100
90

45
33
21
81
211551

74
100
90

25
45
30
105
2D1E69

75
100
90

15
50
34
117
322275

76
100
90


58
40
133
3A2885

77
85
80


81
31
144
511F90

78
75
65


99
91
162
635BA2

79
60
55


130
115
176
8273B0

80
45
40


160
149
196
A095C4

81
80
100

45
56
4
75
38044B

82
80
100

25
73
7
97
490761

83
80
100

15
82
9
108
52096C

84
80
100


93
12
123
5D0C7B

85
65
85


121
55
139
79378B

86
55
65


140
99
164
8C63A4

87
40
50


170
135
184
AA87B8

88
25
30


201
181
212
C9B5D4

89
40
100

45
100

75
64004B

90
40
100

25
120

98
780062

91
40
100

15
143

109
8F006D

92
40
100


162

124
A2007C

93
35
80


143

109
AF4A92

94
25
60


197
124
172
C57CAC

95
20
40


210
166
199
D2A6C7

96
10
20


232
211
227
E8D3E3

9710
236
236
236
ECECEC

9820
215
215
215
D7D7D7

9930
194
194
194
C2C2C2

XEM THÊM  Top 19 kết quả tìm kiếm cách cắt video bằng movie maker mới nhất 2022

10035
183
183
183
B7B7B7

10145
160
160
160
A0A0A0

10255
137
137
137
898989

10365
112
112
112
707070

10475
85
85
85
555555

10585
54
54
54
363636

106100000000

Bảng màu RBG đầy đủ

Màu sắc & Tên
RGB tương đương
Hệ thập lục phân #

GhostWhite
248 248 255
# F8F8FF

WhiteSmoke
245 245 245
# F5F5F5

Gainsboro
220 220 220
# DCDCDC

White
255 255 255
# FFFFFF

Đen
0 0 0
# 000000

DimGray
105 105 105
# 696.969

LightGray
211 211 211
# D3D3D3

Gray
190 190 190
# BEBEBE

Gray11
28 28 28
# 1C1C1C

Gray21
54 54 54
# 363.636

Gray31
79 79 79
# 4F4F4F

Gray41
105 105 105
# 696.969

Gray51
130 130 130
# 828.282

Gray61
156 156 156
# 9C9C9C

Gray71
181 181 181
# B5B5B5

Gray81
207 207 207
# CFCFCF

Gray91
232 232 232
# E8E8E8

DarkGray
169 169 169
# A9A9A9

LightSlateGray
119 136 153
# 778.899

SlateGray
112 128 144
# 708.090

SlateGray1
198 226 255
# C6E2FF

SlateGray2
185 211 238
# B9D3EE

SlateGray3
159 182 205
# 9FB6CD

SlateGray4
108 123 139
# 6C7B8B

DarkSlateGray
47 79 79
# 2F4F4F

DarkSlateGray1
151 255 255
# 97FFFF

DarkSlateGray2
141 238 238
# 8DEEEE

DarkSlateGray3
121 205 205
# 79CDCD

DarkSlateGray4
82 139 139
# 528B8B

PaleGoldenrod
238 232 170
# EEE8AA

FloralWhite
255 250 240
# FFFAF0

LightGoldenrodYellow
250 250 210
# FAFAD2

SaddleBrown
139 69 19
# 8B4513

Sienna
160 82 45
# A0522D

OldLace
253 245 230
# FDF5E6

Lanh
250 240 230
# FAF0E6

PapayaWhip
255 239 213
# FFEFD5

BlanchedAlmond
255 235 205
# FFEBCD

Giày của mọi da đỏ
255 228 181
# FFE4B5

Peru
205 133 63
# CD853F

Be
245 245 220
# F5F5DC

SandyBrown
244 164 96
# F4A460

Snow1
255 250 250
# FFFAFA

Snow2
238 233 233
# EEE9E9

Snow3
205 201 201
# CDC9C9

Snow4
139 137 137
# 8B8989

Seashell1
255 245 238
# FFF5EE

Seashell2
238 229 222
# EEE5DE

Seashell3
205 197 191
# CDC5BF

Seashell4
139 134 130
# 8B8682

AntiqueWhite
250 235 215
# FAEBD7

AntiqueWhite1
255 239 219
# FFEFDB

AntiqueWhite2
238 223 204
# EEDFCC

AntiqueWhite3
205 192 176
