Xóa phần tử khỏi DANH SÁCH Python [clear, pop, remove, del] – cách xóa một phần tử khỏi python danh sách

Kiểu dữ liệu Danh sách Python giúp bạn lưu trữ các mục thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau theo một trình tự có thứ tự. Dữ liệu được ghi bên trong dấu ngoặc vuông ([]) và các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (,). Trong Python, có nhiều phương thức có sẵn trên kiểu dữ liệu danh sách giúp bạn xóa một phần tử khỏi danh sách nhất định.

Bạn đang xem : cách xóa phần tử khỏi python danh sách

Kiểu dữ liệu Danh sách Python giúp bạn lưu trữ các mục thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau theo một trình tự có thứ tự. Dữ liệu được ghi bên trong dấu ngoặc vuông ([]) và các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (,).

Trong Python, có nhiều phương pháp có sẵn trên kiểu dữ liệu danh sách giúp bạn xóa một phần tử khỏi danh sách nhất định. Các phương thức là remove (), pop () clear () .

Bên cạnh các phương pháp danh sách, bạn cũng có thể sử dụng từ khóa del để xóa các mục khỏi danh sách.

Trong hướng dẫn Python này, bạn sẽ học:

Ví dụ về danh sách

 my_list = ['Guru', 50, 11,50, 'Siya', 50, ['A', 'B', 'C']]

Chỉ mục bắt đầu từ 0. Trong danh sách: my_list tại

Chỉ mục thứ 0, chúng tôi có chuỗi “Guru”,

 • Tại chỉ mục: 1, bạn sẽ nhận được số 50 là một số nguyên.
 • Tại chỉ mục: 2, bạn sẽ nhận được số động 11,50
 • Tại chỉ mục: 3, có một chuỗi “Siya.”
 • Tại chỉ mục: 4, bạn sẽ thấy số 50 được trùng lặp.
 • Tại chỉ mục: 5, bạn sẽ nhận được một danh sách với các giá trị A, B và C.

Phương thức remove () trong Python

Phương thức remove () trong Python là một phương thức tích hợp sẵn có trong danh sách. Thao tác này sẽ giúp xóa phần tử phù hợp đầu tiên nhất định khỏi danh sách.

Cú pháp:

 list.remove (phần tử)

Phần tử bạn muốn xóa khỏi danh sách.

Giá trị trả lại

Không có giá trị trả lại nào cho phương thức này.

Mẹo sử dụng phương thức remove ():

Sau đây là những điểm quan trọng cần nhớ khi sử dụng phương thức remove ():

 • Khi danh sách có các phần tử trùng lặp, phần tử đầu tiên khớp với phần tử đã cho sẽ bị xóa khỏi danh sách.
 • Nếu phần tử đã cho không có trong danh sách, nó sẽ gây ra lỗi cho biết phần tử đó không có trong danh sách.
 • Phương thức remove () không trả về bất kỳ giá trị nào.
 • Loại bỏ () nhận giá trị làm đối số, vì vậy giá trị phải chuyển với kiểu dữ liệu chính xác.

Ví dụ: Sử dụng phương thức remove () để xóa một phần tử khỏi danh sách

Đây là danh sách mẫu mà tôi có

 my_list = [12, 'Siya', 'Tiya', 14, 'Riya', 12, 'Riya']

Danh sách có các phần tử của chuỗi và số kiểu ngày tháng. Danh sách có các phần tử trùng lặp như số 12 và chuỗi Riya.

 my_list = [12, 'Siya', 'Tiya', 14, 'Riya', 12, 'Riya']
my_list.remove (12) # nó sẽ xóa phần tử 12 ở đầu.
print (my_list)
my_list.remove ('Riya') # sẽ xóa Riya đầu tiên khỏi danh sách
print (my_list)
my_list.remove (100) # sẽ lỗi
print (my_list)

Đầu ra:

 ['Siya', 'Tiya', 14, 'Riya', 12, 'Riya']
['Siya', 'Tiya', 14, 12, 'Riya']
Truy xuất nguồn gốc (lần truy cập gần đây nhất):
Tệp "display.py", dòng 9, trong & lt; mô-đun & gt;
  my_list.remove (100)
ValueError: list.remove (x): x không có trong danh sách

Phương thức Python pop ()

Phương thức pop () xóa một phần tử khỏi danh sách dựa trên chỉ số đã cho.

Cú pháp

 list.pop (chỉ mục)

index: phương thức pop () chỉ có một đối số được gọi là chỉ mục.

 • Để xoá một phần tử khỏi danh sách, bạn cần chuyển chỉ mục của phần tử đó. Chỉ mục bắt đầu bằng 0. Để lấy phần tử đầu tiên từ danh sách, hãy chuyển chỉ mục bằng 0. Để xóa phần tử cuối cùng, bạn có thể chuyển chỉ số -1.
 • Đối số chỉ mục là tùy chọn. Nếu không được chuyển, giá trị mặc định được coi là -1 và phần tử cuối cùng từ danh sách sẽ được trả về.
 • Nếu chỉ mục được cung cấp không có hoặc nằm ngoài phạm vi, phương thức pop () sẽ tạo ra lỗi nói rằng IndexError: pop index.
Xem Thêm  Tài liệu git-commit - git cam kết làm gì

Giá trị trả lại:

Phương thức pop () sẽ trả về phần tử bị xóa dựa trên chỉ số đã cho. Danh sách cuối cùng cũng được cập nhật và sẽ không có phần tử.

Ví dụ: Sử dụng phương thức pop () để xóa một phần tử khỏi danh sách

Danh sách sẽ sử dụng trong ví dụ là my_list = [12, ‘Siya’, ‘Tiya’, 14, ‘Riya’, 12, ‘Riya’].

Hãy để chúng tôi cố gắng xóa phần tử bằng phương thức pop () dựa trên những điều sau:

 • Bằng cách đưa ra chỉ mục
 • Không có chỉ mục
 • Chuyển chỉ mục nằm ngoài phạm vi.

Tại đây, chúng tôi đang xóa Tiya từ danh sách. Chỉ mục bắt đầu từ 0, vì vậy chỉ số cho Tiya là 2.

 my_list = [12, 'Siya', 'Tiya', 14, 'Riya', 12, 'Riya']

# Bằng cách chuyển chỉ mục là 2 để loại bỏ Tiya
name = my_list.pop (2)
in (tên)
print (my_list)

#pop () phương thức không có chỉ mục - trả về phần tử cuối cùng
item = my_list.pop ()
in (mục)
print (my_list)

# bỏ qua chỉ mục ngoài phạm vi
item = my_list.pop (15)
in (mục)
print (my_list)

Đầu ra:

 Tiya
[12, 'Siya', 14, 'Riya', 12, 'Riya']
Riya
[12, 'Siya', 14, 'Riya', 12]
Truy xuất nguồn gốc (lần truy cập gần đây nhất):
Tệp "display.py", dòng 14, trong & lt; mô-đun & gt;
item = my_list.pop (15)
IndexError: popindex ngoài phạm vi

Phương thức Python clear ()

Phương thức clear () sẽ xóa tất cả các phần tử có trong danh sách.

Cú pháp:

 list.clear ()

Thông số:

Không có tham số.

ReturnValue:

Ther không có giá trị trả lại. Danh sách () được làm trống bằng cách sử dụng phương thức clear ().

Ví dụ: Sử dụng phương thức clear () để xóa tất cả các phần tử khỏi danh sách

Phương thức clear () sẽ làm trống danh sách đã cho. Hãy để chúng tôi xem hoạt động của clear () trong ví dụ dưới đây:

 my_list = [12, 'Siya', 'Tiya', 14, 'Riya', 12, 'Riya']

# Sử dụng phương thức clear ()
element = my_list.clear ()
print (phần tử)
print (my_list)

Đầu ra:

 Không có
[]

Sử dụng từ khóa del

Để xóa một phần tử khỏi danh sách, bạn có thể sử dụng từ khóa del theo sau là danh sách. Bạn phải chuyển chỉ mục của phần tử vào danh sách. Chỉ số bắt đầu từ 0.