# CDC0B0

AntiqueWhite4
139 131 120
# 8B8378

Bisque1
255 228 196
# FFE4C4

Bisque2
238 213 183
# EED5B7

Bisque3
205 183 158
# CDB79E

Bisque4
139 125 107
# 8B7D6B

PeachPuff1
255 218 185
# FFDAB9

PeachPuff2
238 203 173
# EECBAD

PeachPuff3
205 175 149
# CDAF95

PeachPuff4
139 119 101
# 8B7765

NavajoWhite1
255 222 173
# FFDEAD

NavajoWhite2
238 207 161
# EECFA1

NavajoWhite3
205 179 139
# CDB38B

NavajoWhite4
139 121 94
# 8B795E

LemonChiffon1
255 250 205
# FFFACD

LemonChiffon2
238 233 191
# EEE9BF

LemonChiffon3
205 201 165
# CDC9A5

LemonChiffon4
139 137 112
# 8B8970

Cornsilk1
255 248 220
# FFF8DC

Cornsilk2
238 232 205
# EEE8CD

Cornsilk3
205 200 177
# CDC8B1

Cornsilk4
139 136 120
# 8B8878

Ivory1
255 255 240
# FFFFF0

Ivory2
238 238 224
# EEEEE0

Ivory3
205 205 193
# CDCDC1

Ivory4
139 139 131
# 8B8B83

MintCream
245 255 250
# F5FFFA

Honeydew1
240 255 240
# F0FFF0

Honeydew2
224 238 224
# E0EEE0

Honeydew3
193 205 193
# C1CDC1

Honeydew4
131 139 131
# 838B83

LavenderBlush1
255 240 245
# FFF0F5

LavenderBlush2
238 224 229
# EEE0E5

LavenderBlush3
205 193 197
# CDC1C5

LavenderBlush4
139 131 134
# 8B8386

Cây oải hương
230 230 250
# E6E6FA

MistyRose1
255 228 225
# FFE4E1

MistyRose2
238 213 210
# EED5D2

MistyRose3
205 183 181
# CDB7B5

MistyRose4
139 125 123
# 8B7D7B

Azure1
240 255 255
# F0FFFF

Azure2
224 238 238
# E0EEEE

Azure3
193 205 205
# C1CDCD

Azure4
131 139 139
# 838B8B

AliceBlue
240 248 255
# F0F8FF

LightSlateBlue
132 112 255
# 8470FF

MediumSlateBlue
123 104 238
# 7B68EE

SlateBlue
106 90 205
# 6A5ACD

SlateBlue1
131 111 255
# 836FFF

SlateBlue2
122 103 238
# 7A67EE

SlateBlue3
105 89 205
# 6959CD

SlateBlue4
71 60 139
# 473C8B

DarkSlateBlue
72 61 139
# 483D8B

RoyalBlue
65 105 225
# 4169E1

RoyalBlue1
72 118 255
# 4876FF

RoyalBlue2
67 110 238
# 436EEE

RoyalBlue3
58 95 205
# 3A5FCD

RoyalBlue4
39 64 139
# 27408B

Blue1
0 0 255
# 0000FF

Blue2
0 0 238
# 0000EE

Thẫm
0 0 139
# 00008B

NavyBlue
0 0 128
# 000.080

MidnightBlue
25 25 112
# 191.970

CornflowerBlue
100 149 237
# 6495ED

Mediumblue
0 0 205
# 0000CD

PowderBlue
176 224 230
# B0E0E6

DodgerBlue1
30 144 255
# 1E90FF

DodgerBlue2
28 134 238
# 1C86EE

DodgerBlue3
24 116 205
# 1874CD

DodgerBlue4
16 78 139
# 104E8B

SteelBlue
70 130 180
# 4682B4

SteelBlue1
99 184 255
# 63B8FF

SteelBlue2
92 172 238
# 5CACEE

SteelBlue3
79 148 205
# 4F94CD

SteelBlue4
54 100 139
# 36648B

DeepSkyBlue1
0 191 255
# 00BFFF

DeepSkyBlue2
0 178 238
# 00B2EE

DeepSkyBlue3
0 154 205
# 009ACD

DeepSkyBlue4
0 104 139
# 00688B

Xanh da trời
135 206 235
# 87CEEB

SkyBlue1
135 206 255
# 87CEFF

SkyBlue2
126 192 238
# 7EC0EE

SkyBlue3
108 166 205
# 6CA6CD

SkyBlue4
74 112 139
# 4A708B

LightSkyBlue
135 206 250
# 87CEFA

LightSkyBlue1
176 226 255
# B0E2FF

LightSkyBlue2
164 211 238
# A4D3EE

LightSkyBlue3
141 182 205
# 8DB6CD

LightSkyBlue4