Cú pháp:

 danh sách del [chỉ mục]

Bạn cũng có thể cắt một loạt các phần tử từ danh sách bằng cách sử dụng từ khóa del . Chỉ mục bắt đầu / dừng từ danh sách có thể được cấp cho từ khóa del và các phần tử nằm trong phạm vi đó sẽ bị loại bỏ. Cú pháp như sau:

Cú pháp:

 danh sách del [start: stop]

Đây là một ví dụ cho thấy cách xóa phần tử đầu tiên, phần tử cuối cùng, nhiều phần tử khỏi danh sách bằng cách sử dụng del .

 my_list = list (range (15))
print ("Danh sách gốc là", my_list)

# Để loại bỏ phần tử đầu tiên
del my_list [0]
print ("Sau khi loại bỏ phần tử đầu tiên", my_list)

# Để xóa phần tử cuối cùng
del my_list [-1]
print ("Sau khi loại bỏ phần tử cuối cùng", my_list)

# Để xóa phần tử cho chỉ mục đã cho: ví dụ chỉ mục: 5
del my_list [5]
print ("Sau khi xoá phần tử khỏi chỉ mục: 5", my_list)

# Để xóa 2 phần tử cuối cùng khỏi danh sách
del my_list [-2]
print ("Sau khi loại bỏ 2 phần tử cuối cùng", my_list)

# Để xóa nhiều phần tử
delmy_list [1: 5]
print ("Sau khi loại bỏ nhiều phần tử từ start: stop index (1: 5)", my_list)

# Để xóa nhiều phần tử
del my_list [4:]
print ("Để xoá các phần tử từ chỉ mục 4 đến cuối (4 :)", my_list)

Đầu ra:

 Người khởi xướng là [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
Sau khi xóa phần tử đầu tiên [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
Sau khi xóa phần tử cuối cùng [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
Sau khi xóa phần tử khỏi chỉ mục: 5 [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
Sau khi xóa 2 phần tử cuối cùng [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13]
Sau khi xóa nhiều phần tử từ đầu: dừng chỉ mục (1: 5) [1, 7, 8, 9, 10, 11, 13]
Để xóa các phần tử từ chỉ mục 4 cho đến cuối (4 :) [1, 7, 8, 9]

Làm cách nào để xóa phần tử đầu tiên khỏi danh sách?

Bạn có thể sử dụng các phương thức danh sách như remove (), pop () để xóa phần tử đầu tiên khỏi danh sách. Trong trường hợp của phương thức remove (), bạn sẽ phải chuyển phần tử đầu tiên cần xóa và bật chỉ mục, tức là 0.

Xem Thêm  Tên màu trong HTML - màu đen trong html là gì

Bạn cũng có thể sử dụng từ khóa del để xóa phần tử đầu tiên khỏi danh sách.

Ví dụ dưới đây cho thấy cách xóa phần tử đầu tiên khỏi danh sách bằng cách sử dụng remove (), pop () và del.

 my_list1 = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
print ("Người khởi xướng là", my_list1)
# Sử dụng remove () để xóa phần tử đầu tiên
my_list1.remove ('A')
print ("Sử dụng remove (), danh sách cuối cùng là", my_list1)

my_list1 = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
print ("Người khởi xướng là", my_list1)
# Sử dụng pop () để xóa phần tử đầu tiên
element = my_list1.pop (0)
print ("Phần tử đầu tiên bị xóa khỏi my_list1 là", phần tử)
print ("Sử dụng pop (), danh sách cuối cùng là", my_list1)

# Sử dụng del để xóa phần tử đầu tiên
my_list2 = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
del my_list2 [0]
print ("Sử dụng del, danh sách cuối cùng là", my_list2)

Đầu ra:

 Người khởi xướng là ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
Sử dụng remove (), danh sách cuối cùng là ['B', 'C', 'D', 'E', 'F']
Chủ ngữ gốc là ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
Phần tử đầu tiên bị xóa khỏi my_list1 là A
Sử dụng pop (), danh sách cuối cùng là ['B', 'C', 'D', 'E', 'F']
Sử dụng del, danh sách cuối cùng là ['B', 'C', 'D', 'E', 'F']

Làm cách nào để xóa nhiều phần tử khỏi danh sách bằng Python?

Các phương thức danh sách remove () và pop () nhằm loại bỏ một phần tử duy nhất. Để loại bỏ nhiều khía cạnh, hãy sử dụng từ khóa del .

Từ danh sách [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’], chúng tôi muốn xóa các phần tử B, C và D. Ví dụ dưới đây cho thấy cách thực hiện sử dụng từ khóa del để xóa các phần tử.