96 123 139
# 607B8B

LightSteelBlue
176 196 222
# B0C4DE

LightSteelBlue1
202 225 255
# CAE1FF

LightSteelBlue2
188 210 238
# BCD2EE

LightSteelBlue3
162 181 205
# A2B5CD

LightSteelBlue4
110 123 139
# 6E7B8B

LightBlue
173 216 230
# ADD8E6

LightBlue1
191 239 255
# BFEFFF

LightBlue2
178 223 238
# B2DFEE

LightBlue3
154 192 205
# 9AC0CD

LightBlue4
104 131 139
# 68838B

LightCyan1
224 255 255
# E0FFFF

LightCyan2
209 238 238
# D1EEEE

LightCyan3
180 205 205
# B4CDCD

LightCyan4
122 139 139
# 7A8B8B

CadetBlue
95 158 160
# 5F9EA0

CadetBlue1
152 245 255
# 98F5FF

CadetBlue2
142 229 238
# 8EE5EE

CadetBlue3
122 197 205
# 7AC5CD

CadetBlue4
83 134 139
# 53868B

PaleTurquoise
175 238 238
# AFEEEE

PaleTurquoise1
187 255 255
# BBFFFF

PaleTurquoise2
174 238 238
# AEEEEE

PaleTurquoise3
150 205 205
# 96CDCD

PaleTurquoise4
102 139 139
# 668B8B

MediumTurquoise
72 209 204
# 48D1CC

DarkTurquoise
0 206 209
# 00CED1

Lam ngọc
64 224 208
# 40E0D0

Turquoise1
0 245 255
# 00F5FF

Turquoise2
0 229 238
# 00E5EE

Turquoise3
0 197 205
# 00C5CD

Turquoise4
0 134 139
# 00868B

Cyan1
0 255 255
# 00FFFF

Cyan2
0 238 238
# 00EEEE

Cyan3
0 205 205
# 00CDCD

DarkCyan
0 139 139
# 008B8B

Aquamarine1
127 255 212
# 7FFFD4

Aquamarine2
118 238 198
# 76EEC6

Aquamarine3
102 205 170
# 66CDAA

Aquamarine4
69 139 116
# 458B74

DarkSeaGreen
143 188 143
# 8FBC8F

DarkSeaGreen1
193 255 193
# C1FFC1

DarkSeaGreen2
180 238 180
# B4EEB4

DarkSeaGreen3
155 205 155
# 9BCD9B

DarkSeaGreen4
105 139 105
# 698B69

Biển xanh
46 139 87
# 2E8B57

SeaGreen1
84 255 159
# 54FF9F

SeaGreen2
78 238 148
# 4EEE94

SeaGreen3
67 205 128
# 43CD80

PaleGreen
152 251 152
# 98FB98

PaleGreen1
154 255 154
# 9AFF9A

PaleGreen2
144 238 144
# 90EE90

PaleGreen3
124 205 124
# 7CCD7C

PaleGreen4
84 139 84
# 548B54

SpringGreen1
0 255 127
# 00FF7F

SpringGreen2
0 238 118
# 00EE76

SpringGreen3
0 205 102
# 00CD66

SpringGreen4
0 139 69
# 008B45

Green1
0 255 0
# 00FF00

Green2
0 238 0
# 00EE00

Green3
0 205 0
# 00CD00

Green4
0 139 0
# 008B00

Navy
0 100 0
# 006.400

MediumSeaGreen
60 179 113
# 3CB371

LightSeaGreen
32 178 170
# 20B2AA

LightGreen
144 238 144
# 90EE90

LawnGreen
124 252 0
# 7CFC00

MediumSpringGreen
0 250 154
# 00FA9A

GreenYellow
173 255 47
# ADFF2F

LimeGreen
50 205 50
# 32CD32

YellowGreen
154 205 50
# 9ACD32

ForestGreen
34 139 34
# 228B22

Chartreuse1
127 255 0
# 7FFF00

Chartreuse2
118 238 0
# 76EE00

Chartreuse3
102 205 0
# 66CD00

Chartreuse4
69 139 0
# 458B00

OliveDrab
107 142 35
# 6B8E23

OliveDrab1
192 255 62
# C0FF3E

OliveDrab2
179 238 58
# B3EE3A

OliveDrab3
154 205 50
# 9ACD32

OliveDrab4
105 139 34
# 698B22

DarkOliveGreen
85 107 47
# 556B2F

DarkOliveGreen1
202 255 112
# CAFF70

DarkOliveGreen2
188 238 104
# BCEE68

DarkOliveGreen3
162 205 90
# A2CD5A

DarkOliveGreen4
110 139 61
# 6E8B3D

Khaki1
255 246 143
# FFF68F

Khaki2
238 230 133
# EEE685

Khaki3
205 198 115
# CDC673

Khaki4
139 134 78
# 8B864E

DarkKhaki
189 183 107
# BDB76B

LightGoldenrod
238 221 130
# EEDD82

LightGoldenrod1
255 236 139
# FFEC8B

LightGoldenrod2
238 220 130
# EEDC82

LightGoldenrod3
205 190 112
# CDBE70

LightGoldenrod4
139 129 76
# 8B814C

LightYellow1
255 255 224
# FFFFE0

XEM THÊM  Top 12 kết quả tìm kiếm usb device not recognized win xp mới nhất 2022

LightYellow2
238 238 209
# EEEED1

LightYellow3
205 205 180
# CDCDB4

LightYellow4
139 139 122
# 8B8B7A

Yellow1
255 255 0
# FFFF00

Yellow2
238 238 0
# EEEE00

Yellow3
205 205 0
# CDCD00

Yellow4
139 139 0
# 8B8B00

Gold1
255 215 0
# FFD700

Gold2
238 201 0
# EEC900

Gold3
205 173 0
# CDAD00

Gold4
139 117 0
# 8B7500

Goldenrod
218 165 32
# DAA520

Goldenrod1
255 193 37
# FFC125

Goldenrod2
238 180 34
# EEB422

Goldenrod3
205 155 29
# CD9B1D

Goldenrod4
139 105 20
# 8B6914

DarkGoldenrod
184 134 11
# B8860B

DarkGoldenrod1
255 185 15
# FFB90F

DarkGoldenrod2
238 173 14
# EEAD0E

DarkGoldenrod3
205 149 12
# CD950C

DarkGoldenrod4
139 101 8
# 8B658B

RosyBrown
188 143 143
# BC8F8F

RosyBrown1
255 193 193
# FFC1C1

RosyBrown2
238 180 180
# EEB4B4

RosyBrown3
205 155 155
# CD9B9B

RosyBrown4
139 105 105
# 8B6969

IndianRed
205 92 92
# CD5C5C

IndianRed1
255 106 106
# FF6A6A

IndianRed2
238 99 99
# EE6363

IndianRed3
205 85 85
# CD5555

IndianRed4
139 58 58
# 8B3A3A

Sienna1
255 130 71
# FF8247

Sienna2
238 121 66
# EE7942

Sienna3
205 104 57
# CD6839

Sienna4
139 71 38
# 8B4726

Burlywood
222 184 135
# DEB887

Burlywood1
255 211 155
# FFD39B

Burlywood2
238 197 145
# EEC591

Burlywood3
205 170 125
# CDAA7D

Burlywood4
139 115 85
# 8B7355

Lúa mì
245 222 179
# F5DEB3

Wheat1
255 231 186
# FFE7BA

Wheat2
238 216 174
# EED8AE

Wheat3
205 186 150
# CDBA96

Wheat4
139 126 102
# 8B7E66

Tân
210 180 140
# D2B48C

Tan1
255 165 79
# FFA54F

Tan2
238 154 73
# EE9A49

Tan3
205 133 63
# CD853F

Tan4
139 90 43
# 8B5A2B

Sôcôla
210 105 30
# D2691E

Chocolate1
255 127 36
# FF7F24

Chocolate2
238 118 33
# EE7621

Chocolate3
205 102 29
# CD661D

Chocolate4
139 69 19
# 8B4513

Gạch chịu nóng
178 34 34
# B22222

Firebrick1
255 48 48
# FF3030

Firebrick2
238 44 44
# EE2C2C

Firebrick3
205 38 38
# CD2626

Firebrick4
139 26 26
# 8B1A1A

Brown
165 42 42
# A52A2A

Brown1
255 64 64
# FF4040

Brown2
238 59 59
# EE3B3B

Brown3
205 51 51
# CD3333

Brown4
139 35 35
# 8B2323

Cá hồi
250 128 114
# FA8072

Salmon1
255 140 105
# FF8C69

Salmon2
238 130 98
# EE8262

Salmon3
205 112 84
# CD7054

Salmon4
139 76 57
# 8B4C39

LightSalmon1
255 160 122
# FFA07A

LightSalmon2
238 149 114
# EE9572

LightSalmon3
205 129 98
# CD8162

LightSalmon4
139 87 66
# 8B5742

Orange1
255 165 0
# FFA500

Orange2
238 154 0
# EE9A00

Orange3
205 133 0
# CD8500

Orange4
139 90 0
# 8B5A00

DarkOrange
255 140 0