 # Sử dụng del để xóa nhiều phần tử khỏi danh sách
my_list2 = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
print ("Originallist is", my_list2)
del my_list2 [1: 4]
print ("Sử dụng del, danh sách cuối cùng là", my_list2)

Đầu ra:

 Originallist là ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
Sử dụng del, danh sách cuối cùng là ['A', 'E', 'F']

Làm cách nào để xóa một phần tử khỏi danh sách bằng cách sử dụng chỉ mục trong Python?

Để loại bỏ phần tử dựa trên chỉ mục, bạn có thể sử dụng phương thức danh sách pop (). Ngay cả việc sử dụng từ khóa del cũng sẽ giúp bạn loại bỏ phần tử cho một chỉ mục nhất định.

 # Sử dụng del để xóa nhiều phần tử khỏi danh sách
my_list1 = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
print ("Originallist is", my_list1)
element = my_list1.pop (2)
print ("Phần tử bị xóa cho chỉ mục: 2 là", phần tử)
print ("Sử dụng pop, danh sách cuối cùng là", my_list1)


# Sử dụng del để xóa nhiều phần tử khỏi danh sách
my_list2 = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
print ("Originallist is", my_list2)
del my_list2 [2]
print ("Sử dụng del, danh sách cuối cùng là", my_list2)

Đầu ra

 Originallist là ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
Phần tử bị xóa cho chỉ mục: 2 là C
Sử dụng pop, danh sách cuối cùng là ['A', 'B', 'D', 'E', 'F']
Từ gốc là ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
Sử dụng del, danh sách cuối cùng là ['A', 'B', 'D', 'E', 'F']

Tóm tắt:

Trong Python, có nhiều phương thức có sẵn trên kiểu dữ liệu danh sách giúp bạn xóa một phần tử khỏi danh sách nhất định. Các phương thức là remove (), pop () clear ().

Xem Thêm  Tìm hiểu SQL: Những điều bạn nên biết về SQL trước khi bắt đầu vào năm 2022 - làm thế nào để viết mã trong sql

Các phương pháp tích hợp quan trọng có sẵn trong danh sách để loại bỏ các phần tử

Phương pháp
Sự mô tả

gỡ bỏ()
Nó giúp loại bỏ phần tử phù hợp đầu tiên khỏi danh sách.

nhạc pop()
Phương thức pop () xóa một phần tử khỏi danh sách dựa trên chỉ số đã cho.

xa lạ()
Phương thức clear () sẽ xóa tất cả các phần tử có trong danh sách.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách xóa một phần tử khỏi python danh sách

Bài 9. Kiểu danh sách – list trong Python

 • Tác giả: Cô Sương
 • Ngày đăng: 2021-06-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6331 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 9. Kiểu danh sách – list trong Python
  Truy cập phần tử List
  Toán tử +, *, in
  Hàm len(), list(), max(), min(), sum()
  Phương thức append(), extend(), insert(), remove(), pop(), clear(), count(), index(), reverse(), sort(), copy()

Hướng dẫn xóa 1 phần tử trong mảng của Python – Blog

 • Tác giả: vn.got-it.ai
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5681 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiều bạn mới học lập trình sẽ thấy mông lung khi phải xóa 1 phần tử trong mảng của Python. Hãy cùng Got It khám phá 4 cách để xóa 1 phần tử trong mảng.

Xóa phần tử có trong mảng danh sách kề trong C/C++

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5344 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xóa phần tử có trong mảng danh sách kề trong C/C++ – Lập Trình Từ Đầu 2 Danh Sách Kề

Python – Xóa Tuples khỏi Danh sách có mọi phần tử là Không có

 • Tác giả: vn.wsxdn.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9729 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Kiểu dữ liệu list danh sách trong Python

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9529 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách trong Python, kiểu list được đặt trong cặp ngoặc vuông [] và có các hàm, phương thức như del pop append remove map filter…

Xóa phần tử trong list python (del, pop, remove, clear)

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7374 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn tất cả các cách xóa phần tử trong list python. Bạn sẽ học được tất cả cách xóa phần tử trong list python như xóa phần tử trong list theo index, xóa phần tử giống với giá trị chỉ định, xóa ph

[Python] Phần 8: Danh sách (List) trong Python

 • Tác giả: www.dammio.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2781 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php