# FF8C00

DarkOrange1
255 127 0
# FF7F00

DarkOrange2
238 118 0
# EE7600

DarkOrange3
205 102 0
# CD6600

DarkOrange4
139 69 0
# 8B4500

LightCoral
240 128 128
# F08080

San hô
255 127 80
# FF7F50

Coral1
255 114 86
# FF7256

Coral2
238 106 80
# EE6A50

Coral3
205 91 69
# CD5B45

Coral4
139 62 47
# 8B3E2F

Tomato1
255 99 71
# FF6347

Tomato2
238 92 66
# EE5C42

Tomato3
205 79 57
# CD4F39

Tomato4
139 54 38
# 8B3626

OrangeRed1
255 69 0
# FF4500

OrangeRed2
238 64 0
# EE4000

OrangeRed3
205 55 0
# CD3700

OrangeRed4
139 37 0
# 8B2500

Red1
255 0 0
# FF0000

Red2
238 0 0
# EE0000

Red3
205 0 0
# CD0000

DarkRed
139 0 0
# 8B0000

Trang điểm
198 0 0
# C60000

Giận đỏ mặt
220 20 60
# DC143C

DeepPink1
255 20 147
# FF1493

DeepPink2
238 18 137
# EE1289

DeepPink3
205 16 118
# CD1076

DeepPink4
139 10 80
# 8B0A50

HotPink
255 105 180
# FF69B4

HotPink1
255 110 180
# FF6EB4

HotPink2
238 106 167
# EE6AA7

HotPink3
205 96 144
# CD6090

HotPink4
139 58 98
# 8B3A62

Pink
255 192 203
# FFC0CB

Pink1
255 181 197
# FFB5C5

Pink2
238 169 184
# EEA9B8

Pink3
205 145 158
# CD919E

Pink4
139 99 108
# 8B636C

LightPink
255 182 193
# FFB6C1

LightPink1
255 174 185
# FFAEB9

LightPink2
238 162 173
# EEA2AD

LightPink3
205 140 149
# CD8C95

LightPink4
139 95 101
# 8B5F65

PaleVioletRed
219 112 147
# DB7093

PaleVioletRed1
255 130 171
# FF82AB

PaleVioletRed2
238 121 159
# EE799F

PaleVioletRed3
205 104 137
# CD6889

PaleVioletRed4
139 71 93
# 8B475D

Làm biếng
176 48 96
# B03060

Maroon1
255 52 179
# FF34B3

Maroon2
238 48 167
# EE30A7

Maroon3
205 41 144
# CD2990

Maroon4
139 28 98
# 8B1C62

VioletRed
208 32 144
# D02090

VioletRed1
255 62 150
# FF3E96

VioletRed2
238 58 140
# EE3A8C

VioletRed3
205 50 120
# CD3278

VioletRed4
139 34 82
# 8B2252

Magenta1
255 0 255
# FF00FF

Magenta2
238 0 238
# EE00EE

Magenta3
205 0 205
# CD00CD

DarkMagenta
139 0 139
# 8B008B

Cây lan
218 112 214
# DA70D6

Orchid1
255 131 250
# FF83FA

Orchid2
238 122 233
# EE7AE9

Orchid3
205 105 201
# CD69C9

Orchid4
139 71 137
# 8B4789

Mận
221 160 221
# DDA0DD

Plum1
255 187 255
# FFBBFF

Plum2
238 174 238
# EEAEEE

Plum3
205 150 205
# CD96CD

Plum4
139 102 139
# 8B668B

MediumOrchid
186 85 211
# BA55D3

MediumOrchid1
224 102 255
# E066FF

MediumOrchid2
209 95 238
# D15FEE

MediumOrchid3
180 82 205
# B452CD

MediumOrchid4
122 55 139
# 7A378B

DarkOrchid
153 50 204
# 9932CC

DarkOrchid1
191 62 255
# BF3EFF

DarkOrchid2
178 58 238
# B23AEE

DarkOrchid3
154 50 205
# 9A32CD

DarkOrchid4
104 34 139
# 68228B

MediumVioletRed
199 21 133
# C71585

Violet
238 130 238
# EE82EE

DarkViolet
148 0 211
# 9400D3

BlueViolet
138 43 226
# 8A2BE2

Purple
128 0 128
# 800.080

Purple1
160 32 240
# A020F0

Purple2
155 48 255
# 9B30FF

Purple3
145 44 238
# 912CEE

Purple4
125 38 205
# 7D26CD

Purple5
85 26 139
# 551A8B

MediumPurple
147 112 219
# 9370DB

MediumPurple1
171 130 255
# AB82FF

MediumPurple2
159 121 238
# 9F79EE

MediumPurple3
137 104 205
# 8968CD

MediumPurple4
93 71 139
# 5D478B

thistle
216 191 216
# D8BFD8

Thistle1
255 225 255
# FFE1FF

Thistle2
238 210 238
# EED2EE

Thistle3
205 181 205
# CDB5CD

Thistle4
139 123 139
# 8B7B8B

AntiqueGold
221 196 136
# DDC488

AgedPaper
236 171 83
# ECAB53

Silver
192 192 192
# C0C0C0

Dark Cyan
0 128 128
# 008080

Peach-orange
255 204 153
# FFCC99

[wpsm_toplist]


Hướng dẫn tuỳ biến màu sắc với CSS cho VSCode toàn tập


????Hướng dẫn tuỳ biến màu sắc với CSS cho VSCode toàn tập
????Hình ảnh gradient: https://cdn.dribbble.com/users/1097271/screenshots/13662178/media/18a0447b341f45d97fb907681b3d6a01.png
???? Code làm gradient cho chữ: .class {
color: transparent;
backgroundimage: lineargradient(to right top, mã màu, mã màu);
webkitbackgroundclip: text;
backgroundclip: text;
webkittextfillcolor: transparent;
}
???? Tham khảo khoá học cơ bản của mình: https://evondev.com/khoahochtmlcss
???? Tham khảo khoá học nâng cao của mình: https://evondev.com/khoahochuongdancatpsd
???? Kết nối với mình
Fanpage: https://www.facebook.com/evondevblog/
Facebook: https://www.facebook.com/tuan.trananh.0509
Blog: https://evondev.com
Nhóm của mình: https://www.facebook.com/groups/2565163230401512
Học online với mình: https://www.facebook.com/messages/t/tuan.trananh.0509
???? Nếu thích videos của mình thì bạn có thể ung hộ mình tại đây nhé: MoMo 0937253577
???? Công cụ, tài nguyên
Theme: Dracula Official
Font chữ: SF Mono, 14px
Packages: Prettier, Material Icon, Highlight Matching Tag, Bracket Pair Colorizer, HTML Snippets, Live Server.
Extension: Eye Dropper color picker Chrome Extension, color slurp MacOS, visBug Chrome Extension
Tải Telegram cho máy tính tại đây: https://desktop.telegram.org/

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Hướng dẫn tuỳ biến màu sắc với CSS cho VSCode toàn tập

Marble Color Balls Slider Wooden Toy Set | Learn Colors for Children with Baby Kids Educational Toys


Marble Color Balls Slider Wooden Toy Set | Learn Colors for Children with Baby Kids Educational Toys
hers in this video learn colorsforkids with marble colorsballs slider wooden toy set little baby fun play learning colors with kids toys supercrazykids videos to learn colors shapes numbers educational and more..
Subscribe Here By Following Below Link : https://goo.gl/qQOSTh
………………………………………………………………………………………………..
See Also :
Visit Our Website : http://supercrazykids.com
Follow us on Twitter : https://twitter.com/supercrazykids
Like us on Facebook : https://goo.gl/dFY5b5
Follow us on Google + : https://goo.gl/sCmJDv

Marble Color Balls Slider Wooden Toy Set | Learn Colors for Children with Baby Kids Educational Toys

Hướng Dẫn Cách Dùng CANVA Cho Người Mới Để Tự Tay Thiết Kế Không Cần Bố Con Đứa Nào


XEM THÊM  [Update] Các thuật toán sắp xếp phổ biến | selection sort là gì - Pickpeup

Hướng dẫn cho các bạn biết sử dụng CANVA để tự thiết kế, quen rồi có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn như Etsy và Fiverr. Ly đã có rất nhiều video chia sẻ cực kỳ chi tiết ở Youtube và Tiktok, có thắc mắc gì thì tham gia group kín LyDaPotato và Đồng Bọn để học hỏi và nói nhảm nha.
__________________________
KẾT NỐI VỚI MÌNH NHA!!!
????????????????????????????. : https://www.lydapotato.com/
????????????????????????????????????: @lydapotato || https://www.instagram.com/lydapotato/
????????????????????????. : @lydapotato || https://vm.tiktok.com/JFnR3pK
???????????????????????????????? Group : LyDaPotato và Đồng Bọn || https://www.facebook.com/groups/lydapotato
????????ó???? ????ọ???? ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? (Đã sold out, để lại email cho khoá sau nhen!): https://www.lydapotato.com/socialmed…
__________________________
0:00 Chào hỏi linh tinh đợi mọi người vào stream
4:40 Giới thiệu tổng quan về Canva
8:50 Size của thiết kế trong Canva
10:25 Cách sử dụng Templates trong Canva
13:20 Mẹo tìm kiếm Templates/Photos/Elements cùng tông
14:50 Cách sử dụng kho Elements của Canva
21:55 Cách upload hình ảnh của bạn lên Canva
22:21 Cách sử dụng kho Photos của Canva
24:24 Cách thiết kế và chỉnh sửa chữ
27:17 Cách sử dụng Styles để có cùng phong cách thiết kế
30:30 Trang web Coolors.co giúp tìm bảng màu đẹp
33:45 Cách tạo bảng màu riêng
36:09 Cách sử dụng kho Audios \u0026 Videos của Canva
36:53 Cách sử dụng Backgrounds của Canva
37:20 Cách sử dụng Charts tạo biểu đồ cực xịn
38:55 Cách sử dụng Folders để sắp xếp file thiết kế
39:25 Đi sâu vào cách thiết kế chữ
40:30 Cách dùng font chữ tiếng Việt KHÔNG bị lỗi font
42:15 Quay lại cách thiết kế chữ
46:00 Cách dùng tính năng Position để chỉnh vị trí
48:40 Cách dùng Group để gom nhóm lại
49:00 Cách copy style của chữ hoặc elements
50:45 Cách tạo độ trong suốt
51:26 Cách tạo liên kết cho chữ
52:15 Cách khoá/ nhân bản/ xoá các element
53:18 Cách chuyển thứ tự page, nhân bản, xoá page, tạo page mới
54:39 Cách tải thiết kế xuống để bắt đầu sử dụng
56:35 Vào group kín của Ly để đặt câu hỏi
57:45 Follow Instagram Ly hay có Q\u0026A
58:20 Q\u0026A Trả lời thắc mắc của mọi người

Hướng Dẫn Cách Dùng CANVA Cho Người Mới Để Tự Tay Thiết Kế Không Cần Bố Con Đứa Nào

Bài 4: Hướng dẫn sử dụng màu sắc trong css


Màu trong CSS được sử dụng nhằm giúp trang web có những hiệu ứng màu sắc đẹp, gây bắt mắt với người dùng. Trong video này anh sẽ trình bày về 3 mã màu gồm Hex Code, Short Hex Code và RGB. Hướng dẫn cách sử dụng mỗi mã màu sắc trong lập trình web CSS, làm sao để lấy được màu sắc như mong muốn cho trang web. Ngoài 3 mã màu trên, thì chúng ta cũng có thể tự xây dựng màu với 216 mã màu có thể sử dụng cho cả CSS và HTML.
Bên cạnh việc sử dụng thuộc tính màu sắc để giúp trang web thêm thu hút, hấp dẫn. Các lập trình viên cũng có thể thêm các icon vào website. Trong video này, anh cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhúng icon vào website như cách sử dụng thư viện font awesome icon, bootstrap icon hoặc google icon.
► Xem thêm bài viết chi tiết tại: https://levunguyen.com/laptrinhweb/2021/08/05/sudungmausactrongcss/
hoclaptrinh laptrinhcss mausactrongcss
► Subscribe kênh Youtube của Nguyên để nhận được video mới MIỄN PHÍ hằng tuần tại đây ngay nhé: https://bom.to/644ln9z9hS
Channel Le Vu Nguyen Vlog là nơi chia sẻ những kiến thức chuyên môn về lập trình nhằm hỗ trợ cho quá trình học lập trình của các bạn. Với những chia sẻ về kiến thức lập trình từ cơ bản cho đến nâng cao được phân loại theo từng danh mục hi vọng sẽ giúp bạn từng bước chinh phục lĩnh vực này và có thể trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp trong tương lai.
► Khám phá thêm các nguồn học lập trình miễn phí:
Các khoá học lập trình online miễn phí tại: https://hoclaptrinhonline.asia
Các bài viết chia sẻ về lĩnh vực lập trình tại: https://levunguyen.com
Tham gia group Da Nang Agile Developer Community để hỏiđáp về lĩnh vực lập trình: https://www.facebook.com/groups/danangagiledeveloper
ĐỪNG NGẠI ĐỂ LẠI THẮC MẮC CỦA BẠN DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN, MÌNH SẼ CỐ GẮNG GIẢI ĐÁP SỚM NHẤT CHO CÁC BẠN.

Bài 4: Hướng dẫn sử dụng màu sắc trong css

Neon Lights Love Heart Tunnel and Romantic Abstract Glow Particles 4K Moving Wallpaper Background


Neon Lights Love Heart Tunnel and Romantic Abstract Glow Particles 4K VJ Loop Background
To download, consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/incredivfx
Subscribe for abstract VJ loop motion backgrounds: https://www.youtube.com/c/IncrediVFX?sub_confirmation=1
Moving Backgrounds Videos Effects Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF75STRQSWwBpGw1Z7Tz1zA05TpHdj
Sometimes I think abstract neon and lights are rather awesome.
This romantic abstract seamless VJ loop motion background video has no sound and is 1 hour (60 minutes) and is designed to be a relaxing futuristic screensaver live wallpaper heart animation. It is 4K Ultra HD (UHD) at 60fps (60 frames per second) to create the highest quality dark special VFX (visual effects) possible. Try using it as a Kinemaster editing video template, or in Premiere Pro video edits, or as an After Effects motion graphic! Consider using it for VJ loops, meditation, backdrops, edm concerts and much more. Also, think about all the cool tunnel projects you can make! It’s great for intros, openers, moving backgrounds, wallpapers, music videos, lyric videos, video edits, glow videos and neon effects. It can also be used at events, kiosks and show booths. Beeple VJ loop visuals have always been a huge inspiration to me. This background video can be extended infinitely to play for any duration in all video editors, like Kinemaster, Premiere Pro, or Sony Vegas. What amazing, beautiful love projects will you use this visual effect for?
For business inquiries, or to purchase for commercial use, please contact me directly. My email address is visible on the \”About\” page of this channel.
https://www.youtube.com/c/IncrediVFX/about
If you want to use this video for personal use only, you MUST give credit by including my name (IncrediVFX) and a link to my YouTube channel:
https://www.youtube.com/c/IncrediVFX
Fair use only, reuploading my content asis is not allowed. Do not activate YouTube’s Content ID System with my videos.
Accepting donations if you want to support my work:
► Ethereum (ETH): 0x8e3f76DBdf0A5d4724dBb6862eD332BFEBCdf735
► Bitcoin (BTC): 1DrZeG3S2zvfVijApWxuB6yDQTmtgReAS2
Follow IncrediVFX on Social Media:
► Twitter: https://twitter.com/IncrediVFX
Neon Lights Love Heart Tunnel and Romantic Abstract Glow Particles 4K Moving Wallpaper Background
You know, abstract and neon lights can be really gorgeous!
The following list may help give you some great ideas! Check it out below:
heart, tunnel, glow, neon, vj, loop, romantic, love, perspective, shape, lights, abstract, particles, flying, background, design, motion, futuristic, fluorescent, music, disco, night, dark, club, valentine, day, wedding, 3d rendering, marriage, moving, psychedelic, purple, pink, red, party, symbol, graphic, fantasy, dj, wallpaper, vibrant, endless, illumination, stars, space abstract neon background lights moving motion tunnel futuristic loop wallpaper particles incredivfx animation kinemaster

Neon Lights Love Heart Tunnel and Romantic Abstract Glow Particles 4K Moving Wallpaper Background

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.thu-thuat-may-tinh/

Thank you very much for viewing the post topic. bảng màu trong css

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính